Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

YERLİ HALKIN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞINDA KÜLTÜREL YAPININ YERİNİN BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 75 - 109, 25.07.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı, Eskişehir’in sahip olduğu kültürel yapının yerli halkın boş zaman faaliyetlerine katılımını nasıl şekillendirdiğini ortaya koymaktır. Çalışma, 2020 yılının Haziran-Temmuz aylarında Eskişehir’li yerli halktan 27 kişi ile yüz yüze görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, betimsel analiz ve tematik analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda Eskişehir’in en önemli kültürel yapısının hamam kültürü ve kahvehane kültürü olduğu anlaşılmıştır. Elde edilen verilere göre yerli halkın, boş zamanlarında en çok sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldıkları saptanmıştır. Dolayısıyla, Eskişehir’in sahip olduğu kültürel yapının yerli halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıklarını birçok yönden etkilediği, halkın boş zaman değerlendirme faaliyetlerinde Eskişehir’in kültürüne özgü birçok ögenin önemli ölçüde yansıması olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akbulut, Y. (2015). Veri çözümleme teknikleri. A. Şimşek (Dü.) içinde, Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (162-215). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Aydın, Ç. ve Özel, Ç. H. (2015). Futbol müsabakalarına izleyici olarak katılımı etkileyen güdüler: Eskişehirspor taraftarları üzerine bir ön çalışma. 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, (761-771). Kastamonu.
 • Emir, E. (2012). Rekreatif etkinliklere katılımın önündeki engellerin belirlenmesi: Üniversite öğrencileri örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erkal, M. (1984) Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme. Ankara: Mayaş Yayınları.
 • Giddens, A. (2009). Sociology (6. b.). Polity Press.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy, ve P. Yalçınoğlu, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2012). Dil-kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine. Türk Dili, 729, 50-57.
 • Güçer, E., Altunöz, Ö., ve Çelikkanat Paslı, N. (2019). Yerel halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıkları: Giresun ili örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3189-3201.
 • Karaküçük, S., ve Akgül, B. (2016). Ekorekreasyon rekreasyon ve çevre. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kılbaş Köktaş, Ş. (2004). Rekreasyon boş zamanı değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kozak, N. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu.
 • Kurar, İ. (2020). Yerel halkın rekreasyon deneyim tercihlerinin, beklentilerinin ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Alanya Dim Çayı Vadisi örneği. Journal of Tourism Theory and Research, 6(2), 140-155.
 • Kurar, İ., ve Baltacı, F. (2014). Halkın boş zaman değerlendirme alışkanlıkları: Alanya örneği. International Journal of Science Culture and Sport(2), 39-52.
 • Kül Avan, S., ve Karaküçük, S. (2019). Farklı kültürlerde boş zaman davranışı: Aleviler örneklemi. Spor ve Rekresyon Araştırmaları Dergisi, 1(2), 9-20.
 • Leitner, M. J., ve Leitner, S. F. (2004). Leisure enhancement (3. b.). Haworth Press.
 • Okumuş, E. (2013). Odunpazarı Evleri’nde Ramazan gecelerinde boş zaman mekânları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 103-140.
 • Okumuş, E. (2015). Eskişehir Odunpazarı Evleri'nde boş zaman kültürü. Turkish Studies, 10(2), 721-734.
 • Önal, A. (2007). Ev hanımlarının rekreasyon faaliyetlerine katılımlarının ve beklentilerinin tespiti (İstanbul Anadolu Yakası örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü .
 • Şahin, C. (2011). Bir göçmen kenti olarak Eskişehir ve Eskişehir'in sosyo-kültürel yapısında Tatar kimliği. İdealkent, 2(3), 220-243.
 • Torkildsen, G. (2005). Leisure and recreation management (5. b.). Routledge.
 • Tutar, H., ve Erdem, T. (2020). Örnekleriyle bilimsel araştırma yöntemleri ve Spss uygulamaları (1 b.). Seçkin Yayıncılık.
 • Türker, N., Ölçer, H., ve Aydın, A. (2016). Yerel halkın serbest zaman değerlendirme alışkanlıkları: Safranbolu örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 49-62.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık. İnternet Kaynakları
 • Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2020). Erişim adresi: https://eskisehir.ktb.gov.tr/TR-70842/tarihce.html (Erişim Tarihi: 05.07.2020)
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, (2021). Erişim adresi: https://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=16 (Erişim Tarihi: 25. 03. 2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Seda ÇOBAN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2884-8081
Türkiye


Çağıl Hale ÖZEL
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4898-0867
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çoban, S. & Özel, Ç. H. (2022). YERLİ HALKIN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞINDA KÜLTÜREL YAPININ YERİNİN BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ . Turar Turizm ve Araştırma Dergisi , 11 (2) , 75-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turar/issue/71403/1057230

19425         19424        19426       19427