Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yiyecek içecek işletmelerinde işgörenlerin turizme ve turistlere ilişkin görüş ve davranışlarının değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 6 - 29, 30.06.2022

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, Gaziantep'te faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde iş görenlerin turizme ve turiste karşı davranışlarının değerlendirilmesidir. Araştırmada veriler anket kullanılarak toplan2mıştır. Araştırmanın evrenini, Gaziantep ilinde bulunan yiyecek içecek işletmelerinde istihdam edilen iş görenler oluşturmaktadır. Bu kapsamda 413 yiyecek içecek işletmesi çalışanına 2020 yılının Eylül ve Aralık ayları içerisinde yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları genel olarak incelendiğinde yiyecek içecek işletmesi iş görenlerinin turizme ve turiste karşı görüş ve davranışlarına dair değerlendirmelerin genel anlamda olumlu olduğu görülmüştür. Bununla beraber, yiyecek içecek işletmesi iş görenlerinin cinsiyete, yaşa, turizm alanındaki eğitim durumuna, işletmenin konumuna, Unesco yaratıcı şehirler ağı ile ilgili bilgi durumuna göre turizme ve turistlere yönelik görüş ve davranışlarının farklılık gösterdiği görülmüştür. Bununla beraber, yiyecek içecek işletmesi iş görenlerinin genelinin turistlere karşı saygılı davrandığı görülmüştür. Çalışmanın son aşamasında elde edilen bulgulara göre çeşitli öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akgöz, E. (2018). Gastronomik Ürünlerin Turizm Amaçlı Kullanılmasının Önemi ve Etkileri, İçinde: Turizmde Niş Pazarlar, (Ed. Ramazan Göral), Konya, Eğitim Yayınevi
 • Akın, A. (2018). Gaziantep’in Gastronomi Şehri Olarak Belirlenmesinde Demografik Faktörlerin Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 299-316
 • Altınel, H. (2011). Menü Yönetimi ve Menü Planlama. 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, ss. 3-12.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı, 7. Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya
 • Aslan, Z., Güneren, E. ve Çoban, G. (2014). Destinasyon markalaşma sürecinde yöresel mutfağın rolü: Nevşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2(4), 3-13
 • Atılgan, K.Ö. (2017). Fast Food Ürünlerine Karşı Yavaş Gıda (Slow Food) Ürünleri: Silifke İlçesi İçin Bir Öneri., M. Saygın (Editör). Kent Stratejisi “Silifke”. (İkinci Baskı). Konya: Eğitim Yayınevi
 • Aydoğdu vd., (2019). Yiyecek içecek işletmelerinde hizmet kalitesi ve tüketici doyumu: Kastamonu örneği. Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dergisi, 5(2), 155-170
 • Bayar, S. (2020). Gaziantep geleneksel kent dokusu’nda gastronomi rotasının belirlenmesi ve gast(ro)ta önerisi. Yüksek lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Biçici, F. (2008). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yabancı Turistlerin Psikolojik Fiyatlandırma Uygulamalarıyla İlgili Algılamaları: Britanyalı Turistler Üzerinde Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, ss.20
 • Buick, I. & Mahesh, T. (2001). Why Do Middle Managers in Hotels Burn Out?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13, 6 18
 • Cömert, M. ve Özkaya, F. D. (2014). “Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının Önemi”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2), 62-66.
 • Çetin, İ. (2017). “Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri”. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 44-59
 • Durlu-Özkaya, F. ve Cömert, M. (2010). Menu Planlama ve Analizi. Mehmet Sarışık, Şenol Çavus, Kurtulus Karamustafa (Editorler). Profesyonel Restoran Yönetimi İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar. 1. Baskı. Ankara. Detay Yayıncılık, s:173-200
 • Erbaş, N. (2011). Yiyecek-İçecek İşletmeleri’nde Çalışan Personelin Etik Davranışlarının Tespiti: Kayseri Örneği. Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara, ss. 16-52
 • Erdem, Ö., Mızrak, M. ve Kemer, A.K. (2018), Yöresel Yemeklerin Bölge Restoranlarında Kullanılma Durumu: Mengen Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 44-61.
 • Gheorghe vd., (2014). Gastronomic Tourism, A New Trend For ConTemPorary Tourism? Cactus Tourism Journal, 9(1), 12–21
 • Giritlioğlu, E. (2019). Yiyecek-içecek işletmelerinde algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesi: Gaziantep şehrinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Gaziantep
 • Göker, G. (2011).Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi (Balıkesir İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir
 • Güvendi, M. ve Mısırlı, A. M. (2006). Eğitim Bilimlerinde Yöntem. Eğitim Bilimine Giriş, Yılman, M. (Ed.). 1.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Hacıoğlu, N., Girgin, G. K. ve Giritlioğlu, İ. (2009). Yiyecek–içecek işletmelerinin pazarlama faaliyetlerinde yöresel mutfakların kullanımı: Balıkesir örneği. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu Bildirileri, 17-18 Nisan. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi. Okulu
 • Hjalager, A. M. and Richards, G. (Eds.). (2003). “Tourism and Gastronomy” .Routledge, 11
 • İdrisoğlu, C. (2016). Turizm sektöründe istihdam yapısı, çalışan sorunları ve çözüm önerileri: alanya örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Isparta
 • Ktb, (2019). Yatırım işletmeleri genel müdürlüğü turizm raporu. https://yigm.ktb.gov.tr
 • Küçükaltan, G. (2009). “Küreselleşme Sürecinde Gastronomide Yöresel Tatların Turistlerin Destinasyon Tercihlerine ve Ülke Ekonomilerine Etkileri”, 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu Bildirileri, Antalya
 • Mil, B. (2009). “Yemek Pişirmeden Gastronomiye Uzanan Bakış Açısıyla Küreselleşen Yemek”. 3.Ulusal Gastronomi Sempozyumu Bildirileri, Antalya
 • Narine, T. and Badrie, N. (2007) Influential Factors Affecting Food Choices of Consumers When Eating Outside the Household in Trinidad, West Indies. Journal of Food Products Marketing, 13(1), 19-28
 • Olsen vd., (2000). Social Differentiation and The Market for Eating Out in the UK. Hospitality Management, 19, 173-190.
 • Osaili vd., (2012). Food safety knowledge among food workers in restaurants in Jordan. Food Control, 145.
 • Özdemir, B. ve Kınay, B. (2004). Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: Antalya’yı Ziyaret Eden Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma
 • Özsabuncuoğlu, Ö. (2009). Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri, Artı Yayın, Beşinci baskı, Gaziantep.
 • Rızaoğlu, B. ve Hançer, M. (2005) Menü ve Yönetim, Detay Yayıncılık: Ankara
 • Spears, M. C. and Gregoire, M. B. (2003). Foodservice Organizations: A Managerial and Systems Approach, Fifth Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 19
 • Şanlıer, N. (2005). "Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri (Opinions of Foreign and Turkish Tourists on Turkish Cuisine). Gazi Üniversitesi," Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1) 213-227
 • Truong, T.-H., and Foster, D. (2006). Using HOLSAT to evaluate tourist satisfaction at destinations: The case of Australian holidaymakers in Vietnam. Tourism Management, 27, 842- 855
 • Tuncer, İ. (2017). “Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Boyutları ve Ölçeklerinin İncelenmesi”. International Journal of Academic Value Studies, 3(16), 321-329.
 • Unwto, (2019). Pandemi öncesi zamanlarda turizm raporu. https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İbrahim Halil ERDOĞAN> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-3448-5769
Türkiye


Metin SÜRME>
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0001-9810-7073
Türkiye


Nalan IŞIK>
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-3072-649X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Erdoğan, İ. H. , Sürme, M. & Işık, N. (2022). Yiyecek içecek işletmelerinde işgörenlerin turizme ve turistlere ilişkin görüş ve davranışlarının değerlendirilmesi . Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 6-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek/issue/70925/1027396