Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 367 - 389 2018-08-29

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
Determination of Science Teachers’ views on STEM Approach

Hasan Bakırcı [1] , Emine Kutlu [2]


FeTeMM yaklaşımı, 2017 yılından itibaren Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda yer almıştır. Bu nedenle öğretim programının uygulayıcıları olan öğretmenlerin FeTeMM konusundaki görüşlerinin belirlenmesi önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Fen Bilimleri öğretmenlerinin FeTeMM yaklaşımı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin bir doğu vilayetinde farklı ortaokullarda görev yapan 10 Fen Bilimleri öğretmeni ile yürütülmüştür. Nitel araştırma olarak dizayn edilen bu çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış bir görüşme formuyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Öğretmenler FeTeMM yaklaşımının, öğrencilerin derse karşı motivasyonlarını ve ilgilerini artıracağını, çok yönlü düşünmelerini sağlayacağını, laboratuvar kullanımını artıracağını ve karar verme becerilerini geliştireceğini dile getirmişlerdir. Bunun yanı sıra, FeTeMM yaklaşımıyla öğrencilerin bilgiyi yaparak yaşayarak öğreneceklerini, araştırma-sorgulama ve yaratıcı becerilerini geliştireceklerini, problem durumuna uygun ürün tasarlayacaklarını ve konuları somutlaştırarak öğreneceklerini ve bilimsel süreç becerilerini geliştireceklerini belirtmişlerdir. FeTeMM eğitiminde öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. FeTeMM eğitiminin etkili uygulanabilmesi için okulların yeterli araç-gereçlere sahip olması ve öğretmenlerin FeTeMM konusunda hizmet içi kurslar ile bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.

STEM approach has been taking place in the Science Curriculum since 2017. Therefore, it became important to explore the views of teachers who are the practitioners of the curriculum related to STEM. The aim of this research is to determine the views of science teachers regarding the STEM approach. The study was carried out with 10 science teachers working in different middle schools in an eastern city of Turkey during 2017-2018 academic year. In this qualitative research data was collected through a semi-structured interview protocol. Content and descriptive analyses were used to for data analysis. Teachers stated that the STEM approach could increase students' motivation and insight towards the course, provide them with multi-faceted thinking, increase the use of the laboratory, and improve decision-making skills. Teachers have also argued that STEM could improve, inquiry and creative skills of students, help them learn by doing, encourage them to design appropriate products for problem situation, improve their learning in concrete ways, and develop their scientific process skills. It was found that the teachers did not have enough knowledge as related to STEM application. For effective implementation of STEM, schools should have adequate equipment and teachers should be informed about STEM via in-service training.

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T. ve Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mi yoksa gereksinimi? İstanbul: Aydin Üniversitesi.
 • Altan, E. B. (2017). Teoriden pratiğe fen bilimleri eğitimi. H. G. Hastürk (Ed.), Fen, teknoloji, mühendislik, matematik eğitimi içinde (s.354-388). Ankara: Pegema Yayınevi.
 • Bakırcı, H., & Karışan, D. (2018). Investigating the preservice primary school, mathematics and science teachers’ stem awareness. Journal of Education and Training Studies, 6(1), 32-42.
 • Bakırcı, H. ve Kırıcı, M. G. (2018). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına ve bu sınavın kaldırılmasına yönelik fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 383-416.
 • Bozkurt, E. (2014). Mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının karar verme becerisi, bilimsel süreç becerileri ve sürece yönelik algılarına etkisi (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Bozkurt-Altan, E., Yamak, H. ve Buluş-Kırıkkaya, E. (2016). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde FeTeMM eğitimi Uygulamaları: Tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. Technology and Engineering Teacher, 70(1), 30-35.
 • Ceylan, S. (2014). Ortaokul fen bilimleri dersindeki asitler ve bazlar konusunda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) yaklaşımı ile öğretim tasarımı hazırlanmasına yönelik bir çalışma (Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Cresswell, J. (2012). Educational research. Boston: Pearson Education.
 • Çorlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. Education and Science, 39(171), 74-85.
 • Demir, S., Böyük, U. ve Koç, A. (2011). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin laboratuvar şartları ve kullanımına ilişkin görüşleri ile teknolojik yenilikleri izleme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 66-79.
 • Denson, C. (2011). Building a framework for engineering design experiences in STEM: A synthesis. National Center for Engineering and Technology Education. 169, 1-6.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of qualitative research: California, Sage Publications, USA.
 • Dugger, W. E. (2010, December). Evolution of STEM in the United States. Paper presented at the 6th Biennial International Conference on Technology Education Research, Gold Coast, Queensland.
 • Ercan, S. ve Şahin, F. (2015). Fen eğitiminde mühendislik uygulamalarının kullanımı: Tasarım temelli fen eğitiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 128-164.
 • Ercan, S., & Bozkurt, E. (2013, October). Expectations from engineering applications in science education: Decision-making skill. Paper presented at the IOSTE Eurasian Regional Symposium & Brojerage Event Horizon 2020, Antalya, Türkiye.
 • Erduran, S. (2013). Fen bilimlerine alanlar arası bakış ve eğitimde uygulamalar. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(1), 43-49.
 • Eroğlu, S. ve Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Gökbayrak, S. ve Karışan, D. (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin FeTeMM temelli etkinlikler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-40.
 • Hacıoğlu, Y., Yamak, H. ve Kavak, N. (2016). Mühendislik tasarım temelli fen eğitimi ile ilgili öğretmen görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 807-830.
 • İdin, Ş. (2017). Örnek ve uygulama destekli fen öğretiminde disiplinler arası beceri etkileşimi. E. Kandemir (Ed.), STEM yaklaşımı ve eğitime yansımaları içinde (s. 255-282). Ankara: Pegem Akademi.
 • Jonassen, D. H. (2011). Design problems for secondary students. National Center for Engineering and Technology Education, 170, 1-6.
 • Korkmaz, Ö. ve Buyruk, B. (2016). Öğrencilerin fen ve teknolojiye dönük kavramları günlük hayatla ilişkilendirme durumları. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 159-172.
 • Marulcu, İ. (2010). Investigating the impact of a lego-based, engineering-oriented curriculum compared to an inquiry-based curriculum on fifth graders’ content learning of simple machines. (Doctoral dissertation, Lynch School of Education, Boston College). Retrived from file:///C:/Users/EF/Desktop/PDF%20datastream.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf) tanımı öğretim programı tanıtım sunusu. https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09163104_Fen_Bilimleri_Dersi_YYretim_ProgramY_Karşılaştırmalar.pdf adresinden 11.11.2017 tarihinden edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.
 • Miles, B. M., & Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. California, USA: Sage Publications.
 • Moore, T. J., Stohlmann, M. S., Wang, H. H., Tank, K., & Roehrig, G. H. (2014). Implementation and integration of engineering in K-12 STEM education. In S. Purzer, J. Strobel, & M. E. Cardella (Eds.), Engineering in pre-college settings: Synthesizing research, policy, and practices (pp. 419-425). West Lafayette: Purdue University Press.
 • Pekbay, C. (2017). Fen teknoloji mühendislik ve matematik etkinliklerinin ortaokul öğrencileri üzerindeki etkileri (Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Ramaley, J. A. (2007). Facilitating change: Experience with the reform of STEM education. http://www.wmich.edu/science/facilitatingchange/Products/RamaleyPresentation.pdf adresinden 15.01.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Rogers, C., & Portsmore, M. (2004). Bringing engineering to elementary school. Journal of STEM Education, 5(3), 17-28.
 • Sanders, M. (2009). Stem, stem education, stemmania. The Technology Teacher, 68(4), 20-26.
 • Schnittka, C., & Bell, R. (2011). Engineering design and conceptual change in science: Addressing thermal energy and heat transfer in eighth grade. International Journal of Science Education, 33(13), 1861-1887.
 • Siew, N. M., Amir, N., & Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. Springer Plus, 4(8), 1-20.
 • Strong, M. G. (2013). Developing elementary math and science process skills through engineering design instruction. (Doctoral dissertation, Hofstra University, New York), Retrived from http://adsabs.harvard.edu
 • Sullivan, F. R. (2008). Robotics and science literacy: Thinking skills, science process skills and systems understanding. Journal of Research in Science Teaching, 45(3), 373– 394.
 • Tarkın-Çelikkıran, A. ve Aydın-Günbatar, S. (2017). Kimya öğretmen adaylarının FeTeMM uygulamaları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1624-1656.
 • Tekerek, B., & Karakaya, F. (2018). STEM education awareness of pre-service science teachers. International Online Journal of Education and Teaching, 5(2), 348-359.
 • Thomas, T. A. (2014). Elementary teachers’ receptivity to integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education in the elementary grades (Unpublished Doctoral dissertation, University of Nevada, Reno). Retrived from https://scholarworks.unr.edu/handle/11714/2852
 • Wang, X. (2013). Why students choose STEM majors: Motivation, high school learning, and postsecondary context of support. American Educational Research Journal, 50(5), 1081-1121.
 • Woodside, A. (2010). Case study research: Theory, methods, practice. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). The impact of activities on 5th grade students’ scientific process skills and their attitudes towards. Gazi University Journal of Educational Faculty, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7142-5271
Yazar: Hasan Bakırcı (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3409-8304
Yazar: Emine Kutlu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2018

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilmat417939, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {367 - 389}, doi = {10.16949/turkbilmat.417939}, title = {Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Bakırcı, Hasan and Kutlu, Emine} }
APA Bakırcı, H , Kutlu, E . (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 9 (2) , 367-389 . DOI: 10.16949/turkbilmat.417939
MLA Bakırcı, H , Kutlu, E . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 9 (2018 ): 367-389 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/38960/417939>
Chicago Bakırcı, H , Kutlu, E . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 9 (2018 ): 367-389
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi AU - Hasan Bakırcı , Emine Kutlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.417939 DO - 10.16949/turkbilmat.417939 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 367 EP - 389 VL - 9 IS - 2 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.417939 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.417939 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi %A Hasan Bakırcı , Emine Kutlu %T Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 9 %N 2 %R doi: 10.16949/turkbilmat.417939 %U 10.16949/turkbilmat.417939
ISNAD Bakırcı, Hasan , Kutlu, Emine . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 9 / 2 (Ağustos 2018): 367-389 . https://doi.org/10.16949/turkbilmat.417939
AMA Bakırcı H , Kutlu E . Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2018; 9(2): 367-389.
Vancouver Bakırcı H , Kutlu E . Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2018; 9(2): 389-367.