Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 456 - 475 2019-09-10

The Impact of Book Reading on Students’ Problem Solving Skills and Their Mathematics Success
Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi

Safa KARAKILIÇ [1] , Selahattin ARSLAN [2]


In this study, it is aimed to determine the effect of students’ reading levels on their success rates in mathematics class and on their mathematical problem solving skills. 74 students from two different secondary schools were separated into levelled reading groups after determining the number of books they have read so far and then their academic success rates in mathematics and their mathematical problem solving skills were determined. A problem solving success test consisting of 20 questions prepared with the help of a specialist, a form to determine the number of books read so far, and students’ mathematics class written exam scores were used as data gathering tools. A quantitative analysis was used in analysing the correlations of gathered data. Data analysing was made by mean of one-way independent sample variant analysis (one way ANOVA). At the end of the study, it was found out that extensive reading had no meaningful impact on students’ mathematic success rates and on their problem solving skills and steps.

Bu çalışmada öğrencilerin kitap okumanın matematik dersindeki başarılarına ve matematiksel problem çözme becerileri ile aşamalarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini iki farklı ortaokulun 7. sınıflarında öğrenim gören toplam 74 öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler, kitap okuma düzeylerine göre gruplara ayrılmış ve matematik dersi akademik başarıları ile problem çözme becerileri incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak uzman yardımıyla hazırlanan ve 20 sorudan oluşan problem çözme başarı testi ile okunan kitap sayısını belirleme formu ve ayrıca öğrencilerin matematik dersi yazılı notları kullanılmıştır. Veriler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesinde bir nicel paket programından yararlanılmıştır. Verilerin analizini yapmak amacıyla bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan araştırmanın sonunda kitap okuma düzeylerinin öğrencilerin matematik dersindeki başarıları, problem çözme becerileri ve problem çözme aşamaları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

Reading, success rate in mathematics, problem solving skills, problem solving steps
 • Altun, M. (2000). İlköğretimde problem çözme öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 147, 27-33
 • Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 223-238.
 • Altun, M. ve Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerini öğrenmeleri üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-21.
 • Aydemir, H. ve Kubanç, Y. (2014). Problem çözme sürecinde üstbilişsel davranışların incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(2), 203-219.
 • Aydoğdu, M. (2008). Matematikte öğrencilere problem çözme yeteneğinin kazandırılması. Physical Sciences, 3(4), 588-596.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (3. baskı). Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Ballew, H., & Cunningham, J. W. (1982). Diagnosing strengths and weaknesses of sixth-grade students in solving word problems. Journal for Research in Mathematics Education, 13(3), 202-210.
 • Batur, Z. ve Bek, H. G. H. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Uşak eğitim fakültesi örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 32-49.
 • Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544-559.
 • Beal, C. R., Adams, N. M., & Cohen, P. R. (2010). Reading proficiency and mathematics problem solving by high school English language learners. Urban Education, 45(1), 58-74.
 • Berkant, H. G. ve Eren, İ. (2013). İlköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(3), 1021-1041.
 • Cullinan, B. E. (2000). Independent reading and school achievement. School Library Media Research, 3(3), 1-24.
 • Eymen, U. E. (2007). SPSS 15.0 veri analiz yöntemleri. Ankara: İstatistik Merkezi Yayınları.
 • Freire, P. & Slover, L. (1983). The importance of the act of reading. Journal of Education, 165(1), 5-11.
 • Fuchs, L. S. &, Fuchs, D. (2002). Mathematical problem-solving profiles of students with mathematics disabilities with and without comorbid reading disabilities. Journal of Learning Disabilities, 35(6), 564-574.
 • Gooding, S. (2009). Children's difficulties with mathematical Word problems. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 29(3), 31-36.
 • Gökkurt, B. ve Soylu, Y. (2013). Öğrencilerin problem çözme sürecinde anlam bilgisini kullanma düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 469-488.
 • Hancock, D. R., & Algozzine, B. (2006). Doing case study research: A practical guide for beginning researchers. New York: Teachers College Press.
 • Helwig, R., Rozek-Tedesco, M. A., Tindal, G., Heath, B., & Almond, P. J. (1999). Reading as an access to mathematics problem solving on multiple–choice tests for sixth-grade students. The Journal of Educational Research, 93(2), 113-125.
 • Issa, A. O., Aliyu, M. B., Akangbe, R. B., & Adedeji, A. F. (2012). Reading interests and habits of the federal polytechnic, OFFA, students. International Journal of Learning and Development, 2(1), 470-486.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Çevre konularıyla ilgili kitap okumaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 1056-1065.
 • Karakılıç, S. (2018). Kitap okumanın öğrencilerin matematik başarısı ve problem çözme becerisi üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kılıç, S. (2015). Kappa test. Journal of Mood Disorders, 5(3), 142-144.
 • Kuş, Z.ve Türkyılmaz, M. (2010). Sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmeni adaylarının okuma durumları: (İlgi, alışkanlık ve okuma stratejilerini kullanım düzeyleri). Türk Kütüphaneciliği, 24(1), 11-32.
 • Lerkkanen, M. K., Rasku-Puttonen, H., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2005). Mathematical performance predicts progress in reading comprehension among 7-year olds. European Journal of Psychology of Education, 20(2), 121-137.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Ortaokul matematik dersi 5-8. sınıflar öğretim programı. Ankara: MEB Talim Terbiye Başkanlığı Yayınları.
 • Nicely, D. A. (2015). Problem-solving and reading strategies for act preparation. Ohio Journal of School Mathematics, 72, 8-12.
 • Owusu-Acheaw, M., & Larson, A. G. (2014). Reading habits among students and its effect on academic performance: A study of students of Koforidua Polytechnic. Library Philosophy and Practice, Paper 1130. Retrieved September 9, 2016, from http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1130.
 • Olkun, S., Şahin, Ö., Akkurt, Z., Dikkartin, F. T. Ve Gülbağcı, H. (2010). Modelleme yoluyla problem çözme ve genelleme: İlköğretim öğrencileriyle bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 34(151), 65-73.
 • Österholm, M. (2007). A reading comprehension perspective on problem solving. In C. Bergsten,& B. Grevholm (Eds.), Developing and researching quality in mathematics teaching and learning. Proceedings of MADIF 5, the 5th Swedish Mathematics Education Research Seminar (pp. 136- 145). Linköping, Sweden: SMDF.
 • Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.
 • Özsoy, G., Kuruyer, H. G., & Çakiroglu, A. (2015). Evaluation of students' mathematical problem solving skills in relation to their reading levels. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 113-132.
 • Polya, G. (1973). How to solve it: A new aspect of mathematical method (2nd ed.). New Jersey: Princeton University Press.
 • Proudfoot, D. E. (2016). The effect of a reading comprehension software program on student achievement in mathematics. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 4(1), 39-47.
 • Soylu, Y. ve Aydın, S. (2006). Matematik derslerinde kavramsal ve işlemsel öğrenmenin dengelenmesinin önemi üzerine bir çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-95.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97-111.
 • Tanju, E. H. (2010). Çocuklarda kitap okuma alışkanlığına genel bir bakış. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 21(21), 30-39.
 • Tambychik, T., & Meerah, T. S. M. (2010). Students’ difficulties in mathematics problem-solving: What do they say? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 142-151
 • Türnüklü, E. B. ve Yeşildere, S. (2005). Problem, problem çözme ve eleştirel düşünme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 107-123.
 • Vilenius‐Tuohimaa, P. M., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2008). The association between mathematical word problems and reading comprehension. Educational Psychology, 28(4), 409-426.
 • Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerinin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136.
 • Yilmaz, Z. A. (2006). The reading habit of elementary school teacher candidates. Elementary Education Online, 5(1), 1-6.
 • Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139.
 • Yılmaz, B. (2012). Okuma alışkanlığının okul başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma. Ö. Külcü, T. Çakmak ve N. Özel (Ed.), Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan içinde (s. 209-218). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Safa KARAKILIÇ
Kurum: Trabzon Üniversitesi.
Ülke: Turkey


Orcid: 2006-1922-2323-8200
Yazar: Selahattin ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Trabzon Üniversitesi. Fatih Eğitim Fakültesi.
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilmat497143, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {456 - 475}, doi = {10.16949/turkbilmat.497143}, title = {Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Karakılıç, Safa and Arslan, Selahattin} }
APA Karakılıç, S , Arslan, S . (2019). Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 10 (2) , 456-475 . DOI: 10.16949/turkbilmat.497143
MLA Karakılıç, S , Arslan, S . "Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi" . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019 ): 456-475 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/48621/497143>
Chicago Karakılıç, S , Arslan, S . "Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019 ): 456-475
RIS TY - JOUR T1 - Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi AU - Safa Karakılıç , Selahattin Arslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.497143 DO - 10.16949/turkbilmat.497143 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 456 EP - 475 VL - 10 IS - 2 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.497143 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.497143 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi %A Safa Karakılıç , Selahattin Arslan %T Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi %D 2019 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 10 %N 2 %R doi: 10.16949/turkbilmat.497143 %U 10.16949/turkbilmat.497143
ISNAD Karakılıç, Safa , Arslan, Selahattin . "Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 / 2 (Eylül 2019): 456-475 . https://doi.org/10.16949/turkbilmat.497143
AMA Karakılıç S , Arslan S . Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(2): 456-475.
Vancouver Karakılıç S , Arslan S . Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(2): 456-475.