Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 757 - 777 2019-12-13

Investigating of Middle-school Students' Attitudes Toward Programming
Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi

Kadir GÜRSOY [1] , Erdem ÇEKMEZ [2]


This study presents an investigation of the attitudes of middle school students toward computer programming after they received an instructional sequence designed to introduce computer programming. The aims of this study are to (i) determine the levels of students’ attitudes toward computer programming, (ii) determine whether students’ attitudes toward computer programming differ in terms of gender, and (iii) reveal students’ ideas about the implemented instructional content. To this aim, an instructional sequence that aimed to provide students with the necessary knowledge to use Scratch was designed and implemented in an eight-week plan. Apart from technical knowledge to use the software, the content included activities in which students were asked to create three games. The participants of the study consist of fifteen 5th grade and seventeen 6th grade students. To determine students’ attitudes toward computer programming an existing scale in the literature was used. The results of the study showed that the students developed positive attitudes toward computer programming after the instruction. Besides, it was found that there was no significant difference between boys and girls in terms of attitudes toward programming.

Bu çalışma ile ortaokul seviyesinde bilgisayar programlamayı tanıtma amacıyla tasarlanan bir içeriğin yürütülmesi sonucunda; öğrencilerin bilgisayar programlamaya ilişkin tutum düzeylerini, cinsiyet değişkeninin programlamaya ilişkin tutum üzerinde etkili olup olmadığını ve ele alınan içeriğe ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda blok tabanlı programlama yazılımı olan Scratch’in kullanımını öğrencilere kazandırma ve yazılım vasıtasıyla oyun tasarlama etkinliklerini içeren 8 haftalık bir içerik oluşturulup yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını 15 beşinci sınıf ve 17 altıncı sınıf olmak üzere toplamda 32 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin programlamaya ilişkin tutumlarını belirlemek için alanyazında mevcut olan bir tutum ölçeği kullanılmıştır. Bulgulardan ortaya çıkan sonuçlar, öğretim süreci sonunda öğrencilerin geliştirdiği tutumların olumlu olduğunu ve kız ile erkek öğrenciler arasında tutum açısından anlamlı bir farklılığın oluşmadığını göstermiştir.

 • American Association of University Women. (2000). Tech-Savvy: Educating girls in the new computer age. Retrieved March 19, 2018 from https://history.aauw.org/files/2013/01/TechSavvy.pdf
 • Altun, T. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının incelenmesi: Trabzon ili örneği. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 69-86.
 • Anastasiadou, S. D., & Karakos, A. S. (2011). The beliefs of electrical and computer engineering students' regarding computer programming. International Journal of Technology, Knowledge & Society, 7(1), 37-51.
 • Başer, M. (2013a). Attitude, gender and achievement in computer programming. Middle-East Journal of Scientific Research, 14(2), 248-255.
 • Başer, M. (2013b). Bilgisayar programlamaya karşı tutum ölçeği geliştirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 199-215.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cooper, J., & Weaver, D., K. (2003). Gender and computers: Understanding the digital divide. Mahwah, NJ: LEA.
 • Çelik, H. C. ve Ceylan, H. (2009). Lise öğrencilerinin matematik ve bilgisayar tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 92-101.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Denner, J. (2011). What predicts middle school girls' interest in computing? International Journal of Gender in Science, Engineering, and Technology, 3(1), 53-69.
 • Duncan, C., Bell, T., & Tanimoto, S. (2014, November). Should your 8-year-old child learn coding? Paper presented at the Proceedings of the 9th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, Berlin, Germany.
 • Durak, H., Karaoğlan-Yılmaz, G., Yılmaz, R. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Erken yaşta programlama eğitimi: Araştırmalardaki güncel eğilimlerle ilgili bir inceleme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed.), Eğitim teknolojileri okumaları (s. 205-236). Adapazarı: Tojet ve Sakarya Üniversitesi.
 • Erol, O. ve Kurt, A. A. (2017). BÖTE bölümü öğrencilerinin programlamaya karşı tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 314-325.
 • Gerçek, C., Köseoğlu, P., Yılmaz, M. ve Soran, H. (2006). Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 130–139.
 • Güven-Bağdemir, Ş. (2009). Türkiye’de lise çağındaki öğrencilerin bilgi teknolojileri mesleklerine olan ilgilerinin ölçülmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kay, R. H., & Knaack, L. (2005). A case for ubiquitous, integrated computing in teacher education. Technology, Pedagogy and Education, 14(3), 391-412.
 • Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 294-307.
 • Liaw, S. S. (2002). An Internet survey for perceptions of computers and the world wide web: Relationship, prediction, and difference. Computers in Human Behavior, 18(1), 17-35.
 • Margolis, J., & Fisher, A. (2003). Unlocking the clubhouse: Women in computing. Cambridge: MIT press.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntem sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Özyurt, Ö. ve Özyurt, H. (2015). Bilgisayar programcılığı öğrencilerinin programlamaya karşı tutum ve programlama öz-yeterliklerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 51-67.
 • Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., ... & Kafai, Y. (2009). Scratch: programming for all. Communications of the ACM, 52(11), 60-67.
 • Sáez-López, J. M., Román-González, M., & Vázquez-Cano, E. (2016). Visual programming languages integrated across the curriculum in elementary school: A two year case study using “Scratch” in five schools. Computers & Education, 97, 129-141.
 • Sanders, J. (2006). Gender and technology: What the research tells us. In C. Skelton, B. Francis, & L. Smulyan (Eds.), The sage handbook of gender and education (pp. 307-321). London: SAGE.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yağcı, M. (2016). Bilişim teknolojileri (BT) öğretmen adaylarının ve bilgisayar programcılığı (BP) öğrencilerinin programlamaya karşı tutumlarının programlama öz yeterlik algılarına etkisi. Journal of Human Sciences, 13(1), 1418-1432.
 • Yenilmez, K. (2008). Open primary education school students’ opinions about mathematics television programmes. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(4), 176-189.
 • Yurdugül, H. ve Aşkar, P. (2008). Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutum ölçeği faktör yapılarının incelenmesi: Türkiye örneği. İlköğretim Online, 7(2), 288-309.
 • Yücel, Z. ve Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 10(1), 133-143.
 • Zuckerman, O., Blau, I., & Monroy-Hernández, A. (2009). Children's participation patterns in online communities. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 5(1), 263-274.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Kadir GÜRSOY

Yazar: Erdem ÇEKMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Trabzon Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilmat466047, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {757 - 777}, doi = {10.16949/turkbilmat.466047}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {GÜRSOY, Kadir and ÇEKMEZ, Erdem} }
APA GÜRSOY, K , ÇEKMEZ, E . (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 10 (3) , 757-777 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/50604/466047
MLA GÜRSOY, K , ÇEKMEZ, E . "Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019 ): 757-777 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/50604/466047>
Chicago GÜRSOY, K , ÇEKMEZ, E . "Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019 ): 757-777
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi AU - Kadir GÜRSOY , Erdem ÇEKMEZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 757 EP - 777 VL - 10 IS - 3 SN - -1309-4653 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi %A Kadir GÜRSOY , Erdem ÇEKMEZ %T Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD GÜRSOY, Kadir , ÇEKMEZ, Erdem . "Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 / 3 (Aralık 2019): 757-777 .
AMA GÜRSOY K , ÇEKMEZ E . Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(3): 757-777.
Vancouver GÜRSOY K , ÇEKMEZ E . Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(3): 777-757.