Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 12, 21.06.2019

Öz

Kaynakça

  • Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi (2015). Afrika ile eğitim diplomasisi çalışma yemeği sonuç raporu. https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/ afrikam/Documents/E%C4%9Fitim%20Diplomasisi%20Sonu%C3%A7%20Raporu.pdf (Erişim Tarihi:10.12.2018).CED (2018a). About the center for education diplomacy. http://www.educationdiplomacy. org/ about-us/(Erişim Tarihi:19.12.2018).CED (2018b). Education diplomacy as new diplomacy. http://www.educationdiplomacy.org /education-diplomacy-as-new-diplomacy/ (Erişim Tarihi:19.12.2018).CED (2018c). What is education diplomacy. http://www.educationdiplomacy.org/what-is/ (Erişim Tarihi:19.12.2018).Höne, K. E. & Murphy Y. (2018). Education diplomacy and the world education forum: the road toward achieving education for all by 2030. https://static1.squarespace.com/static/5295fdb1e4b0d73103364931/t/56c4d7f301dbae9c53c3bcd6/1455740915208/WEFBrief.pdf (Erişim Tarihi:15.12.2018).Kalın, İ. (2011). Soft power and public diplomacy in Turkey. Perceptions, 16(3), 5-25.Kırmızıdağ, N., Gür, B., Kurt, T., & Boz, N. (2012). Yükseköğretimde sınır-ötesi ortaklık tecrübeleri: Ahmet Yesevi üniversitesi raporu. Ankara: Araştırma İnceleme Dizisi Yayın No: 11. Kyvliuk O., Polishchuk O., Svyrydenko D., Yatsenko O.(2018). Educational management as education diplomacy: strategies for Ukraine. Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, (3), 139-144. doi: 10.29202/nvngu/2018-3/23.Bartram L., Malhoyt-Lee J., Sheen-Diaz, C.& Sullivan J. (2015). Education diplomacy in action: touching lives: education diplomacy in service to others. Childhood Education, 91(2), 156-159, DOI: 10.1080/00094056.2015.1018797.Mizoguchi, S. (2018). Schooling for democracy: The cultural diplomacy of education in Okinawa, 1945-1972 (yayınlanmamış doktora tezi ). Michigan State University, ABD.Ntuli, E., & Nyarambi, A. (2015). Learning in a global context: Education diplomacy in primary grade content preparation. Childhood Education, 91(2), 111-116.Oktay, E. G. (2012). NATO’nun dönüşümü ve kamu diplomasisi'nin artan rolü. Uluslararası İlişkiler, 9 (34), 125-149.Özkan, A. (2015). Strategic practices of public diplomacy policies in educational field and turkey's potential for cultural diplomacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 35-43.Poyraz, E. & Dinçer, M. (2016). Küreselleşen dünyada Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetler. Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences, 3(4), 30-48.Proitsi, G.R. (2015). The case of educational diplomacy in the European Union. The 16th Annual Conference of the UACES Student Forum, ‘Ever Challenged Union: exploring ways out of the crises’, Queen’s University Belfast, 29-30 June 2015.Schindler, C. E. (2018). The origins of public diplomacy in us statecraft. Washington: Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy, doi:10.1007/978-3-319-57279.Şengül, M. ve Serpil, H. (2018). Türkiye’de ve dünyada ortak ve çift diploma programları: Güncel durum ve öneriler. Yükseköğretim Dergisi, 8(1), 78–89. doi:10.2399/yod.18.010TASAM (2016). Eğitim diplomasisi çalıştayı sonuç raporu. http://www.tasam.org /Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/SGPK_EGID_EgitimVizyon_TR_pdf_efa9f6f6-f1b2-402e-b53e-9b4df84e5a63.pdfUlutaş, A. (2103). Kamu diplomasisi, jeo-kültür, sınırları aşan eğitim ve Türkiye’nin yabancı öğrencilere yönelik burs stratejisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Vaxevanıdou M. (2018). Educatıon as public diplomacy: how to build an internatıonal image in educatıon. Journal of Media Critiques [JMC] 4(14) s.55-20Yağmurlu, A. (2007). Halkla ilişkiler yöntemi olarak kamu diplomasisi. İletişim Araştırmaları, 5(1), 9-38. Yılmaz, D. V. (2017). Geleceğin diplomatik inşası: kamu diplomasisi aracı olarak türk yükseköğretimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(57), 138-150.YÖK (2018a). Mevlana Değişim Programı http://www.yok.gov.tr/documents/757816/ 1684767/mevlana_kitapcik.pdf/410e03de-63e8-42e8-9684-ad0abb35fcb3 (Erişim Tarihi:19.12.2018).YÖK (2018b). Erasmus+ programı: genel yapı. http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1(Erişim Tarihi:15.12.2018).YÖK (2018c). Farabi değişim programı nedir? http://www.yok.gov.tr/web/farabi/farabi-degisim-programi(Erişim Tarihi:15.12.2018).Yunus Emre Enstitüsü (2018). Yunus Emre Enstitüsü. https://www.yee.org.tr/ tr/kurumsal/yunus-emre-enstitusu (Erişim Tarihi:15.12.2018)Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (2018). Türkiye bursları. https://www.ytb.gov.tr/uluslararasi-ogrenciler/turkiye-bursları (Erişim Tarihi: 15.12.2018)

Eğitim Diplomasisi: Kavramsal Bir Çerçeve

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 12, 21.06.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı eğitim diplomasisine ilişkin kavramsal bir çevrede oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda eğitim diplomasi ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Kamu diplomasisi ile eğitim diplomasi arasındaki ilişki kurulmuş; kamu diplomasisi ve eğitim diplomasisi tanımlanmıştır. Eğitim diplomasinin güç kaynakları, aktörleri ve bileşenleri tanımlanmıştır. Eğitim diplomasinin şekillenmesinde rol oynayan etmenler belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye bağlamında eğitim diplomasinin uygulama araçları belirlenmiştir. Sonuç olarak eğitim diplomasi yeni bir kavramdır. Eğitim diplomasi eğitim faaliyetleri aracılığı ile farklı kültürdeki ülke vatandaşları ile iletişim sağlamayı amaçlamaktadır. Hem yerel hem bölgesel hem de küresel düzeyde mevcut eğitim sorunları sektörler arası işbirliği ve diplomatik girişimlere ile çözülebilir. Bu bağlamda eğitim diplomasisi özellikle yükseköğretim ve yaygın eğitim sorunlarının çözümü için bir imkân olarak değerlendirebilir.

Kaynakça

  • Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi (2015). Afrika ile eğitim diplomasisi çalışma yemeği sonuç raporu. https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/ afrikam/Documents/E%C4%9Fitim%20Diplomasisi%20Sonu%C3%A7%20Raporu.pdf (Erişim Tarihi:10.12.2018).CED (2018a). About the center for education diplomacy. http://www.educationdiplomacy. org/ about-us/(Erişim Tarihi:19.12.2018).CED (2018b). Education diplomacy as new diplomacy. http://www.educationdiplomacy.org /education-diplomacy-as-new-diplomacy/ (Erişim Tarihi:19.12.2018).CED (2018c). What is education diplomacy. http://www.educationdiplomacy.org/what-is/ (Erişim Tarihi:19.12.2018).Höne, K. E. & Murphy Y. (2018). Education diplomacy and the world education forum: the road toward achieving education for all by 2030. https://static1.squarespace.com/static/5295fdb1e4b0d73103364931/t/56c4d7f301dbae9c53c3bcd6/1455740915208/WEFBrief.pdf (Erişim Tarihi:15.12.2018).Kalın, İ. (2011). Soft power and public diplomacy in Turkey. Perceptions, 16(3), 5-25.Kırmızıdağ, N., Gür, B., Kurt, T., & Boz, N. (2012). Yükseköğretimde sınır-ötesi ortaklık tecrübeleri: Ahmet Yesevi üniversitesi raporu. Ankara: Araştırma İnceleme Dizisi Yayın No: 11. Kyvliuk O., Polishchuk O., Svyrydenko D., Yatsenko O.(2018). Educational management as education diplomacy: strategies for Ukraine. Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, (3), 139-144. doi: 10.29202/nvngu/2018-3/23.Bartram L., Malhoyt-Lee J., Sheen-Diaz, C.& Sullivan J. (2015). Education diplomacy in action: touching lives: education diplomacy in service to others. Childhood Education, 91(2), 156-159, DOI: 10.1080/00094056.2015.1018797.Mizoguchi, S. (2018). Schooling for democracy: The cultural diplomacy of education in Okinawa, 1945-1972 (yayınlanmamış doktora tezi ). Michigan State University, ABD.Ntuli, E., & Nyarambi, A. (2015). Learning in a global context: Education diplomacy in primary grade content preparation. Childhood Education, 91(2), 111-116.Oktay, E. G. (2012). NATO’nun dönüşümü ve kamu diplomasisi'nin artan rolü. Uluslararası İlişkiler, 9 (34), 125-149.Özkan, A. (2015). Strategic practices of public diplomacy policies in educational field and turkey's potential for cultural diplomacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 35-43.Poyraz, E. & Dinçer, M. (2016). Küreselleşen dünyada Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetler. Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences, 3(4), 30-48.Proitsi, G.R. (2015). The case of educational diplomacy in the European Union. The 16th Annual Conference of the UACES Student Forum, ‘Ever Challenged Union: exploring ways out of the crises’, Queen’s University Belfast, 29-30 June 2015.Schindler, C. E. (2018). The origins of public diplomacy in us statecraft. Washington: Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy, doi:10.1007/978-3-319-57279.Şengül, M. ve Serpil, H. (2018). Türkiye’de ve dünyada ortak ve çift diploma programları: Güncel durum ve öneriler. Yükseköğretim Dergisi, 8(1), 78–89. doi:10.2399/yod.18.010TASAM (2016). Eğitim diplomasisi çalıştayı sonuç raporu. http://www.tasam.org /Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/SGPK_EGID_EgitimVizyon_TR_pdf_efa9f6f6-f1b2-402e-b53e-9b4df84e5a63.pdfUlutaş, A. (2103). Kamu diplomasisi, jeo-kültür, sınırları aşan eğitim ve Türkiye’nin yabancı öğrencilere yönelik burs stratejisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Vaxevanıdou M. (2018). Educatıon as public diplomacy: how to build an internatıonal image in educatıon. Journal of Media Critiques [JMC] 4(14) s.55-20Yağmurlu, A. (2007). Halkla ilişkiler yöntemi olarak kamu diplomasisi. İletişim Araştırmaları, 5(1), 9-38. Yılmaz, D. V. (2017). Geleceğin diplomatik inşası: kamu diplomasisi aracı olarak türk yükseköğretimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(57), 138-150.YÖK (2018a). Mevlana Değişim Programı http://www.yok.gov.tr/documents/757816/ 1684767/mevlana_kitapcik.pdf/410e03de-63e8-42e8-9684-ad0abb35fcb3 (Erişim Tarihi:19.12.2018).YÖK (2018b). Erasmus+ programı: genel yapı. http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1(Erişim Tarihi:15.12.2018).YÖK (2018c). Farabi değişim programı nedir? http://www.yok.gov.tr/web/farabi/farabi-degisim-programi(Erişim Tarihi:15.12.2018).Yunus Emre Enstitüsü (2018). Yunus Emre Enstitüsü. https://www.yee.org.tr/ tr/kurumsal/yunus-emre-enstitusu (Erişim Tarihi:15.12.2018)Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (2018). Türkiye bursları. https://www.ytb.gov.tr/uluslararasi-ogrenciler/turkiye-bursları (Erişim Tarihi: 15.12.2018)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Metin KAYA
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8287-4929
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kaya, M. (2019). Eğitim Diplomasisi: Kavramsal Bir Çerçeve . Türkiye Eğitim Dergisi , 4 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/46280/505168