Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğrencilerin Fen Alanına Karşı İlgilerini Ve Düşünme Becerilerini Geliştirmesi Açısından STEM: Öğretmen Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 46 - 58, 25.06.2021

Öz

Araştırmanın amacı Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) etkinliklerinin, öğrencilerin fen alanına karşı ilgilerini ve düşünme becerilerini geliştirmesi bakımından fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018–2019 güz döneminde, Türkiye'nin farklı illerindeki devlet okullarında ve özel okullarda görev yapan, farklı eğitim fakültelerinden mezun, 22 adet fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenler amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada fen bilimleri öğretmenlerinin çalışma grubu olarak seçilmesinin nedeni, STEM’e yönelik uygulamaların fen bilimleri öğretmenleri tarafından sıklıkla uygulanmasıdır. Çalışmada, Fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma uygulanmış, veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme (mülakat/ interview) tekniği kullanılmıştır. Görüşmede katılımcılara uzman görüşü alınarak hazırlanmış olan, 2 açık uçlu soru yöneltilmiştir ve görüşme sırasında ses kaydı alınmıştır. Ses kayıtları çözümlenerek tablolar oluşturulmuş, tablolarda kategoriler belirlenmiş ve öğretmenlerin görüşleri kodlarla ifade edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre fen bilimleri öğretmenlerinin STEM’in öğrencilerin Fen Alanına karşı ilgilerini ve düşünce becerilerini olumlu yönde geliştirdiği görüşü ön plana çıkmıştır. Fen bilimleri öğretmenleri, STEM etkinliklerinin öğrencilerin düşünce becerilerini geliştirmesi konusunda yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, ekip çalışması, iletişim becerileri, öz yönetim becerilerini geliştireceği yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, STEM sayesinde öğrencilerin mevcut bilgilerini yeni durumlarda kullanabilmeyi öğrendiklerini, motivasyonlarının artmasıyla yaratıcılıklarının da geliştiğini belirtmişlerdir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar literatür açısından değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Akaygun, S. & Aslan-Tutak, F. (2016). STEM images revealing stem conceptions of preservice chemistry and mathematics teachers. International Journal of Education in Matematics, Science and Technology, 4(1), 56-71.
 • Akgündüz, D. Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M., Öner, T. & Özdemir, S., 2015. STEM Eğitimi Türkiye Raporu: ‘‘Günün Modası mı? Yoksa Gereksinim mi?’’ İstanbul Aydın Üniversitesi, STEM Eğitim Merkezi, Çevrimiçi: http://www.aydin.edu.tr/belgeler/IAU-STEM-Egitimi-TurkiyeRaporu-2015.pdf [Erişim Tarihi: 25 Ocak 2019].
 • Bakırcı, H. & Kutlu, E . (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Yaklaşım Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9 (2), 367-389. DOI: 10.16949/turkbilmat.417939.
 • Breiner, J. Harkness, S., Johnson, C. C. & Koehler, C. M. (2012). What Is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. School Science and Mathematics, 112(1) 3-11.
 • Brophy, S., Klein, S., Portsmore, M., & Rogers, C. (2008). Advancing engineering education in P-12 classrooms. Journal of Engineering Education, 97(3), 369-387.
 • Bybee, R.W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. Technology and Engineering Teacher, 70 (1), 30-35. Çolakoğlu, M. H. & Gökben, A. G. (2017). Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde STEM (STEM) Çalışmaları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2(2), 46-69.
 • Dugger, W. E. (2010). Evolution of STEM in the United States. Presented at the 6th Biennial International Conference on Technology Education Research, Gold Coast, Queensland, Australia. http://www.itecconnect.org/Research/PressRoom/Australiapaper.pdf adresinden alınmıştır.
 • Eroğlu, S. & Bektaş, O. (2016). STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4 (3), 43-67.
 • Fair, J. & Kachaturoff, G.,(1988).Teaching thinking: another try!. The Social Studies, March/ April, pp64-69. Gallant, D. J. (2010). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education. Web: https://www.mheonline.com/mhmymath/pdf/stem_education.pdf adresinden alınmıştır.
 • Glazar, S. A. & Vrtacnik, M. (1992). Misconception Of Chemical Concepts, Kemija V Soli, Slovene. Journal Of Chemical Education, (Special Issue). 5, 28-31.
 • Judson, E. & Sawada, D. (2000). Examining the Effects of a Reformed Junior High School Science Class on Students’ Math Achievement. School Science and Mathematics, 100 (8), 419–425.
 • Langdon, D., McKittrick, G., Beede, D., Khan, B. & Dom, M. (2011). STEM: Good jobs now and for the future. U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, 3(11).
 • National Research Council [NRC]. (2012). A Framework for k-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core İdeas. Washington DC: The National Academic Press.
 • Patton, M. Q.(2014). Qualitative Research & Evaluation Methods; Integrating Theory and Practice, Fourth Edıtıon, Utilization-Focused Evaluation, Saint Paul.
 • Roehring, G. H., Moore, T. J., Wang, H. H. & Park, M. S. (2012). Is adding the E enough? Investigating the impact of K12 engineering standards on the implementation of STEM integration. School Science and Mathematics, 112(1), 31-44.
 • Sanders, M., 2009. STEM, STEM Education, Stemmania. The Technology Teacher, 68 (4),20-26.
 • Tabar, V. (2018). Ülkemizde STEM Alanında Yapılmış Olan Çalışmaların İçerik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Tantu, Ö. (2017). Evaluating Mobile Apps for STEM Education with in-service Teachers. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Taştan Akdağ, F. & Güneş, T . (2017). Science high school students and teachers’ opinions about The STEM Applications on the subject of energy. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3 (5 S), 1643-1656. DOI: 10.24289/ijsser.337238.
 • Tezel, Ö. & Yaman, H. (2017). STEM Eğitimine Yönelik Türkiye’de Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 21469199.
 • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD). (2017). 2023’e doğru Türkiye’de STEM Gereksinimi. İstanbul: TÜSİAD yayını. Retrieved from https://www.pwc.com.tr/tr/assets/image/ pwc-tusiad-2023-e-dogru-turkiye-de- stem-gereksinimiraporu. Pdf
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Ankara. Zollman, A. (2012). Learning for STEM literacy: STEM literacy for learning. School Science and Mathematics, 112(1), 12–19.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gamze BÖLÜKBAŞI Bu kişi benim
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0484-1096
Türkiye


Asli GÖRGÜLÜ ARI (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN EĞİTİMİ ABD.
0000-0002-6034-3684
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bölükbaşı, G. & Görgülü Arı, A. (2021). Öğrencilerin Fen Alanına Karşı İlgilerini Ve Düşünme Becerilerini Geliştirmesi Açısından STEM: Öğretmen Görüşleri . Türkiye Eğitim Dergisi , 6 (1) , 46-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/62994/833392