Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Matematik Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 280 - 293, 25.06.2021

Öz

Bu araştırma ilköğretim öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri, matematik tutumu ve matematik dersi başarıları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nicel, betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018 güz bahar yarı yılında İstanbul ili Maltepe ilçesinde bulunan dört (4) devlet okulundaki 7.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 215 kız, 237 erkek olmak üzere toplam 452 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere “Matematik Tutum Ölçeği” ile “Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi” ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin bir problem durumunda çoğunlukla yansıtıcı düşündükleri, fakat “sorgulama” becerilerinin “nedenleme” ve “değerlendirme” becerilerine göre düşük olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları genellikle olumludur. Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik dersindeki akademik başarı arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu, akademik başarısı yüksek öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha çok yansıtıcı düşündükleri tespit edilmiştir.

Teşekkür

Başta sayın editör olmak üzere, bilimsel faaliyetlerin gelişimi ve paylaşımı sürecine katkı getiren dergipark ve derginiz temsilcilerine teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

Kaynakça

 • Albayrak, M., Şimşek, M., Yazıcı, N. (2018) “Problem çözmeye yönelik inanç ve yansıtıcı düşünme becerisinin matematik başarısını yordama gücü. Journal of Human Sciences, 15(2),807-815. https://doi.org/10.14687/jhs.v15i2.515141
 • Altuntaş, L. (2019). “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 • Ayazgök, B., Aslan, H. (2014)“The Review of Academic Perception, Level of Metacognitive Awareness and Reflective Thinking Skills of Science and Mathematics University Students.” Procedia - Social and Behavioral Sciences.141,781–790. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.137
 • Aydın, B., Diker Coşkun, Y. (2016). The Relationship Between Math Achievement Motivation And Reflective Thinking Skills Towards Problem Solving . Edu 7: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 5 (7) , 12-28 . http://dergipark.org.tr/edu7/issue/35792/400669
 • Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Harf Yayınları.
 • Baki, A., Güç Aydın. F., Özmen, M., Z.(2012).“İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi”. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(3), 59-72.
 • Baş, G. (2013). “İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(20),1-12.
 • Baş, G., Beyhan, Ö.(2012).“İngilizce Dersinde Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi.’’ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 128–142.
 • Baş, G., Kıvılcım, Z. (2013). “Lise Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik ve Geometri Derslerindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 14 (3), 1 – 17.
 • Can. Ş. (2016).“Pre-Service Science Teachers Reflective Thinking Skills Toward Problem Solving.” Educational Research and Reviews,10(10),1449–1457. https://doi.org/10.5897/err2015.2228.
 • Duatepe, A., Çilesiz, Ş.(1999).Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (16)17, 45- 52.
 • Erdoğan, F., Şengül, S. (2019). Yansıtıcı düşünme etkinliklerinin altıncı sınıf öğrencilerinin matematik tutumuna etkisi. Kastamonu Education Journal, 27(1), 247-260. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2503
 • Ersözlü, Z. N., Kazu, H. (2011)“İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1),141– 159.
 • Güneş, K. “Bilim Sanat Merkezi Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri, Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Matematik Başarılarının İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
 • Güneş, K., Aybek, B. (2018). “Bilim Sanat Merkezi Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”, International Social Sciences Studies Journal, 4(24), 5031-5042.
 • Karataş, İ., Güven, B.(2010) ”Ortaöğretim Öğrencilerinin Günlük Yaşam Problemlerini Çözebilme Becerilerinin Belirlenmesi”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1),201-217.
 • Kendüzler, E. Serap. “Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutum ve Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2017.
 • Kırnık, D. (2010).“İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin Öğrenci Başarısına Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, 2010.
 • Kızılkaya, G. “Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Problem Çözme Üzerine Etkisi”. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, 2009.
 • Kızılkaya, G., Aşkar, P. (2009)“Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi”. Eğitim ve Bilim, 34(154),82-92.
 • Köseoğlu, E., Demirci, F., Demir, B., Özyürek, C. (2017). ‘’7. sınıf öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin incelenmesi: Ordu ili örneği.’’ International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1(1), 60-68.
 • Kurtuluş, A., Eryılmaz, A. (2017). Matematik dersinde akış ile problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi arasındaki ilişki. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 10(3), 349- 365.
 • Lester, F. (1994)“Musings About Mathematical Problem-Solving Research:1970-1994”. Journal for Research in Mathematics Education,25(6),660-675.
 • McCrindle, A. R., Christensen, C. A. (1995). The impact of learning journals on metacognitive and cognitive processes and learning performance. Learning and Instruction, 5, 167-185
 • Özcan, Y.(2016).“Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisi ile Matematik Dersinde Problem Çözme Başarısı Arasındaki İlişki”. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, 2016.
 • Özsoy, G. (2005).“Problem Çözme Becerisi ile Matematik Başarısı Arasındaki İlişki”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3),179-190.
 • Pusmaz, A., Tavşan, S. (2019). Problem çözmede başarılı öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 27(2), 843-858. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2887
 • Sağ, Yazdan, G. “Üstün Yetenekli Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematiksel Problem Çözme Durumlarındaki Öz Düzenleme Davranışları”. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • Tok, Ş. (2008).“Fen Bilgisi Dersinde Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi”. Elementary Education Online, 7(73), 557–568. http://ilkogretim-online.org.tr
 • Türnüklü, E., Yeşildere S.(2005).“Problem, Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme”.Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3), 107-123.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Lütfiye ALTUNTAŞ 0000-0002-0325-9734

Yavuz ERİŞEN 0000-0002-3339-5155

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 22 Ocak 2021
Kabul Tarihi 27 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ALTUNTAŞ, L., & ERİŞEN, Y. (2021). İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Matematik Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 280-293.