Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretim Elemanlarının ve Lisansüstü Öğrencilerinin Birbirlerine Olan Beklentileri ile Metaforik Algılarının İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 1 - 22, 22.02.2022
https://doi.org/10.33907/turkjes.893521

Öz

YYükseköğretim süreci bireyin yaşamında büyük önem taşıyan kritik bir dönemdir. Bireyin yükseköğretime yönelik beklentilerinin karşılanması ve yükseköğretim sürecinin desteklenmesi için bireyin beklentilerinin bilinmesi gerekmektedir. Öğretim elemanlarının da yükseköğretim sürecine yönelik öğrencilerden beklentileri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, lisansüstü öğrencilerin öğretim elemanlarından; öğretim elemanlarının lisansüstü öğrencilerden beklentilerini ve metaforik algılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 26 lisansüstü öğrencisi ile Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan 12 öğretim elemanından oluşmaktadır. Bu çalışmada temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler açık uçlu anket formuyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının lisansüstü eğitimi alan öğrencilerden "Bilimsel Bakış Açısı ve Hakimiyet" beklentisi içerisinde oldukları ve lisansüstü eğitimi alan öğrencilere yönelik metaforik algılarının "Fidan ve Çırak" kelimeleri üzerinde yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. Lisansüstü öğrencilerinin öğretim elemanlarından "Rehberlik Etme-Doğru Yönlendirme" beklentisi içerisinde oldukları ve öğretim elemanlarına yönelik metaforik algılarının "Navigasyon" kelimesi üzerinde yoğunlaştıkları tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akbaba, A., Gürü, E. B., Yaran, M., & Çimen, H. (2006). Öğrencilerin Öğretim Elemanları İle İlgili Kalite Beklentileri: Akçakoca Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), 9-21.
 • Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri, İletişim ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 15, 487 – 506.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.
 • Çulpan, R. (1978). Bireysel Ve Örgütsel Davranış: Beklentiler Dengesi Modeli. Amme İdaresi Dergisi, 13(2), 16-17.
 • Darlaston Jones, D. K., Pike, L., Cohen, L., Young, A. H., Haunold, S., & Drew, N. M. (2003). Are They Being Served? Student Expectations Of Higher Education. Issues İn Educational Research, 13(1), 31-52.
 • Demirbolat, A. O. (2005). Yüksek Lisans Öğrencilerinin Program Ve Öğretim Elemanlarından Beklentileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 47-64.
 • Enterieva, M., & Sezgin, F. (2016). Türki Cumhuriyetlerden Türkiye'ye Gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik Ve Sosyal Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi. Journal Of Higher Education & Science/Yüksekögretim Ve Bilim Dergisi, 6(1).
 • Fiduas A. (2006), “Measuring Service Quality İn Higher Education Hedperf Versus Serperf”, Marketing Intelligence & Planing, 24(1) Pp. 31-47.
 • Gregory, K. M. (2012). How Undergraduates Perceive Their Professors: A Corpus Analysis Of Rate My Professor. J. Educational Technology Systems. 40(2) 169-193.
 • Kumral, O. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 92- 102.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: a guide to design and implementation. 2nd Jossey-Bass. San Francisco.
 • Miles, B. M., & Huberman, M. A. (2016). Nitel veri analizi,(Çeviri Editörleri: S. Akbaba Altun ve A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi. (ÖSYM). (2021). Yükseköğretime İlişkin Tanımlar. 5 Ocak 2021 tarihinde http://www.osym.gov.tr/TR,1371/tanimlar.html adresinden erişilmiştir.
 • Reja, U., Manfreda, K. L., Hlebec, V., & Vehovar, V. (2003). Open-ended vs. close-ended questions in web questionnaires. Developments in applied statistics, 19(1), 159-177. Saydan, R. (2008). Üniversite Öğrencilerininin Öğretim Elemanlarından Kalite Beklentileri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İibf Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 63-79.
 • Seçilmiş, C., Kılıçlar, A., & Sarı, Y. (2012). Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Memnuniyet Algılarıyla Akademik Başarı İlişkisi: Turizm Öğrencileri Örneği. Millî Eğitim Dergisi, (195), 118-130. Retrieved From Http://Dhgm.Meb.Gov.Tr/Yayimlar/Dergiler/ Milli_Egitim_Dergisi/195.Pdf
 • Slate, J. R., LaPrairie, K., Schulte, D. P., Onwuegbuzie, A. J. (2009). A Mixed Analysis of College Students’ Best And Poorest College Professors. Issues in Educational Research, 19(1),61-78.
 • Sümen, Ö. Ö., & Kesten, A. (2013). School Of Education Students' Expectations From Their Lecturers And Their Views On Whether These Are Fulfilled. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 13(1), 183-199.
 • Tam, K. Y., Heng, M. A., Jiang, G. H. (2009). What Undergraduate Students in China Say About Their Professors’ Teaching. Teaching in Higher Education, 14(2), 147-159 Uluğ, F. (1999), Eğitimde Grup Süreçleri. Todaie Yayın No:295, Ankara.
 • Yavuz, C., & Yüce, G. (2010). Öğretim Elemanlarının İletişim Davranışlarına Yönelik Öğrenci Algı ve Beklentileri (Ordu Üniversitesi Ünye İİB F’de Bir Araştırma). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 30, 225-240.
 • Yükseköğretim Kurumu. (YÖK). (2021). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Profilleri. 5 Ocak 2021 tarihinde http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=20) adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurumu. (YÖK). (2021). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri. 5 Ocak 2021 tarihinde http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=34 adresinden erişilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurumu. (YÖK). (2021). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 8. Düzey (Doktora Eğitimi) Yeterlilikleri. 5 Ocak 2021 tarihinde http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=35 adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hikmet DOĞRUL> (Sorumlu Yazar)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0514-2505
Türkiye


Tuğba YANPAR YELKEN>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0800-4802
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Şubat 2022
Gönderilme Tarihi 9 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Doğrul, H. & Yanpar Yelken, T. (2022). Öğretim Elemanlarının ve Lisansüstü Öğrencilerinin Birbirlerine Olan Beklentileri ile Metaforik Algılarının İncelenmesi . Turkish Journal of Educational Studies , 9 (1) , 1-22 . DOI: 10.33907/turkjes.893521