Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

48-72 Aylık Çocukların Duygular Temasına Yönelik Gerçekleştirilen Çizimlerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 539 - 555, 22.10.2022
https://doi.org/10.33907/turkjes.1111473

Öz

Bu çalışmanın amacı 48-72 aylık çocukların resimlerinde yer vermiş oldukları çizimlerin niteliğini ve bu çizimlerde hangi duyguları yansıttıklarını ortaya koymaktır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler çiz anlat tekniği ile toplanmıştır. Araştırma 48 ay ve üzeri 31 kız, 29 erkek olmak üzere toplam 60 çocuğun katılımı ile gerçekleşmiştir. Veriler toplanırken, gidilen okulda önce çocuklarla vakit geçirilmiş ve ardından sınıf çizim yapmaya uygun duruma getirilmiştir. Çocuklara “Duygularınızı resimlerinize nasıl yansıtırsınız?” sorusu sorulmuş ve çizim yapmalarına fırsat verilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulguların incelenmesi neticesinde çalışma grubunda yer alan 60 çocuktan 56’sının çizimlerinde insan figürüne yer verdiği, 27’sinin ise abiotik öğelere yer verdiği görülürken çocuk çizimlerine bağlı olarak oluşturulan kategorilerin tamamında “mutlu” duygusunun çizimlere en çok yansıtılan duygu olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Bengisu F. (2021). Bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların kardeş çizimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü eğitim Enstitüsü.
 • Burns, C. R. & Kaufman, S. (1972). Actions, styles and symbols in kinetic family drawings. New York. Bruner/Mazel.
 • Büyükkarabacak, O. (2008). Çocuk resimlerinde imgelerin yeri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi.
 • Gür, Ç. ve Koçak, N. (2016). 5 Yaş (48 60 Ay) Çocukların duygu tanımlamaları ve nedenleri üzerine bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2407-2421.
 • Çağlayan, N. (2014). Zihinsel engelli bireylerin eğitiminde görsel sanatlar dersinin yeri ve önemi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 91-101.
 • Çelik, E. , Tuğrul, B. & Yalçın, S. S. (2002). Dört-altı yaşlar arasındaki anaokulu çocuklarının duygusal yüz ifadesiyle kendilerini anne-babalarını ve öğretmenlerini algılaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (22).
 • Çeri, N. (2019). 5-6 yaş çocukların resimlerine akran ilişkilerinin yansıması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Çorbacı-Oruç, A. (2008). 6 yaş çocuklarında sosyal yeterliliğin, akran ilişkilerinin ve sosyal bilgi işleme sürecinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Denham, S. A. (1986). Social cognition, prosocial behavior, and emotion in preschoolers: Contextual validation. Child Development, 57(1), 194 201. https://doi.org/10.2307/1130651
 • Fesbach,S. (1970). Aggression. In: Mussen P, editor. Carmichael's manual of child psychology. Wiley; New York: 1970.
 • Geçen, F. (2018). Çocuğun gelişim basamaklarına göre figürleri ele alma biçimleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(10), 60-83.
 • Karasar, N. (1999) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kuyucu, Y. (2012). Duyguları anlama becerileri farklı düzeydeki çocukların (60-72 ay) Akranlarına karşı gösterdikleri duygusal ve davranışsal tepkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Meece, D. ve Mize, J. (2010). Multiple aspects of preschool children’s social cognition: relations with peer acceptance and peer interaction style. Early Child Development and Care, 180, 5.
 • Metin, Ş. ve Aral, N. (2012). Dört-yedi yaş çocuklarının resim gelişimsel özelliklerinin incelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 55-69.
 • Özsoy, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının çizdikleri resimler aracılığıyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1117-1139.
 • Semiz, B. (2021). Erken çocukluk dönemindeki öğretmenlerin akran desteği bağlamındaki iletişimleri ile sınıflarında yer alan çocukların akran kavramına ilişkin çizimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Yalçın, H. (2010). Çocuk Gelişimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yavuzer, H. (2017). Çocuk ve Resim. H. Yavuzer içinde, Çocuğu Tanımak ve Anlamak (s. 74-75). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Ertan ELMA> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-0489-4761
Türkiye


Veysi ERZEN>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BATMAN
0000-0001-9886-9705
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 30 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Elma, Y. E. & Erzen, V. (2022). 48-72 Aylık Çocukların Duygular Temasına Yönelik Gerçekleştirilen Çizimlerinin İncelenmesi . Turkish Journal of Educational Studies , 9 (3) , 539-555 . DOI: 10.33907/turkjes.1111473