Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Turkish Journal of Forest Science, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi ve peyzaj mimarlığının tüm yönleriyle ilgili orijinal araştırma makaleleri yayınlayan çevrimiçi, açık erişimli, uluslararası ve çift kör hakemli bir bilimsel dergidir. Dergi, etik yönergelere uygun olarak hazırlanmış orijinal araştırma ve inceleme makaleleri yayınlamaktadır.

Derginin editör ve yayın süreçleri Yayın Etiği Komitesi (COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE), Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Ulusal Bilgi Standartları'na göre şekillendirilmiştir (NISO). Dergi, Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerine (doaj.org/bestpractice) uygundur.

YAZARLAR İÇİN ETİK KURALLAR

Yazarlar aynı anda birden fazla dergiye makale göndermemelidir. Bu konuyla ilgili olarak yazarlar daha önce yayınlanmış çalışmaları da göndermemelidir. Tüm yazarlar bu tür bir ekleme, çıkarma veya yeniden düzenleme konusunda anlaşmalıdır. Yazarlar, başkalarının fikirlerini, dillerini, resimlerini ve tablolarını kullanırlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından v/veya gerektiğinde izin alındığından emin olmalıdır. Yazarlar, gönderdikleri bildiriler için bu bölümde belirtilen kurallara (intihal, çoğaltma, kendinden intihal, yazarlık, yanlış atıf, uydurma, etik dışı araştırma ve önlemler, çıkar çatışması, ana ilkeler vb.) uymalıdır.

Bir makale göndererek yazar/yazarlar, makalenin orijinal eseri olduğunu, makalenin başka bir yere gönderilmediğini veya yayınlanmadığını (basılı, çevrimiçi / blog vb.), Makalenin ve içeriğinin ihlal etmediğini onaylar üçüncü tarafların hakları ile ilgili herhangi bir şekilde ve içinde bulundukları herhangi bir riskin tüm sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamaktır.

Yazarlık, rapor edilen çalışmanın tasarımına, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların hepsi ortak yazar olarak listelenmelidir. Makalenin belirli önemli yönlerine (örneğin, dil düzenleme) katılan başkaları varsa, bunlar “Teşekkürler” bölümünde tanınmalıdır. Eğer çalışma “klinik araştırmalar hariç insanın katılımı ile yapılan bilimsel araştırmalar / çalışmalar” içeriyorsa, yazar makalede tüm prosedürlerin insan hakları mevzuatına uygun olarak yapıldığını ve ilgili kurumsal komite / üniversite etik komitesi bunları onaylamıştır.

Çalışmanın deneysel veya vahşi hayvanların (veya hayvan materyallerinin) kullanımını içermesi durumunda yazar, makalenin tüm prosedürlerin “Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu” ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildiğine dair bir ifade içermesini sağlamalıdır. İlgili yasalar ve kurumsal kılavuz ilkeler ile uygun kurumsal komite (ler) / üniversite etik komitesi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Araştırmayı finansal olarak destekleyen herhangi bir ticari bağ veya kurum varsa, bunlar “Teşekkürler” bölümünde tanınmalıdır ve yazarlar, söz konusu kurum veya kuruluşla herhangi bir ilişki olmadığını veya varsa ilişkinin niteliğini belirtmelidir.

EDİTÖRLER İÇİN ETİK KURALLAR

Editörler, yazma ve yayınlama kılavuzuna uygunluğu sağlamak için gerekli değişiklikleri yapma ve makaleyi düzenleme yetkisine sahiptir. Editörler, makale ile ilgili bilgilerin gizli olduğunu ve yazarlar ve hakemler dışında hiç kimseyle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.

HAKEMLER İÇİN ETİK KURALLAR

Hakemler, bildiri ve akran değerlendirme süreciyle ilgili bilgilerin gizli olduğunu ve editör ile kimseyle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.