Yazım Kuralları


Yazılarını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’ne göndermeyi tercih eden yazar(lar)ın aşağıdaki yönergelere uygun olarak yazıyı istenilen formatta sisteme yüklemesi gerekmektedir. Bu yönergelere uymayan yazılar iade edilecektir.  Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi yazı gönderimleri için DergiPark’ı kullanmaktadır.1. Derginin Yazım/Yayımlama Politikaları

Dergi hem Türkçe hem İngilizce yayınları kabul etmektedir. Sadece Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’nin (TÜSBAD) amaçlarına ve kapsamına uygun yeterli kalitede yazılar gözden geçirilecektir. Dergiye ait amaç ve kapsam ile ilgili bilgiler derginin ana sayfasında yer almaktadır.

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergidir. Dergi’ye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, Editör Kurulu ve iki hakem tarafından incelenir. En az iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilen yazılar, editörler tarafından hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konularak Editör Kurulunun onayından sonra yayımlanır.

Dergideki yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a ait olmakla birlikte derginin itibarı ve prestijini korumak adına yazıların hepsi benzerlik açısından kontrol edilmek üzere iThenticate (Akademik İntihal Engelleme Programı) programından taranmaktadır. Tarama sonucunda benzerlik oranı %15’den fazla (kaynakça, metin içindeki atıflar, özel isimler ve ulusal/uluslararası kuruluşların yaptığı tanımlar hariç) olan yazılar kabul edilmemektedir.

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, hem gözden geçirenin hem de yazar(lar)ın kimliğinin her iki tarafça da gizlendiği çift-kör gözden geçirme politikasına bağlı kalmaktadır. Editör veya Editörler Kurulu dergide yayımlanmak üzere kendi yazılarını gönderebilir. Bu durumlarda, akran değerlendirme süreci alternatif yönetim kurulu üyeleri tarafından yönetilir.

Orijinal araştırmalarda Etik Kurul onayı metin içerisinde belirtilmeli ve 1 nüshası başvuru sırasında sisteme eklenmelidir.

Yazı gönderme sürecinde, tüm yazar(lar) tarafından Telif Hakkı Devir Formu (Form için linki tıklayınız) imzalanmış olarak sisteme yüklenmelidir.

Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen yazıların benzerlik (intihal) raporunun en fazla %15 olması gerekmekte ve yazarlar ilk başvuru aşamasında benzerlik raporunu sisteme yüklemelidir.


 2.Yazının Hazırlanması:

Dergiye gönderilen yazıların metninde tercih edilen formatlar Word DOC, RTF, XLS'dir. LaTeX dosyaları da kabul edilir. Yazı içinde kullanılan grafikler Windows ortamında açılabilecek bir grafik formatında, fotoğraflar da fotoğraf formatında olmalıdır.


2.1. Makale türleri ve kelime sınırları

• Orijinal araştırma (3000 kelime)

• Derleme (4000 kelime)

• Olgu raporları (2000 kelime)

• Editöre mektuplar (500 kelime)

Kelime sayımı; özet, kaynakça, şekil ve tablo açıklamalarını içermez.


2.2.Yazının Bölümleri

Yazı dört ana bölümü (bu sırayla) içermelidir: Başlık Sayfası, Özet, Ana Metin ve Kaynaklar.


2.2.1. Başlık Sayfası: Başlık sayfasında yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük, ortalı) ve yazar(lar)a ait bilgiler olmalıdır. Tüm yazarların tam adları, kurumları, e-posta adresleri, telefon numaraları ve ORCID numaraları başlık sayfasına eklenmelidir. Başlık Sayfası ana metinden ayrı olarak sisteme yüklenmelidir.


2.2.2. Özet: Özet’in kelime sayısı en az 100 en fazla 300 olmalıdır. Özetin başlıkları şu şekilde (bu sırayla) olmalıdır: Amaç/Aim,  Yöntem/Method,   Bulgular/
 Results,    Sonuç/ Conclusions, Anahtar Kelime/Keywords. Anahtar Kelime en az 3 en fazla 5 kelime olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun olmalı ve http://www.bilimterimleri.com adresinden seçilmelidir. İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus: Medikal Subject Heading (MeSH)” standartlarına uygun olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet hazırlayarak hem sistemde bulunan “Öz” bölümüne hem de ana metin sayfasının bir üst sayfasında olacak şeklide sisteme yüklenmelidir.


2.2.3. Ana Metin: Araştırma yazılarında metin içerisindeki başlıklar  “Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç” şeklinde sıralanmalıdır. Derleme yazılarında ise giriş, yazar(lar) tarafından belirlenen alt başlıklar ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Bu başlıklar makalenin amacı ve kapsamını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir.
 Olgu sunumu yazıları ise giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.

Ana metin sonunda gerekirse teşekkür bölümüne yer verilmelidir. Teşekkür bölümünde finansal destek, bağış ve/veya teknik destek açıklanmalıdır.

Ana metin içerisinde yazar(lar)a ait bilgilere (tam adları, kurum, e-posta adresi,telefon numarası, ORCID numarası) yer verilmemeli, bu bilgiler başlık sayfasında belirtilmelidir.


2.2.4. Kaynaklar:
 Yazıyı hazırlarken kaynaklar Vancouver yazı stiline (Stili görmek için tıklayınız) göre hazırlanmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur.


2.3. Başlıklar:

Yazınızın bölüm başlıklarını aşağıdaki belirtilen yönergeye uygun olarak yazılmalıdır.

Birinci düzey başlıklar (örn. Giriş, Sonuç), ​​büyük ve kalın harflerle yazılmalıdır.

İkinci düzey başlıklar, ilk harfleri ​​büyük ve kalın olacak şekilde yazılmalıdır.

Üçüncü düzey başlıklar, ilk harfleri büyük, kalın ve italik olacak şekilde yazılmalıdır.

Dördüncü düzey başlıklar, ilk harfleri büyük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır.

Paragrafların ilk satırı 1,25 cm içeriden başlamalıdır. Bütün başlıklar paragraf girintisiz ve sola dayalı olarak yazılmalıdır.


2.4.Şekil Tablo ve Grafikler:

Bütün tablo ve şekil/grafiklerin başlıkları yazılmalı ve metinde kullanılış sırasına göre numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üzerine, şekil ve fotoğraf başlıkları ise şeklin/fotoğrafın altında yazılmalı ve ilk harfi büyük olmalıdır. Tablo ve şekil için kaynak gösterilecekse tablo ve şeklin alt kısmında gösterilmelidir. Metin içerisinde yer verilen tablo ve şekiller sayfa ölçülerini aşmamalı gerekirse tablo ve şekil içindeki yazı fontları 9 puntoya kadar küçültülmelidir. Gönderilen yazılarda tablo, grafik, şekil sayısı toplam en fazla 8 olmalıdır. Şekiller dijital formatlı, jpeg kayıtlı ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır. Tablo/ Grafik/ Şekiller sisteme ana metin ile birlikte kaynakçadan sonra her sayfaya 1 tane olacak şekilde yüklenmelidir.2.5. Yazı Tipi: Ana metinde; Times New Roman, 12 punto, çift satır aralığı kullanılmalıdır. Kenar boşlukları en az 2,5 cm (veya 1 inç) olmalıdır. Özet metninde; Times New Roman, 11 punto ve bir buçuk satır aralığı kullanılmalıdır. 

 2.6. İstatiksel Yazım: 

• Yöntem bölümü sonunda, istatistiksel analizlerden hemen önce “Örneklem büyüklüğü ve güç:” ile örneklem büyüklüğünün nasıl hesaplandığı açıklanmalıdır.

• Birincil ve ikincil analiz için örneklem büyüklüğü hesaplamasına yönelik sonuçlar yöntem bölümünde yer almalıdır. Örneklem büyüklüğü raporunda, “birincil değişken-kullanılan istatistiksel test-etki büyüklüğü değeri ve etki büyüklüğünün nasıl hesaplandığı” eklenmelidir.

• Yöntem bölümünde örneklemin nasıl seçildiği açıkça belirtilmelidir.
• Çalışmada ölçek kullanılması durumunda, orijinal ve anadilinizde çalışma örneklemi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu gösteren referanslar mutlaka eklenmelidir. Aynı zamanda, “ölçeğin kaç maddeden oluştuğu, maddelere verilen yanıt kategorisi ve nasıl kodlandığı, ters kodlama olması durumunda hangi maddelerde ters kodlama yapıldığı, boyutlarda hangi maddelerin yer aldığı, ölçek skorunun nasıl hesaplandığı, ölçekten alınabilecek minimum ve maksimum skor, ölçek skorunun artmasının/azalmasının ne anlama geldiği” açıkça belirtilmeli veya yararlanılan kaynak eklenmelidir.

İstatistiksel analizler bölümünde:
• İstatistiksel analizlerde kullanılan program versiyonu ve lisansı mutlaka belirtilmelidir.
• Kullanılan testler için gerekli varsayımların hangi yöntemler ile test edildiği bilgisi yer almalıdır. (Örneğin; normal dağılıma uygunluk Shapiro-Wilk testi ile, varyans homojenliği Levene testi ile incelendi.)
• Tanımlayıcı istatistiklerin gösteriminde aşağıda verilen kısaltmalar kullanılmalıdır.
Frekans/sayı (yüzde): n (%)
Ortalama ve standart sapma: Ort±SS
Ortanca (çeyreklikler arası genişlik): Ortanca (ÇAG)
Ortanca (çeyrek 1- çeyrek 3): Ortanca (Ç1-Ç3)
Minimum ve maksimum: min; maks
• Parametrik yöntemler kullanıldığında “Ort±SS”, parametrik olmayan yöntemler kullanıldığında ise “ortalama sıra değeri, ortanca(ÇAG) veya ortanca (Ç1-Ç3)” tanımlayıcı istatistikleri mutlaka verilmelidir.
[Ortalama ve ortanca değerleri birlikte de verilebilir. Ancak yönteme göre yukarıda belirtilen tanımlayıcı istatistik mutlaka olmalıdır.]
• Çoklu karşılaştırmalarda hata kontrolü için kullanılan yöntem mutlaka yazılmalıdır.

Sonuçlar, Tablo ve Şekillerde:
• İstatistiksel analizler sonucunda tam p değerleri rapor edilmelidir. “p<0,05” ve “p>0,05” gösterimi kullanılmamalıdır. Özel olarak p değerinin “0,000…” ve “1,000” olarak elde edilmesi durumunda bu sonuçları, sırasıyla “<0,001” ve “>0,999” olarak belirtiniz. p değerleri üç basamaklı olarak yazılmalıdır (p=0.342 gibi)
• Tablolarda kullanılan kısaltmalar, hangi test sonucunun verildiği tablo altında açıklama olarak eklenmelidir.
• Şekillerde yüzde grafiği verilmesi durumunda y ekseninin 0-100 aralığında değiştiğine dikkat edilmeli ve farklı ölçeklerde çizilen grafiklerde bu durum mutlaka grafik altında açıklanmalıdır.
• Verilen dağılımlarda frekansa karşılık gelen yüzdelerin toplamının %100 yaptığından emin olunmalıdır (0.99 ya da 100.1 olmamalı).