Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Sosyal Çalışmacı İçin Bir İmkân Olarak Sanat

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 33 - 50, 30.06.2022
https://doi.org/10.55109/tushad.989591

Öz

Sosyal çalışma, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden edindiği bilimsel bilgiyi bünyesine katarak kullanmaktadır. Ancak artık sanatın farklı dallarından da faydalanılabileceği hatta faydalanılması gerektiği, dahası sosyal çalışmanın sanatın farklı dallarıyla ilgili olduğu alanda tartışılmaktadır. Bu tartışmalar çoğunlukla, terapi sürecinde hizmet alana faydası üzerinden sürdürülmektedir. Böylelikle sanat hizmet alana yönelik doğrudan işlevsel bir etkinliğe dönüştürülmektedir. Bu çalışma ise sanatın öncelikle bireysel gelişimi ve iyilik halini sağlayan bir süreç olduğunu, mesleki uygulama ile ilgili olarak da sosyal çalışmacıya sunduğu katkıyla uygulamada hizmet alan üzerinde dolaylı bir fayda sağlayacağını belirtmektedir. Sanatta söz konusu süreç, yavaş ilerlemekte ve sonuç vermesi zaman almaktadır. Bu sebeple çalışma sanatın, dolaylı bir tedavi edici ve dolayımlı bir eğitsel faaliyet olduğunu ve sosyal çalışma eğitiminden başlayarak sosyal çalışmacının “hayat boyu eğitim”i içinde yer alması gerektiğini vurgulamaktadır.

Kaynakça

 • Adams, R., L. Dominelli ve M. Payne. (2015). Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar. (Çev. Editörü: T. Tuncay). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Akbaş, E. (2003). Kültürel Sembolleri Yorumsamacı Bir Bakış Açısıyla Okuma ve Sosyal Hizmet İlişkisi. Toplum ve Sosyal Hizmet. 14(1), 20-24.
 • Becker, S. H. (2016). Toplumu Anlatmak. (Çev.: Ş. Geniş, E. Arıcan, M. Hazır). Ankara: Heretik Yay.
 • Botton, A. (2011). Felsefenin Tesellisi. (Çev.: Banu Tellioğlu Altuğ). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Cılga, İ. (2012). Sosyal Dışlanmanın Dinamiği, Bilimin, Mesleğin Dışlanması ve Öngörüler. İ. Cılga, B. Hatiboğlu (Ed.). Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet Üzerine Düşünceler içinde (171-240). Ankara: Sabev Yay.
 • Cündioğlu, D. (2014). Sanat ve Felsefe. İstanbul: Kapı Yay.
 • Çoban, A. İ. ve S. Buz. (2008). Eleştirel Teori: Gelişimi, Kabulleri ve Sosyal Hizmette Kullanımı, Toplum ve Sosyal Hizmet, 19(1), 81-88.
 • Dökmen, Ü. (2013). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Erol, H. (2016). Bir Bilim Olarak Sosyal Hizmetin Sanatsal Yönü ve Bir Sanat Olarak Sinema ile İlişkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı. Ankara.
 • Ersoy, E. G. ve F. Köşger. (2016). Empati: Tanımı ve Önemi. Osmangazi Tıp Dergisi. 38(2), 9-17.
 • Freire, P. ve D. Macedo. (1998). Okuryazarlık Sözcükleri ve Dünyayı Okuma. (Çev.: Serap Ayhan). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Goldstein, H. (1990). The Knowledge Base of Social Work Practice: Theory, Wisdom, Analogue, or Art? Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services. 1(71), 32-43.
 • Göktürk, A. (2006). Sözün Ötesi. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Göktürk, A. (2007). Okuma Uğraşı. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Gündoğan, A. O. (1999). Edebiyat ve Felsefe İlişkisi Üzerine. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 40(1), 195-203.
 • Güvenç, B. (2013). Kültürün ABC’si. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Gulbenkian Komisyonu. (2014). Sosyal Bilimleri Açın Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması. (Çev.: Şirin Tekeli). İstanbul: Metis Yay.
 • Gray, M. ve Stephen A. Webb. (2008). Social work as art revisited. Journal Of Social Welfare. ?(17), 182-193.
 • Hasgül, E. (2016). Sosyal Hizmet Uygulamalarında Sanatın Önemi. International Journal of Innovative Research in Education. 3(2), 55- 60.
 • Huss, E. ve M. Sela-Amit, (2018). Art in Social Work: Do We Really Need It? Research on Social Work Practice. 20(10), 1-6.
 • İl, S. (2002). Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Tanımlanan Eğitimci Rolü. Kasım Karataş, Sunay İl (Ed.). Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma içinde (95-104). Ankara:Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksekokulu Yay.
 • Kongar, E. (2007). Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: Sabev Yay.
 • Leonard, K., W. Couchman ve T. Hafford-Letchfield (2016). The Impact of the Arts in Social Work Education: A Systematic Review, Qualitative Social Work, DOI: 10.1177/1473325016662905
 • M-Brawley, E. ve P. M-B Zorita (1998). At the Edge of the Frame: Beyond Science and Art in Social Work. British Association of Social Workers. ?(28), 197-212.
 • Öksüz, S. (2012). Sosyal Hizmet Bilim ve Mesleğinde Edebiyat Eğitiminin Olası Getirileri. İ. Cılga, O. Zengin ve Ö. Altındağ (Ed.). Sosyal Hizmet Yazıları içinde (138-153). Ankara: Sabev Yay.
 • Özcan, M. (2016). İnsan Felsefesi İnsanın Neliği Üzerine Bir Soruşturma. Ankara: BilgeSu Yay.
 • Özdemir, E. (2005). Eleştirel Okuma. Ankara: Bilgi Yay.
 • Özensoy, A. U. (2011). Eleştirel Okumaya Göre Düzenlenmiş Sosyal Bilgiler Dersinin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 13-25.
 • Özgür, Ö. (2014). Çokkültürlü Sosyal Çalışma. Ankara: Sabev Yay.
 • Payne, M. (2020). Modern Sosyal Hizmet Kuramı. (Çev. Ed.: K. Karataş). İstanbul: Nika Yayınevi.
 • Pennac, D. (2014). Roman Gibi Kitaplara ve Okumaya Dair. (Çev.: M. Kandemir). İstanbul: Metis Yay.
 • Proust, M. (2013). Okuma Üzerine. (Çev.: I. Ergüden). İstanbul: Notos Kitap
 • Seferoğlu, S. ve C. Akbıyık. (2006). Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education). ?(30), 193-200.
 • Serpen, A. ve E. Hasgül. (2015). Sosyal Hizmet Uygulamalarında Empatinin Önemi ve Yardım İlişkisi Üzerindeki Etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 15(35), 37-52.
 • Sheafor, B. ve C. J. Horejsi. (2015). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler. Durdu Baran Çiftçi (Ed.). Ankara: Nika Yay.
 • Songül, A. (t.y.). Kentsel Yaşamın Psikoterapisi (Sanatla Sosyal Çalışma). http://www.sosyalhizmetuzmani.org/sanatla_sosyalcalisma.htm Erişim Tarihi: 03.11.2017.
 • Şahin, F. (1999). Sosyal Hizmetin Doğası ve Paradigmaları. Nesrin G. Koşar (Ed.). Prof. Sema Kut’a Armağan Yaşam Boyu Sosyal Hizmet içinde (60-75). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksekokulu Yay.
 • Şeker, A. (2006). (Sosyal Hizmette Paradigma Arayışları) Sosyal Çalışmayı Yapılandırma, Ankara: Sabev Yay.
 • Şenşekerci, E. ve A. Bilgin. (2008). Eleştirel Düşünme ve Öğretimi, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(14), 15-43.
 • Şevki, A. (2009). Edebiyat ve Yorum. Ankara: Havuz Yay.
 • Teater, B. (2015). Sosyal Çalışma Kuram ve Yöntemleri. (Çev. Ed.: A. Karatay). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Thompson, N. (2016). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak. (Çev.: B. Yıldırım, Burcu Hatiboğlu, Çağıl Öngen). Ankara: Dipnot Yay.
 • Tomanbay, İ. (1999). Sosyal Çalışmayı Yapılandırmak Kavramlar - Oluşum- Nitelik - Uygulama. Ankara: Sabev Yay.
 • Tuncay, T. ve S. İl. (2009). Sosyal Hizmet Uygulamasında Empatiyi Yeniden Düşünmek. Toplum ve Sosyal Hizmet. 20(2), 39-56.
 • Uzun, G. L. (2009). Yaratıcı Bir Süreç Olarak Okuma. Dil Dergisi, ?(143), 7-19.
 • Wellek, R. ve A. Warren. (2013). Edebiyat Teorisi. (Çev.: Ö. F. Huyugüzel). İstanbul: Dergâh Yay.
 • Yıldırım, K. (2007). Sosyal Hizmet, Ankara: Sakarya Yay.
 • Yıldırım, N. ve K. Yıldırım. (2008). Sosyal Hizmete Giriş. Adapazarı: Sakarya Yay.
 • Yılmaz, Ç. ve O. Zengin (2019). Bir Eğitim Materyali Olarak “Canım Kardeşim” Filminin Sosyal Hizmet Eğitiminde Kullanımı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 18(70), 667-674.
 • Yolcuoğlu, İ. G. (2012). Sosyal Hizmete Giriş, Ankara: Sabev Yay.
 • Zastrow, C. (2015). Sosyal Hizmete Giriş. (Çev. Editörü: Durdu Baran Çiftçi). Ankara: Nika Yay.

Art As An Opportunity For The Social Worker

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 33 - 50, 30.06.2022
https://doi.org/10.55109/tushad.989591

Öz

Social work uses scientific knowledge gained from different disciplines of social sciences by incorporating it. However, it is now being discussed in the field that different branches of art can be benefited and moreover, social work is related to different branches of art. These discussions are mostly carried on over the benefit to the client in the therapy process. Thus, art is transformed into a directly functional activity for the service recipient. This study, on the other hand, states that art is primarily a process that provides individual development and well-being, and that it will have an indirect benefit on client in practice, with its contribution to the social worker in relation to the profession. In art, the process in question progresses slowly and takes time to produce results. For this reason, the study emphasizes that art is an indirect therapeutic and mediated educational activity and that it should be included in the "lifelong education" of the social worker, starting with the social work education

Kaynakça

 • Adams, R., L. Dominelli ve M. Payne. (2015). Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar. (Çev. Editörü: T. Tuncay). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Akbaş, E. (2003). Kültürel Sembolleri Yorumsamacı Bir Bakış Açısıyla Okuma ve Sosyal Hizmet İlişkisi. Toplum ve Sosyal Hizmet. 14(1), 20-24.
 • Becker, S. H. (2016). Toplumu Anlatmak. (Çev.: Ş. Geniş, E. Arıcan, M. Hazır). Ankara: Heretik Yay.
 • Botton, A. (2011). Felsefenin Tesellisi. (Çev.: Banu Tellioğlu Altuğ). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Cılga, İ. (2012). Sosyal Dışlanmanın Dinamiği, Bilimin, Mesleğin Dışlanması ve Öngörüler. İ. Cılga, B. Hatiboğlu (Ed.). Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet Üzerine Düşünceler içinde (171-240). Ankara: Sabev Yay.
 • Cündioğlu, D. (2014). Sanat ve Felsefe. İstanbul: Kapı Yay.
 • Çoban, A. İ. ve S. Buz. (2008). Eleştirel Teori: Gelişimi, Kabulleri ve Sosyal Hizmette Kullanımı, Toplum ve Sosyal Hizmet, 19(1), 81-88.
 • Dökmen, Ü. (2013). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Erol, H. (2016). Bir Bilim Olarak Sosyal Hizmetin Sanatsal Yönü ve Bir Sanat Olarak Sinema ile İlişkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı. Ankara.
 • Ersoy, E. G. ve F. Köşger. (2016). Empati: Tanımı ve Önemi. Osmangazi Tıp Dergisi. 38(2), 9-17.
 • Freire, P. ve D. Macedo. (1998). Okuryazarlık Sözcükleri ve Dünyayı Okuma. (Çev.: Serap Ayhan). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Goldstein, H. (1990). The Knowledge Base of Social Work Practice: Theory, Wisdom, Analogue, or Art? Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services. 1(71), 32-43.
 • Göktürk, A. (2006). Sözün Ötesi. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Göktürk, A. (2007). Okuma Uğraşı. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Gündoğan, A. O. (1999). Edebiyat ve Felsefe İlişkisi Üzerine. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 40(1), 195-203.
 • Güvenç, B. (2013). Kültürün ABC’si. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Gulbenkian Komisyonu. (2014). Sosyal Bilimleri Açın Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması. (Çev.: Şirin Tekeli). İstanbul: Metis Yay.
 • Gray, M. ve Stephen A. Webb. (2008). Social work as art revisited. Journal Of Social Welfare. ?(17), 182-193.
 • Hasgül, E. (2016). Sosyal Hizmet Uygulamalarında Sanatın Önemi. International Journal of Innovative Research in Education. 3(2), 55- 60.
 • Huss, E. ve M. Sela-Amit, (2018). Art in Social Work: Do We Really Need It? Research on Social Work Practice. 20(10), 1-6.
 • İl, S. (2002). Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Tanımlanan Eğitimci Rolü. Kasım Karataş, Sunay İl (Ed.). Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma içinde (95-104). Ankara:Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksekokulu Yay.
 • Kongar, E. (2007). Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: Sabev Yay.
 • Leonard, K., W. Couchman ve T. Hafford-Letchfield (2016). The Impact of the Arts in Social Work Education: A Systematic Review, Qualitative Social Work, DOI: 10.1177/1473325016662905
 • M-Brawley, E. ve P. M-B Zorita (1998). At the Edge of the Frame: Beyond Science and Art in Social Work. British Association of Social Workers. ?(28), 197-212.
 • Öksüz, S. (2012). Sosyal Hizmet Bilim ve Mesleğinde Edebiyat Eğitiminin Olası Getirileri. İ. Cılga, O. Zengin ve Ö. Altındağ (Ed.). Sosyal Hizmet Yazıları içinde (138-153). Ankara: Sabev Yay.
 • Özcan, M. (2016). İnsan Felsefesi İnsanın Neliği Üzerine Bir Soruşturma. Ankara: BilgeSu Yay.
 • Özdemir, E. (2005). Eleştirel Okuma. Ankara: Bilgi Yay.
 • Özensoy, A. U. (2011). Eleştirel Okumaya Göre Düzenlenmiş Sosyal Bilgiler Dersinin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 13-25.
 • Özgür, Ö. (2014). Çokkültürlü Sosyal Çalışma. Ankara: Sabev Yay.
 • Payne, M. (2020). Modern Sosyal Hizmet Kuramı. (Çev. Ed.: K. Karataş). İstanbul: Nika Yayınevi.
 • Pennac, D. (2014). Roman Gibi Kitaplara ve Okumaya Dair. (Çev.: M. Kandemir). İstanbul: Metis Yay.
 • Proust, M. (2013). Okuma Üzerine. (Çev.: I. Ergüden). İstanbul: Notos Kitap
 • Seferoğlu, S. ve C. Akbıyık. (2006). Eleştirel Düşünme ve Öğretimi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education). ?(30), 193-200.
 • Serpen, A. ve E. Hasgül. (2015). Sosyal Hizmet Uygulamalarında Empatinin Önemi ve Yardım İlişkisi Üzerindeki Etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 15(35), 37-52.
 • Sheafor, B. ve C. J. Horejsi. (2015). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler. Durdu Baran Çiftçi (Ed.). Ankara: Nika Yay.
 • Songül, A. (t.y.). Kentsel Yaşamın Psikoterapisi (Sanatla Sosyal Çalışma). http://www.sosyalhizmetuzmani.org/sanatla_sosyalcalisma.htm Erişim Tarihi: 03.11.2017.
 • Şahin, F. (1999). Sosyal Hizmetin Doğası ve Paradigmaları. Nesrin G. Koşar (Ed.). Prof. Sema Kut’a Armağan Yaşam Boyu Sosyal Hizmet içinde (60-75). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksekokulu Yay.
 • Şeker, A. (2006). (Sosyal Hizmette Paradigma Arayışları) Sosyal Çalışmayı Yapılandırma, Ankara: Sabev Yay.
 • Şenşekerci, E. ve A. Bilgin. (2008). Eleştirel Düşünme ve Öğretimi, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(14), 15-43.
 • Şevki, A. (2009). Edebiyat ve Yorum. Ankara: Havuz Yay.
 • Teater, B. (2015). Sosyal Çalışma Kuram ve Yöntemleri. (Çev. Ed.: A. Karatay). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Thompson, N. (2016). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak. (Çev.: B. Yıldırım, Burcu Hatiboğlu, Çağıl Öngen). Ankara: Dipnot Yay.
 • Tomanbay, İ. (1999). Sosyal Çalışmayı Yapılandırmak Kavramlar - Oluşum- Nitelik - Uygulama. Ankara: Sabev Yay.
 • Tuncay, T. ve S. İl. (2009). Sosyal Hizmet Uygulamasında Empatiyi Yeniden Düşünmek. Toplum ve Sosyal Hizmet. 20(2), 39-56.
 • Uzun, G. L. (2009). Yaratıcı Bir Süreç Olarak Okuma. Dil Dergisi, ?(143), 7-19.
 • Wellek, R. ve A. Warren. (2013). Edebiyat Teorisi. (Çev.: Ö. F. Huyugüzel). İstanbul: Dergâh Yay.
 • Yıldırım, K. (2007). Sosyal Hizmet, Ankara: Sakarya Yay.
 • Yıldırım, N. ve K. Yıldırım. (2008). Sosyal Hizmete Giriş. Adapazarı: Sakarya Yay.
 • Yılmaz, Ç. ve O. Zengin (2019). Bir Eğitim Materyali Olarak “Canım Kardeşim” Filminin Sosyal Hizmet Eğitiminde Kullanımı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 18(70), 667-674.
 • Yolcuoğlu, İ. G. (2012). Sosyal Hizmete Giriş, Ankara: Sabev Yay.
 • Zastrow, C. (2015). Sosyal Hizmete Giriş. (Çev. Editörü: Durdu Baran Çiftçi). Ankara: Nika Yay.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Çalışma
Bölüm Original Makaleler
Yazarlar

Fethi GÜNGÖR>
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2581-0205
Türkiye


Şeniz ASLAN> (Sorumlu Yazar)
YALOVA UNIVERSITY
0000-0002-0444-1335
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 2 Eylül 2021
Kabul Tarihi 16 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Güngör, F. & Aslan, Ş. (2022). Sosyal Çalışmacı İçin Bir İmkân Olarak Sanat . Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 33-50 . DOI: 10.55109/tushad.989591