Cilt: 6 Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, sosyal hizmet ve sosyal bilim alanında gerçekleştirilen araştırma, derleme, bildiri ve olgu sunumlarına yer vererek teorik ve pratik anlamda okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Dünyada yaygın bir şekilde uygulamalı bir bilim ve meslek olarak kabul gören sosyal hizmet (social work) alanında Türkiye'de daha çok bilimsel çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi, beceri ve değer bileşenine sahip olan sosyal hizmet evrensel bir bilim olmakla birlikte her toplumun sosyal bağlamına özgü uygulamaların geliştirilmesi ve paylaşılması gerekmektedir. Bu açıdan uluslararası indekslerde taranan Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilen örnek modelleri Dünya'ya tanıtma misyonu da üstlenmektedir. 

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi; alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının bilimsel olgu çalışmalarını, bilim insanlarının araştırma ve derleme makalelerini hakem sürecinden geçirerek yayınlamaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanabilmektedir. Dergiye yazar olarak üye olduktan sonra DergiPark "Makale Gönder" sistemi üzerinden makalelerinizi gönderebilirsiniz. Objektif bir değerlendirme sonrasında size geri dönüş yapılarak makalenizin yayına hazır hale gelmesi sağlanmaktadır. 

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, bilginin gelişimini destekleme ve sosyal hizmet uygulamasını bilgilendirmeyi amaçlayan araştırmaları yayımlamaktadır.

Türkiye'de sosyal hizmet alanının gelişmesine katkıda bulunmayı vizyon edinen dergi, sosyal hizmet araştırması, değerlendirme çalışmaları, çeşitli araştırma çalışmaları gibi sosyal hizmetin ilgilendiği sorunlar ve problemler hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan çalışmaları içermektedir.

Yazım Kuralları

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisine gönderilecek çalışmalar aşağıdaki şablona uygun olarak hazırlanmalıdır.

Derleme Makale
Araştırma Makalesi

Sayfa Düzeni
A4 Dikey, Kenar Boşlukları (4 yandan 2,5 cm)

Yazı Fontu

Arial tüm başlıklar ve metin 10 punto

Kelime Sınırı

5000-9000 kelime arasında olmalıdır.

Başlıklar
• Araştırma makaleleri için:
Başlık, Öz, Giriş, Literatür, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar, Not*, Teşekkür, Yazar Biyografisi, EKLER (varsa)

• Derleme makaleler için:
Başlık, Öz, Giriş, (çalışmaya uygun alt başlıklar), Sonuç, Kaynaklar, Not**, Teşekkür, Yazar Biyografisi, EKLER (varsa)

*Not bölümünde şu ifade yer almalı: Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
Çalışmanın gerçekleştirilmesi için bir kurumdan fon alınmışsa proje numarası/bilgisi verilmelidir.
Çalışma etik izin gerektiren bir türde ise alınan izne ilişkin tarih ve sayı verilmelidir.

**Not bölümünde şu ifade yer almalı: Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Tablolar ve Şekiller
• Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örnekler dikkate alınarak verilmelidir.
• Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilir.
• Tablo başlıkları ve metin 9 Punto
• Tablo ve Numarası Koyu Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı
• Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 9 punto
• Şekil ve Numarası Koyu Örn. Şekil 1. Şekil Başlığı
• Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalıdır.

Kaynaklar

Kaynak gösterimi için APA stili tercih edilmelidir.

Kitap

Falck, H. (1988). Social work: The membership perspective. New York, NY: Springer.
Metin içi referans: (Falck, 1988: 194)

Makale

Yiğit, T. (2020). Sosyal Hizmetin Mesleki Kimliği: Her Koşulda İnsanlığın Yanında Olan Meslek. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 4(2), 9-19.
Metin içi referans: (Yiğit, 2020: 16)

Kontrol Listesi

Makalenizi sisteme yüklerken aşağıdaki belgeleri yüklediğinizden emin olun:

(1) makalenizin bir adet isimli versiyonu,
(2) bir adet isimsiz versiyonu,
(3) yayın devir formu,
(4) intihal raporu,
(5) etik kurul izni (uygunsa)

Telif Hakkı Devri

TUSHAD’a gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını TUSHAD’a devretmek zorundadır. TUSHAD Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkilidir. Ancak yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

• Patent hakları,
• Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,
• Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
• Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
• Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

TUSHAD’a çalışma gönderecek yazarlar, Telif Hakkı Devir Formu belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden yüklenmelidir. Telif Hakkı Devir Formunu yüklemeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz.

TUSHAD’da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. TUSHAD bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Etik Kurul Onayı

Sosyal hizmet alanında etik kurul, insan katılımcıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onaylarının alınmasını sağlamak üzere, sunulan araştırma önerilerini değerlendiren bir komitedir. Bu komite sunulan araştırma önerilerini yukarıda belirtilen boyutlar açısından inceleyerek, uygun bulması durumunda etik kurul onay belgesi verir ve buna ilişkin bir belge düzenler.

• Dergimize iletilen tüm aday makaleler için etik kurul onay belgesi sunulması zorunludur.
• Etik kurul onayı gerektirmeyen çalışma türleri için araştırmacılar makale şablonundaki NOT kısmında bu durumu belirtmelidir.
• Herhangi bir kuruma bağlı olmayan araştırmacılar çalışmalarının veri toplama süreci öncesinde bulundukları ildeki üniversitelerin etik kurullarına başvurarak etik kurul onay belgesi almalıdır.
• Tezlerden üretilen makalelerde tez için alınan etik kurul onayı sunulması yeterlidir. Aday makale için ayrı bir etik kurul onayı alınması beklenmez.
• Araştırma özelinde alınan kurumsal ve bireysel araştırma ve uygulama izinleri etik kurul onayı yerine geçmemektedir.


Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Kör hakemlik, bilimsel yayınların yüksek kalitede yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, TUSHAD’ın yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. TUSHAD’a gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

1. aşama (İlk Değerlendirme)
Dergiye gönderilen makaleler öncelikli olarak Editör tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise makalenin konusuna mümkün olduğunca yakın çalışmalar yapan en az iki hakeme gönderilir.

2. aşama (Hakem Değerlendirme)
Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alanyazın açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

a. makale konusunun dergi amaç ve kapsamına uygunluğu kontrol edilir.
b. makale başlığının doğruluğu ve içeriği tanımlayıp tanımlamadığı kontrol edilir.
c. makale öz’ünün makale içeriğini doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı kontrol edilir.
d. makalenin giriş kısmının kapsamı, güncelliği ve özgünlüğü kontrol edilir.
e. makale araştırma makalesi ise araştırma probleminin özgünlüğü kontrol edilir.
f. literatür taramasında eleştirel yaklaşım, güncellik ve kapsamlılık kontrol edilir.
g. yöntemin uygunluğu ve kalitesi kontrol edilir.
h. tablo ve şekillerin anlaşılırlığı kontrol edilir.
i. bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinin yeterliliği ve kapsamlılığı kontrol edilir.
j. kaynakçanın APA stiline uygunluğu kontrol edilir.
k. akademik dilin uygunluğu kontrol edilir.
l. alan yazına katkısı kontrol edilir.

Hakem değerlendirme süresi 40 gündür. Yazarlara iletilen düzeltme önerilerinin yerine getirilmesi ve düzeltmelerin yazar tarafından tamamlanma süresi 30 gündür. Düzeltme önerilerinin kontrolü TUSHAD editörleri tarafından gerçekleştirilir ve nihai karar sistem üzerinden yazara iletilir. Çalışmanın yayınlanması için kabul edildiği takdirde nihai kararın iletilmesini takip eden 15 gün içerisinde yazar, TUSHAD dergisinin makale şablonuna göre çalışmasının son versiyonunu sisteme yükler.

TUSHAD’da değerlendirme sürecindeki çalışmalar için editörler ve/veya hakemler tarafından bir defa veya daha fazla düzeltme ve iyileştirme talep edilebilir. Yazar(lar) talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerinin nesnel ve çalışmanın özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltme ve iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdür.

Yazar(lar) talep edilen düzeltme ve iyileştirmeleri sisteme yüklemelidir.

Bir yayın için ilk değerlendirme, hakem değerlendirmesi ve yayın süreci en fazla 6 ay sürmektedir. Bu süreler derginin yayın yaptığı Haziran ve Aralık dönemlerine denk geldiği takdirde kabul edilen makaleler bir sonraki yayın dönemine aktarılmaktadır. Dolayısıyla çalışmalarınızı bu tarihleri göz önünde tutarak göndermeniz gerekmektedir.

Makaleyi Geri Çekme

Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunun için yazar(lar) bir dilekçe ile geri çekme talebini tushadergisi@gmail.com adresine ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış şekilde gönderir.

TUSHAD yayın kurulu; yayınlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda çalışmayı ilişkin bir soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır. Yayın kurulu yapılan soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazar(lar)a iade eder.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz

TUSHAD’da değerlendirme sonucu yazar(lar)a iletilen yayın kurulu görüşlerine yazar(lar)ın itiraz etme hakkı saklıdır. Yazar(lar), çalışmaları için yapılan değerlendirme sonucu görüş ve yorumlara ilişkin itiraz gerekçelerini bilimsel bir dille ve dayanaklarını referans göstererek tushadergisi@gmail.com adresine e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar yayın kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde incelenerek (Çalışmanın editörü ve hakemlerine yapılan itirazlar hakkında görüş talep edilebilir) yazar(lar)a olumlu veya olumsuz dönüş sağlanır. Yazar(lar)ın değerlendirme sonucuna itirazları olumlu bulunması durumunda, yayın kurulu çalışmanın konu alanına uygun yeni hakemlendirme yaparak değerlendirme sürecini yeniden başlatır.

Dil Redaksiyon Hizmeti

TUSHAD olarak İngilizce dilinde yayınlatmak istediğiniz makalelerinize ücret karşılığında redaksiyon ve tercüme hizmeti sunulmaktadır. Bilgi almak için: tushadergisi@gmail.com

Açık Erişim

• Dergimiz aşağıdaki sebeplerden ötürü açık erişim politikası gütmektedir:
• Çalışmaların görünürlüğü ve yaygın etkisini arttırmak için,
• Açık erişimli dergilerdeki çalışmalara daha fazla göz atıldığı için,
• Açık erişimli dergilerin disiplinlerarası çalışmaları teşvik ettiği için
• Bilgiye erişimde sosyal adaleti sağlayarak eşitsizlikleri azalttığı için

Ücretler

Dergimizde makale değerlendirme süreci için ücret talep edilmemektedir.

Yayın Etiği

TUSHAD'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. TUSHAD yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

TUSHAD’a çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

• Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
• Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
• Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
• Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
• Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma TUSHAD’a gönderilemez.
• Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

TUSHAD editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, TUSHAD’da yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
• Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
• Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
• Düşünce özgürlüğünü destekleme,
• Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
• Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
• Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

• Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
• Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
• Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
• Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
• "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
• Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
• Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
• Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
• Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
• Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
• Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
• Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
• Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
• Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

• Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
• Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
• Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
• Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
• Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;
• Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
• Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
• Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların kör hakem değerlendirmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. TUSHAD değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda TUSHAD için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

• Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
• Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
• Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

TUSHAD aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

• Editörler, TUSHAD'a gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
• Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
• TUSHAD'da yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
• Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

TUSHAD'da yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşılması durumunda tushadergisi@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildirim yapınız.

İntihal Denetimi

Yazar, çalışmasını ilk gönderim esnasında intihal denetimini Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirir. Rapor sonucu makale gönderim esnasında sisteme yüklenir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Tüm bu süreçlerden yazar(lar) sorumludur.  

Makale kabulü ve yayını için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.