Yazarlar İçin Bilgi

Yazarlar İçin Bilgi

Makalelerin Değerlendirilmesi

Dergiye gönderilen makaleler için yayın kararı, hakem değerlendirme süreci sonucunda verilir. Öncelikle editör tarafından dergiye uygun bulunan makaleler için hakem değerlendirme sürecine geçilir. Bu kapsamda, editör alanında uzman iki veya üç akademisyeni hakem olarak makalenizi değerlendirmek üzere seçecektir. Ancak, makalenin kabul veya reddine ilişkin nihai karardan editör sorumludur. Makale, kabul edildikten sonra mümkün olan en kısa sürede çevrimiçi (online) olarak dergide yayımlanır. Yayımlanan makalelerin bilimsel ve yasal sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Tez, poster sunumu veya bildiri özeti şeklindeki çalışmalar ancak tam metin olarak daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ise değerlendirmeye alınır. Ancak bu durum yazar(lar) tarafından dipnot olarak başlık sayfasında belirtilmelidir.

Telif Hakkı

Makale dergimizde yayımlanmak üzere kabul edildikten sonra yazarlardan “Dergi Yayımlama Anlaşması”nı imzalamaları istenecektir. Anlaşma formu makalenin dergide yayımlanmak üzere kabul edildiğini yazar(lar)a bildiren e-mail ile birlikte yollanacaktır. Yazar(lar)a telif hakkı ödenmemektedir.

COPYRIGHT TRANSFER FORM - TELİF HAKKI TRANSFER FORMU

Yeni Gönderimler

Dergiye gönderimler tamamen çevrimiçi (online) olarak gerçekleşir. Dosyalarınızın oluşturulması ve yüklenmesi aşamalarında adım adım yönlendirilirsiniz. Başvuru makaleniz Word “doc, docx” formatında olmalıdır.

Yazıların Hazırlanması

Dergi makaleler için net bir biçimlendirmeye sahip olmamakla birlikte makaleler giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuçlar gibi ana bölümleri içermelidir. Kısaltmalar metinde, tablolarda, resim ve şekillerde ilk geçtiği yerde belirtilmelidir. Makalenin sonunda kaynaklardan önce makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan kişi ya da kurumlara "Teşekkür" yazılabilir.

Makaleler 11 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle, çift aralıklı, sola hizalanmış ve kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde hazırlanmalıdır. Sayfa numaraları her sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. Paragraf başlarında girinti olmamalıdır. Paragraflardan önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.

Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Başlıklara ait yazıların boyutu ana başlıklar için 11 punto ve alt başlıklar için 10 punto olmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.

Tablo ve şekiller sırasıyla numaralandırılmalı (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1 gibi) ve metin içerisinde bulunması gereken yerde olmalıdır. Tablonun ismi tablonun üstünde; şekil ismi ise şeklin altında yer almalıdır. Tablo ya da şeklin başlığının ilk harfleri büyük ve 11 punto olmalıdır. Tablo veya şekle ilişkin kaynakça ise tablo ya da şeklin altına ve 9 punto yazılmalıdır. Tablo ve şekiller başlıklarıyla beraber metin içine ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablo ve şekiller ile metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tablo ve şekil içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır.

Tablo ve Şekil başlığı örneği;

Tablo 1. Limanlarda Performans Ölçümüne Yönelik Yazın Taraması

Şekil 1. Çalışmanın Kavramsal Modeli

Özet ve Anahtar Kelimeler

Makaleler Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. Özet metni 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özet kelimesinin baş harfi büyük harfle yazılmalı (Özet), yazı boyutu 9 punto olmalıdır. Özet metni genel olarak çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını içermelidir. Özette kısaltma kullanılmamalıdır. Dizinleme için en az üç, en çok beş anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler özel isimler dışında küçük harfle yazılmalıdır. Anahtar kelimeler arasında noktalı virgül kullanılmadır.

Başlık Sayfası

Makalenin kısa ve açıklayıcı başlığını (Türkçe ve İngilizce), yazarların adlarını, akademik unvanlarını, çalıştıkları kurum(ları), yazışmaların yapılacağı yazarın adını, açık adresini, telefon ve faks numaralarını ve e-mail adresini içermelidir. Yazar(lar)ın bir açık araştırmacı ve katılımcı kimliği (ORCID) edinmesi ve belirtmesi önerilmektedir (http://orcid.org). İsim ve kurum kimliği ile ilgili bilgiler başlık sayfası dışında hiçbir sayfada belirtilmemelidir. Türkçe ve İngilizce başlığın tamamı büyük harf, yazı boyutu 12 punto, yazı tipi stili koyu ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazar(lar)ın adı ve soyadı yalnızca ilk harfler büyük, sola hizalanmış olarak 11 punto yazılmalıdır. Yazar(lar)ın unvan ve iletişim bilgileri dipnot olarak verilmelidir.

Vurgu

Metin içinde kalın/koyu biçimli yazılmış kelime kullanılmaz. Eğer vurgu yapılmak isteniyorsa; italik ve 9 punto olarak yazılmalıdır.

Dipnotlar

Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı ve sayfanın altında numaralandırılarak verilmelidir. Dipnot eklemek gerektiğinde rakam kullanılmalıdır.

Madde Sıralamaları

Metin içerisindeki sıralamalarda, 1, 2, 3 gibi rakamlar yerine • şeklinde madde işaretleri tercih edilmelidir.

Ekler

Anket formu, veri, istatistiki analiz vb. makaleyi destekleyici dokümanlar ekler bölümünde verilebilir. Birden fazla ek doküman sunulması gerektiğinde her bir ek için ayrı bir sıra numarası verilmelidir. Ekler kaynakçadan sonra farklı sayfalarda sunulmalıdır.

Doğrudan Alıntılar

Doğrudan alıntılar “ “ tırnak işareti içerisinde 9 punto ile yazılmalıdır.

Metin İçinde Atıflar

Yazar(lar) metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan kurallara uymalıdır. Beş yazara kadar olan kaynaklarda bütün yazarların soyadları ilk atıfta verilmelidir. Üç ila beş yazarlı kaynaklarda, metindeki ilk göndermede bütün yazarların soyadları verilirken, varsa aynı kaynağın ikinci ve sonraki atıflarında sadece ilk yazarın soyadı yazılıp sonda “vd.” ifadesi ile birlikte sunulmalıdır. Altı ve daha fazla sayıda yazarlı kaynaklara yapılan göndermelerde ise ilk atıf dâhil sadece ilk yazarın soyadı yazılıp sonda “vd.” ifadesi ile birlikte verilir. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

- Yazar adı cümle sonunda kullanılarak atıf yapılacaksa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın yılı verilerek atıf yapılmalıdır.

(Matthews, 2001)

(Wegener & Petty, 1994)

(Kernis vd., 1993); (Smith ve Green, 2002)

- Yazar adı cümle başında ya da ortasında kullanılarak atıf yapılacaksa parantez içinde ilgili kaynağın yayın yılı verilir.

Wegener&Petty (1994) tarafından yapılan araştırmaya göre………..

Harris vd. (2001) öğrenci tüketiminin……….

- Aynı yerde birden fazla kaynak gösterilmesi istendiğinde, kaynaklar parantez içinde ilk yazarlarının soyadı alfabetiğine göre dizilerek ve araları noktalı virgül ile ayrılarak belirtilir.

 (Berndt, 2002; Harlow, 1983)

 (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998; Smith vd., 2003)

- Doğrudan alıntı ifadeler kullanıldığında sayfa numarası da belirtilmelidir.

Savaş (2004, s. 39)’a göre “……….”

..... çocukların gelişimi başka bir alanda tartışılmıştır (Matthews, 1979, ss. 34-35).

- Aynı soyadlı yazarların kaynak gösterilmesi halinde kaynaklar yazarların adlarına göre alfabetik olarak dizilir ve araları noktalı virgül ile ayrılarak belirtilir.

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

- Kurumsal kaynaklar

Sağlık Bakanlığı (2000) tütün tüketiminin ..........

..........öğrenci sayısı artacaktır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012, s. 7).

Çocuk Eğitim Rehberi’nde (2008) belirtildiği gibi……….

..........(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2003, s. 5).

Kaynakça

Kaynakça metnin sonunda yer almalı ve APA formatına uygun olarak verilmelidir. Metin içinde kullanılmayan atıf bilgileri kaynakçada yer almamalıdır ya da kaynakçada kullanılmayan atıf bilgileri metin içinde yer almamalıdır. Aynı yıl içinde yazar(lar)ın birden fazla yayını varsa kaynaklar yazılırken yayın yılı yanına 'a', 'b', 'c', vb. harfler eklenerek kaynaklar farklılaştırılabilinir. DOI kullanımı önerilmektedir. Yararlanılan kaynaklar kaynakça bölümünde yazar(lar)ın soyadının ilk harfine göre alfabetik sıralanmalıdır. Kaynakça başlığı ve metninin yazı boyutu 10 punto olmalıdır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

- Dergiden makale yayını gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri, Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri, & Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Makale adı. Dergi Adı, cilt numarası(sayı numarası), sayfalar. http://doi.org/xx.xxx/yyyyy 

§  Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

§  Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66(1), 1034-1048.

§  Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

§  Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17(2), 408-416.

§  Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161

- Kitap gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı. Baskı Yeri: Yayınevi.

§  Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

- Derlenmiş kitap gösterimi

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı. Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı. Editörün Adının Baş Harfleri. Editörün Soyadı (Ed.). Baskı Yeri: Yayınevi.

§  Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.

§  Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor.

- Kitap çevirisi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

§  Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Çev.). New York, NY: Dover.

- Kitap içinden bölüm gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı (ss. sayfa numarası aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

§  O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.

- Elektronik kaynak gösterimi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının adı. Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

 

§  Murray, G. (2005). A duty of care to children and young people in Western Australia: Report on the quality assurance and review of unsubstantiated allegations of abuse in care: 1 April 2004 to 12 September 2005. Retrieved from Western Australia, Department of Child Protection website: http://www.community.wa.gov.au/NR/rdonlyres/851183A4-A822-4592-AB66-C410E453AEEC/0/DCDRPTGwennMurrayreportwithcover2006.pdf

§  Goldberg, I. (2000). Dr. Ivan's depression central. Retrieved from http://www.psycom.net/depression.central.html

 

- Konferans bildirileri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri&Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, Ay, Gün). Yazının adı. Yayımlanan Bildiri Kitabının Adı. Konfersans Adı, Yer (sayfa numaraları). Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri&Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, Ay, Gün). Yazının adı. Konfersans Adı, Yer. doi:10.XXX/XXXXX.XX

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Eds.). (Yıl). Konferans Adı, Yer, Tarih. Baskı Yeri: Yayınevi.

§  Bickman, L., & Ellis, H. (Eds.). (1990). Preparing psychologists for the 21st century: Proceedings of the National Conference on Graduate Education in Psychology, University of Utah, 1988. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum.

§  Balakrishnan, R. (2006, 25-26 March). Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. doi:10.1109/VR.2006.148

§  Brown, S., & Caste, V. (2004, May). Integrated obstacle detection framework. Paper presented at the IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Detroit, MI.

§  Wilkinson, R. (1999). Sociology as a marketing feast. In M. Collis, L. Munro, & S. Russell (Eds.), Sociology for the New Millennium. Papers presented at The Australian Sociological Association, held at Monash University, Melbourne, 7-10 December (pp. 281-289). Churchill, Victoria: Celts.

- Gazete makalesi

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, Ay, Gün). Yazının adı. Gazete Adı. Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

§  Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. Retrieved from http://well.blogs.nytimes.com/2008/05/06/psychiatry-handbook-linked-to-drug-industry/?_r=0

- Basılı tez

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı (Doktora tezi). Retrieved from Tezin Ulaşıldığı Kaynağın Adı. (Tez Erişim Numarası)

§  Biswas, S. (2008). A neuroprotective treatment target in Parkinson's disease. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. (W200008)

- Basılmamış tez

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tez adı (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurum Adı, Yer.

§  Biswas, S. (2008). A neuroprotective treatment target in Parkinson's disease (Yayımlanmamış doktora tezi). Murdoch University, Perth, Western Australia.

- Kurum

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

- Veri seti

United States Department of Housing and Urban Development. (2008). Indiana income limits [Veri Dosyası]. Retrieved from http://www.huduser.org/Datasets/IL/IL08/in_fy2008.pdf

- Powerpoint

Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint slaytları]. Retrieved from http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html