Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayınlama eylemine katılan tüm taraflar için (yazar, editör (ler), hakem ve yayıncı) beklenen etik davranış standartları konusunda anlaşmak gerekir. Dergimizin etik beyanları, Yayın Editörleri Komitesi (COPE) Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Kılavuzuna dayanmaktadır.

1. Baş Editörün Görevleri

Adil davranış
Gönderilen yazılar entelektüel içerikleri açısından ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya yazarların politik felsefesi dikkate alınmaksızın değerlendirilir.

Gizlilik
Baş editör ve herhangi bir editör kurulu üyesi, gönderilen yazar hakkında herhangi bir bilgiyi, ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör kurulu üyesi ve yayıncı dışında kimseye açıklamamalıdır.

Bilgilendirme ve çıkar çatışmaları
Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir Editörün kendi araştırmasında kullanılmamalıdır.

Yayın kararları
Derginin editörü, gönderilen makalelerin hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten sorumludur. Baş Editör, derginin Yayın Kurulu politikaları tarafından yönlendirilebilir ve daha sonra iftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili olarak geçerli olacak yasal gerekliliklerle kısıtlanabilir. Baş Editör bu kararı verirken diğer editörlerle veya hakemlerle görüşebilir.

2. Hakemlerin Görevleri

Editör kararlarına katkı
Hakemlik incelemesi, Baş Editör'e editoryal kararlar vermesinde yardımcı olur ve yazarla editoryal iletişim yoluyla yazarın makaleyi geliştirmesine de yardımcı olabilir.

Çabukluk
Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirmek için niteliksiz hisseden veya zamanında incelemenin imkansız olacağını bilen davetli hakemler, derhal Baş Editör'e haber vermeli, böylece alternatif gözden geçirenlerle iletişime geçilmelidir.

Gizlilik
İncelenmek üzere alınan yazılar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Baş Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya başkalarıyla tartışılmamalıdır.

Tarafsızlık standartları
Yorumlar objektif olarak yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisi kabul edilemez. Hakemler uygun destekleyici tartışmalarla görüşlerini açıkça ifade etmelidir.

Kaynakların kabulü
Hakemler, yazarlar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir gözlem, türetme veya argümanın daha önce bildirilmiş olduğu herhangi bir ifadeye, ilgili atıf eşlik etmelidir. Gözden geçiren bir kimse, söz konusu makale ile kişisel bilgileri olduğu yayınlanmış diğer veriler arasında önemli bir benzerlik veya örtüşme olmasını Editörün dikkatine çağırmalıdır.

Bilgilendirme ve çıkar çatışması
Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Hakemler, sunuşa bağlı yazar, şirket veya kurumların herhangi biriyle rekabet, işbirlikçi veya diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmaları olan makaleleri değerlendirmeyi düşünmemelidir.

3. Yazarların Görevleri

Raporlama standartları
Orijinal araştırmanın sonuçlarını rapor eden yazarlar, yapılan çalışmanın doğru bir hesabını ve bunun önemi hakkında objektif bir tartışma sunmalıdır. Temel veriler makalede doğru bir şekilde temsil edilmelidir. Bir makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referans içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.

Özgünlük ve İntihal
Yazarlar, tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve yazarlar, bunun uygun şekilde atıfta bulunulan veya alıntılandığına dair eserleri ve / veya diğer kelimeleri kullandıklarından emin olmalıdır.

Çoklu, gereksiz veya eşzamanlı yayın
Bir yazar genel olarak aynı araştırmayı birden fazla dergi veya birincil yayında tanımlayan yazılar yayınlamamalıdır. Aynı makalenin birden fazla dergiye paralel olarak sunulması etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.

Kaynakların kabulü
Her zaman başkalarının çalışmalarının uygun şekilde onaylanması gerekir. Yazarlar ayrıca bildirilen çalışmanın doğasını belirlemede etkili olan yayınları da belirtmelidir.

Makalenin yazarı
Yazarlık, rapor edilen çalışmanın tasarımına, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların hepsinde ortak yazar olarak yer almalıdır. Araştırma projesinin belirli önemli yönlerine katılan başkalarının olduğu yerlerde, bir Teşekkür bölümünde adlandırılmalıdır.

İletişim yazarı
İletişim yazarı, tüm uygun yazarların (yukarıdaki tanıma göre) ve makalenin yazar listesine uygun olmayan ortak yazarların bulunmamasını ve tüm ortak yazarların makalenin son sürümünü görüp onaylamasını yayına sunulmasını kabul etmiş olmalarını sağlamalıdır.

Tehlikeler ve insan veya hayvan denekler
Eser, kullanımlarında doğası gereği olağandışı tehlikeleri olan kimyasallar, prosedürler veya ekipman içeriyorsa, yazarlar bunları makalede açıkça tanımlamalıdır.

Bilgilendirme ve çıkar çatışmaları

Tüm yazarlar makalelerde sonuçları veya makaledeki yorumlarını etkilediği şeklinde yorumlanabilecek herhangi bir mali veya diğer önemli çıkar çatışmasını açıklamalıdır. Proje için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır.

Yayınlanmış eserlerde temel hatalar

Bir yazar, kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık tespit ettiğinde, dergi Baş Editör'ü veya yayıncısını derhal haberdar etmek ve onlarla işbirliği yapmak veya makaleyi geri çekmek veya uygun bir düzeltme metni (erratum) yayınlamakla yükümlüdür.


4. Yayıncının Onayı

Bilimsel suistimal, hileli yayın veya intihal iddiası olduğu durumlarda, yayıncı Baş Editörler ile yakın işbirliği içinde durumu açıklığa kavuşturmak ve söz konusu makaleyi değiştirmek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Bu, bir erratumun derhal yayınlanmasını veya en ciddi vakalarda etkilenen çalışmanın tamamen geri çekilmesini içerir.

Yayıncı ve Dergi, yayıncılık programlarında, hizmetlerinde yaş, renk, din, inanç, engellilik, medeni durum, gazilik durumu, ulusal köken, ırk, cinsiyet, genetik yatkınlık veya taşıyıcı durumu veya cinsel yönelim temelinde ayrım yapmaz.