Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi’nin tüm süreçlerinde bilginin tarafsız bir şekilde ve bilimsel yöntemlerle üretilmesine ve paylaşılmasına özen gösterilmektedir.
• Bilimsel bilginin üretildiği ve paylaşıldığı bu süreçte rol alan tüm aktörlerin; yayıncı, editör, alan editörleri, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekmektedir. Bu doğrultuda tüm aktörlerin Committee on Publication Ethics, COPE’un açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.
• Her ne sebeple olursa olsun yayınlarda kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması veya uydurma verilerin kullanılması yayın etiğine aykırı bir durumdur. Bu gibi durumların tespiti halinde makale reddedilecek ve yazarların kurumlarına bildirimde bulunulacaktır. Bununla birlikte editör kurulunun, yazar veya yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin veri/çıktı dosyalarını isteme hakkı bulunmaktadır.


Yayıncının Etik Sorumlukları

• Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi’nin yayıncısı, kamu eğitim kuruluşu olan Akdeniz Üniversitesi’dir.
• Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar.
• Dergi faaliyetlerinin etkili bir biçimde sürdürülebilmesi amacıyla bir editör, iki editör yardımcısı, bir dil editörü ve bir yönetici editör belirlenmiştir. Editörün makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilme yetkisi bulunmaktadır.


Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları

• Dergiye yayımlanması için gönderilen tüm makalelerden Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu sorumludur. Bu sorumluluk beraberinde alınan tüm kararlarda kişisel çıkarların göz ardı edilerek bağımsız kararlar alınmasını getirmektedir. Editörlerin alacağı bütün kararlar yayıncıdan, diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Editörler Kurulu, dergiyi sürekli geliştirmek ve yayın kalitesini artırmak çabasındadır.
• Editörler Kurulu, makale değerlendirme süreci, etik ilkeler vb. dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Editörler Kurulu, yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını (fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemler) korur.
• Editörler Kurulu, “Yazar Kılavuzu” ve “Hakem Kılavuzu” hazırlar.
• Editörler Kurulu, tüm makalelerin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik veya basılı olarak saklar.


Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

• Editörler, sürece ilişkin tüm faaliyetleri açıklık ilkesini baz alarak yürütür.
• Editörler; makalelerin özgün olmasına, bilimsel alan yazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.

• Editörler, makalelere ilişkin olumlu veya olumsuz karar alırken özgün değer, alana katkı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını gibi faktörleri göz önünde tutarlar.
• Editörler, kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

• Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, kör hakemlik ilkesini uygulamaktadır. Hakemler birbirlerinin değerlendirmelerini görememekte ve makaleye ilişkin değerlendirmesini formlar veya makale üzeri alınan notlar ile dergi yönetim sistemi üzerinden editöre iletirler.
• Hakemler uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir. Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır.
• Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
• Hakemler makaleye ilişkin değerlendirmelerini en geç 30 gün içerisinde tamamlamalıdırlar. Ayrıca hakemler düzeltme sonrası tekrar incelemek istedikleri makalelerin değerlendirmesini en geç 15 gün içerisinde yapmalıdırlar.


Yazarların Etik Sorumlulukları

• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi'ne göndermemelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek veya düzeltmek için editörle iletişime geçmelidirler. Yayımlanmış makaleler için düzeltme süresi, yayım tarihinden itibaren 5 gündür.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını belirtmeli ve etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. 
• Yazar(lar)ın derleme makaleler için etik kurul onayı alması gerekmemektedir.

• Yazar(lar)ın Telif Hakkı Devir Formu'nu eksiksiz olarak doldurmaları ve bu formu makale yükleme aşamasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 


Ücret Politikası

• Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, hiçbir aşamada yazarlardan herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.


Makale Değerlendirme Süresi

• Dergiye gönderilen ve benzerlik oranı makul seviyede olan bütün çalışmalar önce Editör ve Yazı Kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.

• Dergi kapsamına girmeyen ya da bilimsel bir çalışma formatına içerik ve şekil şartları bakımından uymayan gönderiler, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir veya yazarlardan bazı değişiklikler talep edilebilir.
• Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, editör ve/veya yazı kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilmektedir.
• Gerekli görüldüğünde makale üçüncü bir hakeme de gönderilebilmektedir.
• Değerlendirme süresi ortalama 1 aydır. Düzeltme verilen ve düzeltmeden sonra hakemler tarafından tekrar incelenmek istenen makalelerin değerlendirme sürelerinin, belirtilen bu ortalama değerlendirme süresini aşması olasıdır.


Düzeltme ve Geri Çekme Süreçleri

Yazarlar, hakem raporlarını dikkate alarak gerekli düzeltmeleri 15 gün içerisinde yapmalıdırlar. Editör Kurulu, hakem raporlarının durumuna göre bu 15 günlük süreyi uzatma hakkına sahiptir. Yazarlara tanınan süre zarfında düzeltilmiş hali dergi yönetim sistemi üzerinden tekrar yüklenmeyen çalışmalar, yeni makale başvurusu olarak değerlendirilmektedir.
• Dergi yayın politikası gereği yazarlar sadece ön kontrol aşamasında makalelerini geri çekebileceklerdir. Ön kontrol (değerlendirme) aşamasını geçen makalelerin geri çekilmesine izin verilmemektedir.

Yukarıda değinilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir durum ile karşılaşırsanız ubfdergisi@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Indexed by    18488     19312    19378   19546                                                            18973