PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 363 - 382, 01.08.2005

Öz

Kaynakça

 • Akbaş, O. Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayınlanma- mış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • Ata, E. İlköğretim Öğrencilerinde Bilimsel ve Sosyal Tutum. Adapazarı Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
 • Bacanlı, H. Duyuşsal Davranış Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999.
 • Bandura, A. Psychological Modeling: Conflicting Theories. Chicago: Aldine- Atherton Inc, 1971.
 • Bandura, A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.
 • Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
 • Bandura, A. A Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology, 2001: 52, 1-26.
 • Başaran, İ. E. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Bilim Matbaası, 1978.
 • Bilen, M. Kurumlarda İnsan İlişkilerinin Başarıya Etkisi. 2000 Yılında Türk Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Ankara, 2001
 • Bloom, B. S. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme (1998), Çev. Durmuş Ali Özçelik. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1998.
 • Büyüköztürk, Ş. Deneysel Desenler: Ön Test Son Test Kontrol Gruplu Desen. Ankara: Pegem Yayınları, 2001.
 • Büyüköztürk, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayın- ları, 2002.
 • Byrne, M. S., Johnstone, A. H. Critical Thinking and Science Education. Studies in Higher Education, 1988: 25, (8), 325.
 • Cannon, R. K., Simpson., D. R. Relationships Among Attitude, Motivation and Achievement of Ability Grouped, Seventh Grade, Life Science Students. Science Education, 1985: 69, (2), 121-138.
 • Finson, D. K., Enochs, G. L. Student Attitudes Toward Science-Technology-Society Resulting from Visitation to a Science Technology Museum. Journal of Research In Science Teaching, 1987: 24, 7, 593-609.
 • Freedman, M. P. Relationship Among Laboratory Instruction, Attitude Toward Science and Achievement in Science Knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 1997: 34 (4), 343-357.
 • Hamurcu, H. Fen Bilgisi Öğretiminde Etkili Tutumlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2002: 8, 144-152.
 • House, D. J. Cognitive-motivational Predictors of Science Achievement. International Journal of Instructional Media, 1993: 20, (2), 155-162.
 • Irwın, L. H. Teachers’ Role In Multicultural Education: Setting the Stage for Preservice Teachers. Contemporary Education, 1997: 68, (4), 217-219.
 • İnceoğlu, M. Tutum, Algı, İletişim. Ankara: İmaj Yayınevi, 2000.
 • Kılıç, A. Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2002: 8, 153-164.
 • Koballa, R.T, JR. Attitude and Related Concepts in Science Education. Science Education, 1988: 72, (2), 115-126.
 • Levin, T., Sabar, N., Libman, Z. Achievement an Attitudinal Patterns of Boys and Girls’ Science. Journal of Research in Science Teaching, 1991: 28, (4), 315-328.
 • Maoz, N., Rishpon, M. Attitudes Towards School Science: A Comparison of Participants and Nonparticipants in Extracurricular Science Activities. School Science and Mathematics, 1990: 90, (1), 13-22.
 • Mason, L. C., Kahle, B. J., Gardner, L. A. Draw-A-Scientist Test- Future Implication. School Science and Mathematics, 1991: 91, (5), 193-198.
 • Moore, W. R., Foy, R. L. H. The Scientific Attitude Inventory: A Revision (SAI II). Journal of Research in Science Teaching, 1997: 34, 4, 327-336.
 • Oruç, M. İlköğretim Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Fen Tutumları İle Fen Başarıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacet- tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.
 • Regis, A., Albertazzi, P. G., Roletto, E. Concept Maps in Chemistry Education. Journal of Chemistry Education, 1996: 73, (11), 1084-1088.
 • Schibeci, R. A. Selecting Appropriate Attitudinal Objectives for School Science. Science Education, 1983: 67, (5), 595-603.
 • Selvi, K. Tutumların Ölçülmesi ve Program Değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1996: 6 (2), 39-53.
 • Smith, W. S., Erb, T. O. Effect of Women Science Career Role Models on Early Adolescents’ Attitudes Toward Scientists and Women in Science. Journal of Research In Science Teaching, 1986: 23, (8), 667-676.
 • Sönmez, V. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, Ankara: Pegem Yayıcılık, 1994.
 • Stephens, K. R. Factors Affecting Science Related Attitudes In Academically Talented Youth. Unpublished Doctoral Dissertation. The University Of Southern Mississippi, 1999.
 • Tekin, H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları, 1996.
 • Tuckman, B, W. Educational Psychology, from Theory to Application. Florida: Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1991.
 • Ülgen, G. Eğitim Psikolojisi, Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Kurtiş Matbaası, 1997.
 • Weinburgh, M. Gender Differences in Student Attitudes Toward Science: A Meta Analysis of The Literature from 1970 to 1991. Journal of Research in Science Teaching, 1995: 32 (4), 387-398.
 • Yeşilyaprak, B. ve Diğ. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayın- cılık, 2002.

Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 363 - 382, 01.08.2005

Öz

Bu araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin bilimsel tutumlarının kalı- cılığına yönelik olarak, sosyal öğrenme teorisine dayalı öğretim etkinliklerinin uygulama sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırma, ilköğretim okullarında öğrenim gören üç farklı okulun, 7.sınıf deney ve kontrol grupları üzerinde gerçekleştirilmiştir. İki kontrol grubunun alınması ile, öğretmen faktörünün araştırma üzerindeki etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. Deney grubunda, sosyal öğrenme teorisine dayalı öğretim etkinliklerine yer verilirken, kontrol grubu I ve kontrol grubu II’de mevcut uygulamadaki fen bilgisi öğretim programının içerdiği öğretim etkinlikleri ele alınmıştır. Araştırma verileri, hazırlanan ölçeklerin ön test-son test ve kalıcılık test uygulaması sonucunda elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, deney grubunda uygulamasına yer verilen sosyal öğrenme teorisine dayalı öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin bilimsel tutumlarının kalıcılığının sağlanmasında büyük etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • Akbaş, O. Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayınlanma- mış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • Ata, E. İlköğretim Öğrencilerinde Bilimsel ve Sosyal Tutum. Adapazarı Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
 • Bacanlı, H. Duyuşsal Davranış Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999.
 • Bandura, A. Psychological Modeling: Conflicting Theories. Chicago: Aldine- Atherton Inc, 1971.
 • Bandura, A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.
 • Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
 • Bandura, A. A Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology, 2001: 52, 1-26.
 • Başaran, İ. E. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Bilim Matbaası, 1978.
 • Bilen, M. Kurumlarda İnsan İlişkilerinin Başarıya Etkisi. 2000 Yılında Türk Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Ankara, 2001
 • Bloom, B. S. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme (1998), Çev. Durmuş Ali Özçelik. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1998.
 • Büyüköztürk, Ş. Deneysel Desenler: Ön Test Son Test Kontrol Gruplu Desen. Ankara: Pegem Yayınları, 2001.
 • Büyüköztürk, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayın- ları, 2002.
 • Byrne, M. S., Johnstone, A. H. Critical Thinking and Science Education. Studies in Higher Education, 1988: 25, (8), 325.
 • Cannon, R. K., Simpson., D. R. Relationships Among Attitude, Motivation and Achievement of Ability Grouped, Seventh Grade, Life Science Students. Science Education, 1985: 69, (2), 121-138.
 • Finson, D. K., Enochs, G. L. Student Attitudes Toward Science-Technology-Society Resulting from Visitation to a Science Technology Museum. Journal of Research In Science Teaching, 1987: 24, 7, 593-609.
 • Freedman, M. P. Relationship Among Laboratory Instruction, Attitude Toward Science and Achievement in Science Knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 1997: 34 (4), 343-357.
 • Hamurcu, H. Fen Bilgisi Öğretiminde Etkili Tutumlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2002: 8, 144-152.
 • House, D. J. Cognitive-motivational Predictors of Science Achievement. International Journal of Instructional Media, 1993: 20, (2), 155-162.
 • Irwın, L. H. Teachers’ Role In Multicultural Education: Setting the Stage for Preservice Teachers. Contemporary Education, 1997: 68, (4), 217-219.
 • İnceoğlu, M. Tutum, Algı, İletişim. Ankara: İmaj Yayınevi, 2000.
 • Kılıç, A. Duyuşsal Alan Özellikleri ve Bireye Kazandırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2002: 8, 153-164.
 • Koballa, R.T, JR. Attitude and Related Concepts in Science Education. Science Education, 1988: 72, (2), 115-126.
 • Levin, T., Sabar, N., Libman, Z. Achievement an Attitudinal Patterns of Boys and Girls’ Science. Journal of Research in Science Teaching, 1991: 28, (4), 315-328.
 • Maoz, N., Rishpon, M. Attitudes Towards School Science: A Comparison of Participants and Nonparticipants in Extracurricular Science Activities. School Science and Mathematics, 1990: 90, (1), 13-22.
 • Mason, L. C., Kahle, B. J., Gardner, L. A. Draw-A-Scientist Test- Future Implication. School Science and Mathematics, 1991: 91, (5), 193-198.
 • Moore, W. R., Foy, R. L. H. The Scientific Attitude Inventory: A Revision (SAI II). Journal of Research in Science Teaching, 1997: 34, 4, 327-336.
 • Oruç, M. İlköğretim Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Fen Tutumları İle Fen Başarıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacet- tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.
 • Regis, A., Albertazzi, P. G., Roletto, E. Concept Maps in Chemistry Education. Journal of Chemistry Education, 1996: 73, (11), 1084-1088.
 • Schibeci, R. A. Selecting Appropriate Attitudinal Objectives for School Science. Science Education, 1983: 67, (5), 595-603.
 • Selvi, K. Tutumların Ölçülmesi ve Program Değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1996: 6 (2), 39-53.
 • Smith, W. S., Erb, T. O. Effect of Women Science Career Role Models on Early Adolescents’ Attitudes Toward Scientists and Women in Science. Journal of Research In Science Teaching, 1986: 23, (8), 667-676.
 • Sönmez, V. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, Ankara: Pegem Yayıcılık, 1994.
 • Stephens, K. R. Factors Affecting Science Related Attitudes In Academically Talented Youth. Unpublished Doctoral Dissertation. The University Of Southern Mississippi, 1999.
 • Tekin, H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları, 1996.
 • Tuckman, B, W. Educational Psychology, from Theory to Application. Florida: Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1991.
 • Ülgen, G. Eğitim Psikolojisi, Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Kurtiş Matbaası, 1997.
 • Weinburgh, M. Gender Differences in Student Attitudes Toward Science: A Meta Analysis of The Literature from 1970 to 1991. Journal of Research in Science Teaching, 1995: 32 (4), 387-398.
 • Yeşilyaprak, B. ve Diğ. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayın- cılık, 2002.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Demirbaş Bu kişi benim


Rahmi Yağbasan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Demirbaş, M. & Yağbasan, R. (2005). Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 363-382 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16682/173353