PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Uygulama Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarına Sağladığı Faydalar

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 89 - 110, 01.04.2007

Öz

Kaynakça

 • Akdeniz , A. R., Karamustafaoğlu, O., Tekin, S. Konu Alanı Ders Müfredatı İncelemesi Dersinin Yürütülmesi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bolu: AİBÜ. 2001.
 • Akdeniz, A. R., Karamustafaoğlu, O. Fizik Öğretim Yöntemleri Uygulamalarında Yürütülen Öğrenci Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: ODTÜ. 2002.
 • Akdeniz , A. R., Kaya, A., Sevim, S. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Dersinde Yürütülen Etkinlikler ve Kazandırılan Davranışların Değerlendirilmesi. 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. İstanbul: Mar- mara Üniversitesi. 2002.
 • Altun, M. Matematik Öğretimi (10.baskı). Bursa: Erkan Matbaacılık, 2002.
 • Azar, A., Ayas, A. Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi ve Disiplin Alanında Karşılaştıkları Problemler. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempoz- yumu. Trabzon: KTÜ. 1998.
 • Baki, A., Karataş, İ., Güven, B. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinde Öğretmen Adaylarının Kazandıkları Deneyimler. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul: Malte- pe Üniversitesi. 2001.
 • Baki, A. Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. (3.baskı). Trabzon: Derya Kitabevi. 2006.
 • Bahar, M., Aydın, N. Üniversite Öğretmenlerini ve Öğrencilerini Sınıf Ortamında Motive Eden Faktörler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: ODTÜ. 2002.
 • Cohen, L ve Manion, L. Research Method in Education (Fourth Edition). New York: Routledge, 1994.
 • Coştu, B., Karamustafaoğlu, S., Ayas, A. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Uygulama Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(29). 2005. 111-120.
 • Çelik, F., Önal, A. S. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (18). 2005. 39-59.
 • Çepni, S., Ayas, A., Baki, A. Fakülte-Okul İşbirliği Modelinin Uygulanmasında Karşılaşabilecek Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Trabzon: KTÜ. 1998.
 • Çepni, S. Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (2.baskı). Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi. 2005.
 • Gökçe, E., Demirhan, C. Öğretmen Adaylarının ve İlköğretim Okullarında Görev Yapan Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Etkinlik- lerine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 38 (1). 2005. 43-71.
 • Hoyles, C. What is Point of Group Discussions in Mathematics?. Educational Studies in Mathematics. 16(1). 1985. 205-214.
 • Kaya, A., Büyükkasap, E. Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 13(2). 2005. 367-380.
 • Noss, R., Baki, A. Liberating School Mathematics From Procedural View. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12. 1996. 179-182.
 • Slavin, R. E. Group Rewards Make Group Work Work. Educational Leadership. 48(5). 1991. 89-91.
 • Topbaş, E., Toy, B.Y. Kalabalık Sınıflarda Öğrenci Merkezli Öğretim Uygulamaları: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Örneği. 14.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. 2005.
 • Yeler, M. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(3). 2001. 131-143.
 • Yiğit, N., Akdeniz, A. R. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Değerlendirilmesi. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’ de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul: Maltepe Üniversitesi. 2001.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (3.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2003.
 • Yüksel, S. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 4 (1). 2004. 171-200.
 • YÖK. Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlen- mesi. Ankara: 1998.
 • Benefits of Practicing Activities in Planning and Evaluation in
 • Instruction Course to Prospective Teachers

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Uygulama Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarına Sağladığı Faydalar

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 89 - 110, 01.04.2007

Öz

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersi uygulama etkinliklerinin sağladığı faydalara yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nden 101 ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden 45 olmak üzere toplam 146 matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma özel durum çalışması olup veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 25 maddelik beşli Likert tipinde bir ölçme aracı ve açık uçlu sorulardan oluşan “Etkinliklere İlişkin Görüş Anketi” ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri hesaplanmış ve tablo halinde sunulmuştur. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Etkinliklere yönelik olarak en yüksek ortalamanın dersin kazanımlarına ait olması uygulamanın özellikle dersin kazanımlarının gerçekleşmesine yararlı olduğu sonucunu vermektedir. Etkinliklerin öğretmen adaylarının bireysel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığı ayrıca öğrenmelerine yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer öğretmenlik meslek derslerinde benzer şekilde öğretmen adaylarına yarar sağlayıcı uygulamaların yapılması teorinin pratikle bütünleşerek istenilen kazanımların elde edilmesine faydalı olacaktır.

Kaynakça

 • Akdeniz , A. R., Karamustafaoğlu, O., Tekin, S. Konu Alanı Ders Müfredatı İncelemesi Dersinin Yürütülmesi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bolu: AİBÜ. 2001.
 • Akdeniz, A. R., Karamustafaoğlu, O. Fizik Öğretim Yöntemleri Uygulamalarında Yürütülen Öğrenci Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: ODTÜ. 2002.
 • Akdeniz , A. R., Kaya, A., Sevim, S. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Dersinde Yürütülen Etkinlikler ve Kazandırılan Davranışların Değerlendirilmesi. 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. İstanbul: Mar- mara Üniversitesi. 2002.
 • Altun, M. Matematik Öğretimi (10.baskı). Bursa: Erkan Matbaacılık, 2002.
 • Azar, A., Ayas, A. Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi ve Disiplin Alanında Karşılaştıkları Problemler. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempoz- yumu. Trabzon: KTÜ. 1998.
 • Baki, A., Karataş, İ., Güven, B. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinde Öğretmen Adaylarının Kazandıkları Deneyimler. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul: Malte- pe Üniversitesi. 2001.
 • Baki, A. Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. (3.baskı). Trabzon: Derya Kitabevi. 2006.
 • Bahar, M., Aydın, N. Üniversite Öğretmenlerini ve Öğrencilerini Sınıf Ortamında Motive Eden Faktörler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: ODTÜ. 2002.
 • Cohen, L ve Manion, L. Research Method in Education (Fourth Edition). New York: Routledge, 1994.
 • Coştu, B., Karamustafaoğlu, S., Ayas, A. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Uygulama Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(29). 2005. 111-120.
 • Çelik, F., Önal, A. S. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (18). 2005. 39-59.
 • Çepni, S., Ayas, A., Baki, A. Fakülte-Okul İşbirliği Modelinin Uygulanmasında Karşılaşabilecek Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Trabzon: KTÜ. 1998.
 • Çepni, S. Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (2.baskı). Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi. 2005.
 • Gökçe, E., Demirhan, C. Öğretmen Adaylarının ve İlköğretim Okullarında Görev Yapan Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Etkinlik- lerine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 38 (1). 2005. 43-71.
 • Hoyles, C. What is Point of Group Discussions in Mathematics?. Educational Studies in Mathematics. 16(1). 1985. 205-214.
 • Kaya, A., Büyükkasap, E. Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 13(2). 2005. 367-380.
 • Noss, R., Baki, A. Liberating School Mathematics From Procedural View. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12. 1996. 179-182.
 • Slavin, R. E. Group Rewards Make Group Work Work. Educational Leadership. 48(5). 1991. 89-91.
 • Topbaş, E., Toy, B.Y. Kalabalık Sınıflarda Öğrenci Merkezli Öğretim Uygulamaları: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Örneği. 14.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. 2005.
 • Yeler, M. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(3). 2001. 131-143.
 • Yiğit, N., Akdeniz, A. R. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Değerlendirilmesi. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’ de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul: Maltepe Üniversitesi. 2001.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (3.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2003.
 • Yüksel, S. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 4 (1). 2004. 171-200.
 • YÖK. Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlen- mesi. Ankara: 1998.
 • Benefits of Practicing Activities in Planning and Evaluation in
 • Instruction Course to Prospective Teachers

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tamer KUTLUCA Bu kişi benim


Osman BİRGİN>

0000-0003-3460-2731


Hakan ÇATLIOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kutluca, T. , Birgin, O. & Çatlıoğlu, H. (2007). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Uygulama Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarına Sağladığı Faydalar . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 89-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16685/173385