PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Öğrencilerinin Feni Öğrenme Yaklaşımları

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 271 - 293, 01.08.2008

Öz

İlköğretim Öğrencilerinin Feni Öğrenme Yaklaşımları

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 271 - 293, 01.08.2008

Öz

Bu çalışmanın amacı ilköğretim çağındaki öğrencilerin fen dersine yönelik öğrenme yaklaşımlarını belirlemek üzere Fen’i Öğrenme Yaklaşımı Ölçeği uyarlayarak geliştirmek ve bu ölçeği uygulayarak öğrencilerin feni öğrenme yaklaşımlarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, tesadüfü olarak belirlenen yedinci ve sekizinci sınıfa devam eden 247 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verilerini elde etmek için Feni Öğrenme Yaklaşımı Ölçeği geliştirilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak alt faktörleri belirlenen ölçekten elde edilen veriler SPSS 11.0 paket programında analiz edilerek değerlendirilmiştir. Sonuçta öğrencilerin hem derinlemesine hem de yüzeysel öğrenme yaklaşımlarına sahip oldukları görülmüştür. Öğrenme Yaklaşımı açısından kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı fark bulunmazken, yüzeysel öğrenme yaklaşımının alt boyutlarından yüzeysel güdü faktörü için erkek öğrenciler lehine ve kaygı faktörü içinse kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gül Ünal ÇOBAN Bu kişi benim


Ömer ERGİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çoban, G. Ü. & Ergin, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Feni Öğrenme Yaklaşımları . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 271-293 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16688/173417