PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

6. Sınıf Fen Bilgisi ve Fen ve Teknoloji Öğretim Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi: Öğretim Öncesi Görüşler

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 313 - 338, 01.08.2008

Öz

Kaynakça

 • Akdeniz, A. R., Yiğit, N., ve Kurt, Ş. Yeni Fen Bilgisi Programı İle İlgili Öğretmen- lerin Düşünceleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongre- si, Ankara, 2002.
 • Akpınar, D., Günay, Y., ve Hamurcu, H. Fen Bilgisi Programlarının Hedef ve İçerik Boyutuna İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eğitim ve Bilim, 2005: 30, 136: 3- 11.
 • Bal, Ş., Bakar, E. İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıflar İçin 2000 ve 2004 Öğretim Programlarının Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımları Açısından Karşılaştırılması, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2006: 128, Ankara.
 • Başdağ, G., Güneş, B. 2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi ve 2004 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarıyla Öğrenim Gören İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Karşılaştırılması, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2006: 126, Ankara.
 • Bencze, L., Hodson, D. Changing Practice by Changing Practice: Toward More Authentic Science and Science Curriculum Development, Journal of Research in Science Teaching, 1999: 36, 5, 521-539.
 • Çepni, S., Küçük, M., ve Bacanak, A. Bütünleştirici Öğrenme Yaklaşımına Uygun Bir Öğretmen Rehber Materyal Geliştirme Çalışması: Hareket ve Kuvvet XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 2003, Antalya.
 • Çınar, O., Teyfur, E., ve Teyfur, M. İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006: 7, 11, 47-64.
 • Demirbaş, M., ve Yağbasan, R. Fen Bilgisi Öğretiminde Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Önemi ve Öğretimdeki Yeri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003: 4, 1, 167-180.
 • Dindar, H., Yangın, S. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Geçiş Sürecinde Öğretmenlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2007: 15, 1, 185-198.
 • EARGED. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı TIMSS-1999 Üçüncü Uluslar arası Matematik ve Fen Bilgisi Çalışması Ulusal Rapor. Ankara, 2003.
 • EARGED. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı PISA- 2003 Projesi Ulusal Nihai Rapor. Ankara, 2005.
 • EARGED. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı PISA- 2006 Uluslar arası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı Ulusal Ön Rapor. Ankara, 2006a.
 • EARGED. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İle İlgili Değerlendirme Raporu. Ankara, 2006b.
 • Genç, H., ve Küçük, M. Öğrenci Merkezli Fen Bilgisi Öğretim Programının Uygulanması Üzerine Bir Durum Tespit Çalışması, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 2003, Antalya.
 • Gömleksiz, M.N., Bulut, İ. Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007: 32, 76-88.
 • Kaptan, F., ve Korkmaz, H. Mevcut Fen Bilgisi Programı İle 2001-2002 Öğretim Yılında Uygulamaya Konulacak Olan Yeni Fen Bilgisi Programının Karşılaştırılması, Çağdaş Eğitim Dergisi, 2001: 273, 33-38.
 • Kaptan, S. Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Tekışık Veb Ofset, 1991.
 • Lewis, T. Design and Inquiry: Bases for an Accommadition between Science and Technology Education in the Curriculum?, Journal of Research in Science Teaching , 2006: 43,3, 255-281.
 • MEB. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. 5. 6. 7. ve 8. Sınıflar Öğretim Programı . Ankara, 2005.
 • Şahin, İ., Turan, H., ve Apak, Ö. Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Stake'in Uygunluk Modeliyle Değerlendirilmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, 2005.
 • A Comparative Study on 6th Grade “Science Curriculum” and “Science and Technology Curriculum”: Pre-instructional Views

6. Sınıf Fen Bilgisi ve Fen ve Teknoloji Öğretim Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi: Öğretim Öncesi Görüşler

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 313 - 338, 01.08.2008

Öz

Türkiye’de modern fen öğretim programlarının geliştirilme çalışmalarının 1960’lı yıllarda başladığı görülmektedir. Günümüze kadar bir çok fen öğretim programının uygulamaları yapılmış ve 2005-2006 öğretim yılında 4. ve 5. sınıflarda Fen ve Teknoloji Öğretim Programı adı ile yeni öğretim programı uygulamaya konulmuştur. 2006-2007 öğretim yılında 6. sınıflarda da uygulamaya geçilen öğretim programının, her yıl kademeli olarak uygulaması yapılacaktır. Bu araştırmada, 2000 yılında uygulamaya konulan fen bilgisi öğretim programı ile 2005 yılında uygulamaya geçen fen ve teknoloji öğretim programının değişik yönleri ile analizi yapılmıştır. Verilerin elde edilmesi için Şahin ve diğ. (2005) tarafından, Malcolm Provus’un Farklılıklar (Discrepancy) modeli ile Stake’in Uyumluluk/- Uygunluk (Countenance) modelinden faydalanılarak oluşturulan ölçek kullanılmıştır. Belirlenen ölçek, 2006 yılının Haziran ayında Kırşehir Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen Fen ve Teknoloji Öğretim Programını Tanıtma Seminerine katılan 71 fen bilgisi öğretmenine uygulanmıştır. Öğretmenlerden, eski ve yeni uygulayacakları öğretim programlarını belirlenen kriterlere göre (Fen Öğretim Programlarının Amaçlarının Başarılma Düzeyleri, İçeriklerinin Değerlendirilmesi, Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Değerlendirilmesi, Farklı Öğretim Yöntemlerinin Kullanılma Düzeyleri, Öğretmenin Rolü ve Değerlendirme) değerlendirmeleri istenmiştir. Öğretmenlerin görüş- lerine göre, fen ve teknoloji öğretim programının incelenen kriterler yö- nünden istenileni sağladığı yönde olmuştur.

Kaynakça

 • Akdeniz, A. R., Yiğit, N., ve Kurt, Ş. Yeni Fen Bilgisi Programı İle İlgili Öğretmen- lerin Düşünceleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongre- si, Ankara, 2002.
 • Akpınar, D., Günay, Y., ve Hamurcu, H. Fen Bilgisi Programlarının Hedef ve İçerik Boyutuna İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eğitim ve Bilim, 2005: 30, 136: 3- 11.
 • Bal, Ş., Bakar, E. İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıflar İçin 2000 ve 2004 Öğretim Programlarının Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımları Açısından Karşılaştırılması, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2006: 128, Ankara.
 • Başdağ, G., Güneş, B. 2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi ve 2004 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarıyla Öğrenim Gören İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Karşılaştırılması, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2006: 126, Ankara.
 • Bencze, L., Hodson, D. Changing Practice by Changing Practice: Toward More Authentic Science and Science Curriculum Development, Journal of Research in Science Teaching, 1999: 36, 5, 521-539.
 • Çepni, S., Küçük, M., ve Bacanak, A. Bütünleştirici Öğrenme Yaklaşımına Uygun Bir Öğretmen Rehber Materyal Geliştirme Çalışması: Hareket ve Kuvvet XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 2003, Antalya.
 • Çınar, O., Teyfur, E., ve Teyfur, M. İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006: 7, 11, 47-64.
 • Demirbaş, M., ve Yağbasan, R. Fen Bilgisi Öğretiminde Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Önemi ve Öğretimdeki Yeri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003: 4, 1, 167-180.
 • Dindar, H., Yangın, S. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Geçiş Sürecinde Öğretmenlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2007: 15, 1, 185-198.
 • EARGED. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı TIMSS-1999 Üçüncü Uluslar arası Matematik ve Fen Bilgisi Çalışması Ulusal Rapor. Ankara, 2003.
 • EARGED. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı PISA- 2003 Projesi Ulusal Nihai Rapor. Ankara, 2005.
 • EARGED. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı PISA- 2006 Uluslar arası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı Ulusal Ön Rapor. Ankara, 2006a.
 • EARGED. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İle İlgili Değerlendirme Raporu. Ankara, 2006b.
 • Genç, H., ve Küçük, M. Öğrenci Merkezli Fen Bilgisi Öğretim Programının Uygulanması Üzerine Bir Durum Tespit Çalışması, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 2003, Antalya.
 • Gömleksiz, M.N., Bulut, İ. Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007: 32, 76-88.
 • Kaptan, F., ve Korkmaz, H. Mevcut Fen Bilgisi Programı İle 2001-2002 Öğretim Yılında Uygulamaya Konulacak Olan Yeni Fen Bilgisi Programının Karşılaştırılması, Çağdaş Eğitim Dergisi, 2001: 273, 33-38.
 • Kaptan, S. Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Tekışık Veb Ofset, 1991.
 • Lewis, T. Design and Inquiry: Bases for an Accommadition between Science and Technology Education in the Curriculum?, Journal of Research in Science Teaching , 2006: 43,3, 255-281.
 • MEB. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. 5. 6. 7. ve 8. Sınıflar Öğretim Programı . Ankara, 2005.
 • Şahin, İ., Turan, H., ve Apak, Ö. Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Stake'in Uygunluk Modeliyle Değerlendirilmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, 2005.
 • A Comparative Study on 6th Grade “Science Curriculum” and “Science and Technology Curriculum”: Pre-instructional Views

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat DEMİRBAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Demirbaş, M. (2008). 6. Sınıf Fen Bilgisi ve Fen ve Teknoloji Öğretim Programlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi: Öğretim Öncesi Görüşler . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 313-338 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16688/173419