PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı: Sınıf Öğretmenleri Görüşleri Kapsamında Bir Araştırma

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 383 - 402, 01.08.2008

Öz

Kaynakça

 • Akgün, N., Yıldız, K & Canbulut, K. Aday Öğretmenlerin Kendilerini Bir Öğretmen Olarak Algılamaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003: 3(6), 1–17.
 • Akşar, P. & Olkun, S. PISA 2003 Sonuçları Açısından Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı. Eğitim Araştırmaları. 2005: (19), 15–34.
 • Beevevino, M.M., Dengel, J. & Adams, K. Costructivist Theory in The Classroom: Internalizing Concepts Through Inquiry Learning. The Clearing House, 1999. 72(5), 275–278.
 • Brooks, G. & Books M.G. The Case For Constructivist Classrooms. Virginia: ASCD Alexandria. 1993.
 • Cheng, Y.C. Classroom Environmen and Student Affective Performance: An Effective Profile. Journal of Experimental Education. 1994: (62): 221– 239.
 • Cobb, P. Where is The Mind? Constructivism and Sociocultural Perspectives on Mathematical Development. Educational Researcher. 1994: (23), 13–20.
 • Collins, A.B. İlköğretim Türkçe programları pilot uygulama değerlendirmesi. Eğitimde Yansımalar VIII Yeni İlköğretim Programının Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Sim Maatbası. 2005: 220–229.
 • Çerçi, A.& Semerçi, Ç. Yapılandırmacı Bilişsel Çıraklık Modelinin Yapı Tekniği ve Uygulamaları-I Dersinde Psikomotor Öğrenmeye Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2004: 2 (2), 207–220.
 • Demirel, Ö. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegema Yayınevi. 2000.
 • Demirel, Ö. Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pegema Yayıncılık. 2001.
 • Doğan, C. Türkiye ve Kazakistan'da Öğretmen Adaylarının Meslek Tercihi ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Düşünceleri. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. 2005: (33), 1–22.
 • Ercan, H.F, Çelik, M.Y. & İnan, C. (2006). Yeni ve Eski Öğretim Programlarının Uygulandığı İlköğretim Okullarının Yeni Öğretim Programlarına Hazır Oluş Düzeyleri Açısındaki Karşılaştırılmaları (Diyarbakır İli Örneği). III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık. 2006: 71–72.
 • Glasersfeld, E. A Constructivist Approach to Teaching. (Ed. P. Steffe & J. Gale), Constructivism in Education (s. 3–15). Erlbaum: Hillsdale, 1995.
 • Gömleksiz, M.N. Yeni İlköğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Kuramdan ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 2005: 5(2), 339–384.
 • Gömleksiz, M.N. Yeni İlköğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları. 2007: (27), 69–82.
 • Gömleksiz, M.N & Kan, A.Ü. Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi (Diyarbakır İli Örneği). 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla, 2006.
 • Gözütok, D., Akgün, Ö.E. & Karacaoğlu, Ö.C. İlköğretim programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar VIII Yeni İlköğretim Programının Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Sim Maatbası. 2005: 17–40.
 • Jonassen, D. H. Towards a Constructivist Design Model. Educational Technology. 1994: 34 (4), 34–37.
 • Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi - Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: 3A Araştırma-Eğitim- Danışmanlık Ltd.
 • Koca Özgün, S.A. & Şen, A.İ. 3. Uluslararası Matemetik ve Fen Bilgisi Çalışması - Tekrar Sonuçlarının Türkiye İçin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 2002: (23), 145–154.
 • Korkmaz, İ. Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlen- dirilmesi. I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Kök Yayıncılık. 2006: (2), 249–260.
 • Laney, D. Micro Computers and Social Studies. OCSS Rewiev. 1990: 26, 30–37.
 • Limon, M. On The Cognitive Conflict As An Instructional Strategy For Conceptual Changes: A Critical Appraisal. Learning and Instruction. 2001: 36(4–5), 357–380.
 • Maideb, J.,&Foreman, B.A. Cost, Desing and Elimate: Building a Learning Environment. School Business Affairs. 1998: 64 (1), 40–44.
 • Öngen, D. Epistemolojik İnançlar İçin Problem Çözme Stratejileri Arasındaki İlişkiler: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2003: (13), 155–163.
 • Özdemir, M.S. İlköğretim Okullarındaki öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına (I-V. Sınıflar) İlişkin Görüşleri. XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı. Denizli: Ani Yayıncılık. 2005: 573–581.
 • Özmen, Ş.G. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 2003.
 • Özpolat, A.R., Sezer, F., İşgör, İ.Y. & Sezer, M. Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim. 2007: (174), 206–213.
 • Öztürk, B., Doğan, O. & Koç, G. Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algılarının Karşılaştırılması (Gazi Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2005: 3(1):1–22
 • Pahlivan-Baykara, K. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Okul Tutumları Arasındaki İlişki. Eğitim Araştırmaları, 2004: (14), 211–218.
 • Perkins D.N. The Many Faces of Constructivısm. Educational Leadership. 1999: 57(2), 354–371.
 • Piaget, J. Judgment adn Reasoning in The Child. New York: Humanities Pres. 1952.
 • Saban, A. Öğrenme Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2000.
 • Savery, J.R. & Duffy, T.M. Problem Based Learning: An Instructional Model adn Its Constructivist Framework. Educational Technology. 1995: (35): 31– 38.
 • Savran, Z. PISA - Projesi'nin Türk Eğitim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2004: 2(4), 397–414.
 • Seiley, N. The Art of Constructivist Teaching in The Primary Sschool. London: David Fulton Publishers. 1999.
 • Yapısı, M. & Leblebiciler, N.H. Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online. 2007: 6 (3), 480–490.
 • Yapıcı, M. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeniden Yapılanma. Cumhuriyet ve Bilim Teknik Dergisi. 2005: 19 (970), 20–21.
 • Yaşar, Ş. Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayın- ları. 1998: 695–701.
 • Constructivist Learning Approach: A Research on the Scope of Views of Class Teachers

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı: Sınıf Öğretmenleri Görüşleri Kapsamında Bir Araştırma

Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2, 383 - 402, 01.08.2008

Öz

Ülkemizde 2005–2006 öğretim yılından itibaren yürürlüğe giren program, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı temel alınarak geliştirilmiştir. Bireyin bildiklerini yapılandırması, keşfetmesi ve yaratması şeklinde tanımlanan öğrenme, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında; bilgilinin sorgulanması, yorumlanması ve analiz edilmesi sürecini kapsar. Bu süreçten hareketle yapılan araştırmada sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının temelini oluşturan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına ilişkin görüş ve düşünceleri saptanmaya çalışılmıştır

Kaynakça

 • Akgün, N., Yıldız, K & Canbulut, K. Aday Öğretmenlerin Kendilerini Bir Öğretmen Olarak Algılamaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003: 3(6), 1–17.
 • Akşar, P. & Olkun, S. PISA 2003 Sonuçları Açısından Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı. Eğitim Araştırmaları. 2005: (19), 15–34.
 • Beevevino, M.M., Dengel, J. & Adams, K. Costructivist Theory in The Classroom: Internalizing Concepts Through Inquiry Learning. The Clearing House, 1999. 72(5), 275–278.
 • Brooks, G. & Books M.G. The Case For Constructivist Classrooms. Virginia: ASCD Alexandria. 1993.
 • Cheng, Y.C. Classroom Environmen and Student Affective Performance: An Effective Profile. Journal of Experimental Education. 1994: (62): 221– 239.
 • Cobb, P. Where is The Mind? Constructivism and Sociocultural Perspectives on Mathematical Development. Educational Researcher. 1994: (23), 13–20.
 • Collins, A.B. İlköğretim Türkçe programları pilot uygulama değerlendirmesi. Eğitimde Yansımalar VIII Yeni İlköğretim Programının Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Sim Maatbası. 2005: 220–229.
 • Çerçi, A.& Semerçi, Ç. Yapılandırmacı Bilişsel Çıraklık Modelinin Yapı Tekniği ve Uygulamaları-I Dersinde Psikomotor Öğrenmeye Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2004: 2 (2), 207–220.
 • Demirel, Ö. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegema Yayınevi. 2000.
 • Demirel, Ö. Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pegema Yayıncılık. 2001.
 • Doğan, C. Türkiye ve Kazakistan'da Öğretmen Adaylarının Meslek Tercihi ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Düşünceleri. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. 2005: (33), 1–22.
 • Ercan, H.F, Çelik, M.Y. & İnan, C. (2006). Yeni ve Eski Öğretim Programlarının Uygulandığı İlköğretim Okullarının Yeni Öğretim Programlarına Hazır Oluş Düzeyleri Açısındaki Karşılaştırılmaları (Diyarbakır İli Örneği). III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık. 2006: 71–72.
 • Glasersfeld, E. A Constructivist Approach to Teaching. (Ed. P. Steffe & J. Gale), Constructivism in Education (s. 3–15). Erlbaum: Hillsdale, 1995.
 • Gömleksiz, M.N. Yeni İlköğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Kuramdan ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 2005: 5(2), 339–384.
 • Gömleksiz, M.N. Yeni İlköğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları. 2007: (27), 69–82.
 • Gömleksiz, M.N & Kan, A.Ü. Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi (Diyarbakır İli Örneği). 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla, 2006.
 • Gözütok, D., Akgün, Ö.E. & Karacaoğlu, Ö.C. İlköğretim programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar VIII Yeni İlköğretim Programının Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Sim Maatbası. 2005: 17–40.
 • Jonassen, D. H. Towards a Constructivist Design Model. Educational Technology. 1994: 34 (4), 34–37.
 • Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi - Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: 3A Araştırma-Eğitim- Danışmanlık Ltd.
 • Koca Özgün, S.A. & Şen, A.İ. 3. Uluslararası Matemetik ve Fen Bilgisi Çalışması - Tekrar Sonuçlarının Türkiye İçin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 2002: (23), 145–154.
 • Korkmaz, İ. Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlen- dirilmesi. I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Kök Yayıncılık. 2006: (2), 249–260.
 • Laney, D. Micro Computers and Social Studies. OCSS Rewiev. 1990: 26, 30–37.
 • Limon, M. On The Cognitive Conflict As An Instructional Strategy For Conceptual Changes: A Critical Appraisal. Learning and Instruction. 2001: 36(4–5), 357–380.
 • Maideb, J.,&Foreman, B.A. Cost, Desing and Elimate: Building a Learning Environment. School Business Affairs. 1998: 64 (1), 40–44.
 • Öngen, D. Epistemolojik İnançlar İçin Problem Çözme Stratejileri Arasındaki İlişkiler: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2003: (13), 155–163.
 • Özdemir, M.S. İlköğretim Okullarındaki öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına (I-V. Sınıflar) İlişkin Görüşleri. XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı. Denizli: Ani Yayıncılık. 2005: 573–581.
 • Özmen, Ş.G. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 2003.
 • Özpolat, A.R., Sezer, F., İşgör, İ.Y. & Sezer, M. Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim. 2007: (174), 206–213.
 • Öztürk, B., Doğan, O. & Koç, G. Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algılarının Karşılaştırılması (Gazi Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2005: 3(1):1–22
 • Pahlivan-Baykara, K. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Okul Tutumları Arasındaki İlişki. Eğitim Araştırmaları, 2004: (14), 211–218.
 • Perkins D.N. The Many Faces of Constructivısm. Educational Leadership. 1999: 57(2), 354–371.
 • Piaget, J. Judgment adn Reasoning in The Child. New York: Humanities Pres. 1952.
 • Saban, A. Öğrenme Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2000.
 • Savery, J.R. & Duffy, T.M. Problem Based Learning: An Instructional Model adn Its Constructivist Framework. Educational Technology. 1995: (35): 31– 38.
 • Savran, Z. PISA - Projesi'nin Türk Eğitim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2004: 2(4), 397–414.
 • Seiley, N. The Art of Constructivist Teaching in The Primary Sschool. London: David Fulton Publishers. 1999.
 • Yapısı, M. & Leblebiciler, N.H. Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online. 2007: 6 (3), 480–490.
 • Yapıcı, M. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeniden Yapılanma. Cumhuriyet ve Bilim Teknik Dergisi. 2005: 19 (970), 20–21.
 • Yaşar, Ş. Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayın- ları. 1998: 695–701.
 • Constructivist Learning Approach: A Research on the Scope of Views of Class Teachers

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Engin KARADAĞ Bu kişi benim


Sevgi DENİZ Bu kişi benim


Tuğba KORKMAZ Bu kişi benim


Gürkan DENİZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2008
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karadağ, E. , Deniz, S. , Korkmaz, T. & Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı: Sınıf Öğretmenleri Görüşleri Kapsamında Bir Araştırma . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 383-402 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16688/173423