PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Hazırlanan Çalışma Yaprağının Öğrenci Başarısına Etkisi (Pilot Uygulama)

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 247 - 261, 01.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A.R. 2006. Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 157.
 • Avşar, Z. ve Alkış, S. 2007. The effect of cooperative learning “Jigsaw I” technique on student success in social studies course. Elementary Education Online, 6(2), 197-203.
 • Aziz, A. 1994. Araştırma Yöntemleri-Teknikleri Ve İletişim, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Bulut, S., Ekici, C. ve İşeri, A.İ. 1999. Bazı olasılık kavramlarının öğretimi için çalışma yapraklarının geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 129-136.
 • Büyüköztürk, Ş. 1998. Kovaryans analizi (Varyans analizi ile karşılaştırmalı bir inceleme). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31(1), 91-105.
 • Chi, M.T.H., Chiu, M.H. and deLeeuv, N. 1991. Learning in a non-physical science domain: The human circulatory system. 17.02.2010 tarihinde http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage _01/0000019b/80/23/df/38.pdf adresinden alınmıştır.
 • Coştu, B., Karataş, F.Ö. ve Ayas, A. 2003. Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 33-48.
 • Coştu, B. ve Ünal, S. 2004. Le-Chatelier prensibinin çalışma yaprakları ile öğretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-22. 09.07.2009 tarihinde http://efdergi.yyu.edu.tr adresinden alınmıştır.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Ayas, A. 2004. Kavram yanılgılarının çalışma yapraklarıyla giderilmesine yönelik bir çalışma. Milli Eğitim Dergisi, 163. 09.07.2009 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/163/demircioglu.htm alınmıştır. adresinden
 • Ekici, G. 2000. Biyoloji öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları yöntemler ve karşılaştıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 609-620.
 • Eskioğlu, I. 2003. Müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki etkileri. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya, 116-123.
 • Güler, M.H. ve Sağlam, N. 2002. Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısı ve bilgisayara karşı tutumlarına etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 117-126.
 • Hevedanlı, M., Oral, B. ve Akbayın, H. 2004. Biyoloji öğretiminde tam öğrenme ile geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrencilerin başarıları, öğrendiklerini hatırda tutmaları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(9), 1-18.
 • Kaya, E. ve Harurluoğlu, Y. 2007. Öğrencilerin gözüyle biyoloji öğretim elemanlarının kullandıkları Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 8, 35-49.
 • öğretim yöntemleri. Çankaya
 • Konuk, M. ve Kılıç, S. 2002. Konya ili lise öğrencilerinde osmoz ve difüzyon konusundaki kavram yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 22.
 • Krombaß, A. and Harms, U. 2008. Acquiring knowledge about biodiversity in a museum - are worksheets effective?. Journal of Biological Education, 42(4), 157-163.
 • Kurt, A.İ. 2006. Anlamlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Bilgisayar Destekli 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi İçin Hazırlanan Bir Ders Yazılımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Kurt, Ş. ve Akdeniz, A.R. 2002. Fizik öğretiminde enerji konusunda geliştirilen çalışma yapraklarının uygulanması. ODTÜ Eğitim Fakültesi V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16–18 Eylül, Ankara.
 • Kwen, B.H. 2005. Teachers’ misconceptions of biological science concepts as revealed in science examination papers. AARE 2005 International Education Research Conference. 17.02.2010 tarihinde http://www.aare.edu.au/05pap/boo05099.pdf adresinden alınmıştır.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C. and Morgan, G.A. 2005. SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Second Edition, Mahwah, New Jersey, Landon: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Michael, J.A., Wenderoth, M.P., Modell, H.I., Cliff, W., Horwitz, B., McHale, P. et al. 2002. Undergraduates’ understanding of cardiovascular phenomena. Advances In Physiology Education, 26(2), 72-84.
 • Nas, S.E., Çepni, S., Yıldırım, N. ve Şenel, T. 2007. Çalışma yapraklarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi: Asit baz örneği. EDU 7, 2(2).
 • Özdemir, M. 2007. Eğitimde yeniden yapılanma siyasaları “Müfredat Laboratuar Okulu”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 102-116.
 • Özmen, H. ve Yıldırım, N. 2005. Çalışma yapraklarının öğrenci başarısına etkisi: asitler ve bazlar örneği, Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUFED), 2(2), 124-143.
 • Pelaez, N.J., Boyd, D.D., Rojas, J.B. and Hoover, M.A. 2005. Prevalence of blood circulation misconceptions among prospective elementary teachers. Advances in Physiology Education, 29, 172-181.
 • Redfield, D.L., Roenker, D.L. and Martray, C.R. 1981. A comparison of the effects of using various types of worksheets on pupil achievement. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Los Angeles, CA, April 13-17.
 • Saka, A.Z. ve Yılmaz, M. 2005. Bilgisayar destekli fizik öğretiminde çalışma yapraklarına dayalı materyal geliştirme ve uygulama. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 17.
 • Saka, A., Akdeniz, A.R. ve Enginar, İ. 2002. Biyoloji öğretiminde duyularımız konusunda çalışma yapraklarının geliştirilmesi ve uygulanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Simpson, W.D. and Marek, E.A. 2006. Understandings and misconceptions of biology concepts held by students attending small high schools and students attending large high schools. Journal of Research in Science Teaching, 25(5), 361-374.
 • Sungur, S. ve Tekkaya, C. 2003. Student achievement in human circulatory system unit: The effect of reasoning ability and gender. Journal of Science Education and Technology, 12(1), 59-64.
 • Sungur, S., Tekkaya, C. and Geban, Ö. 2001. The contribution of conceptual change texts accompanied by concept mapping to students’understandings of the human circulatory system. School Science and Mathematics, 101, 2.
 • Süzen, S. 2008. Fen eğitiminde öğrencilerin bilişsel alanın bilgi ve kavrama düzeyleri üzerine yapısalcı öğrenme modelinin etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(15), 99-114.
 • Tekkaya, C., Çapa, Y. ve Yılmaz, Ö. 2000. Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140-147.
 • Temelli, A. 2006. Lise öğrencilerinin genetikle ilgili konulardaki kavram yanılgılarının saptanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 73-82.
 • Temelli, A., Kurt, M. ve Köse, E.Ö. 2010. Özel dershanelerin biyoloji öğretimine katkılarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitim Bilim, 3(2), 148-161.
 • Ünal, M. ve Özdemir, M.Ç. 2008. Eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerinin akademik başarıya etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(1), 13-22.
 • Yeşilyurt, S. 2008. Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin dershaneleri tercih etme sebepleri ve dershanelerdeki biyoloji öğretiminin durumu üzerine bir çalışma. Türk Fen Eğitim Dergisi, 5(2), 95-109.
 • Zöhre, B. 1999. Lise 2 biyoloji dersi öğrencilerinin endokrin sistem kavramlarını öğrenme düzeylerinin tespiti, Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Hazırlanan Çalışma Yaprağının Öğrenci Başarısına Etkisi (Pilot Uygulama)

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1, 247 - 261, 01.04.2011

Öz

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim biyoloji dersi “Taşıma ve Dolaşım Sistemleri” ünitesinin kavratılmasında, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı çalışma yaprağının hazırlanarak öğretim açısından etkililiğini değerlendirmektir. Çalışma grubunu Erzurum il merkezinden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiş özel bir dershanede biyoloji dersini alan toplam 39 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada ön-test son-test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Etkinlikler, kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemiyle, deney grubunda ise yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı hazırlanan çalışma yaprağının kullanıldığı grup aktiviteleri ile yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 20 soruluk çoktan seçmeli kavramsal başarı testi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Başarı testinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, gruplar arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p < 0,05) bir farklılık olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A.R. 2006. Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 157.
 • Avşar, Z. ve Alkış, S. 2007. The effect of cooperative learning “Jigsaw I” technique on student success in social studies course. Elementary Education Online, 6(2), 197-203.
 • Aziz, A. 1994. Araştırma Yöntemleri-Teknikleri Ve İletişim, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Bulut, S., Ekici, C. ve İşeri, A.İ. 1999. Bazı olasılık kavramlarının öğretimi için çalışma yapraklarının geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 129-136.
 • Büyüköztürk, Ş. 1998. Kovaryans analizi (Varyans analizi ile karşılaştırmalı bir inceleme). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31(1), 91-105.
 • Chi, M.T.H., Chiu, M.H. and deLeeuv, N. 1991. Learning in a non-physical science domain: The human circulatory system. 17.02.2010 tarihinde http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage _01/0000019b/80/23/df/38.pdf adresinden alınmıştır.
 • Coştu, B., Karataş, F.Ö. ve Ayas, A. 2003. Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 33-48.
 • Coştu, B. ve Ünal, S. 2004. Le-Chatelier prensibinin çalışma yaprakları ile öğretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-22. 09.07.2009 tarihinde http://efdergi.yyu.edu.tr adresinden alınmıştır.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Ayas, A. 2004. Kavram yanılgılarının çalışma yapraklarıyla giderilmesine yönelik bir çalışma. Milli Eğitim Dergisi, 163. 09.07.2009 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/163/demircioglu.htm alınmıştır. adresinden
 • Ekici, G. 2000. Biyoloji öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları yöntemler ve karşılaştıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 609-620.
 • Eskioğlu, I. 2003. Müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki etkileri. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya, 116-123.
 • Güler, M.H. ve Sağlam, N. 2002. Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısı ve bilgisayara karşı tutumlarına etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 117-126.
 • Hevedanlı, M., Oral, B. ve Akbayın, H. 2004. Biyoloji öğretiminde tam öğrenme ile geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrencilerin başarıları, öğrendiklerini hatırda tutmaları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(9), 1-18.
 • Kaya, E. ve Harurluoğlu, Y. 2007. Öğrencilerin gözüyle biyoloji öğretim elemanlarının kullandıkları Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 8, 35-49.
 • öğretim yöntemleri. Çankaya
 • Konuk, M. ve Kılıç, S. 2002. Konya ili lise öğrencilerinde osmoz ve difüzyon konusundaki kavram yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 22.
 • Krombaß, A. and Harms, U. 2008. Acquiring knowledge about biodiversity in a museum - are worksheets effective?. Journal of Biological Education, 42(4), 157-163.
 • Kurt, A.İ. 2006. Anlamlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Bilgisayar Destekli 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi İçin Hazırlanan Bir Ders Yazılımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Kurt, Ş. ve Akdeniz, A.R. 2002. Fizik öğretiminde enerji konusunda geliştirilen çalışma yapraklarının uygulanması. ODTÜ Eğitim Fakültesi V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16–18 Eylül, Ankara.
 • Kwen, B.H. 2005. Teachers’ misconceptions of biological science concepts as revealed in science examination papers. AARE 2005 International Education Research Conference. 17.02.2010 tarihinde http://www.aare.edu.au/05pap/boo05099.pdf adresinden alınmıştır.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C. and Morgan, G.A. 2005. SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. Second Edition, Mahwah, New Jersey, Landon: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Michael, J.A., Wenderoth, M.P., Modell, H.I., Cliff, W., Horwitz, B., McHale, P. et al. 2002. Undergraduates’ understanding of cardiovascular phenomena. Advances In Physiology Education, 26(2), 72-84.
 • Nas, S.E., Çepni, S., Yıldırım, N. ve Şenel, T. 2007. Çalışma yapraklarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi: Asit baz örneği. EDU 7, 2(2).
 • Özdemir, M. 2007. Eğitimde yeniden yapılanma siyasaları “Müfredat Laboratuar Okulu”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 102-116.
 • Özmen, H. ve Yıldırım, N. 2005. Çalışma yapraklarının öğrenci başarısına etkisi: asitler ve bazlar örneği, Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUFED), 2(2), 124-143.
 • Pelaez, N.J., Boyd, D.D., Rojas, J.B. and Hoover, M.A. 2005. Prevalence of blood circulation misconceptions among prospective elementary teachers. Advances in Physiology Education, 29, 172-181.
 • Redfield, D.L., Roenker, D.L. and Martray, C.R. 1981. A comparison of the effects of using various types of worksheets on pupil achievement. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Los Angeles, CA, April 13-17.
 • Saka, A.Z. ve Yılmaz, M. 2005. Bilgisayar destekli fizik öğretiminde çalışma yapraklarına dayalı materyal geliştirme ve uygulama. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 17.
 • Saka, A., Akdeniz, A.R. ve Enginar, İ. 2002. Biyoloji öğretiminde duyularımız konusunda çalışma yapraklarının geliştirilmesi ve uygulanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Simpson, W.D. and Marek, E.A. 2006. Understandings and misconceptions of biology concepts held by students attending small high schools and students attending large high schools. Journal of Research in Science Teaching, 25(5), 361-374.
 • Sungur, S. ve Tekkaya, C. 2003. Student achievement in human circulatory system unit: The effect of reasoning ability and gender. Journal of Science Education and Technology, 12(1), 59-64.
 • Sungur, S., Tekkaya, C. and Geban, Ö. 2001. The contribution of conceptual change texts accompanied by concept mapping to students’understandings of the human circulatory system. School Science and Mathematics, 101, 2.
 • Süzen, S. 2008. Fen eğitiminde öğrencilerin bilişsel alanın bilgi ve kavrama düzeyleri üzerine yapısalcı öğrenme modelinin etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(15), 99-114.
 • Tekkaya, C., Çapa, Y. ve Yılmaz, Ö. 2000. Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140-147.
 • Temelli, A. 2006. Lise öğrencilerinin genetikle ilgili konulardaki kavram yanılgılarının saptanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 73-82.
 • Temelli, A., Kurt, M. ve Köse, E.Ö. 2010. Özel dershanelerin biyoloji öğretimine katkılarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitim Bilim, 3(2), 148-161.
 • Ünal, M. ve Özdemir, M.Ç. 2008. Eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerinin akademik başarıya etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(1), 13-22.
 • Yeşilyurt, S. 2008. Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin dershaneleri tercih etme sebepleri ve dershanelerdeki biyoloji öğretiminin durumu üzerine bir çalışma. Türk Fen Eğitim Dergisi, 5(2), 95-109.
 • Zöhre, B. 1999. Lise 2 biyoloji dersi öğrencilerinin endokrin sistem kavramlarını öğrenme düzeylerinin tespiti, Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selami YEŞİLYURT Bu kişi benim


Şeyda GÜL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yeşilyurt, S. & Gül, Ş. (2011). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Hazırlanan Çalışma Yaprağının Öğrenci Başarısına Etkisi (Pilot Uygulama) . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 247-261 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16693/173516