PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 1, 71 - 80, 01.04.2013

Öz

The aim of this study is to investigate the validity and reliability of the Turkish Version of the Early Memories of Warmth and Safeness Scale (EMWSS; Richter, Gilbert, and McEwan, 2009). The sample of study consists of 399 high school students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the twenty items loaded on one factor and the unidimensional model was well fit (x²= 358,79, df= 163, p= 0,0000, RMSEA= 0,055, NFI= 0,97, CFI= 0,99, IFI= 0,99, RFI= 0,97, GFI= 0,92, SRMR= 0,039). Factor loadings ranged from 0,52 to 0,75 and the corrected item-total correlations of EMWSS ranged from 0,21 to 0,68. Internal consistency reliability coefficient of the scale was found as 0,88. These results demonstrate that this scale is a valid and reliable instrument

Kaynakça

 • Bowlby, J. 1985. The Role Early Childhood Experience in Cognitive Disturbance. In M.J. Mahoney and A. Freeman (Eds.) Cognition and Psychotherapy (pp. 181-202). New York. Plenum.
 • Bruner, J. 1987. Life as Narrative. Social Research. 54, 11-32.
 • Cohler, B.J. 1994. Memory Recovery and the Use of the Past: A Commentary on Lindsay Read From Psychoanalytic Perspectives. Applied Cogtitive Psychology. 8, 265-378.
 • Corey, G. 2008. Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (T. Ergene, Çeviren). Ankara: Mentis Yayıncılık (Eserin orijinali 2005’te yayımlandı)
 • Edwards, D.J.A. 1990. Cognitive Therapy and the Restructuring of Early Memories Through Guided Imager. Joumal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 4 (1), 33-50.
 • Erdoğdu, M.Y. 2006. Ana-Baba Tutumları ile Öğretmen Davranışlarının Çocuklarda Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyi ile İlişkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 13 (3), 98-105.
 • Eryavuz, A. 2006. Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Kabul veya Reddinin Yetişkinlik Dönemi Yakın İlişkileri Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Evirgen, N. 2010. Aile İçi Örüntülerin Çocukların Algıları Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Gerhardt, S. (2004). Why Love Matters. How affection Shapes a Baby’s Brain. London: Bruner-Routledge.
 • Gilbert, P., Cheung, M. S. P., Grandfield, T., Campey, F. and Irons, C. 2003. Recall of Threat and Submissiveness in Childhood: Development of a New Scale and Its Relationship With Depression, Social Comparison and Shame. Clinical Psychology and Psychotherapy, 10, 108–115.
 • Gluckman, P.D., Hanson, M. A. and Beedle, A.S. 2007. Early Life Events and Their Consequences for Later Disease: A Life History and Evolutionary Perspective, American Journal Of Human Biology, 19, 1–19.
 • Hu, L. T. and Bentler, P. M. 1999. Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structural Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1−55.
 • Joreskog, K. G. and Sorbom, D. 1996. LISREL 8 reference guide. Lincolnwood, IL: Scientific Software International.
 • Kutlu, L., Batmaz, M., Bozkurt, G., Gençtürk, N. ve Gül, A. 2007. Annelere Çocukluklarında Uygulanan Ceza Yöntemleri İle Çocuklarına Uyguladıkları Ceza Yöntemleri Arasındaki İlişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 22-29.
 • Mikulincer, M. and Shaver, P.R. 2005. Attachment Theory and Emotions in Close Relationships: Exploring the Attachment-Related Dynamics of Emotional Reactions to Relational Events. Personal Relationships, 12, 149–168.
 • Özdamar, K. 2004. Paket programlar ile istatistik veri analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Richter, A., Gilbert, P. and McEwan, K. 2009. Development of an Early Memories of Warmth and Safeness Scale and Its Relationship to Psychopathology. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 82, 171-184.
 • Sipahi, B. Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. 2008. Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. 2007. Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Tahiroğlu A.Y., Bahalı K., Avcı A., Seydaoğlu G. ve Uzel M. 2009. Ailedeki Disiplin Yöntemleri, Demografik Özellikler ve Çocuklardaki Davranış Sorunları Arasındaki İlişki. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 16 (2), 67-82.
 • Tyson, P. and Tyson, R. L. 1990. Psychoanalytic Theories of Development: An Integration. New Haven: Yale University Press.
 • Yavuzer, H. 2003. Okul Çağı Çocuğu. (Birinci Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yeşil, R. ve Aydın, D. 2007. Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 65-84. Başvuru: 30.7.2012
 • Yayına Kabul: 17.6.2013

Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 1, 71 - 80, 01.04.2013

Öz

Bu araştırmanın amacı; Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeğinin (ÇDMHAÖ; Richter, Gilbert, ve McEwan, 2009) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 399 lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde 20 maddeden ve tek boyuttan oluşan modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 358,79, sd= 163, p= 0,0000, RMSEA= 0,055, NFI= 0,97, CFI= 0,99, IFI= 0,99, RFI= 0,97, GFI= 0,92, SRMR= 0,039). Ölçeğin faktör yükleri 0,52 ile 0,75, madde toplam korelasyon katsayıları ise 0,21 ile .68 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir

Kaynakça

 • Bowlby, J. 1985. The Role Early Childhood Experience in Cognitive Disturbance. In M.J. Mahoney and A. Freeman (Eds.) Cognition and Psychotherapy (pp. 181-202). New York. Plenum.
 • Bruner, J. 1987. Life as Narrative. Social Research. 54, 11-32.
 • Cohler, B.J. 1994. Memory Recovery and the Use of the Past: A Commentary on Lindsay Read From Psychoanalytic Perspectives. Applied Cogtitive Psychology. 8, 265-378.
 • Corey, G. 2008. Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (T. Ergene, Çeviren). Ankara: Mentis Yayıncılık (Eserin orijinali 2005’te yayımlandı)
 • Edwards, D.J.A. 1990. Cognitive Therapy and the Restructuring of Early Memories Through Guided Imager. Joumal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 4 (1), 33-50.
 • Erdoğdu, M.Y. 2006. Ana-Baba Tutumları ile Öğretmen Davranışlarının Çocuklarda Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyi ile İlişkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 13 (3), 98-105.
 • Eryavuz, A. 2006. Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Kabul veya Reddinin Yetişkinlik Dönemi Yakın İlişkileri Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Evirgen, N. 2010. Aile İçi Örüntülerin Çocukların Algıları Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Gerhardt, S. (2004). Why Love Matters. How affection Shapes a Baby’s Brain. London: Bruner-Routledge.
 • Gilbert, P., Cheung, M. S. P., Grandfield, T., Campey, F. and Irons, C. 2003. Recall of Threat and Submissiveness in Childhood: Development of a New Scale and Its Relationship With Depression, Social Comparison and Shame. Clinical Psychology and Psychotherapy, 10, 108–115.
 • Gluckman, P.D., Hanson, M. A. and Beedle, A.S. 2007. Early Life Events and Their Consequences for Later Disease: A Life History and Evolutionary Perspective, American Journal Of Human Biology, 19, 1–19.
 • Hu, L. T. and Bentler, P. M. 1999. Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structural Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1−55.
 • Joreskog, K. G. and Sorbom, D. 1996. LISREL 8 reference guide. Lincolnwood, IL: Scientific Software International.
 • Kutlu, L., Batmaz, M., Bozkurt, G., Gençtürk, N. ve Gül, A. 2007. Annelere Çocukluklarında Uygulanan Ceza Yöntemleri İle Çocuklarına Uyguladıkları Ceza Yöntemleri Arasındaki İlişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 22-29.
 • Mikulincer, M. and Shaver, P.R. 2005. Attachment Theory and Emotions in Close Relationships: Exploring the Attachment-Related Dynamics of Emotional Reactions to Relational Events. Personal Relationships, 12, 149–168.
 • Özdamar, K. 2004. Paket programlar ile istatistik veri analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Richter, A., Gilbert, P. and McEwan, K. 2009. Development of an Early Memories of Warmth and Safeness Scale and Its Relationship to Psychopathology. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 82, 171-184.
 • Sipahi, B. Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. 2008. Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. 2007. Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Tahiroğlu A.Y., Bahalı K., Avcı A., Seydaoğlu G. ve Uzel M. 2009. Ailedeki Disiplin Yöntemleri, Demografik Özellikler ve Çocuklardaki Davranış Sorunları Arasındaki İlişki. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 16 (2), 67-82.
 • Tyson, P. and Tyson, R. L. 1990. Psychoanalytic Theories of Development: An Integration. New Haven: Yale University Press.
 • Yavuzer, H. 2003. Okul Çağı Çocuğu. (Birinci Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yeşil, R. ve Aydın, D. 2007. Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 65-84. Başvuru: 30.7.2012
 • Yayına Kabul: 17.6.2013

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet AKIN Bu kişi benim


Recep UYSAL Bu kişi benim


Nihan ÇİTEMEL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2013
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akın, A. , Uysal, R. & Çitemel, N. (2013). Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (1) , 71-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16697/173570