PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretme Yöntemlerinin Çeşitlendirilmesi ile Öğrenci Motivasyonunun Artırılması: İngilizce Dersi Öğretmen Liderliği Örneği

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 283 - 306, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.47578

Öz

This action research, carried out by a primary school English teacher and an educational researcher, investigates the impacts of the diversification of teaching methods and materials on learner’s motivation. In this research, the student attitude survey, the student opinion survey, the student motivation scale, the assessment of study and learning activities survey, the motivational strategies survey are implemented. The instructor developed learning materials to increase students’ motivation towards the course and to face their different needs of different learning styles by keeping them active during the course. The results of the application process and the evaluation results show that by the help of diversification of teaching materials and methods, the students’ motivation and the quality of learning can be promoted. This process provides an opportunity to the students to take their own responsibility of learning period and to follow their own progresses; to behave under the influence of internal motivation rather than external motivation; to be more self confident and they started to use the related knowledge into their life effectively. The continuity of classroom implementations and sharing with other teachers are recommended for future studies. This study is an example of the Teacher Leadership Project

Kaynakça

 • Acat, M. B. & Demiral, S. (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 8(31), 312-329.
 • Akpınar, Y. (1999). Bilgisayar destekli öğretim ve uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Arık, İ. A. (1996). Motivasyon ve heyecana giriş. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Atay, D. Y. (2003). Öğretmen eğitiminin değişen yüzü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bacanlı, H. (2003). Gelişim ve öğrenme. 6. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Beycioğlu, K. (2009). İlköğretim okullarında öğretmenlerin sergiledikleri liderlik rollerine ilişkin bir değerlendirme. Yayımlanmamış Doktora
 • Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beycioğlu K. (2010). Improving schools through teacher leadership
 • [Öğretmen liderliği ile okulları geliştirmek]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16( 2), 301-303. Bogdan, R. C.& Biklen, S. K. (2003). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Boston: Allyn&Bacon.
 • Bolat, O. (2012). A non-positional teacher leadership approach to school improvement: an action research study in Turkey. Doktora tezi,
 • University of Cambridge, sayfa 36-38. Can, N. (2006). Öğretmen liderliğinin geliştirilmesinde müdürün rol ve stratejileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 349-363.
 • Can, N. (2009). Öğretmen liderliği. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, N. (2010). Öğretmen liderliğinde müdürlerin etkisi. Dumlupınar
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 57- 66. Can, T. (2012). Milli Eğitim Bakanlığı ikinci yabancı dil olarak İngilizce ders kitaplarında strateji öğretimi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2).
 • Carr, W. & Kemmis, S. (1986). Becoming critical: education, knowledge and action research. London & Philadelphia: The Falmer Press.
 • Cihangir-Çankaya, Z. (2009). Özerklik desteği, temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve öznel iyi olma: Öz –belirleme kuramı. Türk Psikolojik
 • Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 55, 23-31. Deci, E. L., Ryan, R. M., & Williams, G. C. (1996). Need satisfaction and the self- regulation of learning. Learning and Individual Differences, 8(3), 165- 183.
 • Dede, Y. (2003). ARCS motivasyon modeli ve öğe gösterim teorisi’ne
 • (component display theory) dayalı yaklaşımın öğrencilerin değişken kavramını öğrenme düzeylerine ve motivasyonlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Dornyei, Z. (2001). Motivational strategies in language classes. Cambridge University Press.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eliot, J. (1991). Action research for educational change. Buckingham: Open University Press.
 • Frost, D. (2006). Action Research, School Improvement and Teacher
 • Leadership, Cambridge. Frost, D., & Durrant, J. (2003). Teacher-led school improvement: guidance and support: London: David Fulton.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education (5th Ed.). New York: Mac Graw Hill.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2006).Educational Research: competencies for analysis and applications (8th ed.). Upper Saddle
 • River, New Jersey: Pearson Education. Heacox, D. (2002). Differentiating Instruction in the Regular Classroom:
 • How to Reach and Teach All Learners, Grades 3-12.ABD: Free Spirit Publishing. Ingham, C. (2000). Kendi kendini motive etmenin 101 yolu. İstanbul.
 • Johnson, A. P. (2002).A short guide to action research. Boston: Allyn&Bacon.
 • Johnson, A. P. (2003). What every teacher should know about action research. Boston: Pearson Education.
 • Kara, A. (2008). İlköğretim birinci kademede eğitimde motivasyon ölçeğinin
 • Türkçeye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, (9)2: 59-78. Keller, J. M. (1983). Motivational design of instruction. In C. M. Reigeluth
 • (Ed.), Instructional design theories and models: An overview of their current status. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Krashen, S. D. (1987). Principles and practice in second language acquisition. Prentice-Hall International.
 • Kuzu, A. (2009). Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması. The Journal of International Social Research, 2(6), 425- 4
 • Nixon, C. & Tomlinson, M. (2001).Primary activity box. Cambridge.
 • Nixon, C. & Tomlinson, M. (2003).Primary vocabulary box. Cambridge.
 • Nixon, C. & Tomlinson, M. (2005).Primary communication box. Cambridge.
 • Marshall, M. (2009). Ödül yok-ceza yok Bu nasıl DİSİPLİN? İstanbul.
 • Martin, A. J. (2007). Examining a multidimensional model of student motivation and engagement using a construct validation approach.
 • British Journal of Educational Psychology, 77, 413–440. Martin, A. J. (2008). Enhancing student motivation and engagement: The effects of a multidimensional intervention.Contemporary
 • Educational Psychology, 33, 239–269. Meriç, Ş. (2007). Bulmacalarla İngilizce. İstanbul.
 • Morgan, T. C. (2005). Psikolojiye giriş. Yayın Sorumlusu: Sirel Karakaş. Ankara: Meteksan.
 • Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of
 • Educational Psychology, 95, 667–686. Rigby, C.S.,Deci, E.L., Patrick, B.C., ve Ryan, R.M. (1992). Beyond theintrinsic-extrinsic dichotomy, self-determination in motivation and learning. Motivation and Emotion, 16(3), 165-185.
 • Ryan, R. M., & Connell, J. I. (1989). Perceivedlocus of causalityandinternalization: examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 749- 7
 • Seligman, M. E. P. (1990) . Öğrenilmiş iyimserlik. (Çeviri 2011).Ankara.
 • Tomlinson, C. & Eidson, C. (2003). Differentiation in practice. ASCD, Virginia.
 • Tomlinson, C. (2007). Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim. İstanbul.
 • Ünsal, H. (2012). Harmanlanmış öğrenmenin başari ve motivasyona etkisi.
 • Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 1-27. Vallerand, R. J., Pelletier L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. (1992). The academic motivation scale: a measure of intrinsic, extrinsic, and motivation in education. Educational, and Psychological Measurement, 52, 1003-1017.
 • VonGlasersfeld, E. (1995). A constructivist approach to teaching.
 • Constructivism in education. Yabaş, D. (2008). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin öz yeterlik algıları, biliş üstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Yıldız
 • Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Yıldırım, A., Doğanay, A., & Türkoğlu, A. (2009). Okulda başarı için ders çalışma ve öğrenme yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Tomlinson, C.A. (2001). How to differentiate instruction in mixed ability classrooms. ASCD, Virginia.
 • Tomlinson, C.A. (2005). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners.ABD: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Tomlinson, C.A., McTighe, J. (2006). Integrating differentiated instruction and understanding by design. ASCD, Virginia.

Öğretme Yöntemlerinin Çeşitlendirilmesi ile Öğrenci Motivasyonunun Artırılması: İngilizce Dersi Öğretmen Liderliği Örneği

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 283 - 306, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.47578

Öz

İlköğretim İngilizce öğretmeni ve bir eğitim araştırmacısı tarafından yürütülen bu eylem araştırmasında, öğretme yöntemleri ve materyallerinin çeşitlendirilmesinin, öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi incelenmektir. Bu çalışmada, öğrenci görüş anketi, öğrenci tutum anketi, öğrenci motivasyon kontrol ölçeği, ders çalışma ve öğrenme etkinlikleri değerlendirme anketi ve öğretmenler için öğrenci motivasyonunu sağlayıcı yöntemler anketi kullanılmıştır. Ders öğretmeni, farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerinin ilgisini çekecek ve öğrencilerinin derse karşı motivasyonlarını arttıracak öğrenme materyalleri geliştirerek ve bunları öğrencilerinin derste aktif olmalarını sağlayarak kullanmıştır. Uygulama süreci ve değerlendirme sonuçlarına göre, öğretim materyallerinin ve yöntemlerinin zenginleştirilmesi sonucunda öğrencilerin motivasyonu ve öğrenme sürecinin kalitesi arttırılabilmektedir. Bu süreç ve uygulamalar, öğrencilere kendi öğrenme süreçlerini takip etme ve bu konuda sorumluluk alma imkânı sunmuştur; dış motivasyonla değil iç motivasyonla harekete geçen, kendine güvenen ve öğrendiği bilgiyi yaşantısında etkin kullanabilen öğrenciler yetiştirebilmeye katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda, sınıf içi uygulamaların sürekliliği ve diğer öğretmenler ile paylaşılması gelecek çalışmalar için tavsiye edilmektedir. Bu çalışma, bir öğretmen liderliği projesi örneğidir

Kaynakça

 • Acat, M. B. & Demiral, S. (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 8(31), 312-329.
 • Akpınar, Y. (1999). Bilgisayar destekli öğretim ve uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Arık, İ. A. (1996). Motivasyon ve heyecana giriş. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Atay, D. Y. (2003). Öğretmen eğitiminin değişen yüzü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bacanlı, H. (2003). Gelişim ve öğrenme. 6. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Beycioğlu, K. (2009). İlköğretim okullarında öğretmenlerin sergiledikleri liderlik rollerine ilişkin bir değerlendirme. Yayımlanmamış Doktora
 • Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beycioğlu K. (2010). Improving schools through teacher leadership
 • [Öğretmen liderliği ile okulları geliştirmek]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16( 2), 301-303. Bogdan, R. C.& Biklen, S. K. (2003). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Boston: Allyn&Bacon.
 • Bolat, O. (2012). A non-positional teacher leadership approach to school improvement: an action research study in Turkey. Doktora tezi,
 • University of Cambridge, sayfa 36-38. Can, N. (2006). Öğretmen liderliğinin geliştirilmesinde müdürün rol ve stratejileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 349-363.
 • Can, N. (2009). Öğretmen liderliği. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, N. (2010). Öğretmen liderliğinde müdürlerin etkisi. Dumlupınar
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 57- 66. Can, T. (2012). Milli Eğitim Bakanlığı ikinci yabancı dil olarak İngilizce ders kitaplarında strateji öğretimi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2).
 • Carr, W. & Kemmis, S. (1986). Becoming critical: education, knowledge and action research. London & Philadelphia: The Falmer Press.
 • Cihangir-Çankaya, Z. (2009). Özerklik desteği, temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve öznel iyi olma: Öz –belirleme kuramı. Türk Psikolojik
 • Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 55, 23-31. Deci, E. L., Ryan, R. M., & Williams, G. C. (1996). Need satisfaction and the self- regulation of learning. Learning and Individual Differences, 8(3), 165- 183.
 • Dede, Y. (2003). ARCS motivasyon modeli ve öğe gösterim teorisi’ne
 • (component display theory) dayalı yaklaşımın öğrencilerin değişken kavramını öğrenme düzeylerine ve motivasyonlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Dornyei, Z. (2001). Motivational strategies in language classes. Cambridge University Press.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eliot, J. (1991). Action research for educational change. Buckingham: Open University Press.
 • Frost, D. (2006). Action Research, School Improvement and Teacher
 • Leadership, Cambridge. Frost, D., & Durrant, J. (2003). Teacher-led school improvement: guidance and support: London: David Fulton.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education (5th Ed.). New York: Mac Graw Hill.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2006).Educational Research: competencies for analysis and applications (8th ed.). Upper Saddle
 • River, New Jersey: Pearson Education. Heacox, D. (2002). Differentiating Instruction in the Regular Classroom:
 • How to Reach and Teach All Learners, Grades 3-12.ABD: Free Spirit Publishing. Ingham, C. (2000). Kendi kendini motive etmenin 101 yolu. İstanbul.
 • Johnson, A. P. (2002).A short guide to action research. Boston: Allyn&Bacon.
 • Johnson, A. P. (2003). What every teacher should know about action research. Boston: Pearson Education.
 • Kara, A. (2008). İlköğretim birinci kademede eğitimde motivasyon ölçeğinin
 • Türkçeye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, (9)2: 59-78. Keller, J. M. (1983). Motivational design of instruction. In C. M. Reigeluth
 • (Ed.), Instructional design theories and models: An overview of their current status. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Krashen, S. D. (1987). Principles and practice in second language acquisition. Prentice-Hall International.
 • Kuzu, A. (2009). Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması. The Journal of International Social Research, 2(6), 425- 4
 • Nixon, C. & Tomlinson, M. (2001).Primary activity box. Cambridge.
 • Nixon, C. & Tomlinson, M. (2003).Primary vocabulary box. Cambridge.
 • Nixon, C. & Tomlinson, M. (2005).Primary communication box. Cambridge.
 • Marshall, M. (2009). Ödül yok-ceza yok Bu nasıl DİSİPLİN? İstanbul.
 • Martin, A. J. (2007). Examining a multidimensional model of student motivation and engagement using a construct validation approach.
 • British Journal of Educational Psychology, 77, 413–440. Martin, A. J. (2008). Enhancing student motivation and engagement: The effects of a multidimensional intervention.Contemporary
 • Educational Psychology, 33, 239–269. Meriç, Ş. (2007). Bulmacalarla İngilizce. İstanbul.
 • Morgan, T. C. (2005). Psikolojiye giriş. Yayın Sorumlusu: Sirel Karakaş. Ankara: Meteksan.
 • Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of
 • Educational Psychology, 95, 667–686. Rigby, C.S.,Deci, E.L., Patrick, B.C., ve Ryan, R.M. (1992). Beyond theintrinsic-extrinsic dichotomy, self-determination in motivation and learning. Motivation and Emotion, 16(3), 165-185.
 • Ryan, R. M., & Connell, J. I. (1989). Perceivedlocus of causalityandinternalization: examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 749- 7
 • Seligman, M. E. P. (1990) . Öğrenilmiş iyimserlik. (Çeviri 2011).Ankara.
 • Tomlinson, C. & Eidson, C. (2003). Differentiation in practice. ASCD, Virginia.
 • Tomlinson, C. (2007). Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim. İstanbul.
 • Ünsal, H. (2012). Harmanlanmış öğrenmenin başari ve motivasyona etkisi.
 • Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 1-27. Vallerand, R. J., Pelletier L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. (1992). The academic motivation scale: a measure of intrinsic, extrinsic, and motivation in education. Educational, and Psychological Measurement, 52, 1003-1017.
 • VonGlasersfeld, E. (1995). A constructivist approach to teaching.
 • Constructivism in education. Yabaş, D. (2008). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin öz yeterlik algıları, biliş üstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Yıldız
 • Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Yıldırım, A., Doğanay, A., & Türkoğlu, A. (2009). Okulda başarı için ders çalışma ve öğrenme yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Tomlinson, C.A. (2001). How to differentiate instruction in mixed ability classrooms. ASCD, Virginia.
 • Tomlinson, C.A. (2005). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners.ABD: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Tomlinson, C.A., McTighe, J. (2006). Integrating differentiated instruction and understanding by design. ASCD, Virginia.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aytaç GÖĞÜŞ Bu kişi benim


Şebnem YETKE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Göğüş, A. & Yetke, Ş. (2014). Öğretme Yöntemlerinin Çeşitlendirilmesi ile Öğrenci Motivasyonunun Artırılması: İngilizce Dersi Öğretmen Liderliği Örneği . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (2) , 283-306 . DOI: 10.19171/uuefd.47578