PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 307 - 324, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.94644

Öz

The aims of this research are analizing the problems seen through technologic progress and researching of nonethical usage of information technologies by highschool students. The study was conducted with 375 students who were students of the different high schools in Karaman in 2007-2008 educationinstruction year. “Social impact”, “intellectual property”, “safety and quality”, “information integrity” and “network integrity” were the factors of the research data. The SPSS 15 program was used to analyze the collected data. Mean, standard deviation, Kruskal Walis H Test and Independent Samples t test were used to analyse the data. The results of the study revealed that the students who don’t have personal computer (PC) use information technologies more ethical and who don’t have internet connection use information technologies more ethical than the others. Outcomes of the research also showed that the students who use computer very well handle information technologies more unetical and the students who use internet very well handle information technologies more unetical than the others

Kaynakça

 • Aydın, İ. (2006). Eğitim ve öğretimde etik (2. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cerrah, İ. (2001). Bilişim teknolojileri ve etik. Bilişim ve internet teknolojilerinin ceza hukuku açısından doğurduğu yeni sorunlar. 24 Mart. Bursa: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 15-29.
 • Dedeoğlu, G. (2001). Etik ve bilişim. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği Yayınları: 13.
 • Erdem, Z. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Haynes, F. (2002). Eğitimde etik. (çeviren: Semra Kunt Akbaş). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (20. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Namlu, A.G. ve Odabası, H. F. (05.02.2007). Unethical computer using behavior scale: A study of reliability and validity on Turkish university students. Computers & Education 48 (2007) 205–215. www.elsevier.com/locate/compedu.
 • Spinello, R. A. (2006). Cyberethics: morality and law in cyberspace. Boston: Jones and Bartlett Publishers.
 • Tarcan, A. (2005). İnternet ve toplum. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Başvuru: 22.01.2014
 • Yayına Kabul: 29.09.2014

Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 307 - 324, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.94644

Öz

Araştırmada bilgisayar meslek dersi almış veya almakta olan ortaöğretim öğrencilerinin bilişim teknolojilerini etik dışı kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2009-2010 Eğitim – Öğretim yılında Karaman ilindeki Karaman Temizel – Ünlü Bilgisayar Anadolu Teknik Lisesi ile Nefise Sultan Kız Teknik ve Meslek Lisesinde öğrenim gören ve bilgisayar meslek dersi almış ya da almakta olan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırma ölçeğinde Fikri Mülkiyet, Toplumsal Etki, Güvenlik ve Kalite, Ağ Doğruluğu ve Bilgi Doğruluğu olmak üzere 5 faktör bulunmaktadır. 375 adet anket formunun değerlendirmeye alındığı araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 15 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; kendine ait bilgisayarı olmayan öğrenciler, olanlara göre daha etik görüş bildirirken, kaldığı yerde internet olmayan öğrenciler, olanlara göre daha etik görüş bildirmiştir. Öğrencilerden bilgisayar kullanım düzeylerini “çok iyi” olarak belirtenler ile internet kullanım düzeylerini “çok iyi” olarak belirtenlerin, bilişim teknolojilerini daha etik dışı amaçlarla kullandıkları sonucuna varılmıştır

Kaynakça

 • Aydın, İ. (2006). Eğitim ve öğretimde etik (2. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cerrah, İ. (2001). Bilişim teknolojileri ve etik. Bilişim ve internet teknolojilerinin ceza hukuku açısından doğurduğu yeni sorunlar. 24 Mart. Bursa: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 15-29.
 • Dedeoğlu, G. (2001). Etik ve bilişim. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği Yayınları: 13.
 • Erdem, Z. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Haynes, F. (2002). Eğitimde etik. (çeviren: Semra Kunt Akbaş). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (20. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Namlu, A.G. ve Odabası, H. F. (05.02.2007). Unethical computer using behavior scale: A study of reliability and validity on Turkish university students. Computers & Education 48 (2007) 205–215. www.elsevier.com/locate/compedu.
 • Spinello, R. A. (2006). Cyberethics: morality and law in cyberspace. Boston: Jones and Bartlett Publishers.
 • Tarcan, A. (2005). İnternet ve toplum. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Başvuru: 22.01.2014
 • Yayına Kabul: 29.09.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülçin ZEYBEK Bu kişi benim


Ömer BEYHAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Zeybek, G. & Beyhan, Ö. (2014). Bilgisayar Meslek Dersi Alan Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (2) , 307-324 . DOI: 10.19171/uuefd.94644