PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

4+4+4 Eğitim Sisteminde Sınıf Öğretmenleri ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eğitim Durumlarını Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 411 - 440, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.74373

Öz

The purpose of this study is to investigate the science-technology and primary school teachers’ organization skills for learning experiences in science and technology lesson according to the opinions of 5th and 6th grade students. This research is designed based on causal comparative model and 787 5th and 6th grade students of three schools in each of the four central districts of Diyarbakır province participated in this study. In this study, as a data collection tool, “The Assessment Scale of Teachers’ Organization Skills for Learning Experiences” developed by researchers was used. As a result of this study, when there is no significant difference between the opinions about primary school teachers’ organization skills for learning experiences in science and technology lesson in terms of the variables of gender, changing status in report card mark of science and technology lesson and central district, but there is a significant difference in terms of class level in favor of th grade students. Moreover, 5th grade students prefer primary school teachers to science and technology teachers, in terms of organizing learning experiences in science and technology lesson

Kaynakça

 • Abd-El-Khalick, F. and BouJaoude, S. 1997. An exploratory study of the knowledge base for science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 34(7), 673-699.
 • Adal, E. E. 2011. Fen öğretmenlerinin ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö. 2006. Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Aktepe, V. ve Aktepe, L. 2009. Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin öğrenci görüşleri: Kırşehir BİLSEM örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 69-80.
 • Arı, R. 2009. Eğitim psikolojisi (4. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aydın, S. ve Çakıroğlu, J. 2010. İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri: Ankara örneği. İlköğretim Online, 9(1), 301-315.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Türkdoğan, A. 2010. Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi sınav sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13-25.
 • Başaran, İ. E. 2008. Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Baykan, A. A., Çiftçi, S. ve Arıkan, Y. 2013, Mayıs. 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflara yansımaları. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumuna sunulan bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Aydın.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. 2013. Bilimsel araştırma yöntemleri (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. 2010. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bybee, R. W. 2010. The teaching of science: 21st century perspectives. USA: National Science Teachers Association Press.
 • Caymaz, B. 2008. Fen ve teknoloji ve sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
 • Coşgun, E. B. 2012. İlköğretim II. kademe Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri ile ilgili bilgi, farkındalık ve kullanma düzeylerinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Çakıroğlu, J., Çakıroğlu, E. ve Boone, W. J. 2005. Pre-service teacher self- efficacy beliefs regarding science teaching: A comparison of pre- service teachers is Turkey and the USA. Science Educator, 14(1), 31-40.
 • Çepni, S., Küçük, M. ve Ayvacı, H. Ş. 2003. İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması üzerine bir çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 131-145.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. 2010. Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çömlekçi, N. 2001. Bilimsel araştırma yöntemi ve istatistiksel anlamlılık sınamaları. Ankara: Bilim Teknik Yayınevi.
 • Dağ, T. 2012. İlköğretimde fen ve teknoloji dersini yürüten öğretmenlerin öğretim sürecinde yaşadıkları sorunlar: Elazığ ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Das, R. C. 1985. Science teaching in schools (Revised ed.). New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
 • Dellalbaşı Kılıç, H. 2010. İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Demirel, Ö. 2007. Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (10. baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Dindar, H. ve Demir, M. 2006. Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.
 • Ekiz, D., Altun, T. ve Siyambaş, P. B. 2013, Mayıs. 4+4+4 eğitim sistemindeki uygulamalar ve karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumuna sunulan bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Aydın.
 • Engin, G. 2009. Sınıf öğretmeni adaylarının sorgulama yaklaşımını algılama ve öğretim becerilerinin araştırılması: Türkiye-Hollanda karşılaştırma çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Ercan, S. 2007. Sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri ile fen bilgisi öz-yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması (Uşak ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Gencer, A. S. ve Çakıroğlu, J. 2007. Turkish preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their beliefs about classroom management. Teaching and Teacher Education, 23, 664- 675.
 • Hesapçıoğlu, M. 2011. Öğretim ilke ve yöntemleri: Eğitim programları ve öğretim (7. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Huyugüzel Çavaş, P. 2009. Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji okuryazarlıkları ile öğretim yeterliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • İnanç, B. Y., Bilgin, M. ve Atıcı, M. K. 2007. Gelişim psikolojisi çocuk ve ergen gelişimi (3. baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Kahyaoğlu, M. 2009. Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik bakış açıları, hazır bulunuşlukları ve öz-yeterliliklerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 28-40.
 • Kahyaoğlu, M. 2011. İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 79-96.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. 2007a. İlköğretim sınıf öğretmenliği, fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 203-220.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. 2007b. İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. 2001. İlköğretimde fen bilgisi öğretimi, ilköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı (Modül 7). Ankara: T.C MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı.
 • Karaşahin, A. 2012. İlköğretim ikinci kademe fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme modeli konusundaki yeterlilikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Koç, B. 2010. İlköğretim fen ve teknolojin dersi öğretmenlerinin yapılandırmacı öğretmen rollerini yerine getirme düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Levitt, K. E. 2002. An analysis of elementary teachers’ beliefs regarding the teaching and learning of science. Science Education, 86, 1-22.
 • Malkoç, H. 2011. Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının ve bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Maral, Ş. 2010. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilim eğitiminde ölçme becerilerinin incelenmesi ve deneysel etkinlikler ile geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • MEB, 2012a. 19/05/2012 tarihli “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu, B.08.0.ÖKM.0.00.00.00./401 sayılı genelge. Ankara.
 • MEB, 2012b. 12 yıl zorunlu eğitim: Sorular-cevaplar. 14 Ağustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevap lar.pdf adresinden edinilmiştir.
 • MEB, 2005. İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden edinilmiştir. Ağustos 2013 tarihinde
 • Mintzes, J. J. and Leonard, H. W. (Eds.). 2006. Handbook of college science teaching. USA: National Science Teachers Association Press.
 • Nunnally J. C. 1978. Psychometric theory (Second Ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Özdemir, A. 2011. Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Özdemir, O. 2010. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fen okuryazarlığının durumu. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(3), 42-56.
 • Pallant, J. 2005. SPSS survival manual. Sydney: Ligare Book Printer.
 • Pomeroy, D. 1993. Implications of teachers’ beliefs about the nature of science: Comparisons of the beliefs of scientists, secondary science teachers and elementary science teachers. Science Teacher Education, 77(3), 261-278.
 • Savi, F. 2011. Çocuk ve ergenler için okula bağlanma ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(1), 80-90.
 • Schoon, K. J. and Boone, W. J. 1998. Self-efficacy and alternative conceptions of science of preservice elementary teachers. Science Education, 82(5), 553-568.
 • Senemoğlu, N. 2005. Gelişim, öğrenme ve öğretim (12. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Skamp, K. 2012. Teaching primary science constructively. K. Skamp (Eds.), Teaching primary science constructively (4th ed.) (pp. 1-54). Melbourne: Cengage Learning.
 • Southerland, S. A. and Gess-Newsome, J. 1999. Preservice teachers’ views of inclusive science teaching as shaped by images of teaching, learning, and knowledge. Science Education, 83(2), 131-150.
 • Sree, K. J. and Rao, D. B. 2010. Methods of teaching science. New Delhi: Discover Publishing House.
 • Şara, P. 2012. Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme ve ders çalışma stratejileri, problem çözme becerileri ve denetim odağı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şahin, A. E., Avşar Tuncay, A., Can, D., Kardaş, N. ve İnce, N. B. 2013, Mayıs. A qualitative analysis of students’ age differences in their adaptations to a new program. Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois.
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. 2001. Using multivariate statistics (Fourth Ed.). New York: HarperCollins.
 • Tan, Ş. 2006. Öğretimi planlama ve değerlendirme (10. baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Tatar, E., Karakuyu, Y. ve Tüysüz, C. 2011. Sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğası kavramları hakkındaki yanlış anlamaları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 153-161.
 • Tatlı, E. 2007. Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yapılandırmacı öğretmen rollerini yerine getirme düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. 2008. İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-37.
 • Terzi, C. I. 2008. İlköğretim I. kademede fen ve teknoloji dersini yürüten sınıf öğretmenleri ile II. kademede fen ve teknoloji dersini yürüten fen bilgisi (fen ve teknoloji) öğretmenlerinin fen okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve sonuçların karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla
 • Tosun, T. 2000. The beliefs of preservice elementary teachers toward science and science teaching. School Science and Mathematics, 100(7), 374-379.
 • Tsai, C. 2010. Nested epistemologies: science teachers’ beliefs of teaching, learning and science. International Journal of Science Education, 24(8), 771-783.
 • Turan, M., Celayir, İ., Şölen, H., Uslu, K., Özkılınç, M., İraz, Ş., Yıldız, V. ve Bay, G. N. 2013, Mayıs. Sınıf öğretmeni adaylarının 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin görüşleri. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumuna sunulan bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Aydın.
 • Uğraş, M. 2011. İlköğretim okulu 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programı uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Ulusoy, A. 2011. Eğitim psikolojisi (3. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Wander Zanden, J. W. and Pace, A. J. 1984. Educational psychology in theory and practice (2nd edition). USA: McGrawhill.
 • Yeşilaydın, M. 2008. İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yetişir, M. İ. 2007. İlköğretim fen bilgisi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği birinci sınıfında okuyan öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlık düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, F. S. 2011. İlköğretimde fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yılmaz, B. 2008a. Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yapılandırmacı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. düzenleme becerileri.
 • Yılmaz, B. C. 2008b. Yenilenen fen ve teknoloji müfredatında fen ve teknoloji öğretmen yeterliklerinin nitel olarak belirlendiği bir çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Zorlu, Y. 2011. Fen ve teknoloji ile sınıf öğretmen adaylarının teknolojinin doğasına yönelik görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Başvuru: 15.05.2014
 • Yayına Kabul: 10.07.2014

4+4+4 Eğitim Sisteminde Sınıf Öğretmenleri ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eğitim Durumlarını Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 411 - 440, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.74373

Öz

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenleriyle fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi eğitim durumlarını düzenleme becerilerinin 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırma nedensel karşılaştırma modeliyle gerçekleştirilmiş ve araştırmaya Diyarbakır il merkezine bağlı dört ilçenin üçer okulunun 5. ve 6. sınıflarında öğrenim gören 787 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Eğitim Durumlarını Düzenleme Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde eğitim durumlarını düzenleme becerilerine ilişkin görüşler; cinsiyet, merkez ilçe ve fen ve teknoloji dersi karne notu değişim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermezken; sınıf düzeyi açısından 5. sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca 5. sınıf öğrencileri, fen ve teknoloji dersinde eğitim durumlarını düzenleme açısından, fen ve teknoloji öğretmenlerindense sınıf öğretmenlerini tercih etmektedir

Kaynakça

 • Abd-El-Khalick, F. and BouJaoude, S. 1997. An exploratory study of the knowledge base for science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 34(7), 673-699.
 • Adal, E. E. 2011. Fen öğretmenlerinin ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö. 2006. Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Aktepe, V. ve Aktepe, L. 2009. Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin öğrenci görüşleri: Kırşehir BİLSEM örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 69-80.
 • Arı, R. 2009. Eğitim psikolojisi (4. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aydın, S. ve Çakıroğlu, J. 2010. İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri: Ankara örneği. İlköğretim Online, 9(1), 301-315.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Türkdoğan, A. 2010. Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi sınav sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13-25.
 • Başaran, İ. E. 2008. Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Baykan, A. A., Çiftçi, S. ve Arıkan, Y. 2013, Mayıs. 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflara yansımaları. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumuna sunulan bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Aydın.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. 2013. Bilimsel araştırma yöntemleri (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. 2010. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bybee, R. W. 2010. The teaching of science: 21st century perspectives. USA: National Science Teachers Association Press.
 • Caymaz, B. 2008. Fen ve teknoloji ve sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
 • Coşgun, E. B. 2012. İlköğretim II. kademe Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri ile ilgili bilgi, farkındalık ve kullanma düzeylerinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Çakıroğlu, J., Çakıroğlu, E. ve Boone, W. J. 2005. Pre-service teacher self- efficacy beliefs regarding science teaching: A comparison of pre- service teachers is Turkey and the USA. Science Educator, 14(1), 31-40.
 • Çepni, S., Küçük, M. ve Ayvacı, H. Ş. 2003. İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması üzerine bir çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 131-145.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. 2010. Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çömlekçi, N. 2001. Bilimsel araştırma yöntemi ve istatistiksel anlamlılık sınamaları. Ankara: Bilim Teknik Yayınevi.
 • Dağ, T. 2012. İlköğretimde fen ve teknoloji dersini yürüten öğretmenlerin öğretim sürecinde yaşadıkları sorunlar: Elazığ ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Das, R. C. 1985. Science teaching in schools (Revised ed.). New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
 • Dellalbaşı Kılıç, H. 2010. İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Demirel, Ö. 2007. Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (10. baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Dindar, H. ve Demir, M. 2006. Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.
 • Ekiz, D., Altun, T. ve Siyambaş, P. B. 2013, Mayıs. 4+4+4 eğitim sistemindeki uygulamalar ve karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumuna sunulan bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Aydın.
 • Engin, G. 2009. Sınıf öğretmeni adaylarının sorgulama yaklaşımını algılama ve öğretim becerilerinin araştırılması: Türkiye-Hollanda karşılaştırma çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Ercan, S. 2007. Sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri ile fen bilgisi öz-yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması (Uşak ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Gencer, A. S. ve Çakıroğlu, J. 2007. Turkish preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their beliefs about classroom management. Teaching and Teacher Education, 23, 664- 675.
 • Hesapçıoğlu, M. 2011. Öğretim ilke ve yöntemleri: Eğitim programları ve öğretim (7. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Huyugüzel Çavaş, P. 2009. Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji okuryazarlıkları ile öğretim yeterliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • İnanç, B. Y., Bilgin, M. ve Atıcı, M. K. 2007. Gelişim psikolojisi çocuk ve ergen gelişimi (3. baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Kahyaoğlu, M. 2009. Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik bakış açıları, hazır bulunuşlukları ve öz-yeterliliklerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 28-40.
 • Kahyaoğlu, M. 2011. İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 79-96.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. 2007a. İlköğretim sınıf öğretmenliği, fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 203-220.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. 2007b. İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Kaptan, F. ve Korkmaz, H. 2001. İlköğretimde fen bilgisi öğretimi, ilköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı (Modül 7). Ankara: T.C MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı.
 • Karaşahin, A. 2012. İlköğretim ikinci kademe fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme modeli konusundaki yeterlilikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Koç, B. 2010. İlköğretim fen ve teknolojin dersi öğretmenlerinin yapılandırmacı öğretmen rollerini yerine getirme düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Levitt, K. E. 2002. An analysis of elementary teachers’ beliefs regarding the teaching and learning of science. Science Education, 86, 1-22.
 • Malkoç, H. 2011. Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının ve bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Maral, Ş. 2010. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilim eğitiminde ölçme becerilerinin incelenmesi ve deneysel etkinlikler ile geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • MEB, 2012a. 19/05/2012 tarihli “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu, B.08.0.ÖKM.0.00.00.00./401 sayılı genelge. Ankara.
 • MEB, 2012b. 12 yıl zorunlu eğitim: Sorular-cevaplar. 14 Ağustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevap lar.pdf adresinden edinilmiştir.
 • MEB, 2005. İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden edinilmiştir. Ağustos 2013 tarihinde
 • Mintzes, J. J. and Leonard, H. W. (Eds.). 2006. Handbook of college science teaching. USA: National Science Teachers Association Press.
 • Nunnally J. C. 1978. Psychometric theory (Second Ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Özdemir, A. 2011. Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Özdemir, O. 2010. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fen okuryazarlığının durumu. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(3), 42-56.
 • Pallant, J. 2005. SPSS survival manual. Sydney: Ligare Book Printer.
 • Pomeroy, D. 1993. Implications of teachers’ beliefs about the nature of science: Comparisons of the beliefs of scientists, secondary science teachers and elementary science teachers. Science Teacher Education, 77(3), 261-278.
 • Savi, F. 2011. Çocuk ve ergenler için okula bağlanma ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(1), 80-90.
 • Schoon, K. J. and Boone, W. J. 1998. Self-efficacy and alternative conceptions of science of preservice elementary teachers. Science Education, 82(5), 553-568.
 • Senemoğlu, N. 2005. Gelişim, öğrenme ve öğretim (12. baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Skamp, K. 2012. Teaching primary science constructively. K. Skamp (Eds.), Teaching primary science constructively (4th ed.) (pp. 1-54). Melbourne: Cengage Learning.
 • Southerland, S. A. and Gess-Newsome, J. 1999. Preservice teachers’ views of inclusive science teaching as shaped by images of teaching, learning, and knowledge. Science Education, 83(2), 131-150.
 • Sree, K. J. and Rao, D. B. 2010. Methods of teaching science. New Delhi: Discover Publishing House.
 • Şara, P. 2012. Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme ve ders çalışma stratejileri, problem çözme becerileri ve denetim odağı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şahin, A. E., Avşar Tuncay, A., Can, D., Kardaş, N. ve İnce, N. B. 2013, Mayıs. A qualitative analysis of students’ age differences in their adaptations to a new program. Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois.
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. 2001. Using multivariate statistics (Fourth Ed.). New York: HarperCollins.
 • Tan, Ş. 2006. Öğretimi planlama ve değerlendirme (10. baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Tatar, E., Karakuyu, Y. ve Tüysüz, C. 2011. Sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğası kavramları hakkındaki yanlış anlamaları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 153-161.
 • Tatlı, E. 2007. Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yapılandırmacı öğretmen rollerini yerine getirme düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. 2008. İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-37.
 • Terzi, C. I. 2008. İlköğretim I. kademede fen ve teknoloji dersini yürüten sınıf öğretmenleri ile II. kademede fen ve teknoloji dersini yürüten fen bilgisi (fen ve teknoloji) öğretmenlerinin fen okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve sonuçların karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla
 • Tosun, T. 2000. The beliefs of preservice elementary teachers toward science and science teaching. School Science and Mathematics, 100(7), 374-379.
 • Tsai, C. 2010. Nested epistemologies: science teachers’ beliefs of teaching, learning and science. International Journal of Science Education, 24(8), 771-783.
 • Turan, M., Celayir, İ., Şölen, H., Uslu, K., Özkılınç, M., İraz, Ş., Yıldız, V. ve Bay, G. N. 2013, Mayıs. Sınıf öğretmeni adaylarının 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin görüşleri. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumuna sunulan bildiri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Aydın.
 • Uğraş, M. 2011. İlköğretim okulu 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programı uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Ulusoy, A. 2011. Eğitim psikolojisi (3. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Wander Zanden, J. W. and Pace, A. J. 1984. Educational psychology in theory and practice (2nd edition). USA: McGrawhill.
 • Yeşilaydın, M. 2008. İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yetişir, M. İ. 2007. İlköğretim fen bilgisi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği birinci sınıfında okuyan öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlık düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, F. S. 2011. İlköğretimde fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yılmaz, B. 2008a. Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yapılandırmacı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. düzenleme becerileri.
 • Yılmaz, B. C. 2008b. Yenilenen fen ve teknoloji müfredatında fen ve teknoloji öğretmen yeterliklerinin nitel olarak belirlendiği bir çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Zorlu, Y. 2011. Fen ve teknoloji ile sınıf öğretmen adaylarının teknolojinin doğasına yönelik görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Başvuru: 15.05.2014
 • Yayına Kabul: 10.07.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gonca ÇAKMAK Bu kişi benim


Ferat YILMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çakmak, G. & Yılmaz, F. (2014). 4+4+4 Eğitim Sisteminde Sınıf Öğretmenleri ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eğitim Durumlarını Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (2) , 411-440 . DOI: 10.19171/uuefd.74373