PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Metinlerin Doğa Sevgisi, Temizlik ve Sağlıklı Olma Tutumlarına Etkisi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 453 - 468, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.70035

Öz

In this study, the nature of listening texts about 4th grade elementary school students a love of nature, cleanliness and being healthy was to determine the effect on attitudes. The study group Zonguldak Kdz. Ereğli fourth grade of primary school in the city center in a total of 38 students who are studying form. In the study, data collection, analysis and interpretation of quantitative research methods pretest posttest control group design was used. In the process of research in the experimental group, Daylight Broadcast of the "Crispy Crunchy Philosophy" from the series "Nature and Pollution" listening texts were read in the book about nature. In the control group listening studies have been conducted by the Turkish Education Program. Two hours per week of study, including the application process was performed a total of 8 weeks. Experimental and control group students in the Nature of Love, cleaning and being healthy attitudes regarding the application process at the beginning and at the end Tahiroğlu (2011) has been developed by experts on the opinions of validity and reliability study the Natural Sevier, Cleaning and Being Healthy Attitude Scale was determined using. In the analysis of the data obtained in the study SPSS program was used. Love of Nature attitude scores of the experimental group there was no significant difference in favor, Cleaning and attitudes towards being healthy scores between the experimental group was a significant difference in favor

Kaynakça

 • Aktaş, Ş., ve Gündüz, O. 2004. Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı. (5. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Atasoy, E. ve Ertürk, H. 2008. İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt-Sayı: 10-1.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö.E., Kardeniz, Ş. ve Demirel, F.2010. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çetinkaya, F., Nacar, M. ve Öztürk, Y. 2011. Sağlık eğitimi. İçinde: Öztürk Y. Günay O.(eds), Halk Sağlığı Genel Bilgiler. No: 172, ss 419–464. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • Çifçi, M. 2001. Dinleme eğitimi ve dinlemeyi etkileyen faktörler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 165.
 • Demirel, Ö. 1999. İlköğretim okullarında türkçe öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Doğan, Y. 2010. Dinleme becerisini geliştirmede etkinliklerden yararlanma. TÜBAR-XXVII- Bahar.http://TUBAR%20DOSYA/pdf/2010BAHAR/doan_yusuf%2 0263–274.pdf.
 • Epçaçan, C. 2013. Temel bir dil becerisi olarak dinleme ve dinleme eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı Issn: 1308–9196 Yıl: 6 Sayı: 11.
 • Göğüş, B.1978. Orta dereceli okullarımızda türkçe ve yazın eğitimi, Ankara: Gül Yayınevi.
 • Gümüş, M. Bt. “Dil öğrenme seviyeleri- dil öğretiminde temel beceriler- dinleme becerisi- okuma becerisi- konuşma becerisi- yazma becerisi- dilbilgisi- Http://Www.Turkceogretimi.Com/Dil-Ogretim-Yontemleri/Dil- Ogretiminde-Temel-Becerilere-Genel-Bir-Bakis (Erişim Tarihi: 02/06/2014). yazdırma (dikte) çalışmaları”.
 • İnceoğlu, M. 2010. Tutum, algı, iletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi.
 • Karagündüz, A. 2010. Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stratejilerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi. 2 (29). 39-55.
 • Karasakaloğlu, N. ve Bulut, B. 2012. Görsel destekli dinleme metinlerinin anlamaya etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy. Volume: 7, Number: 2, ArticleNumber: 1C0538.
 • Katrancı, M. ve Yangın, B. 2013. Üstbiliş stratejileri öğretiminin dinlediğini anlama becerisine ve dinlemeye yönelik tutuma etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı. Issn: 1308–9196.
 • Köşker, N. 2013. İlkokul öğrencileri ve sınıf öğretmeni adaylarının doğaya ilişkin algıları ve sorumluluklarına yönelik düşünceleri. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic. Volume 8/3. P. 341-355.
 • Özbay, M. 2005. Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. (1.Baskı). Ankara: Akçağ Yayınevi
 • Özbay, M. 2008. Türkçe özel öğretim yöntemleri I. (2. Baskı). Ankara: Öncü Basımevi.
 • Özkubat, S, ve Demiriz, S. 2013. Çevreye karşı motivasyon ölçeği’nin okul öncesi öğretmen adayları üzerinde geçerlik güvenirlik çalışması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(1), 87-114, 2013 Http://Dergi.Amasya.Edu.Tr 87.
 • Pelen, K. ve Günay, O. 2013. İlköğretim okulu öğrencilerine verilen sağlık eğitiminin öğrencilerin bilgi tutum ve davranışlarına etkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi. 22, 52-63.
 • Sarıkaya, N. ve Altunışık, R. 2011. Kişisel bakım olgusu ve kişisel bakım ürünlerine yönelik tüketici tutum ve tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İbf Dergisi. 6(2), 389‐413.
 • Sever, S.2000. Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sever, S. 2004. Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, F. 2000. Okul sağlığı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2000, 6: 210–212.
 • Tahiroğlu, M., 2011. İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde doğa sevgisi, temizlik ve sağlıklı olma değerlerinin öğretimi ve değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının belirlenmesi”. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tahiroğlu, M., ve Çetin, T. 2012. İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde sağlıklı olmaya önem verme değerinin öğretimine ilişkin öğrenci tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.12 (2). 1633- 1651.
 • Tutar, H. ve Yılmaz, M. K. 2002. Genel iletişim: kavramlar ve modeller. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Umagan, S., 2007. Dinleme eğitimi. K. Ahmet ve A. Hayati (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi. (ss.149-163). Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Yangın, B. 2002. Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık.
 • Yıldırım, H. 2007. İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin dinleme becerileri üzerine bir araştırma”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Yılmaz, Z. A. 2007. Sınıf öğretmenlerine Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Başvuru: 23.09.2014
 • Yayına Kabul: 07.11.2014

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Metinlerin Doğa Sevgisi, Temizlik ve Sağlıklı Olma Tutumlarına Etkisi

Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2, 453 - 468, 01.08.2014
https://doi.org/10.19171/uuefd.70035

Öz

Bu araştırmada, doğa ile ilgili dinleme metinlerinin İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin doğa sevgisi, temizlik ve sağlıklı olma tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Zonguldak ili Karadeniz Ereğli’si ilçe merkezinde bulunan bir ilkokulun dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 38 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel araştırma yöntemlerinden ön test son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma sürecinde, deney grubunda,“Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinden “Doğa ve Kirlilik” kitabındaki doğa ile ilgili dinleme metinleri okunmuştur. Kontrol grubunda ise Türkçe Öğretim Programı’na göre dinleme çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci haftada iki ders saati olmak üzere toplam 8 haftada gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin doğa sevisi, temizlik ve sağlıklı olmaya ilişkin tutumları, uygulama sürecinin başında ve sonunda Tahiroğlu (2011) tarafından geliştirilmiş olup uzman görüşleri de alınarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan Doğa Sevgisi, Temizlik ve Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği aracılığıyla belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonunda, “Doğa ve Kirlilik” ile ilgili dinleme metinlerinin, doğa sevgisi tutum

Kaynakça

 • Aktaş, Ş., ve Gündüz, O. 2004. Yazılı ve sözlü anlatım kompozisyon sanatı. (5. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Atasoy, E. ve Ertürk, H. 2008. İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt-Sayı: 10-1.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö.E., Kardeniz, Ş. ve Demirel, F.2010. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çetinkaya, F., Nacar, M. ve Öztürk, Y. 2011. Sağlık eğitimi. İçinde: Öztürk Y. Günay O.(eds), Halk Sağlığı Genel Bilgiler. No: 172, ss 419–464. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • Çifçi, M. 2001. Dinleme eğitimi ve dinlemeyi etkileyen faktörler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 165.
 • Demirel, Ö. 1999. İlköğretim okullarında türkçe öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Doğan, Y. 2010. Dinleme becerisini geliştirmede etkinliklerden yararlanma. TÜBAR-XXVII- Bahar.http://TUBAR%20DOSYA/pdf/2010BAHAR/doan_yusuf%2 0263–274.pdf.
 • Epçaçan, C. 2013. Temel bir dil becerisi olarak dinleme ve dinleme eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı Issn: 1308–9196 Yıl: 6 Sayı: 11.
 • Göğüş, B.1978. Orta dereceli okullarımızda türkçe ve yazın eğitimi, Ankara: Gül Yayınevi.
 • Gümüş, M. Bt. “Dil öğrenme seviyeleri- dil öğretiminde temel beceriler- dinleme becerisi- okuma becerisi- konuşma becerisi- yazma becerisi- dilbilgisi- Http://Www.Turkceogretimi.Com/Dil-Ogretim-Yontemleri/Dil- Ogretiminde-Temel-Becerilere-Genel-Bir-Bakis (Erişim Tarihi: 02/06/2014). yazdırma (dikte) çalışmaları”.
 • İnceoğlu, M. 2010. Tutum, algı, iletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi.
 • Karagündüz, A. 2010. Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stratejilerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi. 2 (29). 39-55.
 • Karasakaloğlu, N. ve Bulut, B. 2012. Görsel destekli dinleme metinlerinin anlamaya etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy. Volume: 7, Number: 2, ArticleNumber: 1C0538.
 • Katrancı, M. ve Yangın, B. 2013. Üstbiliş stratejileri öğretiminin dinlediğini anlama becerisine ve dinlemeye yönelik tutuma etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı. Issn: 1308–9196.
 • Köşker, N. 2013. İlkokul öğrencileri ve sınıf öğretmeni adaylarının doğaya ilişkin algıları ve sorumluluklarına yönelik düşünceleri. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic. Volume 8/3. P. 341-355.
 • Özbay, M. 2005. Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. (1.Baskı). Ankara: Akçağ Yayınevi
 • Özbay, M. 2008. Türkçe özel öğretim yöntemleri I. (2. Baskı). Ankara: Öncü Basımevi.
 • Özkubat, S, ve Demiriz, S. 2013. Çevreye karşı motivasyon ölçeği’nin okul öncesi öğretmen adayları üzerinde geçerlik güvenirlik çalışması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(1), 87-114, 2013 Http://Dergi.Amasya.Edu.Tr 87.
 • Pelen, K. ve Günay, O. 2013. İlköğretim okulu öğrencilerine verilen sağlık eğitiminin öğrencilerin bilgi tutum ve davranışlarına etkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi. 22, 52-63.
 • Sarıkaya, N. ve Altunışık, R. 2011. Kişisel bakım olgusu ve kişisel bakım ürünlerine yönelik tüketici tutum ve tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İbf Dergisi. 6(2), 389‐413.
 • Sever, S.2000. Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sever, S. 2004. Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, F. 2000. Okul sağlığı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2000, 6: 210–212.
 • Tahiroğlu, M., 2011. İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde doğa sevgisi, temizlik ve sağlıklı olma değerlerinin öğretimi ve değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının belirlenmesi”. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tahiroğlu, M., ve Çetin, T. 2012. İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde sağlıklı olmaya önem verme değerinin öğretimine ilişkin öğrenci tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.12 (2). 1633- 1651.
 • Tutar, H. ve Yılmaz, M. K. 2002. Genel iletişim: kavramlar ve modeller. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Umagan, S., 2007. Dinleme eğitimi. K. Ahmet ve A. Hayati (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi. (ss.149-163). Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Yangın, B. 2002. Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık.
 • Yıldırım, H. 2007. İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin dinleme becerileri üzerine bir araştırma”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Yılmaz, Z. A. 2007. Sınıf öğretmenlerine Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Başvuru: 23.09.2014
 • Yayına Kabul: 07.11.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selma GÜLEÇ Bu kişi benim


Metin BOZKURT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 27, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Güleç, S. & Bozkurt, M. (2014). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Metinlerin Doğa Sevgisi, Temizlik ve Sağlıklı Olma Tutumlarına Etkisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (2) , 453-468 . DOI: 10.19171/uuefd.70035