Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

PROZODİK OKUMA BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2021, Cilt: 34 Sayı: 3, 1245 - 1280, 27.12.2021
https://doi.org/10.19171/uefad.935702

Öz

Bu araştırmada prozodik okuma becerisinin değerlendirilmesinde öğretmenlerin dereceli puanlama anahtarı (DPA) kullanma durumları ve DPA kullanma deneyimlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma temel nitel araştırma deseniyle yürütülmüş, çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya dört Türkçe, üç sınıf öğretmeni olmak üzere toplamda yedi öğretmen katılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme aracılığıyla toplanmış ve veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında DPA’nın olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin “psikometrik özellikler”, “değerlendirme özellikleri” ve “uygulama” olarak üç tema; “öğrenciyi tanıma, objektiflik, dönüt, değerlendirme kolaylığı ve uygulama zorluğu” olmak üzere de beş kategoriye ulaşılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar her iki branşta da öğretmenlerin objektiflik, öğrenciyi tanıma, öğrenciye ve öğretmene geri bildirim sağlama yönüyle DPA’yı faydalı bulduklarını ancak uygulama zorluğu nedeniyle DPA kullanmayı tercih etmediklerini göstermiştir. Öğretmenler uygulama zorluğuna gerekçe olarak puanlamanın zaman almasını, kalabalık sınıflarda uygulamanın zor olmasını ve onlar için ayrıca iş yükü çıkararak kâğıt israfına neden olmasını göstermişlerdir.

Kaynakça

 • Anadol, H. Ö. & Doğan, C. D. (2018). Dereceli puanlama anahtarlarının güvenirliğinin farklı deneyim yıllarına sahip puanlayıcıların kullanıldığı durumlarda incelenmesi. Elementary Education Online, 17(2), 1066-1076.
 • Andrade, H. G. & Du, Y. (2005). Student perspectives on rubric-referenced assessment. Practical Assessment. Research & Evaluation, 10, Article 3.
 • Anıl, D. & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.
 • Arter, J. & McTighe, J. (2001). Scoring rubrics in the classroom: Using performance criteria for assessing and improving student performance. Corwin Press.
 • Aslanoğlu, A. E. & Kutlu, Ö. (2003). A research on the use of graded scoring switch (rubric) in the evaluation of presentation skills in teaching. Ankara Universty Journal of Faculty of Educational Sciences, 25-36.
 • Atılgan, H. (2017). Madde ve test istatistikleri. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde (ss. 259-280). Anı Yayıncılık.
 • Aydın Gürler, S. A. (2016). Kazanımlara yönelik dereceli puanlama anahtarlarının geliştirilmesi, kullanılması ve değerlendirmede objektifliğe katkısı. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Bayırlı, H., Doruk, O. ve Tüfekci, A. (2020). Öğretmenlerin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri: Afyonkarahisar örneği. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(3), 865-894. doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.5m
 • Baştuğ, M. (2021). Akıcı okumayı geliştirme: Kavramlar, uygulamalar, değerlendirmeler. PegemA.
 • Belet, Ş. & Sağlam, F. (2015). Türkçe dersinde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin sınıf öğretmenlerine göre değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 115-145.
 • Benjamin, R. G. & Schwanenflugel, P. J. (2010). Text Complexity and Oral Reading Prosody in Young Readers. Reading Research Quarterly, 45(4), 388-404. doi:10.1598/RRQ.45.4.2
 • Brookhart, S. M. (2013). How to create and use rubrics for formative assessment and grading. ASCD.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri. http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf Erişim tarihi: 22.05.2021.
 • Crystal, D. (Ed.). (2008). A dictionary of linguistics and phonetics. Blackwell Publishing.
 • Çeliktürk Sezgin, Z. (2020). İlkokul birinci sınıf çocuklarının velisi olmak: Heyecan ve endişeyi dengeleyebilmek. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 1-17. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.1m
 • Çetinkaya, Ç., Ateş, S. & Yıldırım, K. (2016). Prozodik okumanın aracılık etkisi: lise düzeyinde okuduğunu anlama ve akıcı okuma arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 809-821. doi:10.7827/TurkishStudies.9339
 • Dowhower, S. L. (1991). Speaking of prosody: fluency's unattended bedfellow. Theory Into Practice, 30(3), 165-175.
 • Godde, E., Bosse, M. L. & Bailly, G. (2019). A review of reading prosody acquisition and development. Reading and Writing, 33(2), 399-426. doi:10.1007/s11145-019-09968-1
 • Grosjean, F. & Collins, M. (1979). Breathing, pausing and reading. Phonetica, 36(2), 98-114.
 • Gross, J., Millett, A. L., Bartek, B., Bredell, K. H. & Winegard, B. (2013). Evidence for prosody in silent reading. Reading Research Quarterly, 49(2), 189-208. doi:10.1002/rrq.67
 • Hallman, J. (2009). Reading aloud: comprehending, not word calling. R. Stone (Ed.), Best Practices for Teaching Reading: What Award-Winning Classroom Teachers Do içinde (ss. 39-43). Corwin Press.
 • Hasbrouck, J. & Tindal, G. A. (2006). Oral Reading Fluency Norms: A Valuable Assessment Tool For Reading Teachers. International Reading Association, 636-644. doi:10.1598/RT.59.7.3
 • Karakuş, F. (2010). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457-488.
 • Koçak, D. (2020). Investigation of rater tendencies and reliability in different assessment methods with many facet Rasch model. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(4), 349-358. doi:10.26822/iejee.2020459464
 • Kuhn, M. R. (2007). Effective oral reading assessment (or why round robin reading doesn’t cut ıt). J. R. Paratore & R. L. McCormack (Eds.), Classroom Literacy Assessment: Making Sense of What Students Know and Do içinde. The Guilford Press.
 • Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. J. & Meisinger, E. B. (2010). Aligning theory and assessment of reading fluency: Automaticity, prosody, and definitions of fluency. Reading Research Quarterly, 45(2), 230-251. doi:1598/RRQ.45.2.4
 • Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. J., Morris, R. D., Morrow, L. M., Woo, D. G., Meisinger, E. B., Sevcik, R. A. & Stahl, S. A. (2006). Teaching children to become fluent and automatic readers. Journal of Literacy Research, 38(4), 357-387. doi:10.1207/s15548430jlr3804_1
 • Kuhn, M. R. & Stahl, S. A. (2003). Fluency: a review of developmental and remedial practices. Journal of Educational Psychology, 95(1), 3-21. doi:10.1037/0022-0663.95.1.3
 • Kuhn, M. R., & Stahl, S. A. (2013). Fluency: developmental and remedial practices—revisited. D. E. Alvermann, N. J. Unrau, & R. B. Ruddell (Eds.), Theoretical Models and Processes of Reading içinde. International Reading Association.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. & Karakaya, İ. (2017). Ölçme ve değerlendirme: performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. PegemA.
 • LaBerge, D. & Samuels, S. (1974). Toward a theory of automatic ınformation processing in reading. Cognitive psychology, 6(2), 293-323. doi: 10.1016/0010-0285(74)90015-2.
 • McMillan, J. H. (2015). Sınıf içi değerlendirme: etkili ölçütlere dayalı etkili bir öğretim için ilke ve uygulamalar (Çev. Ed. A. Arı). Eğitim Yayınevi.
 • MEB. (2016). 5. sınıf Türkçe ortaokul ders kitabı. Devlet Kitapları.
 • Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
 • Miles, M. & Huberman, M. (1994). An expanded source book qualitative data analysis. Sage Publications.
 • Miller, J. & Schwanenflugel, P. J. (2008). A longitudinal study of the development of reading prosody as a dimension of oral reading fluency in early elementary school children. Reading Research Quarterly, 43(4), 336-354.
 • Moser, G. P., Sudweeks, R. R., Morrison, T. G. & Wilcox, B. (2014). Reliability of ratings of children’s expressive reading. Reading Psychology, 35(1), 58-79. doi:10.1080/02702711.2012.675417
 • National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: an evidence-based assessment of the scientific research litearature on reading and its implications for reading instruction: Reports of the subgroups. National Institute of Child Health Human Development.
 • Nitto, A. J. & Brookhart, S. M. (2016). Öğrencilerin eğitsel değerlendirmesi (Çev. B. Bıçak, M. Bahar, & S. Özel). Nobel Yayıncılık.
 • Palmer, M. L. (2010). The relationship between reading fluency, writing fluency, and reading comprehension ın suburban third-grade students. [Doktora tezi, San Diego State University). ProQuest. https://www.proquest.com
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed.: Bütün, M., Demir, S. B.) Pegem Akademi.
 • Rasinski, T. (2004). Assessing reading fluency. Pasific Resources for Education and Learning.
 • Rasinski, T. (2010). The fluent reader. Scholastic.
 • Rasinski, T., Paige, D., Rains, C., Stewart, F., Julovich, B., Prenkert, D., Rupley, W. H., & Nicholas, W. D. (2017). Effective of intensive fluency instruction on the reading proficiency of third-grade struggling readers. Reading & Writing Quarterly, 33(6), 519-532. doi:10.1080/10573569.2016.1250144
 • Rasinski, T. & Young, C. (2017). Effective instruction for primary grade students who struggle with reading fluency. International Perspectives on Inclusive Education, 11, 143-157. doi:10.1108/S1479-363620170000011010
 • Sahlberg, P. (2018). Eğitimde Finlandiya modeli (Çev. C. Mavituna). Metropolis.
 • Saracoğlu, A. S. & Karasakaloğlu, N. (2011). Türkçe öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 951-960.
 • Schreiber, P. A. (1991). Understanding prosody's role in reading acquisition. Theory Into Practice, 30(3), 158-164.
 • Schwanenflugel, P. J., Hamilton, A., Kuhn, M. R., Wisenbaker, J. M. & Stahl, S. A. (2004). Becoming a fluent reader: reading skill and prosodic features in the oral reading of young readers. Journal of Educational Psychology, 96(1), 119-129.
 • Schwanenflugel, P. J. & Ruston, H. P. (2008). becoming a fluent reader from theory to practice M. R. Kuhn & P. J. Schwanenflugel (Eds.), Fluency in the Classroom içinde (1-16, ss.). The Guilford Press.
 • Sinambela, S. E. (2017). Prosody as a tool for assessing reading fluency of adult esl students. Advances in Language and Literary Studies, 8(6), 83-87. doi:10.7575/aiac.alls.v.8n.6p.83
 • Smith, G. S. & Paige, D. D. (2019). A study of reliability across multiple raters when using the NAEP and MDFS rubrics to measure oral reading fluency. Reading Psychology, 40(1), 34-69. doi:10.1080/02702711.2018.1555361
 • Spafford, C. S., Pesce, A. J. I. & Grosser, G. S. (Eds.). (1998) The Cyclopedic Education Dictionary. Delmar Publishers.
 • Stevens, D. D. & Levi, A. J. (2005). Introduction to rubrics: an assessment tool to save grading time, convey effective feedback, and promote student learning. Stylus.
 • Tuncel, G. (2011). Sosyal bilgiler dersinde rubriklerin etkili kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, (23), 213-233.
 • Valencia, S. W., Smith, A. T., Reece, A. M., Li, M., Wixson, K. K., & Newman, H. (2010). Oral reading fluency assessment: Issues of construct, criterion, and consequential validity. Reading Research Quarterly, 45, 270-291. doi:10.1598/RRQ.45.3.1
 • VandenBos, G. R. (2015). APA dictionary of psychology. American Psychological Association.
 • Xu, Y. & Liu, F. (2012). Intrinsic coherence of prosodic and segmental aspects of speech. O. Niebuhr (Ed.), Understanding Prosody: The Role of Context, Function and Communcation içinde. De Gruyter.
 • Yiğit, F., & Kırımlı, B. (2014). Türkçe öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini uygulama biçimleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar. Turkish Studies, 9(3), 1621-1639.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S. & Çetinkaya, Ç. (2009). An evaluation of the oral reading fluency of 4th graders with respect to prosodic characteristic. International Journal of Human Sciences, 6(1), 353-360.
 • Zutell, J., & Rasinski, T. (1991). Training teachers to attend to their students' oral reading fluency. Theory Into Practice, 30(3), 211-217.

TEACHERS' VIEWS REGARDING THE USE OF RUBRICS IN THE EVALUATION OF PROSODIC READING SKILLS

Yıl 2021, Cilt: 34 Sayı: 3, 1245 - 1280, 27.12.2021
https://doi.org/10.19171/uefad.935702

Öz

This study aims to reveal teachers' experiences of using rubrics and their perceptions on these experiences in evaluating prosodic reading skills. The research was carried out with a qualitative research design, and criterion sampling technique, one of the purposeful sampling methods, was used in determining the study group. Seven teachers in total, four of them Turkish and three of them classroom teachers, participated in the study. The research data were collected through semi-structured interviews and the data were analyzed using the content analysis technique. In the findings, three themes ("psychometric properties", "evaluation features" and "implementation") related to the positive and negative aspects of the rubric and five categories (“familiarization to the students, objectivity, feedback, ease of evaluation, and difficulty of implementation”) were reached. The results obtained from the research findings showed that in both branches, teachers found the rubric useful in terms of objectivity, familiarization to the students, and providing feedback to the student and teacher, but they did not prefer to use rubrics due to the difficulty of implementation. As reasons for the difficulty of implementation, teachers stated that scoring with the rubric takes time, it is difficult to implement in crowded classrooms, and also causes a waste of paper by creating a workload for them.

Kaynakça

 • Anadol, H. Ö. & Doğan, C. D. (2018). Dereceli puanlama anahtarlarının güvenirliğinin farklı deneyim yıllarına sahip puanlayıcıların kullanıldığı durumlarda incelenmesi. Elementary Education Online, 17(2), 1066-1076.
 • Andrade, H. G. & Du, Y. (2005). Student perspectives on rubric-referenced assessment. Practical Assessment. Research & Evaluation, 10, Article 3.
 • Anıl, D. & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.
 • Arter, J. & McTighe, J. (2001). Scoring rubrics in the classroom: Using performance criteria for assessing and improving student performance. Corwin Press.
 • Aslanoğlu, A. E. & Kutlu, Ö. (2003). A research on the use of graded scoring switch (rubric) in the evaluation of presentation skills in teaching. Ankara Universty Journal of Faculty of Educational Sciences, 25-36.
 • Atılgan, H. (2017). Madde ve test istatistikleri. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde (ss. 259-280). Anı Yayıncılık.
 • Aydın Gürler, S. A. (2016). Kazanımlara yönelik dereceli puanlama anahtarlarının geliştirilmesi, kullanılması ve değerlendirmede objektifliğe katkısı. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Bayırlı, H., Doruk, O. ve Tüfekci, A. (2020). Öğretmenlerin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri: Afyonkarahisar örneği. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(3), 865-894. doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.5m
 • Baştuğ, M. (2021). Akıcı okumayı geliştirme: Kavramlar, uygulamalar, değerlendirmeler. PegemA.
 • Belet, Ş. & Sağlam, F. (2015). Türkçe dersinde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin sınıf öğretmenlerine göre değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 115-145.
 • Benjamin, R. G. & Schwanenflugel, P. J. (2010). Text Complexity and Oral Reading Prosody in Young Readers. Reading Research Quarterly, 45(4), 388-404. doi:10.1598/RRQ.45.4.2
 • Brookhart, S. M. (2013). How to create and use rubrics for formative assessment and grading. ASCD.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri. http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf Erişim tarihi: 22.05.2021.
 • Crystal, D. (Ed.). (2008). A dictionary of linguistics and phonetics. Blackwell Publishing.
 • Çeliktürk Sezgin, Z. (2020). İlkokul birinci sınıf çocuklarının velisi olmak: Heyecan ve endişeyi dengeleyebilmek. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 1-17. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.1m
 • Çetinkaya, Ç., Ateş, S. & Yıldırım, K. (2016). Prozodik okumanın aracılık etkisi: lise düzeyinde okuduğunu anlama ve akıcı okuma arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 809-821. doi:10.7827/TurkishStudies.9339
 • Dowhower, S. L. (1991). Speaking of prosody: fluency's unattended bedfellow. Theory Into Practice, 30(3), 165-175.
 • Godde, E., Bosse, M. L. & Bailly, G. (2019). A review of reading prosody acquisition and development. Reading and Writing, 33(2), 399-426. doi:10.1007/s11145-019-09968-1
 • Grosjean, F. & Collins, M. (1979). Breathing, pausing and reading. Phonetica, 36(2), 98-114.
 • Gross, J., Millett, A. L., Bartek, B., Bredell, K. H. & Winegard, B. (2013). Evidence for prosody in silent reading. Reading Research Quarterly, 49(2), 189-208. doi:10.1002/rrq.67
 • Hallman, J. (2009). Reading aloud: comprehending, not word calling. R. Stone (Ed.), Best Practices for Teaching Reading: What Award-Winning Classroom Teachers Do içinde (ss. 39-43). Corwin Press.
 • Hasbrouck, J. & Tindal, G. A. (2006). Oral Reading Fluency Norms: A Valuable Assessment Tool For Reading Teachers. International Reading Association, 636-644. doi:10.1598/RT.59.7.3
 • Karakuş, F. (2010). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457-488.
 • Koçak, D. (2020). Investigation of rater tendencies and reliability in different assessment methods with many facet Rasch model. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(4), 349-358. doi:10.26822/iejee.2020459464
 • Kuhn, M. R. (2007). Effective oral reading assessment (or why round robin reading doesn’t cut ıt). J. R. Paratore & R. L. McCormack (Eds.), Classroom Literacy Assessment: Making Sense of What Students Know and Do içinde. The Guilford Press.
 • Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. J. & Meisinger, E. B. (2010). Aligning theory and assessment of reading fluency: Automaticity, prosody, and definitions of fluency. Reading Research Quarterly, 45(2), 230-251. doi:1598/RRQ.45.2.4
 • Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. J., Morris, R. D., Morrow, L. M., Woo, D. G., Meisinger, E. B., Sevcik, R. A. & Stahl, S. A. (2006). Teaching children to become fluent and automatic readers. Journal of Literacy Research, 38(4), 357-387. doi:10.1207/s15548430jlr3804_1
 • Kuhn, M. R. & Stahl, S. A. (2003). Fluency: a review of developmental and remedial practices. Journal of Educational Psychology, 95(1), 3-21. doi:10.1037/0022-0663.95.1.3
 • Kuhn, M. R., & Stahl, S. A. (2013). Fluency: developmental and remedial practices—revisited. D. E. Alvermann, N. J. Unrau, & R. B. Ruddell (Eds.), Theoretical Models and Processes of Reading içinde. International Reading Association.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. & Karakaya, İ. (2017). Ölçme ve değerlendirme: performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. PegemA.
 • LaBerge, D. & Samuels, S. (1974). Toward a theory of automatic ınformation processing in reading. Cognitive psychology, 6(2), 293-323. doi: 10.1016/0010-0285(74)90015-2.
 • McMillan, J. H. (2015). Sınıf içi değerlendirme: etkili ölçütlere dayalı etkili bir öğretim için ilke ve uygulamalar (Çev. Ed. A. Arı). Eğitim Yayınevi.
 • MEB. (2016). 5. sınıf Türkçe ortaokul ders kitabı. Devlet Kitapları.
 • Merriam, S. B. & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
 • Miles, M. & Huberman, M. (1994). An expanded source book qualitative data analysis. Sage Publications.
 • Miller, J. & Schwanenflugel, P. J. (2008). A longitudinal study of the development of reading prosody as a dimension of oral reading fluency in early elementary school children. Reading Research Quarterly, 43(4), 336-354.
 • Moser, G. P., Sudweeks, R. R., Morrison, T. G. & Wilcox, B. (2014). Reliability of ratings of children’s expressive reading. Reading Psychology, 35(1), 58-79. doi:10.1080/02702711.2012.675417
 • National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: an evidence-based assessment of the scientific research litearature on reading and its implications for reading instruction: Reports of the subgroups. National Institute of Child Health Human Development.
 • Nitto, A. J. & Brookhart, S. M. (2016). Öğrencilerin eğitsel değerlendirmesi (Çev. B. Bıçak, M. Bahar, & S. Özel). Nobel Yayıncılık.
 • Palmer, M. L. (2010). The relationship between reading fluency, writing fluency, and reading comprehension ın suburban third-grade students. [Doktora tezi, San Diego State University). ProQuest. https://www.proquest.com
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed.: Bütün, M., Demir, S. B.) Pegem Akademi.
 • Rasinski, T. (2004). Assessing reading fluency. Pasific Resources for Education and Learning.
 • Rasinski, T. (2010). The fluent reader. Scholastic.
 • Rasinski, T., Paige, D., Rains, C., Stewart, F., Julovich, B., Prenkert, D., Rupley, W. H., & Nicholas, W. D. (2017). Effective of intensive fluency instruction on the reading proficiency of third-grade struggling readers. Reading & Writing Quarterly, 33(6), 519-532. doi:10.1080/10573569.2016.1250144
 • Rasinski, T. & Young, C. (2017). Effective instruction for primary grade students who struggle with reading fluency. International Perspectives on Inclusive Education, 11, 143-157. doi:10.1108/S1479-363620170000011010
 • Sahlberg, P. (2018). Eğitimde Finlandiya modeli (Çev. C. Mavituna). Metropolis.
 • Saracoğlu, A. S. & Karasakaloğlu, N. (2011). Türkçe öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 951-960.
 • Schreiber, P. A. (1991). Understanding prosody's role in reading acquisition. Theory Into Practice, 30(3), 158-164.
 • Schwanenflugel, P. J., Hamilton, A., Kuhn, M. R., Wisenbaker, J. M. & Stahl, S. A. (2004). Becoming a fluent reader: reading skill and prosodic features in the oral reading of young readers. Journal of Educational Psychology, 96(1), 119-129.
 • Schwanenflugel, P. J. & Ruston, H. P. (2008). becoming a fluent reader from theory to practice M. R. Kuhn & P. J. Schwanenflugel (Eds.), Fluency in the Classroom içinde (1-16, ss.). The Guilford Press.
 • Sinambela, S. E. (2017). Prosody as a tool for assessing reading fluency of adult esl students. Advances in Language and Literary Studies, 8(6), 83-87. doi:10.7575/aiac.alls.v.8n.6p.83
 • Smith, G. S. & Paige, D. D. (2019). A study of reliability across multiple raters when using the NAEP and MDFS rubrics to measure oral reading fluency. Reading Psychology, 40(1), 34-69. doi:10.1080/02702711.2018.1555361
 • Spafford, C. S., Pesce, A. J. I. & Grosser, G. S. (Eds.). (1998) The Cyclopedic Education Dictionary. Delmar Publishers.
 • Stevens, D. D. & Levi, A. J. (2005). Introduction to rubrics: an assessment tool to save grading time, convey effective feedback, and promote student learning. Stylus.
 • Tuncel, G. (2011). Sosyal bilgiler dersinde rubriklerin etkili kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, (23), 213-233.
 • Valencia, S. W., Smith, A. T., Reece, A. M., Li, M., Wixson, K. K., & Newman, H. (2010). Oral reading fluency assessment: Issues of construct, criterion, and consequential validity. Reading Research Quarterly, 45, 270-291. doi:10.1598/RRQ.45.3.1
 • VandenBos, G. R. (2015). APA dictionary of psychology. American Psychological Association.
 • Xu, Y. & Liu, F. (2012). Intrinsic coherence of prosodic and segmental aspects of speech. O. Niebuhr (Ed.), Understanding Prosody: The Role of Context, Function and Communcation içinde. De Gruyter.
 • Yiğit, F., & Kırımlı, B. (2014). Türkçe öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini uygulama biçimleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar. Turkish Studies, 9(3), 1621-1639.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S. & Çetinkaya, Ç. (2009). An evaluation of the oral reading fluency of 4th graders with respect to prosodic characteristic. International Journal of Human Sciences, 6(1), 353-360.
 • Zutell, J., & Rasinski, T. (1991). Training teachers to attend to their students' oral reading fluency. Theory Into Practice, 30(3), 211-217.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Pınar KANIK UYSAL
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1208-9535
Türkiye


Huzeyfe BİLGE
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7664-488X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 10 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 3 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 34 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kanık Uysal, P. & Bilge, H. (2021). PROZODİK OKUMA BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (3) , 1245-1280 . DOI: 10.19171/uefad.935702