Cilt: 2 Sayı: 1, 30.05.2022

Yıl: 2022

Derginin temel amacı dil eğitim ve öğretimine katkı sağlamak, sosyal bilimleri temel alan, başta filoloji ve dil bilim olmak üzere anadili eğitimi/öğretimi, yabancı dil öğretimi alanları ile Türk dili, Türkçe öğretimi ve Türk dünyasına katkı sağlayan bilimsel çalışmalara yer vermektir.

.

Sayfa Düzeni

Makale MS Word dosyasında hazırlanmalı ve makalenin sayfa düzeni aşağıda gösterildiği gibi olmalıdır:

Kâğıt boyutu: A4 Dikey

Metin boyutu: 12 punto

Dipnot boyutu: 9 punto

Paragraf aralığı: 6 nk

Paragraf girintisi: 1,25 cm

Üst-alt-sağ-sol kenar boşlukları: 3 cm

Satır aralığı: Tek

Yazı tipi: Times New Roman (Özel bir yazı tipi kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de yazıyla birlikte gönderilmelidir.)

Ana Başlık

Ana başlık makalenin içeriğini ve kapsamını yansıtacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde, koyu harflerle 12 punto yazılmalıdır. Makalenin başlığındaki sözcüklerin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalı ve en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır.

Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i

Makale dosyası, siteye yüklenirken ilk değerlendirme aşamasında yazar ismi silinmiş olarak gönderilmelidir. Makale hakem sürecinden geçip yayına uygun görüldükten sonra yazar ismi eklenmelidir. Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı makale başlıklarının altında sağa dayalı olarak koyu, 12 punto yazı karakteriyle yazılmalı ve yazar(lar)ın görev yaptığı kurum, unvan, iletişim bilgileri ve ORCID bilgisi makalelerinin ilk sayfasında, “*” şeklinde dipnotla italik biçimde altta belirtilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı sırasına göre alt alta yazılmalı, yazar bilgileri de yine yıldızlı dipnotlarla “*, **, ***” şeklinde yazılmalıdır.

Özet

Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden en az 150, en fazla 300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özette araştırmanın amacı, kapsamı, kullanılan yöntem ile ulaşılan sonuçlara kısaca yer verilmelidir.

Anahtar Sözcükler

Özetlerin altına makalenin içeriğini yansıtan en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük eklenmelidir. Her bir anahtar sözcük virgülle ayrılmalı ve küçük harfle yazılmalıdır.

Alt Başlıklar

Makalenin Giriş, Sonuç ve Kaynakça bölümlerine herhangi bir numaralandırma yapılmamalıdır. Alt başlıklar kademeli olarak “1.1, 2.3, 3.2.2, 4.1.3.1 vb.” şekillerde numaralandırılmalıdır. Alt başlıklar, ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Dipnotlar

Dipnotlar, kaynak göstermek için kullanılmamalı ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılmalıdır. Dipnotlar verildiği sayfanın altında 9 puntoyla yazılmalıdır.

Alıntı ve Göndermeler

Makalede doğrudan yapılan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Beş satırı aşan alıntılar, satırın sağından ve solundan 1,5 cm içeride ve 10 punto yazılmalıdır. Metin içinde göndermeler, parantez içinde soyadı, yıl ve sayfa numarası belirtilerek aşağıdaki gibi yazılmalıdır:

Metin İçi Kaynak Gösterme

1. Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;

………(Kara, 2012: 644).

2. Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;

…… (Kara, 2020). veya Kara (2020)’nin belirttiği gibi…

3. Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;

……(Özçelik & Erten, 2011: 101-102). veya Özçelik ve Erten (2011: 101-102)’e göre…

4. Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;

…….(Atabay vd., 1976: 16). veya Atabay vd. (1976: 16).

5. Yayın tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarların soyadı, yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.

….(İnan, t.y.: 10).

6. İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda asıl kaynak da belirtilecektir.

….Selçuk (2015, Tarlan 1926’dan). veya (Belli 2018’den akt. Çayıldak 2021: 28).

Kaynakça

Makalelerde yararlanılan eserler metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Kaynakça için asılı paragraf stili kullanılmalıdır (MS Word programında Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf). Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmelidir. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması hâlinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (2021a, 2021b) şeklinde gösterilmelidir.

Örnek Kaynakça

Tekin, T. (2013). Irk Bitig: Eski Uygurca Fal Kitabı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Banguoğlu, T. (1964). Eski Türkçe Üzerine, Türk Dili Araştırma Yıllığı - Belleten, 12, 77-84.

- Çok Yazarlı Kitap

Özçelik S. ve Erten, M. (2011). Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, Ankara: Bizim Büro Basımevi.

- Editörlü Kitap

Ercilasun A. B. (Ed.). (2007). Türk Lehçeleri Grameri. Ankara: Akçağ Yayınları.

- Editörlü Kitapta Bölüm

Ersoy, F. (2007). Türk Lehçeleri Grameri. A. B. Ercilasun (Ed.), Çuvaş Türkçesi (s. 1285-1340). Ankara: Akçağ Yayınları.

- Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Kara, S. (2004). Mehmet Eroğlu'nun “Issızlığın Ortası” ve “Yüz: 1981” Romanlarının Söz Dizimi İncelemesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

- Yayımlanmamış Doktora Tezi

Turan, F. (1996). Old Anatolian Turkish: Syntactic Structure, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Cambridge.

- Ansiklopedi veya Sözlük

Fayda, M. (2000). Bedevî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (V), 311-317. İstanbul.

Filoloji Bengü Dergisi, açık erişimli, hakemli bir dergi olup altışar aylık dönemler içinde yılda iki defa (Kasım-Mayıs) çevrim içi olarak yayımlanır. Yayın Kurulunun uygun görmesi halinde Özel Sayı da yayımlanabilir.

Derginin yayın dili Türkiye Türkçesi’dir. Yayın ilkelerine uygun olmak koşuluyla derginin hacmine göre %30 civarında İngilizce ve diğer Türk lehçeleri ile yazılmış yazılara da yer verilebilir.
Gönderilen makaleler, alan editörleri tarafından makale şablonu, literatür, yöntem, bulgular ve sonuç açısından kontrol edilir; alan editörleri tarafından uygun görülen makaleler değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir.


Dergi çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Gönderilen makalelerden uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış en az iki hakeme gönderilir. Her iki hakemden olumlu rapor alan yazılar yayımlanmak üzere dergide sıraya konulur. Biri olumlu biri olumsuz olan raporlarda değerlendirilmek üzere makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporuna göre makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.


Dergiye gönderilen yazılar yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Dergiye gönderilen veya dergide yayımlanan makalelerden hiçbir şekilde ücret talep edilmediği gibi yayımlanan yazılardan yazar(lar)a da herhangi bir telif ücreti ödenmez.


Dergiye gönderilen makalelerin ortalama olarak otuz sayfayı aşmaması önerilmektedir.


Dergiye gönderilen yazıların daha önce bir yerde yayımlanmış olmaması ve aynı zamanda başka bir yerde de değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.


Dergiye gönderilen yazılar intihal tespit programında taranır. İntihal tespitinde kullanılan iThenticate programı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. İntihal tespit edilen çalışmalar reddedilir.


Makalelerin değerlendirilme süreleri üç aydır. Ancak bu durum hakemlerin geri bildirimlerine, yazarın hakemlerin istediği düzeltmeleri yerine gerip getirmemesi gibi farklı durum ve şartlara bağlı olarak değişebilmektedir.


Hakemlerin makaleleri değerlendirme süreleri on beş gündür. Bu süre içinde değerlendirmeyen hakeme hatırlatma mesajı gönderilmektedir. Hatırlatma mesajı sonrası on beş gün içinde de geri bildirimde bulunmayan hakem yerine yeni bir hakem atanır.


Yazar(lar) dergiye gönderilen yazının yayımlanması durumunda yazının tüm yayın haklarının süresiz olarak Filoloji Bengü Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş olur.


Dergide yayımlanmış çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar tamamen yazar(lar)ına aittir.


Çalışmalar herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse, bu kurum veya kuruluş çalışmada dipnot olarak belirtilmelidir.


Dergide yayımlanan makalenin içeriği, sunduğu sonuçlar ve yorumları konusunda, dergi yönetimi ve dergi editörlüğü hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Ayrıca daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayımlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazar(lar)a aittir.


Dergi yazar(lar)ı yazılarının yayımlanması durumunda, yazılarında hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını çalışma ile ilgili (varsa) ihtiyaç duyulan tüm izinlerin alındığını taahhüt etmiş olurlar.


Yazar(lar), makalenin içeriği, sunduğu sonuçları ve yorumları konusunda, dergi yönetimi ve dergi editörlüğünün hiç bir sorumluluk taşımadığını kabul eder. Ayrıca yazar(lar), tüm yazarlar adına, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda dergi yönetimi ve dergi editörlüğünün hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazar(lar)da olduğunu kabul eder.

Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen ve dergimizde yayımlanan makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Uluslararası Filoloji Bengü Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.