Yazım Kuralları

Makale Hazırlama

Dil: Türkçe, İngilizce
Derginin dili Türkiye Türkçesi ve İngilizcedir.

Makale Türleri: Araştırma Makalesi, Çeviri Makale, Olgu Sunumu, Röportaj ve Kitap Değerlendirmesi

Makale Formatı:
Word
Görsel Formatı: jpeg

Yazar Değişikliği: Yalnızca makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarlar, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları gerekir.

Sayfa Düzeni

Makale MS Word dosyasında hazırlanmalı ve makalenin sayfa düzeni aşağıda gösterildiği gibi olmalıdır:
Kâğıt boyutu: A4 Dikey
Metin boyutu: 12 punto
Dipnot boyutu: 9 punto
Paragraf aralığı: 6 nk
Paragraf girintisi: 1,25 cm
Üst-alt-sağ-sol kenar boşlukları: 3 cm
Satır aralığı: Tek
Yazı tipi: Times New Roman (Özel bir yazı tipi kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de yazıyla birlikte gönderilmelidir.)

Ana Başlık
Ana başlık makalenin içeriğini ve kapsamını yansıtacak şekilde, Times New Roman yazı tipinde, koyu harflerle 12 punto yazılmalıdır. Makalenin başlığındaki sözcüklerin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalı ve en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır.

Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i
Makale dosyası, siteye yüklenirken ilk değerlendirme aşamasında yazar ismi silinmiş olarak gönderilmelidir. Makale hakem sürecinden geçip yayına uygun görüldükten sonra yazar ismi eklenmelidir. Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı makale başlıklarının altında sağa dayalı olarak koyu, 12 punto yazı karakteriyle yazılmalı ve yazar(lar)ın görev yaptığı kurum, unvan, iletişim bilgileri ve ORCID bilgisi makalelerinin ilk sayfasında, “*” şeklinde dipnotla italik biçimde altta belirtilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı sırasına göre alt alta yazılmalı, yazar bilgileri de yine yıldızlı dipnotlarla “*, **, ***” şeklinde yazılmalıdır.

Özet
Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden en az 150, en fazla 300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özette araştırmanın amacı, kapsamı, kullanılan yöntem ile ulaşılan sonuçlara kısaca yer verilmelidir.

Anahtar Sözcükler
Özetlerin altına makalenin içeriğini yansıtan en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük eklenmelidir. Her bir anahtar sözcük virgülle ayrılmalı ve küçük harfle yazılmalıdır.

Alt Başlıklar
Makalenin Giriş, Sonuç ve Kaynakça bölümlerine herhangi bir numaralandırma yapılmamalıdır. Alt başlıklar kademeli olarak “1.1, 2.3, 3.2.2, 4.1.3.1 vb.” şekillerde numaralandırılmalıdır. Alt başlıklar, ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Dipnotlar
Dipnotlar, kaynak göstermek için kullanılmamalı ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılmalıdır. Dipnotlar verildiği sayfanın altında 9 puntoyla yazılmalıdır.

Alıntı ve Göndermeler
Makalede doğrudan yapılan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Beş satırı aşan alıntılar, satırın sağından ve solundan 1,5 cm içeride ve 10 punto yazılmalıdır. Metin içinde göndermeler, parantez içinde soyadı, yıl ve sayfa numarası belirtilerek aşağıdaki gibi yazılmalıdır:

Metin İçi Kaynak Gösterme
1. Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;
………(Kara, 2012: 644).

2. Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;
…… (Kara, 2020). veya Kara (2020)’nin belirttiği gibi…

3. Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;
……(Özçelik & Erten, 2011: 101-102). veya Özçelik ve Erten (2011: 101-102)’e göre…

4. Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;
…….(Atabay vd., 1976: 16). veya Atabay vd. (1976: 16).

5. Yayın tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarların soyadı, yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.
….(İnan, t.y.: 10).

6. İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda asıl kaynak da belirtilecektir.
….Selçuk (2015, Tarlan 1926’dan). veya (Belli 2018’den akt. Çayıldak 2021: 28).

Kaynakça
Makalelerde yararlanılan eserler metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Kaynakça için asılı paragraf stili kullanılmalıdır (MS Word programında Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf). Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmelidir. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması hâlinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (2021a, 2021b) şeklinde gösterilmelidir.

Örnek Kaynakça
Tekin, T. (2013). Irk Bitig: Eski Uygurca Fal Kitabı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Banguoğlu, T. (1964). Eski Türkçe Üzerine, Türk Dili Araştırma Yıllığı - Belleten, 12, 77-84.

- Çok Yazarlı Kitap
Özçelik S. ve Erten, M. (2011). Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, Ankara: Bizim Büro Basımevi.

- Editörlü Kitap
Ercilasun A. B. (Ed.). (2007). Türk Lehçeleri Grameri. Ankara: Akçağ Yayınları.

- Editörlü Kitapta Bölüm
Ersoy, F. (2007). Türk Lehçeleri Grameri. A. B. Ercilasun (Ed.), Çuvaş Türkçesi (s. 1285-1340). Ankara: Akçağ Yayınları.

- Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
Kara, S. (2004). Mehmet Eroğlu'nun “Issızlığın Ortası” ve “Yüz: 1981” Romanlarının Söz Dizimi İncelemesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

- Yayımlanmamış Doktora Tezi
Turan, F. (1996). Old Anatolian Turkish: Syntactic Structure, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Cambridge.

- Ansiklopedi veya Sözlük
Fayda, M. (2000). Bedevî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (V), 311-317. İstanbul.

Son Güncelleme Zamanı: 29.03.2024 16:56:04

Uluslararası Filoloji Bengü Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.