Amaç

Universal Journal of History and Culture  (UJHC)  yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergi sosyal bilimler alanında farklı disiplinlerdeki araştırmacıların mesleki ilgi alanlarını karşılamak için ulusal ve uluslararası bir akademik platform sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Kapsam

Universal Journal of History and Culture  (UJHC) sosyal bilimler alanına katkıda bulunan özgün araştırmaları kapsayan makale, derleme ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Aynı zamanda tarih, edebiyat, sosyoloji, etnisite, kitabiyat, eleştiri ve değerlendirme gibi çeşitli yazılara da yer verilmektedir. UJHC, en az iki hakemli değerlendirme sürecini uygulamaktadır. Sunulan makalelerdeki hakemler ve editör tarafından yapılması istenilen düzeltmelerin 20 gün içerisinde yapılıp makalenin en son halinin dergi sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Dergiye sunulan makalelerin içeriği ve formatı uygun görülmediği takdirde dergi editör kurulu tarafından reddedebilir.