Yazım Kuralları

Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve stil açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanma için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.
Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
Genel olarak arz edilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:

 •  Makaleler en az 5000, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.
 • Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.
  Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir. 
 • Ayrı bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile, yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i buraya yazılmalıdır.

 • Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:
 • Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Makale başlığı dışındaki diğer tüm başlıklar yalnız ilk harfleri büyük, 11 punto (üst 12 nk; alt 6 nk) ve sola hizalı olarak yazılmalıdır. Birinci derece başlıklar koyu karakterde; ikinci derece başlıklar, koyu olmayan; üçüncü derece başlıklar ise koyu olmayan ve italik harflerle yazılmalıdır. Makalenin Giriş kısmında altında ara/alt başlıklar kullanılmamalıdır.

  1. Birinci Derece Başlık
  1.1. İkinci Derece Başlık
  1.1.1. Üçüncü Derece Başlık
 • • Türkçe yazılmış makalelerde,
  • Türkçe yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-7 adet anahtar sözcük ve bir de başlık,
  • İngilizce yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-7 adet anahtar sözcük,
  • İngilizce yazılmış makalelerde,
  • İngilizce yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-7 adet anahtar sözcük,
  • Türkçe yazılmış 150-200 kelimelik bir özet, 5-7 adet anahtar sözcük ve bir de başlık
 • Referans göstermede kullanılan format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.


 • Referans Verme Formatı
  Metinlerdeki alıntılamalar şu şekilde olmalıdır:
  • Tek yazar: Yazarın ismi (herhangi bir belirsizliğe yol açmaması adına tam olarak yazılmalı) ve yayımının yılı,
  • İki yazar: Her iki yazarın tam adı ve yayımın yılı,
  • Üç veya daha fazla yazar: “ve diğerleri” ifadesinin de eklendiği birincil yazarın adı ve yayımın yılı. Burada alıntılamalar doğrudan ya da (parantez içine alınarak da) yapılabilir. Referans grupları, öncelikle alfabetik olarak daha sonra ise kronolojik olarak sıralanmalıdır.
  Örnekler: '…. göstermiştir (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan ve Jones, 1999). Kramer ve diğerlerinin yakın zamanda ortaya koyduğu gibi (2010) ….’
  Kaynakça: Referanslar öncelikle alfabetik olarak ve daha sonra, eğer gerekiyorsa, kronolojik olarak sınıflandırılmalıdır. Aynı yazarın aynı yıl içinde yaptığı çalışmalara birden fazla referans göstermek söz konusu olduğunda yayım yılının hemen yanına 'a', 'b', 'c', vb. harfler eklenmelidir.