Yıl 2019, Cilt , Sayı 23, Sayfalar 35 - 52 2019-04-09

KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
PROBLEMS FACED BY WOMEN EMPLOYEES IN CAREER DEVELOPMENT PROCESS

Şebnem AKIN ACUNER [1]


Bu çalışmanın amacı, kadın çalışanların kariyer geliştirme sürecinde karşılaştıkları sorunların incelenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesidir. Çalışma kapsamında öncelikle kariyer geliştirme kavramı ve kariyer geliştirme sürecinde kadın çalışanların yaşadıkları sorunlar ile ilgili bir alanyazın  taraması yapılmıştır. Uygulama kısmında ise, Trabzon ili kamu sektöründe kadın çalışanların kariyer geliştirme sürecinde yaşadıkları sorunların tespit edilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma karma yöntem (nicel ve nitel yöntem birlikte) kullanılarak yürütülmüştür. Nicel analiz kısmındaki hipotezlerin test edilmesinde, faktör analizi ve Kruskall Wallis testinden yararlanılmıştır. Nitel analiz kısmında ise, betimsel analiz ve içerik  analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda; kadın çalışanların çoklu sorumlulukların üstesinden gelme, toplumsal cinsiyet kalıpyargıları, örgüt kültürü, insan kaynakları uygulamalarında cinsiyet ayrımcılığı, kendilerine koydukları engeller, mentor eksikliği ve kadın yönetici algıları ile ilgili sorunlar yaşadıkları tespit edilmiş ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

The aim of this study is to determine the problems faced by women employees in career development process and offer solutions to these problems.  A  literature review  is made about the concept of career development and problems faced by women  in career development process. A case study is made about problems in career development process of women employees  in public sector in Trabzon. A mixed method (quantitative and qualitative methods) is used in the case study. In the quantitative analysis part, Factor Analysis and Kruskall Wallis tests are used in order to test the hypotheses. In the qualitative analysis part, descriptive and content analysis are made. As a result; it is revealed that the women employees faced problems about multiple responsibilities, gender stereotypes, organizational culture, occupational discrimination in human resource practices, barriers that put by themselves, lack of mentors and perceptions of women managers in career developlment process. At the end of the study, solutions are offered for these problems.

 • Akçay, G. (2013). Pazarlama ve Satış Alanlarında Çalışan Kadınların Kariyer Sorunları: Bursa İlinde Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Bayraktaroğlu, S. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. Sakarya: Gazi Kitabevi.
 • Bingöl, D. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Büyük Türkçe Sözlük. (2018). Erişim Adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts
 • Çakır, Ö. (2008). Türkiye’de Kadının Çalışma Yaşamından Dışlanması. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 31, 33.
 • Kırel, Ç. (2008). Örgütlerde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kocacan, F. A. (2010). Kamu Sektöründe Çalışan Kadın İşgücü Profili Üzerine Bir Anket Çalışması: Erzurum Örneği. (Uzmanlık Tezi). Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Erzurum.
 • Köksal, M. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Yayınları.
 • Lund, D. B. (2003). Organizational Culture and Job Satisfaction. Journal of Business & Industrial Marketing, 18, 220.
 • Obamiro, J. K. ve Obasan, K. (2013). Glass Ceiling and Women Career Advancement: Evidence from Nigerian Construction Industry. Iranian Journal of Management Studies, 6(1), 79.
 • Oxford Dictionaries. (2018). Erişim Adresi: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gender
 • Phillips, S. P. (2005). Definning and Measuring Gender: A Social Determinant of Health Whose Time Has Come. International Journal for Equity in Health, 4, 26.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Tunçer, P. (2012). Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 216.
 • TÜİK (2015). Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Türker, F. (2007). Örgüt Kültürünün Kadın Çalışanların Kariyer Gelişimi Üzerindeki Etkisi (Trabzon İlinde Kamu Sektörü Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Uzunçarşılı, Ü. ve Uzunçarşılı Soydaş, A. (2007). İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi. Der. Yrd.Doç.Dr. Beliz Dereli. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Yüksel, A. N. (2014). Etkili İletişim Teknikleri. Der. Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Prof. Dr. Haluk Yüksel. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2761-7540
Yazar: Şebnem AKIN ACUNER (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince456582, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {35 - 52}, doi = {10.18092/ulikidince.456582}, title = {KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR}, key = {cite}, author = {AKIN ACUNER, Şebnem} }
APA AKIN ACUNER, Ş . (2019). KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (23) , 35-52 . DOI: 10.18092/ulikidince.456582
MLA AKIN ACUNER, Ş . "KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 35-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/41810/456582>
Chicago AKIN ACUNER, Ş . "KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 35-52
RIS TY - JOUR T1 - KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR AU - Şebnem AKIN ACUNER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.456582 DO - 10.18092/ulikidince.456582 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 52 VL - IS - 23 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.456582 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.456582 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %A Şebnem AKIN ACUNER %T KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 23 %R doi: 10.18092/ulikidince.456582 %U 10.18092/ulikidince.456582
ISNAD AKIN ACUNER, Şebnem . "KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 23 (Nisan 2019): 35-52 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.456582
AMA AKIN ACUNER Ş . KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. UİİİD. 2019; (23): 35-52.
Vancouver AKIN ACUNER Ş . KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (23): 52-35.