PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Development of Screen Literacy and Predictions for the Future

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 4, 281 - 297, 29.09.2015

Öz

The screens, encountered in all areas of our lives, has led to changes interms of reading environment. From an early age accustomed to reading on paper an wrting to screen, was replaced by reading from screen and wrting to screen. This study aims to explain the development of the screen, which will continue to exist with a major development in emerging and changing technology in the future and are intended to provide estimates of the future. In this study, the data collected by scanning the literature were analyzed by content analysis. Data were obtained from information technology company, explained how to develop and how to make our lives easier of computer, mobile phone, of billboards and videos. Videos are provided access to the Internet. Researchers are made by inferences from those documents. In addition, the researchers reported in their forecasts for the future of screen literacy. According to the findings, all of the leading IT companies, they try to explain every aspect of life in the future will be in the display. This is generally the biggest indication that private individual shave to thrive if teachers and students display their screen literacy skills. Therefore, our teachers and our students must continue developing ways to screen literacy. Educators can not keep up with the future of information technology will be impossible to be successful.

Kaynakça

 • Aydoğan, D. (2014). Romanda Dijitalleşme: E-kitap. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4 (4), 16-32.
 • Bozkurt, A. ve Bozkaya, M., (2013). Etkileşimli E-kitap: Dünü, Bugünü, Yarını. Akademik Bilişim, Antalya: Akdeniz Üniversitesi. 1-11.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: PegemA Akademi.
 • Çetin, Ö., Çakıroğlu, M., Bayılmış C. ve Ekiz H. (2004). Teknolojik Gelişme İçin Eğitimin Önemi Ve İnternet Destekli Öğretimin Eğitimdeki Yeri. The Turkish Online Journal Of Educational Technology – TOJET, 3 (3), 144-147.
 • Day, R. (2001). Reading The Future. Popular Mehanics, 178 (4), 82-85.
 • Dillon, A. (1992). Reading From Paper Versus Screens: A Critical Review Of The Empirical Literature. Ergonomics, 35 (10), 1297-1326.
 • Ertem, İ. S. ve Özen, M. (2014). Metinleri Ekrandan Okumanın Anlam Kurma Üzerine Etkisi. The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science Doinumber:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2161, 24, 319-350.
 • Grace, K. E. (2011). Comparing The İpad To Paper: Increasing Reading Comprehension in Digital Age. Un¬published Master’s Thesis, Graduate College of Bow¬ling Green State University, USA.
 • Greenlee-Moore, M. E. & Smith, L. L. (1996). Interactive Computer Software: The Effects On Young Children's Reading Achievement. Reading Psychology, 17 (1), 43-64.
 • Grimshaw, S. (2007). Electronic Books: Children's Reading and Comprehension. British Journal Of EducationalTechnology, 38(4). 583–599.
 • Hamzaçebi, C.ve Çetiner, E. (2007). Bilgisayara Giriş, İstanbul: Beta Basım.
 • Hawkins, D. T. (2000). Electronic Books: A Major Publishing Revolution. Online, 24 (4), 14-25.
 • Herring, M. Y. (2001). Why The Internet Can’t Replace The Library. Education Digest, 67 (1). 46-49.
 • Hull G. A., Mikulecky, L., Clair, R. & Kerka, S. (2003). Multiple Literacies. A Compilation For Adult Educators. Center on Education and Training For Employment, Colombus OH.
 • İspir, B., Birsen, H.,Binark, F. M., Özata, F. Z., Bayraktutan, G., Öztürk, M. C., Yılmaz, R. A. ve Ayman, M.(2013). Dijital İletişim Ve Yeni Medya, Eskişehir: Web-Ofset.
 • Kaya, M. T., Kılıçoğlu, O., Yanarateş, E., Karacı, A., Özdemir, Y., Özdemir, İ., Başboğaoğlu, U. ve Kara M. (2005). Bilgisayara Giriş, İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Khan, M. & Raza, M. (2012). Suitable Lenght Of Text On The Bases Of Eye Blink For Reducing Maximum Focus Loses. International Journal of Computer Applications, 37(8), 15-21.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Tüzel, S. (2010). 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı Ve Türkçe Eğitimi. TÜBAR-XXVIII, 283-298.
 • Leu, D. J. (2006). New Literacies, Reading Research, And The Challenges Of Change: A Deictic Perspective. The 55th Yearbook Of The National Re¬ading Conference, 1-20.
 • Maden, S. (2012). Ekran Okuma Türleri Ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okumaya Yönelik Görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1 (3), 1-16.
 • Murray, R. (2006). Library Systems: Synthesise, Specialise, Mobilise. Ariadne, No. 48.
 • O’Hara, K. & Sellen, A. (1997). A Comparison of Reading Paperand On-Line Documents. CHI 97 Electronic Publications: Papers, 335-342.
 • Özçatalbaş, O., Döğerlioğlu, G. ve Özmen, H. (2008). Fakülteler Ve Yüksekokullar İçin Bilgisayar, İstanbul: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Pala, Z. (2008). Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Poftak, A. (2001). Getting A Read on E-Books. Technology & Learning, 21 (9), 22-30.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. NCB University Press, 9 (5).
 • Prensky, M. (2009). H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants And Digital Natives To Digital Wisdom. Innovate: Journal Of Online Education, 5 (3).
 • Rockinson-Szapkiw, A. J., Courduff, J., Carter, K. & Bennett D. (2012). Electronic Versus Traditional Print Textbooks: A Comparison Study On The İnfluence Of University Students’ Learning. Computers & Education, 63. 259-266.
 • Sayer C. R. (2007). “Çocuk Kütüphanelerinde Elektronik Yayınların Kullanımı Ve Yaygınlaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Schoeller, B. (2005). The Effects of Reading Goals On Learning İn A Computer Mediated Environments. Journal of Issues in Informing Science And Information Technology, 2, 405-422.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması. Akademik Bilişim, 1-8.
 • Soe, K., Koki, S. & Chang, J. M. (2000). Effect Of Computer-Assisted Instruction (CAI) On Reading Achievement: A Meta-Analysis, Washington: Pacific Resourcesfor Education And Learning Instıtution.
 • Tonta, Y. (2009). Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23 (4), 742-768.
 • Internet Kaynakçası
 • http://www.tdk.gov.tr. Büyük Türkçe Sözlük.
 • http://tr.wikipedia.org.
 • http://www.theguardian.com/ebookstechnology. Ebook Timeline.
 • http://mebk12.meb.gov.tr. Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları.
 • https://www.youtube.com.
 • http://money.cnn.com

Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler

Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 4, 281 - 297, 29.09.2015

Öz

Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan ekranlar okuma yazma ortamı açısından da değişikliğe sebep olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren alışılan kâğıt üzerinden okuma ve kağıta yazma, yerini ekrandan okuma yazmaya bırakmıştır. Bu çalışma ile, hızla gelişen ve değişen teknoloji içerisinde ortaya çıkan ve gelecekte de büyük bir gelişimle varlığını sürdürecek olan ekran okuryazarlığının gelişim sürecini açıklamak ve geleceğine ilişkin tahminler sunmak amaçlanmaktadır. Çalışmada, literatür tarayarak toplanan veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Veriler,  bilişim teknolojisi  şirketlerinin gelecekte bilgisayar, cep telefonu, reklam panosu ve saat ekranının nasıl gelişeceği ve hayatımızı nasıl kolaylaştıracağı ile ilgili videolar izlenerek elde edilmiştir. Videolara internetten erişim sağlanmıştır. Araştırmacılar tarafından bu belgelerden çıkarımlar yapılmıştır. Ayrıca araştırmacılar ekran okuryazarlığının geleceğine yönelik kendi tahminlerini de belirtmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, lider bilişim teknolojisi firmalarının hepsi, gelecekte ekranların yaşamın her noktasında olacağını açıklamaya çalışmaktadırlar. Bu da genelde bireylerin özelde ise öğretmen ve öğrencilerin ekran okuryazarlığı becerilerinin gelişmek zorunda olduğunun en büyük göstergesidir. Bu sebeple öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ekran okuryazarlığını geliştirerek yollarına devam etmelidirler. Gelecek bilgi teknolojilerine ayak uyduramayan eğitimcilerin başarılı olmaları imkânsızlaşacaktır.

Kaynakça

 • Aydoğan, D. (2014). Romanda Dijitalleşme: E-kitap. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4 (4), 16-32.
 • Bozkurt, A. ve Bozkaya, M., (2013). Etkileşimli E-kitap: Dünü, Bugünü, Yarını. Akademik Bilişim, Antalya: Akdeniz Üniversitesi. 1-11.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: PegemA Akademi.
 • Çetin, Ö., Çakıroğlu, M., Bayılmış C. ve Ekiz H. (2004). Teknolojik Gelişme İçin Eğitimin Önemi Ve İnternet Destekli Öğretimin Eğitimdeki Yeri. The Turkish Online Journal Of Educational Technology – TOJET, 3 (3), 144-147.
 • Day, R. (2001). Reading The Future. Popular Mehanics, 178 (4), 82-85.
 • Dillon, A. (1992). Reading From Paper Versus Screens: A Critical Review Of The Empirical Literature. Ergonomics, 35 (10), 1297-1326.
 • Ertem, İ. S. ve Özen, M. (2014). Metinleri Ekrandan Okumanın Anlam Kurma Üzerine Etkisi. The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science Doinumber:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2161, 24, 319-350.
 • Grace, K. E. (2011). Comparing The İpad To Paper: Increasing Reading Comprehension in Digital Age. Un¬published Master’s Thesis, Graduate College of Bow¬ling Green State University, USA.
 • Greenlee-Moore, M. E. & Smith, L. L. (1996). Interactive Computer Software: The Effects On Young Children's Reading Achievement. Reading Psychology, 17 (1), 43-64.
 • Grimshaw, S. (2007). Electronic Books: Children's Reading and Comprehension. British Journal Of EducationalTechnology, 38(4). 583–599.
 • Hamzaçebi, C.ve Çetiner, E. (2007). Bilgisayara Giriş, İstanbul: Beta Basım.
 • Hawkins, D. T. (2000). Electronic Books: A Major Publishing Revolution. Online, 24 (4), 14-25.
 • Herring, M. Y. (2001). Why The Internet Can’t Replace The Library. Education Digest, 67 (1). 46-49.
 • Hull G. A., Mikulecky, L., Clair, R. & Kerka, S. (2003). Multiple Literacies. A Compilation For Adult Educators. Center on Education and Training For Employment, Colombus OH.
 • İspir, B., Birsen, H.,Binark, F. M., Özata, F. Z., Bayraktutan, G., Öztürk, M. C., Yılmaz, R. A. ve Ayman, M.(2013). Dijital İletişim Ve Yeni Medya, Eskişehir: Web-Ofset.
 • Kaya, M. T., Kılıçoğlu, O., Yanarateş, E., Karacı, A., Özdemir, Y., Özdemir, İ., Başboğaoğlu, U. ve Kara M. (2005). Bilgisayara Giriş, İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Khan, M. & Raza, M. (2012). Suitable Lenght Of Text On The Bases Of Eye Blink For Reducing Maximum Focus Loses. International Journal of Computer Applications, 37(8), 15-21.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Tüzel, S. (2010). 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı Ve Türkçe Eğitimi. TÜBAR-XXVIII, 283-298.
 • Leu, D. J. (2006). New Literacies, Reading Research, And The Challenges Of Change: A Deictic Perspective. The 55th Yearbook Of The National Re¬ading Conference, 1-20.
 • Maden, S. (2012). Ekran Okuma Türleri Ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okumaya Yönelik Görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1 (3), 1-16.
 • Murray, R. (2006). Library Systems: Synthesise, Specialise, Mobilise. Ariadne, No. 48.
 • O’Hara, K. & Sellen, A. (1997). A Comparison of Reading Paperand On-Line Documents. CHI 97 Electronic Publications: Papers, 335-342.
 • Özçatalbaş, O., Döğerlioğlu, G. ve Özmen, H. (2008). Fakülteler Ve Yüksekokullar İçin Bilgisayar, İstanbul: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Pala, Z. (2008). Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Poftak, A. (2001). Getting A Read on E-Books. Technology & Learning, 21 (9), 22-30.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. NCB University Press, 9 (5).
 • Prensky, M. (2009). H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants And Digital Natives To Digital Wisdom. Innovate: Journal Of Online Education, 5 (3).
 • Rockinson-Szapkiw, A. J., Courduff, J., Carter, K. & Bennett D. (2012). Electronic Versus Traditional Print Textbooks: A Comparison Study On The İnfluence Of University Students’ Learning. Computers & Education, 63. 259-266.
 • Sayer C. R. (2007). “Çocuk Kütüphanelerinde Elektronik Yayınların Kullanımı Ve Yaygınlaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Schoeller, B. (2005). The Effects of Reading Goals On Learning İn A Computer Mediated Environments. Journal of Issues in Informing Science And Information Technology, 2, 405-422.
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması. Akademik Bilişim, 1-8.
 • Soe, K., Koki, S. & Chang, J. M. (2000). Effect Of Computer-Assisted Instruction (CAI) On Reading Achievement: A Meta-Analysis, Washington: Pacific Resourcesfor Education And Learning Instıtution.
 • Tonta, Y. (2009). Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23 (4), 742-768.
 • Internet Kaynakçası
 • http://www.tdk.gov.tr. Büyük Türkçe Sözlük.
 • http://tr.wikipedia.org.
 • http://www.theguardian.com/ebookstechnology. Ebook Timeline.
 • http://mebk12.meb.gov.tr. Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları.
 • https://www.youtube.com.
 • http://money.cnn.com

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erol DURAN


İncinur DOLAYLAR ÖZKUL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 8, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { usaksosbil232983, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {8}, number = {4}, pages = {281 - 297}, doi = {10.12780/uusbd.83008}, title = {Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler}, key = {cite}, author = {Duran, Erol and Dolaylar Özkul, İncinur} }
APA Duran, E. & Dolaylar Özkul, İ. (2015). Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (4) , 281-297 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/21661/232983
MLA Duran, E. , Dolaylar Özkul, İ. "Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2015 ): 281-297 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/21661/232983>
Chicago Duran, E. , Dolaylar Özkul, İ. "Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2015 ): 281-297
RIS TY - JOUR T1 - Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler AU - Erol Duran , İncinur Dolaylar Özkul Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 297 VL - 8 IS - 4 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler %A Erol Duran , İncinur Dolaylar Özkul %T Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler %D 2015 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD Duran, Erol , Dolaylar Özkul, İncinur . "Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 4 (Eylül 2015): 281-297 .
AMA Duran E. , Dolaylar Özkul İ. Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 8(4): 281-297.
Vancouver Duran E. , Dolaylar Özkul İ. Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 8(4): 281-297.
IEEE E. Duran ve İ. Dolaylar Özkul , "Ekran Okuryazarlığının Gelişimi ve Geleceğine Yönelik Tahminler", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sayı. 4, ss. 281-297, Eyl. 2015, doi:10.12780/uusbd.83008
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr