Yazım Kuralları

1. Ulusal Spor Bilimleri Dergisinde, spor bilimleri alanında yapılmış özgün çalışmalar ve derlemeler yayımlanır.

2. Dergide yayımlanacak araştırmaların dili Türkçe’dir ve İngilizce özet halinde yazılır.

3. Dergiye gelen çalışmaların araştırmacı tarafından intihal raporlarının (Identicate, Turnitin) alınmış olması gereklidir (%10 benzerlik sınırı).

4. Çalışma yayımlanmadan önce en az iki hakem görüşü alınır. Hakemler tarafından kabul edilen ve editörlerin bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun gördüğü çalışmalar dergide yayımlanır.

5. Dergide yayımlanacak çalışmaların daha önce herhangi bir yayın organında yayımlanmamış ya da aynı anda birden çok dergiye yayımlanması amacıyla gönderilmemiş olması gerekir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir.

6. Çalışmalar araştırmacılar tarafından öncelikli olarak http://dergipark.org.tr/usbd web sitesi üzerinden sisteme yüklenmelidir. Sisteme yüklenen çalışmalar editör kurulu tarafından ön değerlendirmeden geçirilir. Editör kurulu onayı sonrasında çalışmalar yine elektronik ortam üzerinden hakemlere iletilir, hakemlerin ve bölüm editörünün kararı (kabul/ret) doğrultusunda yayına alınır.

7. Tüm çalışmalar Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakterinde iki yana yaslı olacak şekilde yazılacaktır.

8. Çalışmanın başlığı ilk harfleri büyük olacak biçimde 14 punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.

9. Çalışmanın Öz/Abstract başlıklarının baş harfi büyük yazı karakterinde, bold ve 12 punto yazılmalıdır. Öz (Abstract) metni 9 punto ve 1 satır aralığında olmalı ve 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

10. Yazar isim/isimleri çalışmanın başlığının altına bold, italik ve 12 punto olacak biçimde ortalanarak sırasıyla yazılmalı ve akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazarların kurumları, isimlerinin altına ortalanarak yazılmalıdır.

11. Çalışmanın anahtar kelimeleri (keywords) Özet (Abstract) metninin sağ tarafında örnek şablonda belirtildiği gibi hizalı şekilde 9 punto olmalı ve büyük harfle başlamalı, italik yazı karakterinde ve en fazla 5 kelime yazılmalıdır.

12. Çalışmanın sorumlu yazarına ilişkin mail ve telefon bilgileri (tercihe bağlı) dipnot olarak alt kısımda 9 punto ile verilmelidir.

13. Çalışmanın metin kısmı 12 punto ile 1,15 satır aralığında yazılmalıdır.

14. Tablo, grafikler, şekiller vb. görsellerin yazı karakteri 10 punto (9-11 punto) olmalı ve APA 6 stiline göre hazırlanmalıdır.

15. Çalışma: GİRİŞ, YÖNTEM (Araştırmanın Modeli, Çalışma grubu/Araştırma Grubu/Evren-Örneklem, Veri Toplama Araçları, Verilerin Toplanması, Verilerin Analizi), BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ, ÖNERİLER ve KAYNAKLAR şeklinde düzenlenmelidir ve her bölüm başlığı bold, BÜYÜK harf ve 12 punto olmalıdır.

16. Çalışma, A4 sayfası formatında olmalı, metin uzunluğu şekil, grafik ve tablolar dâhil 25 sayfayı geçmemelidir.

17. Sayfa düzeni yapılırken her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

18. Sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada Times New Roman karakterinde 11 punto olmalıdır (İlk sayfada sayfa numarası görünmemeli).

19. Kaynaklar listesi, her bir çalışmanın ilk yazarın soyadının baş harfine göre alfabetik olarak sıralanır.

20. Metin içi kaynak gösteriminde birden fazla eserler, alfabetik sıra ile verilmelidir. Aynı parantezde iki veya daha fazla çalışmanın gösteriminde, çalışma aralarına noktalı virgül işareti konulur (Hutchins & Rowe, 2009: 120-125; Yıldız ve Güzel, 2015: 12-25; Yıldız, 2016).

21. Kaynakça da kaynak gösterimi: Kaynaklar metni 10 punto ve 1 satır aralığında APA stiline göre yazılmalıdır.