PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) karma yemlerine humat ilavesinin besi performansı ve gelire etkisi

Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2, 17 - 24, 01.04.2012

Öz

Bu çalışma, Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) yemlerine % 0.5 oranında ilave edilen humatın (Farmagulator® Dry Plus) performans, karkas ve iç organ özellikleri, kemik külü ve ekonomik açıdan etkinliğini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmada 10 günlük toplam 80 adet Japon bıldırcını canlı ağırlıkları eşit olacak şekilde 5 tekrarlı 2 gruba (kontrol ve humat) ayrıldı. Kontrol grubu bazal yemle, humat grubu ise % 0.5 humat ilave edilen yemle 4 hafta boyunca beslendi. Çalışmanın 14. ve 28. gününde canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı belirlendi. Çalışma sonunda kesilen bıldırcınların yenilebilir iç organ (karaciğer, kalp ve taşlık) ağırlık ve oranları ile karkas (sıcak ve soğuk) ağırlığı ve randımanı belirlendi. Kesilen bıldırcınların sol tibialarında kemik ham kül düzeyi saptandı. Humat katılan grupta; canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı ve kemik külünün kontrol grubuna göre önemli düzeyde arttığı belirlendi (P<0.05). Yeme humat ilavesinin karkas ağırlığı (sıcak ve soğuk) ile karkas randımanını olumlu yönde etkilediği; ancak yenilebilir iç organ (karaciğer, kalp ve taşlık) ağırlık ve oranlarını etkilemediği saptandı. Ekonomik değerlendirmede, humat grubunda besi performansının daha iyi olduğu ve kontrol grubuna göre hayvan başına yaklaşık 0.7 TL (% 32.5) ekstra gelir artışı sağladığı hesaplandı. Sonuç olarak, bıldırcınların yemlerine % 0.5 oranında humat ilavesinin besi performansını olumlu yönde etkilediği ve ekonomik yönden avantaj sağladığı sonucuna varıldı.

The effect of supplementation of humate in quail (Coturnix coturnix japonica) diet on fattening performance and revenue

Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2, 17 - 24, 01.04.2012

Öz

This study aimed to investigate the effi ciency of 0.5 % humate supplementation in Japanese quails’ diet on performance, carcass and internal organs characteristics, bone ash, and revenue. A total of 80 quail, 10 day old, were divided into 2 groups (control and humate), 5 replicates with equal body weights. The control group was fed with unsupplemented basal diet and humate group was fed with 0.5% humate supplemented diet for 4 weeks. At the 14th and 28th day of the study live weight, live weight gain, feed intake and feed conversion ratio were determined. At the end of the study, weights and ratio of the edible internal organs (liver, heart and gizzard), carcass (hot and cold) weight and yield were determined in slaughtered quails’. Bone ash level was analyzed from left tibias of slaughtered quails. In humate group, live weight, live weight gain, feed conversion ratio and bone ash level were increased (P<0.05). Humate supplementation to diet, were positively affected the carcass weight (hot and cold) and yield, but were not affected the weight and ratio of edible internal organs (liver, heart and gizzard). In the economic evaluation, fattening performance was better than control group compared to humate group and provided 0.7 TL/quail (32.5 %) extra revenue. In the end of study, 0.5 % humate supplementation on diet of quail was concluded that be a correct decision due to positive effect on fattening performance and economical benefi ts

Ayrıntılar

Diğer ID JA74GG45SH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kanber KARA Bu kişi benim


Savaş SARIÖZKAN Bu kişi benim


Yusuf KONCA Bu kişi benim


Berrin Kocaoğlu GÜÇLÜ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Kara K. , Sarıözkan S. , Konca Y. , Güçlü B. K. Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) karma yemlerine humat ilavesinin besi performansı ve gelire etkisi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 2012; 83(2): 17-24.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society