Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 2, Sayfalar 477 - 493 2019-08-28

Yerel Yönetimlerde Yatırım Kriterlerinin Belirlenmesi: Bulanık DEMATEL Yöntemiyle Bir Analiz
Determination of Investment Criteria in Local Governments: An Analysis with Fuzzy DEMATEL Method

İrfan ERSİN [1] , Hasan DİNÇER [2] , Serhat YÜKSEL [3]


Bu çalışmanın amacı, yerel yönetimlerin yaptıkları yatırımlara etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Bu çerçevede, literatür taraması neticesinde bahsi geçen yerel yönetimlerin yatırım kararlarını etkileyeceği düşünülen 6 farklı kriter (nüfus artışı, bölgesel kişi başı GSYİH, lokasyon, jeolojik etki, politik risk ve finansal risk) dikkate alınmıştır. Öte yandan, belirtilen bu amaca ulaşabilmek için bulanık DEMATEL yönteminden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, nüfus artışı ve bölgesel kişi başı GSYİH rakamının yerel yönetimlerin yatırım seçimlerini etkileyen en önemli kriterler olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara ek olarak, jeolojik etki en çok etkileyen kriter, nüfus artışı ise en çok etkilenen kriter olarak öne çıkmaktadır. Bu sonuçlar dikkate alındığında, yerel yönetimlerin ağırlıklı olarak nüfusu yoğun olan ve bölgesel anlamda daha da kalkınmış olan kesimlere yatırım yaptıkları anlaşılmaktadır. Söz konusu bilgilerden yola çıkılarak yerel yönetimlerin nüfusu az olan ve ekonomik anlamda kalkınmamış bölgeleri de göz ardı etmemeleri gerektiğini söyleyebilmek mümkündür. Bu sayede, ülkenin ekonomik olarak gelişmesine katkı sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Yatırım Seçimi, Bulanık DEMATEL

JEL Sınıflandırması: H72, R11

 • Abkowitz, M., & Camp, J. (2017). Structuring an Enterprise Risk Assessment Protocol: Traditional Practice and New Methods. Risk Management and Insurance Review, 20(1), 79-97.
 • Bağdadioğlu, N., & Bayır, H. (2004). Türkiye'de Belediyelerin Göreli Etkinliği ve Mart 2004 Yerel Seçim Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), s. 223-242.
 • Baş, H. (2017). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Aileye Yönelik Sosyal Politikaları Üzerinden Bir Değerlendirme. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 165-196.
 • Baş, H., & Çetin, B. I. (2017). Bir Sosyal Belediyecilik Uygulaması Olarak İstanbul Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Bekaert, G., Harvey, C. R., Lundblad, C. T., & Siegel, S. (2016). Political risk and international valuation. Journal of Corporate Finance, 37, 1-23. Bilgin, M. (2002). Yerel Yönetimlerin Bölgesel kalkınmadaki Etkinliği: Göller Bölgesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), s. 313-330.
 • Bodnaruk, A., & Simonov, A. (2015). Do financial experts make better investment decisions?. Journal of financial Intermediation, 24(4), 514-536.Bülbül, D. (2013). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kamu Kesimi Bütçesi Üzerine Etkileri. International Anatolia Academic Online Journal/Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), s. 48-69.
 • Clapp, J. (2017). Responsibility to the rescue? Governing private financial investment in global agriculture. Agriculture and human values, 34(1), 223-235.Davies, R. B., & Killeen, N. (2018). Location decisions of non‐bank financial foreign direct investment: Firm‐level evidence from Europe. Review of International Economics, 26(2), 378-403.
 • Dinçer, H., Hacıoğlu, Ü., & Yüksel, S. (2017). Balanced scorecard based performance measurement of European airlines using a hybrid multicriteria decision making approach under the fuzzy environment. Journal of Air Transport Management, 63, 17-33.
 • Dinçer, H., Yüksel, S., & Martínez, L. (2019). Balanced scorecard-based Analysis about European Energy Investment Policies: A hybrid hesitant fuzzy decision-making approach with Quality Function Deployment. Expert Systems with Applications, 115, 152-171.
 • Dinçer, H., & Yüksel, S. (2018). Financial Sector-Based Analysis of the G20 Economies Using the Integrated Decision-Making Approach with DEMATEL and TOPSIS. In Emerging Trends in Banking and Finance (pp. 210-223). Springer, Cham.
 • Dinçer, H., Yüksel, S., & Çetiner, İ. T. (2019). Strategy Selection for Organizational Performance of Turkish Banking Sector With the Integrated Multi-Dimensional Decision-Making Approach. In Handbook of Research on Contemporary Approaches in Management and Organizational Strategy (pp. 273-291). IGI Global.
 • Dinçer, H., Yuksel, S., & Bozaykut-Buk, T. (2018). Evaluation of Financial and Economic Effects on Green Supply Chain Management With Multi-Criteria Decision-Making Approach: Evidence From Companies Listed in BIST. In Handbook of Research on Supply Chain Management for Sustainable Development (pp. 144-175). IGI Global.
 • Dinçer, H., Yüksel, S., & Şenel, S. (2018). Analyzing the Global Risks for the Financial Crisis after the Great Depression Using Comparative Hybrid Hesitant Fuzzy Decision-Making Models: Policy Recommendations for Sustainable Economic Growth. Sustainability, 10(9), 3126.
 • Dinçer, H., Yüksel, S., Adalı, Z., & Aydın, R. (2018). Evaluating the Role of Research and Development and Technology Investments on Economic Development of E7 Countries. Organizational Transformation and Managing Innovation in the Fourth Industrial Revolution, 245.
 • Erdoğan, H. (2015). Belediye Yatırımlarının Finansmanında Yap-İşlet-Devret Alternatifi: Antalya Sarısu Mesire Alanı Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(3), s. 471-486.
 • Ersin, İ., & Duran, S. (2017). Faizsiz Finans Döngüsünü Oluşturma Açısından Adil Ekonomik Düzen Söyleminin Kredileşme İlkeleri Ve Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 12(8).
 • Faguet, J.-P. (2002). The Determınants Of Central Vs. Local Government Investment: Instıtutıons And Polıtıcs Matter. LSE Development Studies Institute Working Series, s. 02-38. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.373601
 • Guo, S., & Shi, Y. (2018). Infrastructure İnvestment in China: A Model of Local Government Choice Under Land Financing. Journal of Asian Economics, 56, s. 24-35.
 • Gümüş, M., & Yereli, A. B. (2016). Yerel Yönetimlerin Finansmanında Yerel Yönetim Bankacılığı Uygulaması, İller Bankası Örneği ve Türkiye İçin Öneriler. Sosyoekonomi, 24(28), s. 209-234.
 • Hu, J., Li, G., & Zhu, F. (2017). Regional Financial Developments and Research and Development Investment–Cash Flow Sensitivity: Evidence on Chinese Public High‐Tech Companies. International Review of Finance, 17(4), 627-643.
 • Huang, Z., & Du, X. (2018). Holding The Market Under The Stimulus Plan: Local Government Financing Vehicles' Land Purchasing Behavior in China. China Economic Review, 50, s. 85-100.
 • Koçak, O., Arslan, H., & Eti, S. (2017). Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Pendik Belediyesi Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 119-144.
 • Koçak, O., Eti, S. & Bayram, Y. (2018). The Challenges In The Process Of Social State In Turkey: A Sample From Istanbul. International Journal of Current Multidisciplinary Studies, 4(1), 859-863.
 • Kokovikhin, A. Y., Ogorodnikova, E. S., Williams, D., & Plakhin, A. Y. (2017). Institutional Factors in the Evaluation by the Entrepreneur of Municipality Investment Climate. Èkonomika Regiona, 13(1), s. 80-92.
 • Liao, X., & Liu, Y. (2014). Local fiscal distress and investment efficiency of local SOEs. China Journal of Accounting Research, 7(2), s. 119-147.Oktar, S., & Yüksel, S. (2015). 1998 Yılında Rusya'da Yaşanan Bankacılık Krizi Ve Öncü Göstergeleri. Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences, 37(2).
 • Oktar, S., & Yüksel, S. (2016). Bankalarin Türev Ürün Kullanimini Etkileyen Faktörler: Mars Yöntemi ile Bir Inceleme/Determinants of the Use Derivatives in Banking: An Analysis with MARS Model. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(620), 31.
 • Ökmen, M., Kırlı, M., & Züngün, D. (2013). Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Kullanımı İle Yerel Yönetim Yatırım Projelerinin Finansmanı. M. Ökmen, U. Çağatay, & A. Görmez içinde, Yerel ve Bölgesel Kalkınma (s. 39-50). Ankara: Orion Yayınevi.
 • Ömürgönülşen, U., Pirgaip, Ç. Z., & Pirgaip, B. (2015). Mahalli İdarelerin Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO). Maliye Dergisi(168), s. 20-30.
 • Padovani, E., W.Young, D., & Scorsone, E. (2018). The Role of a Municipality’s Financial Health in a Firm’s Siting Decision. Business Horizons, 61(2), s. 181-190.
 • Robinson, T. R. (2018). Disaster Games and the Role of Science for Informing High-level Emergency Response Planning for Nepal. In Evolving Narratives of Hazard and Risk(pp. 87-105). Palgrave Macmillan, Cham.
 • Sanusi, A., & Dwiputranti, S. (2013). Institutional Arrangement and Policy for Improving Competitiveness And Innovation in Local Government Investment. Bisnis & Birokrasi Journal, 20(1).
 • Sarafopoulos, G., & G.Ioannidis, P. (2014). Local Agents’ Cooperation as a Signal Game: Firms, Local Governments and Investment Strategies. Procedia Economics and Finance, 9, s. 133-141.
 • Stansel, D. (2009). Local Government Investment and Long-Run Economic Growth. The Journal of Social, Political, and Economic Studies, 34(2), s. 244.
 • Şener, M. (1998). Türkiye’de Belediyelerin Finansman Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(5).
 • Ulusoy, A., & Akdemir, T. (2013). Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi. Sosyoekonomi(1), s. 87-116.
 • Usta, S., & Bilgiç, E. (2016). Yerel Yönetimlerde Hizmet Sunumu: Kamu Özel Ortaklığı Modeli. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(23), s. 249-268.
 • Üstünışık, B. (1983). Belediyelerde Yatırım Planlaması ve Finansman Modeli. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. Kasım 05, 2018 tarihinde http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/BelmaUstunisik.pdf adresinden alındı
 • Yüksel, F. (2003). Belediye Gelirlerinde Yetersizlikler ve Alternatif Çözüm Önerileri. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6), s. 48-60.
 • Yüksel, S., Dinçer, H., & Emir, Ş. (2017). Comparing the performance of Turkish deposit banks by using DEMATEL, Grey Relational Analysis (GRA) and MOORA approaches. World Journal of Applied Economics, 3(2), 26-47.
 • Yüksel, S., Mukhtarov, S., Mahmudlu, C., Mikayilov, J. I., & Iskandarov, A. (2018). Measuring International Migration in Azerbaijan. Sustainability, 10(1), 132.
 • Yüksel, S. (2017). Determinants of the credit risk in developing countries after economic crisis: A case of Turkish banking sector. In Global financial crisis and its ramifications on capital markets (pp. 401-415). Springer, Cham.
 • Yüksel, S. (2016). Bankaların Takipteki Krediler Oranını Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Bankacılar Dergisi, 98, 41-56.Yüksel, S., & Özsarı, M. (2016). Bölgesel Kalkınmada Bankacılık Sektörünün Önemi: KOP Bölgesi Üzerine Bir Uygulama. IV. KOP Sempozyumu, Karaman, Türkiye.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İrfan ERSİN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Hasan DİNÇER
Ülke: Turkey


Yazar: Serhat YÜKSEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2019

APA Ersi̇n, İ , Di̇nçer, H , Yüksel, S . (2019). Yerel Yönetimlerde Yatırım Kriterlerinin Belirlenmesi: Bulanık DEMATEL Yöntemiyle Bir Analiz . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 477-493 . DOI: 10.18657/yonveek.496291