Makaleler


S. YUKSEL, G. UBAY
Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörlerinin MARS Metodolojisi İle Belirlenmesi, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, (2020)
S. YÜKSEL, H. DİNÇER, Ö. KIYAK
Merkez Bankalarının Faiz Politikalarının Döviz Kuru Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye Üzerine Bir Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, (2019)
İ. ERSİN, H. DİNÇER, S. YÜKSEL
Yerel Yönetimlerde Yatırım Kriterlerinin Belirlenmesi: Bulanık DEMATEL Yöntemiyle Bir Analiz, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
S. ETİ, H. DİNÇER, S. YÜKSEL
G20 ÜLKELERİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 5 YILLIK GELECEĞİNİN ARIMA YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ, Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, (2019)
H. DİNÇER, S. YÜKSEL, M. KARTAL
Finansal ve Ekonomik Kararlılık Sağlayabilmek İçin Rekabetçi Piyasalarda Banka Faiz Oranının Rolü, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, (2019)
S. ŞENEL UZUNKAYA, H. DİNÇER, S. YÜKSEL
ABD’nin Ekonomik Gelişmesinin Tarihsel Bir Analizi (1947-2017), MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)
H. DİNÇER, S. YUKSEL
Identifying the Causality Relationship between Health Expenditure and Economic Growth: An Application on E7 Countries, Journal of Health Systems and Policies, (2019)
O. ALHAN, S. YÜKSEL
KADIN ÇALIŞANLARIN BANKA BÜYÜKLÜĞÜ VE KARLILIĞINA ETKİSİ: ENGLE-GRANGER EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA, İş'te Davranış Dergisi, (2018)
H. DİNÇER, S. YÜKSEL
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Finans Sektöründeki Uygulamasına Yönelik Yapılmış Çalışmaların Analizi, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, (2018)
S. ZENGİN, S. YÜKSEL, M. KARTAL
Türkiye'deki Düşük Hanehalkı Tasarrufuna Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yaşar University, (2018)
S. ZENGİN, S. YÜKSEL, M. KARTAL
Understanding the Factors That Affect Foreign Direct Investment in Turkey by Using Mars Method, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, (2018)
S. YUKSEL, M. ÖZSARI
TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MARS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ, Politik Ekonomik Kuram, (2017)
M. KARTAL, S. YÜKSEL
Türk Bankacılık Sektörü Açısından Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, (2017)
S. YÜKSEL, İ. CANÖZ, Z. ADALI
Determination of the Variables Affecting the Price Earning Ratios of Deposit Banks in Turkey by Mars Method, Fiscaoeconomia, (2017)
S. YÜKSEL, S. OKTAR
Okun Yasasının Farklı Gelişme Düzeyindeki Ülkelere İlişkin Ekonometrik Analizi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2017)