Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2, 113 - 124, 02.11.2021
https://doi.org/10.32705/yorumyonetim.996721

Öz

Covid-19 salgını gerek kişilerarası ilişkilerde gerekse kişilerin yaşam tarzlarında köklü değişimlere sebebiyet vermiştir. Bu değişimlerden bir tanesi de teknolojik araçların kaçınılmaz tüketimi ve giderek artan kullanımı olmuştur. Yapılan araştırmalar pandemi döneminde artan teknoloji bağımlılığına dikkat çekerek, bu bağımlılığa sebep olan faktörlerin araştırılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu çalışmada, pandemi dönemindeki genel teknoloji kullanım alışkanlıkları incelenerek, kişilerin teknoloji bağımlılıkları ve diğer teknoloji kullanım alışkanlıkları ile çeşitli demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. 314 kişiden elde edilen verilerin analizi neticesinde, teknoloji bağımlılığının yaş ve ekonomik düzey ile negatif; sosyal ağlarda vakit geçirme, mesajlaşma ve teknolojik aletlerle vakit geçirme süreleri ile pozitif ilişkili olduğu bulunmuştur. Teknoloji bağımlılığı ve cinsiyet arasında herhangi bir anlamlı ilişki elde edilememiştir.

Kaynakça

 • Açık, D. (2020) Kovid-19 döneminde bireylerin cep telefonlarıyla geçirdikleri süre büyük oranda arttı, SODİGEM. Available at: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/kovid-19-doneminde-bireylerin-cep-telefonlariyla-gecirdikleri-sure-buyuk-oranda-artti/1840489.
 • Aktaş, B. and Bostancı, N. (2021) ‘Covid-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerindeki Oyun Bağımlılığı Düzeyleri ve Pandeminin Dijital Oyun Oynama Durumlarına Etkisi’, Bağımlılık Dergisi, 22(2), pp. 129–138. doi: 10.51982/bagimli.827756.
 • American Psychiatric Association (1987) Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC.
 • Baltacı, Ö., Akbulut, Ö. F. and Zafer, R. (2020) ‘COVID-19 pandemisinde problemli internet kullanımı: Bir nitel araştırma’, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3), pp. 126–140.
 • Bates, L. vd. (2020) ‘COVID-19 Impact on Behaviors across the 24-Hour Day in Children and Adolescents: Physical Activity, Sedentary Behavior, and Sleep’, Children, 7(9), p. 138. doi: 10.3390/children7090138.
 • Boursier, V. vd. (2020) ‘Facing Loneliness and Anxiety During the COVID-19 Isolation: The Role of Excessive Social Media Use in a Sample of Italian Adults’, Frontiers in Psychiatry, 11(December), pp. 1–10. doi: 10.3389/fpsyt.2020.586222.
 • Cakiroglu, S., Soylu, N. and Gormez, V. (2021) ‘Re-evaluating the Digital Gaming Profiles of Children and Adolescents during the COVID-19 Pandemic: A Comparative Analysis Comprising 2 Years of Pre-Pandemic Data’, ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions, 8(1), pp. 51–57. doi: 10.5152/addicta.2021.21019.
 • Caponnetto, P. vd. (2021) ‘Smartphone addiction across the lifetime during Italian lockdown for COVID-19’, Journal of Addictive Diseases, 0(0), pp. 1–11. doi: 10.1080/10550887.2021.1889751.
 • Dong, H. vd. (2020) ‘Internet Addiction and Related Psychological Factors Among Children and Adolescents in China During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Epidemic’, Frontiers in Psychiatry, 11(September), pp. 1–9. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00751.
 • DSÖ. (2020). Dünya Sağlık Örgütü. T.C. Sağlık Bakanlığı: https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66494/pandemi.html adresinden alındı
 • Duan, L. vd. (2020) ‘An investigation of mental health status of children and adolescents in china during the outbreak of COVID-19’, Journal of Affective Disorders, 275, pp. 112–118. Available at: An investigation of mental health status of children and adolescents in china during the outbreak of COVID-19.
 • Elhai, J. D. vd. (2021) ‘Health anxiety related to problematic smartphone use and gaming disorder severity during COVID-19: Fear of missing out as a mediator’, Human Behavior and Emerging Technologies, 3(1), pp. 137–146. doi: 10.1002/hbe2.227.
 • Fernandes, B. vd. (2020) ‘The impact of COVID-19 lockdown on internet use and escapism in adolescents’, Revista de Psicologia Clinica con Ninos y Adolescentes, 7(3), pp. 59–65. doi: 10.21134/rpcna.2020.mon.2056.
 • Gioia, F. vd. (2021) ‘The Effects of the Fear of Missing Out on People’s Social Networking Sites Use During the COVID-19 Pandemic: The Mediating Role of Online Relational Closeness and Individuals’ Online Communication Attitude’, Frontiers in Psychiatry, 12(February), pp. 1–11. doi: 10.3389/fpsyt.2021.620442.
 • Göker, M. E. and Turan, Ş. (2020) ‘Covid-19 pandemi̇si̇ süreci̇nde Problemli̇ Teknoloji̇ Kullanımı’, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5(Covid-19 Özel Sayı), pp. 0–2.
 • Griffiths, M. (2005) ‘A “components” model of addiction within a biopsychosocial framework’, Journal of Substance Use, 10(4), pp. 191–197. doi: 10.1080/14659890500114359.
 • Griffiths, M. D. and Szabo, A. (2014) ‘Is excessive online usage a function of medium or activity? An empirical pilot study’, Journal of Behavioral Addictions, 3(1), pp. 74–77. doi: 10.1556/JBA.2.2013.016.
 • Gümüşgül, O. and Aydoğan, R. (2020) ‘Yeni tip koronavirüs-COVID-19 kaynaklı evde geçirilen boş zamanların ev içi rekreatif oyunlar ile değerlendirilmesi’, Spor Eğitim Dergisi, 4(1), pp. 107–114.
 • Jahan, I. vd. (2021) ‘How has the covid-19 pandemic impacted internet use behaviors and facilitated problematic internet use? A bangladeshi study’, Psychology Research and Behavior Management, 14, pp. 1127–1138. doi: 10.2147/PRBM.S323570.
 • Kemp, S. (2021). Dijital 2021 : Türkiye. We Are Social: https://datareportal.com/reports/digital-2021-turkey?rq=turkey adresinden alındı
 • Király, O. vd. (2020) ‘Preventing problematic internet use during the COVID-19 pandemic: Consensus guidance’, Comprehensive Psychiatry, 100, pp. 1–4. doi: 10.1016/j.comppsych.2020.152180.
 • Koc, T. and Akbıyık, A. (2020a) ‘Dijital Çağda Sosyal Asosyallik: Sosyotelizm (Phubbing)’, in Sağıroğlu, Ş. vd. (eds) Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler. Ankara: Nobel Yayıncılık, pp. 343–366.
 • Koc, T. and Akbıyık, A. (2020b) ‘Social Network Sites (SNS) and Their Irrepressible Popularity: Can They Really Cause an Addiction?’, in Managing Social Media Practices in the Digital Economy. IGI Global, pp. 234–263.
 • Koç, T. and Turan, A. H. (2020) ‘The Relationships Among Social Media Intensity, Smartphone Addiction, and Subjective Wellbeing of Turkish College Students’, Applied Research in Quality of Life. doi: 10.1007/s11482-020-09857-8.
 • Kuss, D. J. and Griffiths, M. D. (2017) ‘Social networking sites and addiction: Ten lessons learned’, International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(3). doi: 10.3390/ijerph14030311.
 • Lee, Y. C., Malcein, L. A. and Kim, S. C. (2021) ‘Information and communications technology (ICT) usage during COVID-19: Motivating factors and implications’, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7). doi: 10.3390/ijerph18073571.
 • Marsden, J. vd. (2020) ‘Mitigating and learning from the impact of COVID-19 infection on addictive disorders’, Addiction, 115(6), pp. 1007–1010. doi: 10.1111/add.15080.
 • Meyer, J. vd. (2020) ‘Changes in Physical Activity and Sedentary Behavior in Response to COVID-19 and Their Associations with Mental Health in 3052 US Adults’, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), pp. 1–13.
 • Montag, C. and Elhai, J. D. (2020) ‘Discussing digital technology overuse in children and adolescents during the COVID-19 pandemic and beyond: On the importance of considering Affective Neuroscience Theory’, Addictive Behaviors Reports, 12.
 • Okunlola, M. A. vd. (2020) ‘Perceived myths and misconceptions about the novel COVID-19 outbreak.’, SciMedicine Journal, 2(3), pp. 108–117.
 • Öztürk, M. (2017). TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı. TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı.
 • Öztürk, A. (2021) ‘Information Technology Addiction During the COVID-19 Pandemic’, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), pp. 195–219. doi: 10.31463/aicusbed.903612.
 • Potas, N. vd. (2021) ‘Technology addiction of adolescents in the COVID-19 era: Mediating effect of attitude on awareness and behavior’, Current Psychology. doi: 10.1007/s12144-021-01470-8.
 • Ruiz-Palmero, J. vd. (2021) ‘Study of the use and consumption of mobile devices in university students’, Digital Education Review, 39, pp. 89–106.
 • Saechang, O., Yu, J. and Li, Y. (2021) ‘Public Trust and Policy Compliance during the COVID-19 Pandemic: The Role of Professional Trust’, Healtcare, 9(2), p. 151.
 • Sarı, H. (2020). 2021 yılı için 10 'iş' trendi. https://www.dunya.com/ekonomi/2021-yili-icin-10-is-trendi-haberi-604314 adresinden alındı.
 • Savci, M. and Aysan, F. (2017) ‘Technological addictions and social connectedness: Predictor effect of internet addiction, social media addiction, digital game addiction and smartphone addiction on social connectedness’, Dusunen Adam, 30(3), pp. 202–216. doi: 10.5350/DAJPN2017300304.
 • Serenko, A. and Turel, O. (2020) ‘Directing Technology Addiction Research in Information Systems: Part I. Understanding Behavioral Addictions’, ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems, 51(3), pp. 81–96.
 • Sun, Yan vd. (2020) ‘Brief Report: Increased Addictive Internet and Substance Use Behavior During the COVID-19 Pandemic in China’, American Journal on Addictions, 29(4), pp. 268–270. doi: 10.1111/ajad.13066.
 • TÜİK. (2020). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020. Türkiye İstatistik Kurumu: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-and-Communication-Technology-(ICT)-Usage-in-Households-and-by-Individuals-2020-33679 adresinden alındı.
 • Üstün, Ç. and Özçiftçi, S. (2020) ‘COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: bir değerlendirme çalışması’, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi Özel Sayısı, 25(1), pp. 142–153.
 • Watson, A. (2020) Consuming media at home due to the coronavirus worldwide 2020, by country, Statista. https://www.statista.com/statistics/1106498/home-media-consumption-coronavirus-worldwide-by-country/ adresinden alındı.
 • Web of Science (2021) WoS Analyze Results. https://www.webofscience.com/wos/woscc/analyze-results/34303b5b-5460-43d4-89ff-b2268d46d558-078f16a2 adresinden alındı.
 • Wong, C. W. vd. (2021) ‘Digital Screen Time During the COVID-19 Pandemic: Risk for a Further Myopia Boom?’, American Journal of Ophthalmology, 223, pp. 333–337.
 • Xuereb, S. vd. (2021) ‘Substitution behaviors among people who gamble during COVID-19 precipitated casino closures’, International Gambling Studies, pp. 1–15. doi: 10.1080/14459795.2021.1903062.
 • Yang, X. vd. (2021) ‘The Relationship Between Technology Use and Problem Technology Use and Potential Psychosocial Mechanisms: Population-Based Telephone Survey in Community Adults During COVID-19’, Frontiers in Psychology, 12(August). doi: 10.3389/fpsyg.2021.696271.
 • Yerlikaya, T. (2020) ‘Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi’, Yeşilay. https://www.yesilay.org.tr/tr/makaleler/koronavirus-dijital-bagimligi-tetikledi adresinden alındı.
 • Yıldız, S. and Bektaş, F. (2021) ‘Evaluation of the Changes in the Way of Spending Leisure Time of Children in the Covid-19 Epidemic with the Views of Parents’, Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences, 26(1), pp. 99–122.
 • Zara, M. C. and Monteiro, L. H. A. (2021) ‘The negative impact of technological advancements on mental health: An epidemiological approach’, Applied Mathematics and Computation, 396, p. 125905. doi: 10.1016/j.amc.2020.125905.
 • Zhang, M. X. vd. (2021) ‘Problematic smartphone use during the covid-19 pandemic: Its association with pandemic-related and generalized beliefs’, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(11). doi: 10.3390/ijerph18115724.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Betül AÇIK Bu kişi benim
0000-0002-0421-0270
Türkiye


Tuğba KOÇ (Sorumlu Yazar)
Sakarya Üniversitesi
0000-0002-2454-9992
Türkiye


Osman USLU
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0002-0571-6281
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Kasım 2021
Başvuru Tarihi 17 Eylül 2021
Kabul Tarihi 12 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yorumyonetim996721, journal = {Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2125}, address = {41 Kanuni Sokak-Kemal Paşa Mahallesi Serdivan Sakarya}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {113 - 124}, doi = {10.32705/yorumyonetim.996721}, title = {TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Açık, Betül and Koç, Tuğba and Uslu, Osman} }
APA Açık, B. , Koç, T. & Uslu, O. (2021). TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ . Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi , 9 (2) , 113-124 . DOI: 10.32705/yorumyonetim.996721
MLA Açık, B. , Koç, T. , Uslu, O. "TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ" . Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 9 (2021 ): 113-124 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yorumyonetim/issue/65667/996721>
Chicago Açık, B. , Koç, T. , Uslu, O. "TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 9 (2021 ): 113-124
RIS TY - JOUR T1 - TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ AU - Betül Açık , Tuğba Koç , Osman Uslu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32705/yorumyonetim.996721 DO - 10.32705/yorumyonetim.996721 T2 - Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 124 VL - 9 IS - 2 SN - -2602-2125 M3 - doi: 10.32705/yorumyonetim.996721 UR - https://doi.org/10.32705/yorumyonetim.996721 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ %A Betül Açık , Tuğba Koç , Osman Uslu %T TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ %D 2021 %J Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi %P -2602-2125 %V 9 %N 2 %R doi: 10.32705/yorumyonetim.996721 %U 10.32705/yorumyonetim.996721
ISNAD Açık, Betül , Koç, Tuğba , Uslu, Osman . "TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 9 / 2 (Kasım 2021): 113-124 . https://doi.org/10.32705/yorumyonetim.996721
AMA Açık B. , Koç T. , Uslu O. TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ. Yorum-Yönetim-Yöntem (JIMM). 2021; 9(2): 113-124.
Vancouver Açık B. , Koç T. , Uslu O. TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ. Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi. 2021; 9(2): 113-124.
IEEE B. Açık , T. Koç ve O. Uslu , "TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN COVID 19'UN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ", Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 113-124, Kas. 2021, doi:10.32705/yorumyonetim.996721

Değerli akademisyenler ve yazarlar

Dergi sistemine yüklenmiş olan çalışmalarınızda yazarlara ait bilgilerin olmaması gerekmektedir. Değerli yazarlarımızın bu uyarı dikkate almaları önemli rica olunur.

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup; yayın gönderimi, yayın değerlendirme ve makale yayınlama süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. 


88x31.png

Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.