Olgu Sunumu
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Dönüştürülmüş Sınıf Modeline İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 3, 353 - 368, 01.12.2019
https://doi.org/10.2399/yod.18.048

Öz

Bu araştırmanın amacı, dönüştürülmüş sınıf modeline ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Çalışma dokuz hafta boyunca Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 39 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmelerden alınan verileri analiz etmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına dayanarak öğrencilerin dönüştürülmüş sınıf modeline ilişkin önemli oranda olumlu görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Buna ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde sınıf içi zamanın verimli hale gelmesi, öğrenilenleri pekiştirmeyi sağlaması, daha fazla uygulama yapma olanağı sunması, zaman ve mekan esnekliğinin olması, tekrar etme olanağı sunması, kendi hızında öğrenme olanağı sunması, kalıcı ve aktif öğrenmeyi sağlaması, derse hazırlıklı gelinmesi, öğrencilerin sorumluluk almaları modelin bazı olumlu yönleri olarak tarif edilmiştir. Model hakkında en çok vurguladıkları olumsuz yönleri ise teknolojik yetersizlikler, teknik sorunlar, geçmiş alışkanlıklar, video sürelerin uygun olmaması, iş yükü ve derse gelme zorunluluğudur. Ayrıca öğrenciler modelin diğer dersler için de uygulanabilir bir yöntem olduğunu ve meslek hayatlarında bu model ile ders işlemeyi tercih etmek istediklerini ifade etmişlerdir.

Kaynakça

 • AlJaser, A. M. (2017). Effectiveness of using flipped classroom strategy in academic achievement and self-efficacy among education students of Princess Nourah bint Abdulrahman University. English Language Teaching, 10(4), 67–77.
 • Arnold-Garza, S. (2014). The flipped classroom teaching model and its us efor information literacy instruction. Communications in Information Literacy, 8(1), 7–22.
 • Atwa, Z. M., Din, R., & Hussin, M. (2017). Effectiveness of flipped learning in physics education on Palestinian High School students’ achievement. Journal of Personalized Learning, 2(1), 73–85.
 • Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Balıkçı, H. C. (2015). “Flipped classroom” modeliyle hazırlanan derse ilişkin öğrenci görüşlerinin ve ders başarılarının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington, DC: International Society for Technology in Education.
 • Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013, June). The flipped classroom: A survey of the research. ASEE National Conference Proceedings, 30(9), 1–18.
 • Boyraz, S. (2014). İngilizce öğretiminde tersine eğitim uygulamasının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Ceylaner, S. (2016). Dokuzuncu sınıf ingilizce öğretiminde ters yüz sınıf yönteminin öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluklarına ve İngilizce dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Chen, Y., Wang, Y., Kinshuk & Chen, N. S. (2014). Is FLIP enough? Or should we use the FLIPPED model instead? Computers & Education, 79, 16–27.
 • Chu, L., & Sun, S. H. (2015). The application of flipped classroom in pediatric physical therapy. Physiotherapy, 101, e252.
 • Costello, P. J. M. (2007). Action research. London: Continuum Books.
 • Çukurbaşı, B., & Kıyıcı, M. (2017). An investigation of the effects of problem-based learning activities supported via flipped classroom and LEGO-LOGO practices on the success and motivation of high school students. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1).
 • Demiralay, R. (2014). Evde ders okulda ödev modelinin benimsenmesi sürecinin yeniliğin yayılımı kuramı çerçevesinde incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dixon, K. L. (2017). The effect of the flipped classroom on urban high school students’ motivation and academic achievement in a high school science course. Unpublished doctoral dissertation, University of Liberty, Lynchburg, VA, USA.
 • Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14–27.
 • Fautch, J. M. (2015). The flipped classroom for teaching organic chemistry in small classes: Is it effective? Chemistry Education Research and Practice, 16(1), 179–186.
 • Files, D. D. (2016). Instructional approach and mathematics achievement: An investigation of traditional, online, and flipped classrooms in college algebra. Unpublished doctoral dissertation, Florida Institute of Technology, Melbourne, FL, USA.
 • Findlay-Thompson, S., & Mombourquette, P. (2014). Evaluation of a flipped classroom in an undergraduate business course. Business Education & Accreditation, 6(1), 63–72.
 • Fraga, L. M., & Harmon, J. (2014). The flipped classroom model of learning in higher education: An investigation of preservice teachers’ perspectives and achievement. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 31(1), 18–27.
 • Frydenberg, M. (2013). Flipping Excel. Information Systems Education Journal, 11(1), 63–73.
 • Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning &Leading with Technology, 39(8), 12–17.
 • Gençer, B. G., Gürbulak, N., & Adıgüzel, T. (2014). Eğitimde yeni bir süreç: Ters-yüz sınıf sistemi. International Teacher Education Conference, February 5–7, 2014, Dubai, UAE.
 • Görü-Doğan, T. (2015). Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: Tersyüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 24–48.
 • Graham, M., McLean, J., Read, A., Suchet-Pearson, S., & Viner, V. (2017). Flipping and still learning: Experiences of a flipped classroom approach for a third-year undergraduate human geography course. Journal of Geography in Higher Education, 41(3), 403–417.
 • Güç, F. (2017). Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler konusunda ters-yüz sınıf uygulamasının etkileri. Yüksek lisans tezi, Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Halili,S. H., & Zainuddin, Z. (2015). Flipping the classroom: What we know and what we do not. The Online Journal of Distance Education and e-Learning (TOJDEL), 3(1), 28–35.
 • Hawks, S. J. (2014). The flipped classroom: Now or never? AANA Journal, 82(4), 264–269.
 • Herreid, C. F., & Schiller, N. A. (2013). Case studies and the flipped classroom. Journal of College Science Teaching, 42(5), 62–66.
 • Johnson, D. (2012). Power up! Taking charge of online learning. Educational Leadership, 70(3), 84–85.
 • Kara, C. O. (2016). Tıp Fakültesi klinik eğitiminde ters yüz sınıf modeli kullanılabilir mi? Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Millard, E. (2012). 5 reasons flipped classrooms work: Turning lectures into homework to boost student engagement and increase technology fueled creativity. University Business, 15(11), 26-29.
 • Milman, N. (2012). The flipped classroom strategy: What is it and how can it be used? Distance Learning, 9(3), 85–87.
 • Osguthorpe R. T., & Graham, C. R. (2003). Blended learning environments definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–233.
 • Öztürk, S. (2016). Programlama öğretimindeki ters yüz öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgisayara yönelik tutumuna ve kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Pardo, A., & Mirriahi, N. (2017). Design, deployment and evaluation of a flipped learning first-year engineering course. In C. Reidsema, L. Kavanagh, R. Hadgraft, & N. Smith (Eds.), The flipped classroom: Practice and practices in higher education (pp. 177–191). Singapur: Springer Singapore.
 • Peterson, D. J. (2016). The flipped classroom improves student achievement and course satisfaction in a statistics course: A quasi-experimental study. Teaching of Psychology, 43(1), 10–15.
 • Pierce, R., & Fox, J. (2012). Vodcasts and active-learning exercises in a “flipped classroom” model of a renal pharmacotherapy module. American Journal of Pharmaceutical Education, 76(10), 196.
 • Pinto, C., & Little, G. (2014). Flipped librarians: Assessing our own need to understand our users. The Journal of Academic Librarianship, 40(2), 192–193. Renner, M., & Taylor-Powell, E. (2003). Program development and evaluation. Analyzing qualitative data. Madison, WI: University of Wisconsin-Extension Cooperative Extension.
 • Sırakaya, D. A. (2015). Tersyüz sınıf modelinin akademik başarı, öz-yönetimli öğrenme hazırbulunuşluğu ve motivasyon üzerine etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Strayer, J. F. (2009). Inverting the classroom: A study of the learning environment when an intelligent tutoring system is used to help students learn. Saarbrücken: VDM Verlag Müller.
 • Talan, T. (2018). Dönüştürülmüş sınıf modeline göre e-öğrenme ortamının tasarımı ve modelin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Talan, T., & Gülseçen, S. (2018). Ters-yüz sınıf ve harmanlanmış öğrenmede öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9(3), 563–580.
 • Thai, T. N., De Wever, B., & Valcke, M. (2017). The impact of a flipped classroom design on learning performance in higher education: Looking for the best “blend” of lectures and guiding questions with feedback. Computers & Education, 107, 113–126.
 • Topalak, Ş. (2016). Çevrilmiş öğrenme modelinin başlangıç seviyesi piyano öğretimine etkisi. Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Touchton, M. (2015). Flipping the classroom and student performance in advanced statistics: Evidence from a quasi-experiment. Journal of Political Science Education, 11(1), 28–44.
 • Turan, Z. (2015). Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Umutlu, D. (2016). Ters-yüz edilmiş sınıf modelindeki farklı video tasarımlarının İngilizce yazma becerisi üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Urfa, M. (2017). Bilim etiği öğretiminde ters yüz sınıf modelinin uygulanması. Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Yavuz, M. (2016). Ortaöğretim düzeyinde ters yüz sınıf uygulamalarının akademik başarı üzerine etkisi ve öğrenci deneyimlerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. N., Sarsar, F., & Ateş Çobanoğlu, A. (2017). Dönüştürülmüş sınıf uygulamalarının alanyazına dayalı incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 76–86.
 • Zappe, S. Leicht, R., Messner, J., Litzinger, T., & Lee, H. W. (2009). Flipping the classroom to explore active learning in a large undergraduate course. ASEE Annual Conference, June 14–17, 2009, Austin, TX, USA.

An Analysis of Students' Views on Flipped Classroom

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 3, 353 - 368, 01.12.2019
https://doi.org/10.2399/yod.18.048

Öz

The aim of this case study is to determine student views on the flipped classroom. It was conducted for nine weeks with 39 students in the Science Education department. The semi-structured interview technique was utilized during the data collection process. The content analysis method was used in order to analyze the data collected from the interviews. The findings of the research revealed that students have positive opinions regarding the flipped classroom. When their perceptions were examined, some positive aspects of the model including time-efficiency in the classroom, learning reinforcement, more practice in the classroom, time and space flexibility, revision opportunity, opportunity to learn at individual's own pace, permanent and active learning, preparing for the lesson and undertaking responsibility were identified. The most emphasized negative aspects of the model included technological inadequacy, technical problems, past habits, lack of proper video duration, workload and the necessity of class attendance. In addition, students stated that the model is viable for other courses and that they would prefer to use this model for their future profession.

Kaynakça

 • AlJaser, A. M. (2017). Effectiveness of using flipped classroom strategy in academic achievement and self-efficacy among education students of Princess Nourah bint Abdulrahman University. English Language Teaching, 10(4), 67–77.
 • Arnold-Garza, S. (2014). The flipped classroom teaching model and its us efor information literacy instruction. Communications in Information Literacy, 8(1), 7–22.
 • Atwa, Z. M., Din, R., & Hussin, M. (2017). Effectiveness of flipped learning in physics education on Palestinian High School students’ achievement. Journal of Personalized Learning, 2(1), 73–85.
 • Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Balıkçı, H. C. (2015). “Flipped classroom” modeliyle hazırlanan derse ilişkin öğrenci görüşlerinin ve ders başarılarının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington, DC: International Society for Technology in Education.
 • Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013, June). The flipped classroom: A survey of the research. ASEE National Conference Proceedings, 30(9), 1–18.
 • Boyraz, S. (2014). İngilizce öğretiminde tersine eğitim uygulamasının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Ceylaner, S. (2016). Dokuzuncu sınıf ingilizce öğretiminde ters yüz sınıf yönteminin öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluklarına ve İngilizce dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Chen, Y., Wang, Y., Kinshuk & Chen, N. S. (2014). Is FLIP enough? Or should we use the FLIPPED model instead? Computers & Education, 79, 16–27.
 • Chu, L., & Sun, S. H. (2015). The application of flipped classroom in pediatric physical therapy. Physiotherapy, 101, e252.
 • Costello, P. J. M. (2007). Action research. London: Continuum Books.
 • Çukurbaşı, B., & Kıyıcı, M. (2017). An investigation of the effects of problem-based learning activities supported via flipped classroom and LEGO-LOGO practices on the success and motivation of high school students. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1).
 • Demiralay, R. (2014). Evde ders okulda ödev modelinin benimsenmesi sürecinin yeniliğin yayılımı kuramı çerçevesinde incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dixon, K. L. (2017). The effect of the flipped classroom on urban high school students’ motivation and academic achievement in a high school science course. Unpublished doctoral dissertation, University of Liberty, Lynchburg, VA, USA.
 • Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14–27.
 • Fautch, J. M. (2015). The flipped classroom for teaching organic chemistry in small classes: Is it effective? Chemistry Education Research and Practice, 16(1), 179–186.
 • Files, D. D. (2016). Instructional approach and mathematics achievement: An investigation of traditional, online, and flipped classrooms in college algebra. Unpublished doctoral dissertation, Florida Institute of Technology, Melbourne, FL, USA.
 • Findlay-Thompson, S., & Mombourquette, P. (2014). Evaluation of a flipped classroom in an undergraduate business course. Business Education & Accreditation, 6(1), 63–72.
 • Fraga, L. M., & Harmon, J. (2014). The flipped classroom model of learning in higher education: An investigation of preservice teachers’ perspectives and achievement. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 31(1), 18–27.
 • Frydenberg, M. (2013). Flipping Excel. Information Systems Education Journal, 11(1), 63–73.
 • Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning &Leading with Technology, 39(8), 12–17.
 • Gençer, B. G., Gürbulak, N., & Adıgüzel, T. (2014). Eğitimde yeni bir süreç: Ters-yüz sınıf sistemi. International Teacher Education Conference, February 5–7, 2014, Dubai, UAE.
 • Görü-Doğan, T. (2015). Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: Tersyüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 24–48.
 • Graham, M., McLean, J., Read, A., Suchet-Pearson, S., & Viner, V. (2017). Flipping and still learning: Experiences of a flipped classroom approach for a third-year undergraduate human geography course. Journal of Geography in Higher Education, 41(3), 403–417.
 • Güç, F. (2017). Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler konusunda ters-yüz sınıf uygulamasının etkileri. Yüksek lisans tezi, Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Halili,S. H., & Zainuddin, Z. (2015). Flipping the classroom: What we know and what we do not. The Online Journal of Distance Education and e-Learning (TOJDEL), 3(1), 28–35.
 • Hawks, S. J. (2014). The flipped classroom: Now or never? AANA Journal, 82(4), 264–269.
 • Herreid, C. F., & Schiller, N. A. (2013). Case studies and the flipped classroom. Journal of College Science Teaching, 42(5), 62–66.
 • Johnson, D. (2012). Power up! Taking charge of online learning. Educational Leadership, 70(3), 84–85.
 • Kara, C. O. (2016). Tıp Fakültesi klinik eğitiminde ters yüz sınıf modeli kullanılabilir mi? Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Millard, E. (2012). 5 reasons flipped classrooms work: Turning lectures into homework to boost student engagement and increase technology fueled creativity. University Business, 15(11), 26-29.
 • Milman, N. (2012). The flipped classroom strategy: What is it and how can it be used? Distance Learning, 9(3), 85–87.
 • Osguthorpe R. T., & Graham, C. R. (2003). Blended learning environments definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–233.
 • Öztürk, S. (2016). Programlama öğretimindeki ters yüz öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgisayara yönelik tutumuna ve kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Pardo, A., & Mirriahi, N. (2017). Design, deployment and evaluation of a flipped learning first-year engineering course. In C. Reidsema, L. Kavanagh, R. Hadgraft, & N. Smith (Eds.), The flipped classroom: Practice and practices in higher education (pp. 177–191). Singapur: Springer Singapore.
 • Peterson, D. J. (2016). The flipped classroom improves student achievement and course satisfaction in a statistics course: A quasi-experimental study. Teaching of Psychology, 43(1), 10–15.
 • Pierce, R., & Fox, J. (2012). Vodcasts and active-learning exercises in a “flipped classroom” model of a renal pharmacotherapy module. American Journal of Pharmaceutical Education, 76(10), 196.
 • Pinto, C., & Little, G. (2014). Flipped librarians: Assessing our own need to understand our users. The Journal of Academic Librarianship, 40(2), 192–193. Renner, M., & Taylor-Powell, E. (2003). Program development and evaluation. Analyzing qualitative data. Madison, WI: University of Wisconsin-Extension Cooperative Extension.
 • Sırakaya, D. A. (2015). Tersyüz sınıf modelinin akademik başarı, öz-yönetimli öğrenme hazırbulunuşluğu ve motivasyon üzerine etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Strayer, J. F. (2009). Inverting the classroom: A study of the learning environment when an intelligent tutoring system is used to help students learn. Saarbrücken: VDM Verlag Müller.
 • Talan, T. (2018). Dönüştürülmüş sınıf modeline göre e-öğrenme ortamının tasarımı ve modelin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Talan, T., & Gülseçen, S. (2018). Ters-yüz sınıf ve harmanlanmış öğrenmede öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9(3), 563–580.
 • Thai, T. N., De Wever, B., & Valcke, M. (2017). The impact of a flipped classroom design on learning performance in higher education: Looking for the best “blend” of lectures and guiding questions with feedback. Computers & Education, 107, 113–126.
 • Topalak, Ş. (2016). Çevrilmiş öğrenme modelinin başlangıç seviyesi piyano öğretimine etkisi. Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Touchton, M. (2015). Flipping the classroom and student performance in advanced statistics: Evidence from a quasi-experiment. Journal of Political Science Education, 11(1), 28–44.
 • Turan, Z. (2015). Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Umutlu, D. (2016). Ters-yüz edilmiş sınıf modelindeki farklı video tasarımlarının İngilizce yazma becerisi üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Urfa, M. (2017). Bilim etiği öğretiminde ters yüz sınıf modelinin uygulanması. Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Yavuz, M. (2016). Ortaöğretim düzeyinde ters yüz sınıf uygulamalarının akademik başarı üzerine etkisi ve öğrenci deneyimlerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. N., Sarsar, F., & Ateş Çobanoğlu, A. (2017). Dönüştürülmüş sınıf uygulamalarının alanyazına dayalı incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 76–86.
 • Zappe, S. Leicht, R., Messner, J., Litzinger, T., & Lee, H. W. (2009). Flipping the classroom to explore active learning in a large undergraduate course. ASEE Annual Conference, June 14–17, 2009, Austin, TX, USA.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Örnek Olay
Yazarlar

Tarık TALAN> (Sorumlu Yazar)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Kilis
0000-0002-5371-4520
Türkiye


Sevinç GÜLSEÇEN Bu kişi benim
İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü, İstanbul
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Talan, T. & Gülseçen, S. (2019). Dönüştürülmüş Sınıf Modeline İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi . Yükseköğretim Dergisi , 9 (3) , 353-368 . DOI: 10.2399/yod.18.048

Yükseköğretim Dergisi, bünyesinde yayınlanan yazıların fikirlerine resmen katılmaz, basılı ve çevrimiçi sürümlerinde yayınladığı hiçbir ürün veya servis reklamı için güvence vermez. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazılarla birlikte gönderilen resim, şekil, tablo vb. unsurların özgün olması ya da daha önce yayınlanmış iseler derginin hem basılı hem de elektronik sürümünde yayınlanabilmesi için telif hakkı sahibinin yazılı onayının bulunması gerekir. Yazarlar yazılarının bütün yayın haklarını derginin yayıncısı Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) devrettiklerini kabul ederler. Yayınlanan içeriğin (yazı ve görsel unsurlar) telif hakları dergiye ait olur. Dergide yayınlanması uygun görülen yazılar için telif ya da başka adlar altında hiçbir ücret ödenmez ve baskı masrafı alınmaz; ancak ayrı baskı talepleri ücret karşılığı yerine getirilir.

TÜBA, yazarlardan devraldığı ve derginin çevrimiçi (online) sürümünde yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC-ND4.0) Lisansı aracılığıyla bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için TÜBA'dan yazılı izin alınması gereklidir.