PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE EVALUATION OF PROBLEMS EMERGING DURING THE IMPLEMENTATION PROCESS OF FATIH PROJECT BY ADMINISTRATORS, TEACHERS AND STUDENTS

Yıl 2014, Cilt: 11 Sayı: 1, 20 - 46, 06.06.2015

Öz

The purpose of this study is to explore the problems that are encountered during the pilot applications of FATIH Project (Increasing Opportunities and Improving Technology Movement) from the perspectives of school administrations, teachers and students. A case study method was used. The study was conducted during the 2011-2012 spring semester at two different high schools in Rize. The participants of the study composed of two school administrators, six teachers and thirty 9th grade students. The questionnaire and semi-structured interview form were used as data collection tool. Students were administered the interview and questionnaire while the administrators and teachers were administered only interview. Descriptive and content analysis methods were administered for data analysis. The findings were examined into administrator, teacher, and student. The findings obtained from the school administrators explained under the three main themes encountered while the findings obtained from the teachers were gathered into five main components of FATIH Project. Also, the school administrators and teachers were pointed out the three main problems: teachers' lack of in-service training on this issue, their deficiency in technological literacy, and lack of adequate infrastructure. The students’ problems were focused on four main categories: Tablets, courses, communications, and health.

Kaynakça

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N., ve Sarıçayır, S. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(15), 457 – 471.
 • Akçayır, M. (2011). Akıllı tahta kullanılarak işlenen matematik dersinin sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-8.
 • Alkan, T., Bilici, A., Akdur, T. E., Temizhan, O., Çiçek, H. (2011). Fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi, 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium. 22-24 September, Fırat University, Elazığ/Türkiye.
 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Aşkar, P., ve Usluel-Koçak, Y. (2003). Bilgisayarların benimsenme hızına ilişkin boylamsal bir çalışma: Üç okulun karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 15-25.
 • Aydın, H. C. (2002). Uzaktan eğitimin geleceğine ilişkin eğilimler, http://aof20.anadolu.edu.tr/program.htm. Adresten 21 Aralık 2012 ulaşılmıştır.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Bakırcı, H. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen öğretim süreçleriyle ilgili görüşlerinin 5e öğretim modeli açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 132-151.
 • Bilici, A. (2011). Views of teachers on educational usage of information technology devices and FATIH in education project: sincan provincial assembly primary school example, 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September, Fırat Üniversitesi, Elazığ/Türkiye.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.
 • Çelik H, C., ve Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Genişletilmiş Beşinci Baskı) Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Gültekin, M., Çubukçu, Z. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ilişkin görüşleri. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 185-20
 • Gürol, M., Donmuş, V. ve Arslan, M. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin FATİH projesi ile ilgili görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3).
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 72-92. Kayaduman, H., Sırakaya, M., Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH Projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kirk, J. and Miller, M. L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 17-188
 • Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: A interpretive approach. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2011). FATİH Projesi-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü http://fatihprojesi.meb.gov.tr/site/index.php. adresinden 23.07.2012 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Merriam, S. B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Seferoğlu, S. S., Akbıyık, C. ve Bulut, M. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilgisayarların öğrenme/öğretme sürecinde kullanımı ile ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 273-283.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • Türel, Y. K., Demirli, C. (2010). Instructional interactive whiteboard materials: Designers’ perspectives. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1437– 14
 • URL, 2012, http://www.fatihprojesi.com, Adresinden 05/18/2012 tarihinde indirilmiştir. Uçar, R., İpek, C. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin MEB hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 34-53.
 • Yavuz, S. ve Coşkun, A. S. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 274-286.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Güncelleştirilmiş Beşinci Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.

FATİH PROJESİNİN UYGULAMA SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKANSORUNLARIN İDARECİLER, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2014, Cilt: 11 Sayı: 1, 20 - 46, 06.06.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı; FATİH Projesinin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) pilot uygulamalarında karşılaşılan sorunları yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda ortaya çıkarmaktır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; 2011-2012 bahar döneminde Rize ilindeki iki lisede görevli olan 2 yönetici, 6 öğretmen ile bu iki lisenin 9. sınıfında öğrenim gören 30 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak; anket ve mülakat kullanılmıştır. Yöneticiler ve öğretmenlerle görüşme yapılırken, öğrencilerle de anket ve görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analize ve içerik analizine başvurulmuştur. Bulgular; yönetici, öğretmen ve öğrenci çerçevesinde incelenmiştir. Yöneticilerden elde edilen bulgular üç ana tema altında açıklanırken, öğretmenlerden elde edilen veriler FATİH Projesinin beş ana bileşeni altında toplanarak açıklanmıştır. Ayrıca yöneticiler ve öğretmenler FATİH projesi uygulama sürecinde; öğretmenlerin hizmet içi eğitim eksikliği, teknoloji okuryazar düzeylerinin yetersizliği ve altyapı eksikliği gibi üç temel soruna işaret etmişlerdir. Öğrenciler ise; tablet, ders, iletişim ve sağlık olmak üzere dört temel sorun üzerinde yoğunlaşmışlardır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N., ve Sarıçayır, S. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(15), 457 – 471.
 • Akçayır, M. (2011). Akıllı tahta kullanılarak işlenen matematik dersinin sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-8.
 • Alkan, T., Bilici, A., Akdur, T. E., Temizhan, O., Çiçek, H. (2011). Fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi, 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium. 22-24 September, Fırat University, Elazığ/Türkiye.
 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Aşkar, P., ve Usluel-Koçak, Y. (2003). Bilgisayarların benimsenme hızına ilişkin boylamsal bir çalışma: Üç okulun karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 15-25.
 • Aydın, H. C. (2002). Uzaktan eğitimin geleceğine ilişkin eğilimler, http://aof20.anadolu.edu.tr/program.htm. Adresten 21 Aralık 2012 ulaşılmıştır.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Bakırcı, H. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen öğretim süreçleriyle ilgili görüşlerinin 5e öğretim modeli açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 132-151.
 • Bilici, A. (2011). Views of teachers on educational usage of information technology devices and FATIH in education project: sincan provincial assembly primary school example, 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September, Fırat Üniversitesi, Elazığ/Türkiye.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.
 • Çelik H, C., ve Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Genişletilmiş Beşinci Baskı) Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Gültekin, M., Çubukçu, Z. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ilişkin görüşleri. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 185-20
 • Gürol, M., Donmuş, V. ve Arslan, M. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin FATİH projesi ile ilgili görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3).
 • İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 72-92. Kayaduman, H., Sırakaya, M., Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH Projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kirk, J. and Miller, M. L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 17-188
 • Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: A interpretive approach. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2011). FATİH Projesi-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü http://fatihprojesi.meb.gov.tr/site/index.php. adresinden 23.07.2012 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Merriam, S. B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Seferoğlu, S. S., Akbıyık, C. ve Bulut, M. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilgisayarların öğrenme/öğretme sürecinde kullanımı ile ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 273-283.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • Türel, Y. K., Demirli, C. (2010). Instructional interactive whiteboard materials: Designers’ perspectives. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1437– 14
 • URL, 2012, http://www.fatihprojesi.com, Adresinden 05/18/2012 tarihinde indirilmiştir. Uçar, R., İpek, C. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin MEB hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 34-53.
 • Yavuz, S. ve Coşkun, A. S. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 274-286.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Güncelleştirilmiş Beşinci Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan Şevki AYVACI


Hasan BAKIRCI


Mehmet Hulki BAŞAK

Yayımlanma Tarihi 6 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ayvacı, H. Ş. , Bakırcı, H. & Başak, M. H. (2014). FATİH PROJESİNİN UYGULAMA SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKANSORUNLARIN İDARECİLER, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 20-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/13704/165924