PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Akademisyenlerin Siber Zorbalığa Yönelik Algıları ve Mücadele Etme Yöntemleri

Yıl 2017, Cilt , Sayı 31, 675 - 686, 01.08.2017
https://doi.org/10.14582/DUZGEF.1806

Öz

Bu araştırmanın amacı akademisyenlerin siber zorbalık kavramına yönelik algılarını ve mücadele etme yöntemlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim (fenomenoloji) araştırması olarak desenlenmiştir. Bu kapsamda çalışma Fırat Üniversitesinde görevli 22 akademisyen üzerinde yürütülmüştür. Akademisyenlerin 5’i Uzman, 7’si Araştırma görevlisi, 5’i Öğretim görevlisi, 4’ü Yardımcı Doçent ve 1’i Doçent unvanına sahiptir. Katılımcıların 15’i erkek, 7’si kadındır. Araştırmacılar tarafından veri toplamak amacıyla ilgili kavramsal çerçeve taramasının ardından uzman kanısına göre şekillendirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuştur. Veriler içerik analizi ve betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak akademisyenlerin internet ortamındaki siber zorbalık durumlarının farkında oldukları ve siber zorbalıkla başa çıkabilecek birçok yöntemlerinin olduğu, fakat bazı akademisyenlerin arada sırada siber zorbalığa maruz kaldıkları tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Arıcak, O. T., Kınay, H. & Tanrıkulu, T. (2012). Siber zorbalık ölçeği'nin ilk psikometrik bulgulari. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2012-1), 101-114.
 • Arıcak, O. T. (2011). Siber zorbalık: Gençlerimizi bekleyen yeni tehlike. Kariyer Penceresi, 2 (6):10-12
 • Baştürk Akca, E., Sayımer, İ., Balaban Salı, J., & Ergün Başak, B. (2014). Okulda siber zorbalığın nedenleri, türleri ve medya okuryazarlığı eğitiminin önleyici çalışmalardaki yeri. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 2(2), 17-30. Belsey, B. (2004). What is
 • cyberbullying? Erişim Tarihi:10 Mayıs 2016 tarihinde www.bullying.org/external/documents/ACF6F8.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Besag, V. E. (1989). Bullies and victims in schools. Milton Keynes: Open University Press.
 • Beren, T. & Li, Q. 2005. Cyber-harassment: A study of a new method for an old behavior. Journal of Educational Computing Research, 32, 265-277.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Campbell, M. (2005), “The impact of the mobile phone on young people’s social life”, 24.02.2017 tarihinde
 • http://eprints.qut.edu.au/3492/ adresinden erişilmiştir.
 • Chibbaro, J. (2007). School counselors and the cyberbully: Interventions and implications. Professional School Counseling, 11(1), 65-68.
 • Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Dehue, F., Bolman, C., & Völlink, T. (2008). Cyberbullying: Youngsters‘ experiences and parental perception. CyberPsychology & Behavior, 11 (2), 217-223.
 • Dursun, F. (2004). Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Amaçları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6- 9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Eroğlu, Y., (2011). Koşullu Öz-değer, Riskli İnternet Davranışları ve Siber Zorbalık/Mağduriyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Garrett, A. G. (2003). Bullying in American schools: Causes, preventions, interventions. McFarland.
 • Gültekin, F. 2008, “Saldırganlık ve öfkeyi azaltma programının ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin saldırganlık ve öfke düzeyleri üzerindeki etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi
 • Hegman, S. (2014). Study: 40% of Adults Experience Cyberbullying. 24.02.2017 tarihinde http://www.adweek.com/digital/new-study-finds-40-adults-cyberbullying/ adresinden erişilmiştir.
 • Hanewald, R. (2008). Confronting the Pedagogical Challenge of Cyber Safety. Australian Journal of Teacher Education. Vol 33 (3) 1-16, June 2008.
 • Harmon, A. (2004), “Internet gives teenage bullies weapons from afar”, New York Times, 01.12.2016 tarihinde http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res¼9E00E6D8133EF935A1575BC0A9629C8B63&scp ¼1&sq¼&st¼nyt adresinden erişilmiştir.
 • Hay, C., Meldrum, R., & Mann, K. (2010). Traditional bullying, cyber bullying, and deviance: A general strain theory approach. Journal of Contemporary Criminal Justice, 26(2), 130-147.
 • Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and Victimization. Deviant Behavior, 29(2), 1- 29.
 • Hoff, D. L., & Mitchell, S. N. (2009). Cyberbullying: Causes, effects, and remedies. Journal of Educational Administration, 47(5), 652-665.
 • Juvonen, J., & Gross, E. F. (2008). Extending the school grounds?—Bullying experiences in cyberspace. Journal of School health, 78(9), 496-505.
 • Keith, S., & Martin, M. E. (2005). Cyber-bullying: Creating a culture of respect in a cyber world. Reclaiming children and youth, 13(4), 224.
 • Kowalski, R., M. & Limber, S. P. (2007), “Electronic Bullying Among Middle School Students”, Journal Of Adolescent Health, Vol.41, s.22-30.
 • Kılıç, N. (2009). İlköğretim 6, 7, 8. Sınıf öğrencilerinin zorbalık düzeylerinin yordanması (Konya ili Cihanbeyli ilçesi ilçe merkez örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Laird, Sam. (2016).
 • Cyberbullying: Scourge of the Internet. 03.03.2016 tarihinde adresinden
 • http://mashable.com/2016/03/03/cyberbullying-infographic/#_5DgxlRuBZqd erişilmiştir.
 • Li, Q (2007). “Bullying in the new playground: Research into cyber bullying and cyber victimisation”. Australasian Journal of Educational Technology, volume 23, no. 4, pp. 435-454.
 • Li, Q. (2008). A cross-cultural comparison of adolescents' experience related to cyberbullying. Educational Research, 50(3), 223-234.
 • Mason, K. (2008). Cyberbullying: A preliminary assessment for school personnel. Psychology in the Schools, 45 (4), 323–348.
 • McDonald, P. & Flood, M. G. (2012). Encourage. Support. Act Bystander approaches to sexual harassment in the workplace. University of Wollongong, Australlia.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. 1994. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Milson, A. & Chu, B.W. (2002), “Character education for cyberspace: developing good netizens”, The Social Studies, Vol. 9 No. 3, pp. 117-9.
 • Olweus, D. (1994). Bullying at school. In Aggressive behavior (pp. 97-130). Springer US.
 • Patchin, J. W. & Hinduja, S. (2006), “Bullies move beyond the schoolyard: a preliminary look at cyberbullying”, Youth Violence and Juvenile Justice, Vol. 4 No. 2, pp. 148-69.
 • Patchin J. W. 2015. Advice for Adult Victims of Cyberbullying. 24.02.2017 tarihinde http://cyberbullying.org/advice-for-adult-victims-of-cyberbullying, adresinden erişilmiştir.
 • Shariff, S. (2006), “Cyber-hierarchies: a new arsenal of weapons for gendered violence in schools”, in Mitchell, C. and Leech, F. (Eds), Combating Gender Violence In and Around Schools, Trentham Books, London.
 • Shariff, S. (2008). Cyber-bullying: Issues and solutions for school, the classroom and the home. New York: Routledge.
 • Shariff, S. & Strong-Wilson, T. (2005), “Bullying and new technologies”, in Kincheloe, J. (Ed.), Classroom Teaching: An Introduction, David Lang, New York, NY.
 • Shariff, S., & Hoff, D. L. (2007). Cyber bullying: Clarifying legal boundaries for school supervision in cyberspace. International Journal of Cyber Criminology, 1 (1), 76-118.
 • Slonje, R., & Smith, P. K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying?. Scandinavian journal of psychology, 49(2), 147-154.
 • Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49 (4), 376-385.
 • Strom, P. & Strom, R. (2004). Entitlement: The Coming Dabate On Higher Education. The Educational Forum, 68, 325-334.
 • TÜİK. (2015).Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 hane halkı bilişim araştırma raporu. 05.03.2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1 adresinden erişilmiştir.
 • TÜİK. (2016).Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 hane halkı bilişim araştırma raporu. 01.06.2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1, edresinden erişilmiştir.
 • Yaylı, A., Öztürk, Y., & Alabay, M. N. (2003). Türkiyedeki Akademisyenlerin İnterneti Kullanım Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(259-277).
 • Ybarra, M. L., Mitchell, K. J., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2006). Examining characteristics and associated distress related to Internet harassment: findings from the Second Youth Internet Safety Survey. Pediatrics, 118(4), 1169-1177.
 • Ybarra, M., L. & Mitchell, K., J. (2004). Online aggressor/targets, aggressors, and targets: a comparison of associated youth characteristics. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 45, 1308- 1316.
 • Wahtkins, E. (2013). Cyber bullying against adults: A victim's story 24.02.2017 tarihinde http://www.news.com.au/technology/cyber-bullying-against-adults-a-victim8217s-story/news- story/5672c70e0981cd1c0ee88420068990c2 adresinden erişilmiştir.

Scholar's Perceptions and Struggle Methods Against Cyberbullying

Yıl 2017, Cilt , Sayı 31, 675 - 686, 01.08.2017
https://doi.org/10.14582/DUZGEF.1806

Öz

The purpose of this research is to determine the perception and struggle methods of academicians aiming at cyber bullying. The research was designed as a research on phenomenology from qualitative research approaches. In this direction the study was carried out on 22 academicians working at Fırat University. Participants consist of 5 Expert, 7 Research Assistants, 5 Instructors, 4 Assistant Professors and 1 Associate Professor. A semi-structured interview form was formed by the researchers in order to collect data in accordance with the expert's opinion after the related conceptual framework was searched. The data were analyzed using content analysis and descriptive analysis. As a result, academics are aware of cyber bullying situations on the internet and there are many ways that cyber bullying can cope with, but some academicians have occasionally been exposed to cyber bullying.

Kaynakça

 • Arıcak, O. T., Kınay, H. & Tanrıkulu, T. (2012). Siber zorbalık ölçeği'nin ilk psikometrik bulgulari. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2012-1), 101-114.
 • Arıcak, O. T. (2011). Siber zorbalık: Gençlerimizi bekleyen yeni tehlike. Kariyer Penceresi, 2 (6):10-12
 • Baştürk Akca, E., Sayımer, İ., Balaban Salı, J., & Ergün Başak, B. (2014). Okulda siber zorbalığın nedenleri, türleri ve medya okuryazarlığı eğitiminin önleyici çalışmalardaki yeri. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 2(2), 17-30. Belsey, B. (2004). What is
 • cyberbullying? Erişim Tarihi:10 Mayıs 2016 tarihinde www.bullying.org/external/documents/ACF6F8.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Besag, V. E. (1989). Bullies and victims in schools. Milton Keynes: Open University Press.
 • Beren, T. & Li, Q. 2005. Cyber-harassment: A study of a new method for an old behavior. Journal of Educational Computing Research, 32, 265-277.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Campbell, M. (2005), “The impact of the mobile phone on young people’s social life”, 24.02.2017 tarihinde
 • http://eprints.qut.edu.au/3492/ adresinden erişilmiştir.
 • Chibbaro, J. (2007). School counselors and the cyberbully: Interventions and implications. Professional School Counseling, 11(1), 65-68.
 • Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Dehue, F., Bolman, C., & Völlink, T. (2008). Cyberbullying: Youngsters‘ experiences and parental perception. CyberPsychology & Behavior, 11 (2), 217-223.
 • Dursun, F. (2004). Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Amaçları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6- 9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Eroğlu, Y., (2011). Koşullu Öz-değer, Riskli İnternet Davranışları ve Siber Zorbalık/Mağduriyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Garrett, A. G. (2003). Bullying in American schools: Causes, preventions, interventions. McFarland.
 • Gültekin, F. 2008, “Saldırganlık ve öfkeyi azaltma programının ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin saldırganlık ve öfke düzeyleri üzerindeki etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi
 • Hegman, S. (2014). Study: 40% of Adults Experience Cyberbullying. 24.02.2017 tarihinde http://www.adweek.com/digital/new-study-finds-40-adults-cyberbullying/ adresinden erişilmiştir.
 • Hanewald, R. (2008). Confronting the Pedagogical Challenge of Cyber Safety. Australian Journal of Teacher Education. Vol 33 (3) 1-16, June 2008.
 • Harmon, A. (2004), “Internet gives teenage bullies weapons from afar”, New York Times, 01.12.2016 tarihinde http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res¼9E00E6D8133EF935A1575BC0A9629C8B63&scp ¼1&sq¼&st¼nyt adresinden erişilmiştir.
 • Hay, C., Meldrum, R., & Mann, K. (2010). Traditional bullying, cyber bullying, and deviance: A general strain theory approach. Journal of Contemporary Criminal Justice, 26(2), 130-147.
 • Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and Victimization. Deviant Behavior, 29(2), 1- 29.
 • Hoff, D. L., & Mitchell, S. N. (2009). Cyberbullying: Causes, effects, and remedies. Journal of Educational Administration, 47(5), 652-665.
 • Juvonen, J., & Gross, E. F. (2008). Extending the school grounds?—Bullying experiences in cyberspace. Journal of School health, 78(9), 496-505.
 • Keith, S., & Martin, M. E. (2005). Cyber-bullying: Creating a culture of respect in a cyber world. Reclaiming children and youth, 13(4), 224.
 • Kowalski, R., M. & Limber, S. P. (2007), “Electronic Bullying Among Middle School Students”, Journal Of Adolescent Health, Vol.41, s.22-30.
 • Kılıç, N. (2009). İlköğretim 6, 7, 8. Sınıf öğrencilerinin zorbalık düzeylerinin yordanması (Konya ili Cihanbeyli ilçesi ilçe merkez örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Laird, Sam. (2016).
 • Cyberbullying: Scourge of the Internet. 03.03.2016 tarihinde adresinden
 • http://mashable.com/2016/03/03/cyberbullying-infographic/#_5DgxlRuBZqd erişilmiştir.
 • Li, Q (2007). “Bullying in the new playground: Research into cyber bullying and cyber victimisation”. Australasian Journal of Educational Technology, volume 23, no. 4, pp. 435-454.
 • Li, Q. (2008). A cross-cultural comparison of adolescents' experience related to cyberbullying. Educational Research, 50(3), 223-234.
 • Mason, K. (2008). Cyberbullying: A preliminary assessment for school personnel. Psychology in the Schools, 45 (4), 323–348.
 • McDonald, P. & Flood, M. G. (2012). Encourage. Support. Act Bystander approaches to sexual harassment in the workplace. University of Wollongong, Australlia.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. 1994. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Milson, A. & Chu, B.W. (2002), “Character education for cyberspace: developing good netizens”, The Social Studies, Vol. 9 No. 3, pp. 117-9.
 • Olweus, D. (1994). Bullying at school. In Aggressive behavior (pp. 97-130). Springer US.
 • Patchin, J. W. & Hinduja, S. (2006), “Bullies move beyond the schoolyard: a preliminary look at cyberbullying”, Youth Violence and Juvenile Justice, Vol. 4 No. 2, pp. 148-69.
 • Patchin J. W. 2015. Advice for Adult Victims of Cyberbullying. 24.02.2017 tarihinde http://cyberbullying.org/advice-for-adult-victims-of-cyberbullying, adresinden erişilmiştir.
 • Shariff, S. (2006), “Cyber-hierarchies: a new arsenal of weapons for gendered violence in schools”, in Mitchell, C. and Leech, F. (Eds), Combating Gender Violence In and Around Schools, Trentham Books, London.
 • Shariff, S. (2008). Cyber-bullying: Issues and solutions for school, the classroom and the home. New York: Routledge.
 • Shariff, S. & Strong-Wilson, T. (2005), “Bullying and new technologies”, in Kincheloe, J. (Ed.), Classroom Teaching: An Introduction, David Lang, New York, NY.
 • Shariff, S., & Hoff, D. L. (2007). Cyber bullying: Clarifying legal boundaries for school supervision in cyberspace. International Journal of Cyber Criminology, 1 (1), 76-118.
 • Slonje, R., & Smith, P. K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying?. Scandinavian journal of psychology, 49(2), 147-154.
 • Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49 (4), 376-385.
 • Strom, P. & Strom, R. (2004). Entitlement: The Coming Dabate On Higher Education. The Educational Forum, 68, 325-334.
 • TÜİK. (2015).Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 hane halkı bilişim araştırma raporu. 05.03.2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1 adresinden erişilmiştir.
 • TÜİK. (2016).Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 hane halkı bilişim araştırma raporu. 01.06.2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1, edresinden erişilmiştir.
 • Yaylı, A., Öztürk, Y., & Alabay, M. N. (2003). Türkiyedeki Akademisyenlerin İnterneti Kullanım Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(259-277).
 • Ybarra, M. L., Mitchell, K. J., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2006). Examining characteristics and associated distress related to Internet harassment: findings from the Second Youth Internet Safety Survey. Pediatrics, 118(4), 1169-1177.
 • Ybarra, M., L. & Mitchell, K., J. (2004). Online aggressor/targets, aggressors, and targets: a comparison of associated youth characteristics. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 45, 1308- 1316.
 • Wahtkins, E. (2013). Cyber bullying against adults: A victim's story 24.02.2017 tarihinde http://www.news.com.au/technology/cyber-bullying-against-adults-a-victim8217s-story/news- story/5672c70e0981cd1c0ee88420068990c2 adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Melih Dİkmen>
Fırat Üniversitesi


Murat TUNCER>
Fırat Üniversitesi
0000-0001-9136-6355

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2017
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 31

Kaynak Göster

APA Dikmen, M. & Tuncer, M. (2017). Akademisyenlerin Siber Zorbalığa Yönelik Algıları ve Mücadele Etme Yöntemleri . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (31) , 675-686 . DOI: 10.14582/DUZGEF.1806