Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 40, 71 - 83, 31.12.2021

Öz

Kaynakça

 • Akdemir, O. (2010). Teaching math online: current practices in Turkey. Journal of Educational Technology Systems, 39(1), 47-64.
 • Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arı, A.G. & Kanat, M.H. (2020). Covid-19 (koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 459-492.
 • Atasoy, M., & Yiğitcan-Nayir, Ö. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) video modüllerinin matematik dersinde kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 2(1), 24-37.
 • Bozkaya, M. (2006). Televizyonun uzaktan eğitimde kullanımı. Selçuk İletişim, 4(3), 146-158.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara:Pegem Akademi.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Coşkunserçe, O., & İşçitürk, G. B. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) platformu hakkında öğrencilerin farkındalığının artırılmasına yönelik bir durum çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 260-276.
 • Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. BMC Medical Research Methodology, 11(1), 1-9.
 • Çakın, M. & Akyavuz, E.K. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.
 • Çakmak, Z., & Taşkıran, C. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin perspektifinden eğitim bilişim ağı (EBA) platformu. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,9, 284-295.
 • Durmuşçelebi, M., & Temircan, S. (2017). MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki eğitim materyallerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 632-652.
 • EBA (2020). 28.06.2020 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik.html adresinden alınmıştır.
 • Golubev, O. & Testov, V. (2015). Network information technologies as a basis of new educational paradigm. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 214, 128-134.
 • İnan, C. (2013). Dicle üniversitesi öğretim üyelerinin uzaktan eğitim konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Electronic Journal of Education Sciences, 2(4), 66-73.
 • Jeong, M. (2015). A case study of flipped learning in calculus of one variable on motivation and active learning. Research in Mathematical Education, 19(4), 211-227.
 • Kaçan, A., & Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın.
 • Lim-Fernandes, M.A. (2000). Assessing the effectiveness of online education. (Ph. Thesis), San Francisco Golden Gate University, USA.
 • MEB (2020). 28.06.2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr/turkiye-koronavirus-salgininda-ulusal-capta-uzaktan-egitim-veren-2-ulkeden-biri/haber/20618/tr adresinden alınmıştır.
 • Okan, S. & Arapgirlioğlu, H. (2020). Uzaktan öğretim modelinin orta seviye keman öğrenimine etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 205-232.
 • Özbey, A. (2019). EBA destekli̇ öğrenme ortamının ortaokul öğrencilerinin eşitlik ve denklem konusundaki̇ başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi̇. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Özdemir, A., Alaybeyoğlu, A., & Balbal, K. F. (2017). Web tabanlı öğrenme ortamı tasarımı. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 10-18.
 • Özkanal, Ü., Yüksel, İ. & Başaran-Uysal, B.Ç. (2020). The preservice teachers’ reflection-on-action during distance practicum: A critical view on EBA TV English courses. Journal of Qualitative Research in Education, 8(4), 1347-1364.
 • Özer, M. (2020a). Educational policy actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19 pandemic in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1124-1129.
 • Özer, M. (2020b). The contribution of the strengthened capacity of vocational education and training system in Turkey to the fight against Covid-19. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 134-140.
 • Palas-Bozkurt, E. (2019). Uzaktan eğitimde kullanılan videolu yöntemlerin ön lisans öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi̇. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Patriarcheas, K., & Xenos, M. (2009). Modelling of distance education forum: Formal languages as interpretation methodology of messages in asynchronous text-based discussion. Computers & Education, 52(2), 438-448.
 • Sakowski, P.A.M. & Tóvolli, M.H. (2016). Complex approaches for education in Brazil. http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6362
 • Serçemeli̇, M. & Kurnaz, E. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.
 • TEDMEN (2020). 13.08.2020 tarihinde https://tedmem.org/download/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri?wpdmdl=3411&refresh=5f3519acd2c371597315500 adresinden alınmıştır.
 • Telli-Yamamoto, G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Timur, B., Yilmaz, Ş., & İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin eğitim bilişim ağı (EBA) sistemini kullanmalarına yönelik görüşleri. Asya Öğretim Dergisi, 5(1), 44-54.
 • Türker, A. & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.
 • Tüysüz, C., & Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296.
 • UNESCO (2020). 4.08.2020 tarihinde https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden alınmıştır.
 • Wikipedia (2020). TRT EBA TV. 5.07.2020 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/TRT_EBA_TV adresinden alınmıştır.
 • Yalman, M. & Kutluca, T. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının bölüm dersleri için kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkındaki yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (21), 197-208.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yorgancı, S. (2015). WEB tabanlı uzaktan eğitim yönteminin öğrencilerin matematik başarılarına etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1401-1420.

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Yoluyla TV’de Yayınlanan Ortaokul Matematik Derslerini Değerlendirme Çalışması

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 40, 71 - 83, 31.12.2021

Öz

Bu çalışma, dört hafta süre ile TV’de yayınlanan ortaokul matematik derslerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Nitel olarak tasarlanan çalışmanın yöntemi durum çalışmasıdır. Çalışmada seçkisiz olmayan örnekleme yönteminden amaçsal örneklem kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışmaya 32 ilköğretim matematik öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Öğretmen adayları, uzaktan eğitim yoluyla sunulan matematik ders programlarını değerlendirerek geliştirilmesi için önerilerini belirtmişlerdir. Çalışmanın sonunda, pandemi sürecinde televizyon aracılığıyla yapılan matematik ders yayınlarının eğitimde sürekliliği sağlanması, kendi hızında öğrenme, tekrar dersler, günlük hayat bağlantısı, teknoloji kullanımı, görsel zenginlik gibi olumlu katkılar sağladığı ancak farklı öğretim, yöntem ve teknik kullanımı ile ölçme ve değerlendirme sınırlılığı, iletişim ve geri bildirim noktasında bazı eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akdemir, O. (2010). Teaching math online: current practices in Turkey. Journal of Educational Technology Systems, 39(1), 47-64.
 • Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Alabay, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arı, A.G. & Kanat, M.H. (2020). Covid-19 (koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 459-492.
 • Atasoy, M., & Yiğitcan-Nayir, Ö. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) video modüllerinin matematik dersinde kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 2(1), 24-37.
 • Bozkaya, M. (2006). Televizyonun uzaktan eğitimde kullanımı. Selçuk İletişim, 4(3), 146-158.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara:Pegem Akademi.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Coşkunserçe, O., & İşçitürk, G. B. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) platformu hakkında öğrencilerin farkındalığının artırılmasına yönelik bir durum çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 260-276.
 • Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. BMC Medical Research Methodology, 11(1), 1-9.
 • Çakın, M. & Akyavuz, E.K. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.
 • Çakmak, Z., & Taşkıran, C. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin perspektifinden eğitim bilişim ağı (EBA) platformu. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,9, 284-295.
 • Durmuşçelebi, M., & Temircan, S. (2017). MEB (Eğitim Bilişim Ağı) EBA’daki eğitim materyallerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 632-652.
 • EBA (2020). 28.06.2020 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik.html adresinden alınmıştır.
 • Golubev, O. & Testov, V. (2015). Network information technologies as a basis of new educational paradigm. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 214, 128-134.
 • İnan, C. (2013). Dicle üniversitesi öğretim üyelerinin uzaktan eğitim konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Electronic Journal of Education Sciences, 2(4), 66-73.
 • Jeong, M. (2015). A case study of flipped learning in calculus of one variable on motivation and active learning. Research in Mathematical Education, 19(4), 211-227.
 • Kaçan, A., & Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın.
 • Lim-Fernandes, M.A. (2000). Assessing the effectiveness of online education. (Ph. Thesis), San Francisco Golden Gate University, USA.
 • MEB (2020). 28.06.2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr/turkiye-koronavirus-salgininda-ulusal-capta-uzaktan-egitim-veren-2-ulkeden-biri/haber/20618/tr adresinden alınmıştır.
 • Okan, S. & Arapgirlioğlu, H. (2020). Uzaktan öğretim modelinin orta seviye keman öğrenimine etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 205-232.
 • Özbey, A. (2019). EBA destekli̇ öğrenme ortamının ortaokul öğrencilerinin eşitlik ve denklem konusundaki̇ başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi̇. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Özdemir, A., Alaybeyoğlu, A., & Balbal, K. F. (2017). Web tabanlı öğrenme ortamı tasarımı. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 10-18.
 • Özkanal, Ü., Yüksel, İ. & Başaran-Uysal, B.Ç. (2020). The preservice teachers’ reflection-on-action during distance practicum: A critical view on EBA TV English courses. Journal of Qualitative Research in Education, 8(4), 1347-1364.
 • Özer, M. (2020a). Educational policy actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19 pandemic in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1124-1129.
 • Özer, M. (2020b). The contribution of the strengthened capacity of vocational education and training system in Turkey to the fight against Covid-19. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 134-140.
 • Palas-Bozkurt, E. (2019). Uzaktan eğitimde kullanılan videolu yöntemlerin ön lisans öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi̇. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Patriarcheas, K., & Xenos, M. (2009). Modelling of distance education forum: Formal languages as interpretation methodology of messages in asynchronous text-based discussion. Computers & Education, 52(2), 438-448.
 • Sakowski, P.A.M. & Tóvolli, M.H. (2016). Complex approaches for education in Brazil. http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6362
 • Serçemeli̇, M. & Kurnaz, E. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.
 • TEDMEN (2020). 13.08.2020 tarihinde https://tedmem.org/download/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri?wpdmdl=3411&refresh=5f3519acd2c371597315500 adresinden alınmıştır.
 • Telli-Yamamoto, G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Timur, B., Yilmaz, Ş., & İşseven, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin eğitim bilişim ağı (EBA) sistemini kullanmalarına yönelik görüşleri. Asya Öğretim Dergisi, 5(1), 44-54.
 • Türker, A. & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.
 • Tüysüz, C., & Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296.
 • UNESCO (2020). 4.08.2020 tarihinde https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden alınmıştır.
 • Wikipedia (2020). TRT EBA TV. 5.07.2020 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/TRT_EBA_TV adresinden alınmıştır.
 • Yalman, M. & Kutluca, T. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının bölüm dersleri için kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkındaki yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (21), 197-208.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yorgancı, S. (2015). WEB tabanlı uzaktan eğitim yönteminin öğrencilerin matematik başarılarına etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1401-1420.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Emine Özgür ŞEN (Sorumlu Yazar)
Yozgat Bozok Üniversitesi
0000-0002-8177-0984
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 17 Mart 2021
Kabul Tarihi 25 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 40

Kaynak Göster

APA Şen, E. Ö. (2021). Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Yoluyla TV’de Yayınlanan Ortaokul Matematik Derslerini Değerlendirme Çalışması . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (40) , 71-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/66186/898850