EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Mothers' Attitude to Fever

Yıl 2011, Cilt 42, Sayı 2, 59 - 65, 01.03.2011

Öz

Introduction and Aim: Fever is one ofthe most common complaints ofinfectious diseases. In this study, we aimed to determine mothers' knowledge of fever and by detecting the deficiencies, we aim to contribute to educational programs. Material and Methods: We interviewed with 1099 mothers with a 21-question survey at the outpatient clinics ofZeynep Kamil Maternity and Childrens Diseases Training and Education State Hospital between June 2009-March 2010. Results: There was a statistically significant relationship between the fever knowledge level and the mothers' age, profession, income level, number ofchildren, how she does peripheral cooling, which degree is considered as fever and the duration of thermometer usage (p0.05). Discussion: National and international studies reveal that mothers 'knowledge about fever and usage of thermometer is increasing over years. However, there are still deficiencies in the mothers' attitudes towards fever.

Kaynakça

 • 1. Lilly JK, Boland JP, Zekan S. Urinary bladder temperature monitoring: a new index of body core temperature. Crit Care Med 1980;8: 742-4
 • 2. El-Radhi AS, Carroll J. Fever in pediatric practice. Oxford, UK: Blackwell Scientific, 1994: 68-84
 • 3. Kimmel SR, Gemmill DW. The young child with fever. Am Fam Physician 1988;37: 196-206
 • 4. VanScoy RE. Fever andfever ofunknown origin
 • In: Hoeprich PD, Jordan MC, eds. Infectious diseases. Philadelphia: Lippincott Co, 1989: 94- 100
 • 5. Kara B. (:ocuklukta ate$le ilgili bilgilerin gozden geririlmesi. Siirekli Tzp Egitimi Dergisi 2003;12:10- 4
 • 6. Alhan E, Alabaz D. (:ocukta ate$in tedavisi
 • Ankem Derg 2004;18:208-10
 • 7. Sarrell M, Kahan E. Impact ofa single-session education program on parental knowledge of and approach to childhood fever. Patient Educ Couns 2003;51: 59-63
 • 8. Ta§tan Y, Ertiirk GY, Alika§ifoglu M, Erginoz E, Tiirkf;ii F, jlter 6. Ate§ ve tedavisi; Anneler ne biliyor, naszl davranzyorlar? Tiirk Ped Ar§ 1998;33:85-6
 • 9. Baysoy G, Aydogmu§ T, Akm D, Uyan AP
 • Annelerin, r;ocuklarzndaki ate§le ilgili bilgi, tutum ve davranz§lan. Tiirk Ped Ar§ 2005;40: 282-7
 • 10. Kurugal NZ, Tiitiinciioglu S, Tekgiil H. The family attitudes towards febrile convulsions. Indian J Pediatr 1995;62:69-75
 • 11. Parmar RC, Sahu DR, Bavdekar SB. Knowledge, attitude and practices ofparents ofchildren with febrile convulsion. J Postgrad Med 2001;47: 19- 23
 • 12. Dalkzran YA. Annelerin ate§ ve ate§li havale ile ilgili bilgi diizeyleri. Aile Hekimligi Uzmanlzk Tezi. 2007
 • 13. Ta§demir M, Ta§demir ZA, Telhan L, Oztiirk AO, Palanduz A. Ate§ olr;iimiinde ailelerin tutum ve davranz§lan. http://
 • 14. Esenay FI, j§ler A, Kurugol Z, Conk Z, Koturoglu G. Annelerin ate§li r;ocuga yakla§lml ve ate§ korkusu. Tiirk Ped Ar§ 2007;42: 57-60
 • 15. Linder N, Sirota L, Snapir A, Eisen I, Davidovitch N, Kaplan G, et al. Parental knowledge ofthe treatment of fever in children. Isr Med As soc J 1999;1:158-60
 • 16. Siinter AT, Diindar C, Agar; R, Uysal S, Giirses N. Annelerin ate§ hakkmdaki bilgi ve davranz§lan
 • O.MO. TzpDergisi 1997;14:106-11
 • 17. Kabaku§ N, Apk Y, Aygiin AD. Annelerin r;ocuklarmm ate§li hastalzklan haklandaki dii§iince ve davranz§lan. r;:ocuk Saghgz ve Hastahklan Dergisi 2000;43: 56-62
 • 18. Crocetti M, Moghbeli N, Serwint J. Fever phobia revisited: have parental misconceptions aboutfever changed in 20 years? Pediatrics 2001;107:1241- 6
 • 19. Harmancz HG, Kalar;a S, Kalar;a r;:, DemirkoA. Sultanr;iftligi 'nde r;ocuklardaki karzn agnsz ve ate§ ile ilgili dii§iince ve inanz§lar. V. Ulusal Halk Saglzgz Kongresi Bildiri Kitabz, jstanbul: Marmara Universitesi, 1996:15 0-60
 • 20. Ulukol B, Koksal Y, Cin $. Ailelerin, doktorlarm ve t1p ogrencilerinin ate§ korkusu ve bilgi diizeyleri
 • Saghkve Toplum 1999;9: 42-5
 • 21. Salman N, Vehit H, Palanduz A. Ate§li siit r;ocuguna yakla§zm; hekimlerin bilgi, yakla§lm ve uygulamalan 9ocuk Dergisi 2004;4: 113-7

Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri

Yıl 2011, Cilt 42, Sayı 2, 59 - 65, 01.03.2011

Öz

Giriş ve Amaç: Ateş, enfeksiyon hastalzklarmm en sık rastlanzlan .şikayetlerinden birisidir. Bu çalışmadaki amaczmız annelerin ateş bilinç diizeylerinin belirlenmesi ve eksikliklerin tespit edilip buna yonelik egitimlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Gereç ve Yontem: Bu çalışma, Haziran 2009- Mart 2010 ayları arasmda, Hastanemiz çocuk Saglıgı ve Hastalzkları polikliniklerine başvuran 1099 anne ile gorüşülerek, 21 sorudan oluşan anket çalışması yapzlmıştır. Bulgular: Ateş bilinç düzeyi ile anne yaşı, anne meslegi, çocuk sayısı, anne gelir düzeyi, koltuk altmda derece bekletme siüresi, periferik sogutmanm nasıl yapzldıgı, kaç derecenin üzerinin ateş kabul edildigi arasıda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p0.05). Çıkarımlar: Ulkemizde ve gelişmekte olan diger ülkelerde yapzlmzş diger çalışmalardaki sonuçlara gore, hem derece kullanım oranları hem de annelerin ateş konusundaki bilinç diizeyleri yıllar içinde artmıştır. Ancak hala annelerin ateş bilinç: düzeyinde eksiklikler mevcuttur.

Kaynakça

 • 1. Lilly JK, Boland JP, Zekan S. Urinary bladder temperature monitoring: a new index of body core temperature. Crit Care Med 1980;8: 742-4
 • 2. El-Radhi AS, Carroll J. Fever in pediatric practice. Oxford, UK: Blackwell Scientific, 1994: 68-84
 • 3. Kimmel SR, Gemmill DW. The young child with fever. Am Fam Physician 1988;37: 196-206
 • 4. VanScoy RE. Fever andfever ofunknown origin
 • In: Hoeprich PD, Jordan MC, eds. Infectious diseases. Philadelphia: Lippincott Co, 1989: 94- 100
 • 5. Kara B. (:ocuklukta ate$le ilgili bilgilerin gozden geririlmesi. Siirekli Tzp Egitimi Dergisi 2003;12:10- 4
 • 6. Alhan E, Alabaz D. (:ocukta ate$in tedavisi
 • Ankem Derg 2004;18:208-10
 • 7. Sarrell M, Kahan E. Impact ofa single-session education program on parental knowledge of and approach to childhood fever. Patient Educ Couns 2003;51: 59-63
 • 8. Ta§tan Y, Ertiirk GY, Alika§ifoglu M, Erginoz E, Tiirkf;ii F, jlter 6. Ate§ ve tedavisi; Anneler ne biliyor, naszl davranzyorlar? Tiirk Ped Ar§ 1998;33:85-6
 • 9. Baysoy G, Aydogmu§ T, Akm D, Uyan AP
 • Annelerin, r;ocuklarzndaki ate§le ilgili bilgi, tutum ve davranz§lan. Tiirk Ped Ar§ 2005;40: 282-7
 • 10. Kurugal NZ, Tiitiinciioglu S, Tekgiil H. The family attitudes towards febrile convulsions. Indian J Pediatr 1995;62:69-75
 • 11. Parmar RC, Sahu DR, Bavdekar SB. Knowledge, attitude and practices ofparents ofchildren with febrile convulsion. J Postgrad Med 2001;47: 19- 23
 • 12. Dalkzran YA. Annelerin ate§ ve ate§li havale ile ilgili bilgi diizeyleri. Aile Hekimligi Uzmanlzk Tezi. 2007
 • 13. Ta§demir M, Ta§demir ZA, Telhan L, Oztiirk AO, Palanduz A. Ate§ olr;iimiinde ailelerin tutum ve davranz§lan. http://
 • 14. Esenay FI, j§ler A, Kurugol Z, Conk Z, Koturoglu G. Annelerin ate§li r;ocuga yakla§lml ve ate§ korkusu. Tiirk Ped Ar§ 2007;42: 57-60
 • 15. Linder N, Sirota L, Snapir A, Eisen I, Davidovitch N, Kaplan G, et al. Parental knowledge ofthe treatment of fever in children. Isr Med As soc J 1999;1:158-60
 • 16. Siinter AT, Diindar C, Agar; R, Uysal S, Giirses N. Annelerin ate§ hakkmdaki bilgi ve davranz§lan
 • O.MO. TzpDergisi 1997;14:106-11
 • 17. Kabaku§ N, Apk Y, Aygiin AD. Annelerin r;ocuklarmm ate§li hastalzklan haklandaki dii§iince ve davranz§lan. r;:ocuk Saghgz ve Hastahklan Dergisi 2000;43: 56-62
 • 18. Crocetti M, Moghbeli N, Serwint J. Fever phobia revisited: have parental misconceptions aboutfever changed in 20 years? Pediatrics 2001;107:1241- 6
 • 19. Harmancz HG, Kalar;a S, Kalar;a r;:, DemirkoA. Sultanr;iftligi 'nde r;ocuklardaki karzn agnsz ve ate§ ile ilgili dii§iince ve inanz§lar. V. Ulusal Halk Saglzgz Kongresi Bildiri Kitabz, jstanbul: Marmara Universitesi, 1996:15 0-60
 • 20. Ulukol B, Koksal Y, Cin $. Ailelerin, doktorlarm ve t1p ogrencilerinin ate§ korkusu ve bilgi diizeyleri
 • Saghkve Toplum 1999;9: 42-5
 • 21. Salman N, Vehit H, Palanduz A. Ate§li siit r;ocuguna yakla§zm; hekimlerin bilgi, yakla§lm ve uygulamalan 9ocuk Dergisi 2004;4: 113-7

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gönül Rabia SEZER Bu kişi benim


Ali YILDIRIM Bu kişi benim


Abdulkadir BOZAYKUT Bu kişi benim


Cem PAKETÇİ Bu kişi benim


Özahi İlke İPEK Bu kişi benim


Pulat Lale SEREN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 42, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb237028, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2011}, volume = {42}, number = {2}, pages = {59 - 65}, doi = {10.16948/zktb.91296}, title = {Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri}, key = {cite}, author = {Sezer, Gönül Rabia and Yıldırım, Ali and Bozaykut, Abdulkadir and Paketçi, Cem and İpek, Özahi İlke and Seren, Pulat Lale} }
APA Sezer, G. R. , Yıldırım, A. , Bozaykut, A. , Paketçi, C. , İpek, Ö. İ. & Seren, P. L. (2011). Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 42 (2) , 59-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22079/237028
MLA Sezer, G. R. , Yıldırım, A. , Bozaykut, A. , Paketçi, C. , İpek, Ö. İ. , Seren, P. L. "Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 42 (2011 ): 59-65 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22079/237028>
Chicago Sezer, G. R. , Yıldırım, A. , Bozaykut, A. , Paketçi, C. , İpek, Ö. İ. , Seren, P. L. "Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 42 (2011 ): 59-65
RIS TY - JOUR T1 - Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri AU - Gönül RabiaSezer, AliYıldırım, AbdulkadirBozaykut, CemPaketçi, Özahi İlkeİpek, Pulat LaleSeren Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 65 VL - 42 IS - 2 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri %A Gönül Rabia Sezer , Ali Yıldırım , Abdulkadir Bozaykut , Cem Paketçi , Özahi İlke İpek , Pulat Lale Seren %T Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri %D 2011 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 42 %N 2 %R %U
ISNAD Sezer, Gönül Rabia , Yıldırım, Ali , Bozaykut, Abdulkadir , Paketçi, Cem , İpek, Özahi İlke , Seren, Pulat Lale . "Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 42 / 2 (Mart 2011): 59-65 .
AMA Sezer G. R. , Yıldırım A. , Bozaykut A. , Paketçi C. , İpek Ö. İ. , Seren P. L. Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2011; 42(2): 59-65.
Vancouver Sezer G. R. , Yıldırım A. , Bozaykut A. , Paketçi C. , İpek Ö. İ. , Seren P. L. Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2011; 42(2): 59-65.
IEEE G. R. Sezer , A. Yıldırım , A. Bozaykut , C. Paketçi , Ö. İ. İpek ve P. L. Seren , "Yuksek Ateş Konusunda Annelerin Bilinç Duzeyleri", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 42, sayı. 2, ss. 59-65, Mar. 2011, doi:10.16948/zktb.91296