Year 2019, Volume 10, Issue 1, Pages 130 - 156 2019-04-10

The Effect of Associative Teaching on 7th Grade Students' Achievement in Quadrilaterals
Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi

Esra Balgalmış [1] , Emine Işık-Ceyhan [2]

78 592

The aim of the study was to investigate the effect of teaching activities focused on the inclusive and exclusive definition of quadrilaterals on the associative skills of 7th grade students. The sample of the study consists of 31, 7th grade students; 16 students in the experimental group and 15 students in the control group.  The study conducted in a public school in Middle Black Sea Region in Turkey. The design of the study was pre-test - post-test control group week experimental design. As a data collection tool, an achievement test developed by the researchers under the guidance of expert opinion based on the literature. This test used as pre-test and post-test. The study lasted in 5 weeks. Instruction focused on inclusive definition of quadrilaterals in experimental group while exclusive definition of quadrilaterals in control group. T-test analysis was used to find the difference between pre-test and post-test scores via SPSS program. According to findings, there was no statistically significant difference between the pre-test scores of the experimental group and the control group, but there was a statistically significant difference between the test group and the control group in favor of the experimental group at the end. As a result, it can be said that associative instruction has positive effects on student achievement in quadrilaterals.

Bu çalışmanın amacı dörtgenlerin içeren ve hariç tutan tanımlarına odaklanılarak yapılan öğretimin, 7. sınıf öğrencilerinin dörtgenleri ilişkilendirme becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Orta Karadeniz Bölgesinde il merkezine bağlı bir köy okulunda öğrenim gören; deney grubunda 16, kontrol grubunda 15 öğrenci olmak üzere toplam 31 tane 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada zayıf deneysel desenlerden ön-test son-test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından alan yazında kullanılan sorular derlenerek, uzman görüşü rehberliğinde hazırlanan, dörtgenler erişi testi kullanılmıştır. Öğretim etkinlikleri 5 hafta boyunca devam etmiştir. Dörtgenler konusu, deney grubundaki öğrencilere içeren tanımlara, kontrol grubunda ise hariç tutan tanımlara odaklanılarak anlatılmıştır. Bulgulara göre, ön test puanları arasında deney grubu ve kontrol grubu arasında başarı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken, son test puanları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak dörtgenlerin içeren tanımlarına odaklanılarak yapılan öğretim etkinliklerinin öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkileri vardır denilebilir.

 • Akkaş, E. N., & Türnüklü, E. (2015). Middle school mathematics teachers’ pedagogical content knowledge regarding student knowledge about quadrilaterals. Elementary Education Online, 14(2), 744-756.
 • Aktaş, D. Y. (2005). İşbirliğine dayalı grup çalışması ile öğrencilerin geometri anlama düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Akuysal, N. (2007). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin 7. sınıf ünitelerindeki geometrik kavramlardaki yanılgıları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Altun, M. (2004). Matematik öğretimi. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Ay, Y. ve Başbay, A. (2017). Çokgenlerle ilgili kavram yanılgıları ve olası nedenler. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 83-104.
 • Baykul, Y. (2002). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Biçer, N. (2017). 7. sınıf matematik dersi çokgenler alt öğrenme alanının kavram haritası kullanılarak öğretiminin akademik başarıya etkisi ve öğrenci görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (23. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bütüner, S. ve Filiz, M. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının dörtgenleri sınıflandırma becerilerinin incelenmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 43-56.
 • Cansız-Aktaş, M. ve Aktaş, D. Y. (2011, Eylül). 8. sınıf öğrencilerinin dörtgenleri köşegen özelliklerinden yararlanarak tanıma sürecinin incelenmesi. 10. Matematik Sempozyumu’nda sunulan bildiri, İstanbul.
 • Cansız-Aktaş, M. ve Aktaş, D. Y. (2012). Öğrencilerin dörtgenleri anlamaları: Paralelkenar örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 319-329.
 • Çakıroğlu, E. (2013). Matematik kavramlarının tanımlanması. İ. Ö. Zembat, M. F. Özmantar, E. Bingölbali, H. Şandır ve A. Delice (Ed.), Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar içinde (pp. 1-13). Ankara: Pegem Akademi.
 • De Villiers, M. (1994). The role and function of a hierarchical classisication of quadrilaterals. Learning of Mathematics, 14(1), 11-18.
 • De Villiers, M., & Govender, R. (2002, July). Constructive evaluation of definitions in a Sketchpad context. Paper presented at the Seventeenth National Congress of the Association for Mathematics Education of South Africa (AMESA), University of Natal, South Africa.
 • De Villiers, M. (2004). Using dynamic geometry to expand mathematics teachers’ understanding of proof. The International Journal of Mathematical Education in Science & Technology, 35(5), 703-724.
 • Eren, E. (2004). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi (8. baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Erez, M., & Yerushalmy, M. (2006). If you can turn a rectangle into a square, you can turn a square into a rectangle: Young students’ experience the dragging tool. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 11(3), 271-299.
 • Ergün, S. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çokgenleri algılama, tanımlama ve sınıflama biçimleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Erşen, Z. B. ve Karakuş, F. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının dörtgenlere yönelik kavram imajlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(2), 124-146.
 • Favilli, F., & Romanelli, C. (2006). Geometrical puzzles. Retrieved 09 15, 2018 from http://losstt-in-math.dm.unipi.it/bp/GeometricalPuzzles.pdf
 • Fidan Y. ve Türnüklü, E. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 185-197.
 • Fujita, T. (2012). Learners’ level of understanding of the inclusion relations of quadrilaterals and prototype phenomen. The Journal of Mathematical Behavior, 31, 60-72.
 • Fujita, T., & Jones, K. (2006). Primary trainee teachers’ understanding of basic geometrical figures in Scotland. In J. Novotana, H. Moraova, K. Magdelena, & N. Stehlikova (Eds.), Proceedings of The 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol 3, pp. 129-136). Prague: PME.
 • Fujita, T., & Jones, K. (2007). Learners’ understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: Towards a theoretical framing. Research in Mathematics Education, 9(1-2), 3-20.
 • Hansen, A., & Pratt, D. (2005). How do we provide tasks for children to explore the definitions of quadrilaterals? Retrieved 05 10, 2018 from https://www.researchgate.net/publication/228603356_How_do_we_Provide_Tasks_for_Children_to_Explore_the_Definitions_of_Quadrilaterals
 • Horzum, T. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının dörtgenler hakkındaki anlamalarının kavram haritası aracılığıyla incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9(1), 1-30.
 • Karakuş, F. ve Erşen, Z. B. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının bazı dörtgenlere yönelik tanımlama ve sınıflamalarının incelenmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 4, 38-49.
 • Monaghan, F. (2000). What difference does it make? Children’s views of the differences between some quadrilaterals. Educational Studies in Mathematics, 42(2),179-196.
 • Nakahara, T. (1995). Children’s construction process of the concepts of basic quadrilaterals in Japan. In A.Oliver & K. Newstead (Eds.), Proceedings of the 19th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol III, pp. 27-34). Sao Paulo, Brazil:PME.
 • Fujita, T., & Jones, K. (2006). Primary trainee teachers’ understanding of basic geometrical figures in Scotland. In J. Novotana, H. Moraova, K. Magdelena, & N. Stehlikova (Eds.), Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol III, pp. 129-136). Prague: PME.
 • Okazaki, M., & Fujita, T. (2007) . Prototype phenomena and common cognitive paths in the understanding of the inclusion relations between quadrilaterals in Japan and Scotland. In J. Woo, H. Lew, K. Park, & D. Seo (Eds.), Proceedings of the 31st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol IV, pp. 41-48). Seoul:PME.
 • Olkun, S. ve Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikleri. İlköğretim Online, 2(1), 28-35.
 • Öztoprakçı, S. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının tanımları ve aralarındaki ilişkiler aracılığıyla dörtgenleri kavrayışları. Yayımlanmamış doktora tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Pusey, E. L. (2003). The Van Hiele model of reasoning in geometry: A literature review. Unpublished master’s thesis, North Carolina State University Raleigh, USA.
 • Silfverberg, H., & Matsuo, N. (2008). Comparing Japanese and Finnish 6th and 8th graders’ ways to apply and construct definitions. In O. Figueras, J. Cortina, S. Alatorre, T. Jojana, & A. Sepulveda (Eds.), Proceedings of the 32nd Conference of International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. IV, pp. 257-264). Mexico: Cinvestav-UMSNH.
 • Toluk, Z., Olkun, S. ve Durmuş, S. (2002, Eylül). Problem merkezli ve görsel modellerle destekli geometri öğretiminin sınıf öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin gelişimine etkisi. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Ankara.
 • Türnüklü, E. (2014). Dörtgenlerde aile ilişkilerinin yapılandırılması: İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ders planlarının analizi. Eğitim ve Bilim, 39(13), 197-207.
 • Türnüklü, E., Gündoğdu-Alaylı, F., & Akkaş, E. N. (2013). Investigation of prospective primary mathematics teachers’ perceptions and images for quadrilaterals. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 1225-1232.
 • Ulusoy, F. ve Çakıroğlu, E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt etme biçimleri: Aşırı özelleme ve aşırı genelleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 457- 475.
 • Usiskin, Z., & Griffin, J. (2008). The classification of quadrilaterals: A study of definition. Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing, Inc.
 • Üstün, I. ve Ubuz, B. (2004, Ocak). Geometrik kavramların Geometer’s Sketchpad yazılımı ile geliştirilmesi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunulan bildiri, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • Van de Walle, J. A, Karp, S. K., & Bay-Williams, J. M. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (S. Durmuş, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Van Dormolen, J., & Zaslavsky, O. (2003). The many facets of a definition: The case of periodicity. The Journal of Mathematical Behavior, 22(1), 91-106.
 • Vinner, S. (1991). The role of definitions in the teaching and learning of mathematics. In D. Tall (Ed.). Advanced mathematical thinking (pp.65-81). Dordrecht: Kluwer Academic.
 • Vinner, S., & Dreyfus, T. (1989). Images and definitions for the concept of function. Journal for Research in Mathematics Education, 20(4), 356-366.
 • Yanık, H. B. (2016). Kavramsal ve işlemsel anlama. E. Bingölbali, S. Arslan ve İ. Ö. Zembat (Ed.), Matematik eğitiminde teoriler içinde (s. 102-116). Ankara: Pegem Akademi.
 • Zazkis, R., & Leikin, R. (2008). Exempliying definitions: A case of a square. Educational Studies in Mathematics, 69(2), 131-148.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2771-4647
Author: Esra Balgalmış (Primary Author)
Institution: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7594-6851
Author: Emine Işık-Ceyhan
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 10, 2019

Bibtex @research article { turkbilmat393116, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {130 - 156}, doi = {10.16949/turkbilmat.393116}, title = {Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Balgalmış, Esra and Işık-Ceyhan, Emine} }
APA Balgalmış, E , Işık-Ceyhan, E . (2019). Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 10 (1), 130-156. DOI: 10.16949/turkbilmat.393116
MLA Balgalmış, E , Işık-Ceyhan, E . "Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019): 130-156 <http://dergipark.org.tr/turkbilmat/issue/44381/393116>
Chicago Balgalmış, E , Işık-Ceyhan, E . "Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019): 130-156
RIS TY - JOUR T1 - Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi AU - Esra Balgalmış , Emine Işık-Ceyhan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.393116 DO - 10.16949/turkbilmat.393116 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 156 VL - 10 IS - 1 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.393116 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.393116 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi %A Esra Balgalmış , Emine Işık-Ceyhan %T Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi %D 2019 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 10 %N 1 %R doi: 10.16949/turkbilmat.393116 %U 10.16949/turkbilmat.393116
ISNAD Balgalmış, Esra , Işık-Ceyhan, Emine . "Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 / 1 (April 2019): 130-156. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.393116
AMA Balgalmış E , Işık-Ceyhan E . Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(1): 130-156.
Vancouver Balgalmış E , Işık-Ceyhan E . Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(1): 156-130.