Subjects


Journals

Author
Dergi Yöneticisi
Editor

Articles

V. USHNITSKY
СВЕТЛЫЕ БОЖЕСТВА ЯКУТСКОЙ РЕЛИГИИ АЙЫЫ, РОДОВЫЕ ТОТЕМЫ, АНИМИЗМ И ШАМАНИЗМ, Black Sea, (2017)
I. KIROĞLU, R. ALBAYRAK
YARATICI ENDÜSTRİLERDE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN YÖNETİCİLERE UYGULANMASI VE DOĞRULANMASI: REKLAMCILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ, Black Sea, (2017)
E. ALTINKAYNAK
BİR URUM ŞAİRİ VALERY KÖR VE ONUN “HASAVET YAZMAHLARI” ADLI ŞİİR KİTABINDAN SEÇMELER, Black Sea, (2017)
V. AŞKAROĞLU
TOPLUM VE BİREY: YABANCILAŞMA ÜZERİNE KURAMSAL BİR TARTIŞMA, Black Sea, (2017)
U. Bircan
KİERKEGAARD’DAN BAUDRİLLARD’A BAŞTAN ÇIKARMA, Black Sea, (2016)
B. ŞİŞMAN, M. ALIÇ
SEVİNÇ ÇOKUM’UN ROMANLARINDA SÖZLÜ KÜLTÜR AKTARIMI, Black Sea, (2016)
S. DURMUŞ
KARS’TA HAYVANCILIK EKONOMİSİNİN SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ, Black Sea, (2016)
N. DOĞAN
SAMSUN VE YÖRESİ AĞIZLARINDA +Ik, +Ak ve +tIk EKLERİNİN LAKAP TÜRETME İŞLEVİ ÜZERİNE, Black Sea, (2016)
N. Karahan Kök
KAZAK VE NOGAY TÜRKÇESİNDE ARAPÇA-FARSÇA ALINTI KELİMELERDEKİ SES OLAYLARI, Black Sea, (2016)
M. Kolikpınar
DEDE KORKUT ANLATILARINDAN DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN BOYU’NDA TOPLUMSAL CİNSİYET VE DİL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KADIN İMGESİ, Black Sea, (2016)
M. BEKADZE, B. ABBASOV, I. BEKADZE
AZERBAYCAN MİLLİ MİZAH GELENEĞİ: SEYFEDDİN DAĞLI’NIN “ADI SENİN, TADI BENİM” KOMEDİ ÖRNEĞİ, Black Sea, (2016)
L. Küçük
OSMANLI’NIN XIX. YÜZYIL ORTADOĞU POLİTİKASI EKSENİNDE IRAK YÖNETİMDE ROL ALAN HAŞİMİ SOYUNDAN BÜROKRATLAR, Black Sea, (2016)
İ. Rami
KONSTANTİN BAZİLİ’NİN GÖZÜYLE OSMANLI KADINI, Black Sea, (2016)
I. BEKADZE
XVI. YÜZYIL SONU -XVII. YÜZYIL BAŞLARINDA ÇILDIR, NÂM-I DİĞER AHISKA EYÂLETİ'NDE BALIKÇILIK SANAYİSİ, Black Sea, (2016)
H. Bağcı
AYLAK ADAM VE YABANCI ROMANINDA YABANCILAŞMA, Black Sea, (2016)
G. SÜTCÜ
İVAN GONÇAROV “OBLOMOV” ve OĞUZ ATAY “TUTUNAMAYANLAR” ESERLERİNDE “YABANCILAŞMA” TEMASI, Black Sea, (2016)
G. MUTLU
ANTİK DÖNEM’DE PHRYGİA PAROREİA, Black Sea, (2016)
C. ÇELİK
ANA DİL VE ANNE DİLİ KAVRAMLARI, Black Sea, (2016)
B. Karagöz
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE KALAN BİR MESELE: KADINLARIN KONUMU, Black Sea, (2016)
B. Tavas, M. Tekiner
İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PERSONELİN TAKIM ÇALIŞMASINA UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ, Black Sea, (2016)
A. Ova
ELVEDA GÜLSARI İLE YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANLARINDA KADINLARIN MODERNİST ALGI BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI, Black Sea, (2016)
A. İÇLİ
19. Yüzyıl Divan Şairi İbrahim Fehmî ve Divanı, Black Sea, (2016)
V. AŞKAROĞLU
Ataol Behramoğlu’nun Şiirlerinde Şiddetli İmge ve Bunaltı İzleği, Black Sea, (2016)
O. Özkara
Şeza Bargus’un “Oyun” Adlı Küçürek Öyküsüne Psikanalitik Yaklaşım, Black Sea, (2016)
T. Dalar
Ayşegül Gürdal’ın “Duvar” Öyküsü Üzerine Bir Çözümleme, Black Sea, (2016)
I. Bekadze
XVI. Yüzyıl Sonlarında Çıldır Eyâleti Posof Sancağı’nın Güney Nahiyesi, Black Sea, (2016)
C. Tuncer
Anna Seghers’in Ölüler Genç Kalır Adlı Romanında Narsisizm Ve Ötekilik İzlekleri, Black Sea, (2016)
P. Maksimova
ЛИРИКА СЕМЕНА ДАНИЛОВА: АКСИОЛОГИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ, Black Sea, (2016)
N. Aydın, B. Şentürk
Ortadoğu’da Şattülarap’ın Önemi ve Şattülarap Üzerindeki Çekişmeler, Black Sea, (2016)
İ. Kurtbaş
Siyasi Mitinglerin Sosyo-Politik Analizi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi Mitingleri Örneği, Black Sea, (2016)
G. Memmedova
Günümüz Gürcistan'da Azeri Türk Okulları, Black Sea, (2016)
Ş. Memmedli
Gürcistan'daki Türklerde Lokal Halk Hikâyeciliği, Black Sea, (2016)
A. Rüstemova
Hümanist Fikirler ve Mülahazalar; Tarih ve Çağdaşlık, Black Sea, (2016)
Ш. МАТЯКУБОВ
Узбекская Традиционная Вокальная Музыка, Black Sea, (2016)
N. Aka
KEMAL TAHİR’İN “YORGUN SAVAŞÇI” ROMANINDA YAPI VE İZLEK, Black Sea, (2015)
N. YAKUBCANOV
TÜRKİSTAN BÖLGESİ DEMİRYOLLARI TARİHİNE BİR BAKIŞ, Black Sea, (2015)
I. BEKADZE
XVI. YÜZYIL SONLARINDA ÇILDIR EYÂLETİ POSOF SANCAĞI’NIN KUZAY NAHİYESİ, Black Sea, (2015)
D. ÖZCAN
TİNATİN (NERGİS) BEKADZE’NİN AHISKANAME ŞİİRİ’NDE AHISKA VE AHISKALILAR, Black Sea, (2015)
N. GÜLLÜDAĞ
SANÇMAK FİİLİ ÜZERİNE, Black Sea, (2015)
V. AŞKAROĞLU
FERİT EDGÜ’NÜN “TUHAF AİLE” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNÜN İZLEKSEL ÇÖZÜMLEMESİ, Black Sea, (2015)
P. Kandraşov
PRAXİS FELSEFESİ: KARL MARKS FELSEFESİ’NDE YORUMLAMANIN YENİ VURGULARI, Black Sea, (2015)
M. Öktem
KÖROĞLU’NUN ÖYKÜSÜNDE GENÇLİĞE YÖNELİK KAMUSAL DEĞERLENDİRME, Black Sea, (2015)
K. Tsiklauri
GÜRCİSTAN’DA GELENEKSEL İNANÇLARA MENSUP OLAN VATANDAŞLARIN İNANÇ SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ, Black Sea, (2015)
Ф. Мамаева
KARAÇAY BALKAR DİLİNDE CÜMLELERİN FORMAL DİZİNBİLİMSEL ÖZELLİĞİ, Black Sea, (2015)
A. SERHATERİ
ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVENLİĞİN TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPMA TUTUMLARINA ETKİSİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ, Black Sea, (2015)
Z. AKBAYEVA
RKP (RUSYA KOMÜNİST PARTİSİ) B (BOLŞEVİK) MÜSLÜMANLARI BÜROSUNUN TÜRKİSTAN BÖLGESİNDEKİ YEREL HALKIN HAKLARINI KORUMADAKİ ROLÜ, Black Sea, (2015)
Ş. EŞİTTİ, M. IŞIK
SOSYAL MEDYANIN YABANCI TURİSTLERİN TÜRKİYE’Yİ TATİL DESTİNASYONU OLARAK TERCİH ETMELERİNE ETKİSİ, Black Sea, (2015)
F. Mamayeva
ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТА КАК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОКО ЯЗЫКА) THE SUBJECT AS THE MAIN COMPONENT OF THE SEMANTICAL STRUCTURE OF THE SENTENCE IN KARACHAI-BALKAR LANGUAGE1 KARAÇAY, Black Sea, (2015)
R. Cengiz
ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI; ERMENİ DİASPORASININ ROLÜ VE STRATEJİSİ ALLEGED ARMENIAN GENOCIDE; FUNCTIONALITY IN THE CONTEXT OF WESTERN AND ARMENIAN DIASPORA1 РОЛЬ И СТРАТЕГИЯ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ В ПРИТЯЗАНИИ АРМЯНСКОГО ГЕНОЦИДА, Black Sea, (2015)
Y. ULU
FERİT EDGÜ’NÜN “NE” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNDE MODERNİZM ELEŞTİRİSİ CRITIQUE OF MODERNISM IN FERİT EDGÜ’S SHORT SHORT STORY NAMED “WHAT”1 КРИТИКА МОДЕНИЗМА В НОВЕЛЛЕ ФЕРИТА ЭДГУ “ЧТО”, Black Sea, (2015)
M. Galiyeva
XX. YÜZYILIN BAŞINDA RUS KÜLTÜRÜNDEKİ «ÖTEKİ ÂLEM»İN KÂŞİFLERİ: Y. N. TRUBETSKOY, S. A. YESENİN SEARCHERS "OTHER KİNGDOM" IN RUSSIAN CULTURE OF THE EARLY XX CENTURY: E. N. TROUBETZKOY, S. A. YESENİN1 ИСКАТЕЛИ «ИНОГО ЦАРСТВА» В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ НАЧАЛА XX В, Black Sea, (2015)
U. KIRBAŞ, Y. ÇELİK
İSKENDER PALA’NIN ROMANLARINDA YENİ TARİHSELCİLİĞİN İZLERİ TRACES OF THE NEW HISTORICISM ON İSKENDER PALA’S NOVELS1 СЛЕДЫ НОВОЙ ИСТОРИОГРАФИИ В РОМАНАХ ИСКЕНДЕРА ПАЛА, Black Sea, (2015)
I. BEKADZE
GÜRCİSTÂN VİLÂYETİ KANUNNÂMELERİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ A STUDY THE CODEX PROVİNCE OF GEORGİA’S1 ОЦЕНКА СВОДА ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ ГРУЗИИ, Black Sea, (2015)
F. YILDIRMIŞ
DOKUMACILIK SANATININ TRABZON/ŞALPAZARI YÖRESİNDEKİ YANSIMASI VE MOTİF İNCELEMESİ: ÇANTA VE ÇORAP ÖRNEĞİ THE REFLECTIONS OF WEAVING AND PATTERN, IN THE REGION OF ŞALPAZARI, TRABZON: THE EXAMPLES OF BAGS AND SOCKS1 ТКАЦКОЕ ДЕЛО В ТРAБЗОНСКОМ/ШАЛПАЗАРСКОМ Р, Black Sea, (2015)
V. Ushnitsky
К ПРОБЛЕМЕ ВОЖДЕСТВА И РАННЕГО ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИОГРАФИЯ ПО ЭПОХЕ ТЫГЫНА ÖNDERLİK VE İLKEL DEVLET MESELESİ ÜZERİNE: TİGİN DÖNEMİ ARAŞTIRMA TARİHÇESİ CHIEFDOM AND EARLIER STATE: HISTORIOGRAPHY ON TYGYN’S EPOCH, Black Sea, (2015)
N. GÜLLÜDAĞ
“BALIK” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE, Black Sea, (2015)
L. Küçük
TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİNİN NEHİRLER VE GÖLLER İLE İLGİLİ YAPTIĞI BAZI DÜZENLEMELER SOME REGULATIONS MADE BY THE OTTOMANS CONCERNING THE RIVERS AND LAKES IN THE REFORM PERIOD1 НЕКОТОРЫЕ ПОПРАВКИ В РЕЕСТРЕ ОЗЁР И РЕК ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД ТА, Black Sea, (2015)
L. Ukubayeva
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ч. АЙТМАТОВА SOCIAL PROBLEMS AND DESTINY OF MAN IN CHINGIZ AITMATOV’S WORK OF ART2 CENGİZ AYTMATOV’UN SANAT ESERLERİNDE SOSYAL SORUNLAR VE İNSANIN KADERİ, Black Sea, (2015)
M. HACISALİHOĞLU KARADENİZ, S. AKTAY
THE CASE OF USING TECHNOLOGY BY CANDIDATE TEACHERS OF MATHEMATICS IN CLASSROOMS* 1 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA TEKNOLOJİDEN YARARLANMA DURUMLARI ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ КАНДИДАТАМИ В, Black Sea, (2015)
O. Karatayev
KIRGIZ SOYLU HOTONLAR. MOĞOLİSTAN’DAKİ «KIRGIZ» ETNONİMLERİ VE TOPONİMLERİ HOTANS OF KYRGYZ ORIGIN: “KYRGYZ” ETHNONIMS AND TOPONIMS IN MONGOLIA1 ХОТОНЫ – ПОТОМКИ КЫРГЫЗОВ. АРЕАЛ ЭТНОНИМИЧЕСКИХ И ТОПОНИМИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ “КЫРГЫЗ” В МОНГОЛИИ, Black Sea, (2015)
İ. Moldobaev
Kırgız Şamanı (Bakşı) (1920’li Yıllar), Black Sea, (2015)
E. Altınkaynak, A. Bolotova Altınkaynak
(Saha Türklerinin Destanı) Nurgun Batır Destanı, Black Sea, (2015)
D. Özcan
XVI. YÜZYILDA ÇILDIR, POSOF VE BÜYÜK ARDAHAN SANCAKLARINDA ZEYREK TARIMI, Black Sea, (2015)
F. Keskin
Esaret ve Hürriyet Diyalektiği Bağlamında “Her Şey Geçip Gider” Romanı, Black Sea, (2015)
K. Koçak
Kuzey Kafkasya ve Kuzey Karadeniz’deki İskit Kurganlarının Ortaya Çıkışı, Black Sea, (2015)
Ö. Yılmaz
Buharlı Gemi Çağı’nda Karadeniz’de Avrupa Denizciliği, Black Sea, (2015)
Ö. Öğünç
Mutlak Öteki: Buchi Emecheta’nin Second Class Citizen Romaninda Adah Obi, Black Sea, (2015)
N. Aydın
Milli Mücadele Döneminde I. TBMM’nin Ermeni Tehcirine Bakışı, Black Sea, (2015)
T. Aliyeva
Genel Kültürel Kodların Değiştirilmesinde Bir Vasıta Olarak Entropia, Black Sea, (2015)
O. Karatayev
Kırgızlar ve Oyratlar: Çoroslar - Cungar Adı Nerden Gelmiştir?, Black Sea, (2015)
N. Şahinkaya
F. M. Dostoyevski’nin ‘‘Ölü Evinden Anılar’’, A. P. Çehov’un ‘‘Sahalin Adası’’ ve V. Şukşin’in ‘‘Kızıl Kartopu’’ Eserlerinde Tutuklu Psikolojisi, Black Sea, (2015)
A. Güngör
İkirciklem (Oxymoron) Uyumsuzluğun Uyumu, Black Sea, (2015)
O. Tıskova, O. TISKOVA
REKLAMLARIN İLETİŞİM GÜCÜNÜ ARTIRMA ARAÇLARI, Black Sea, (2015)
A. Apalı, R. Yıldız
Bölgesel Kalkınma Ajansları: Fransa ve İngiltere Örnekleri, Black Sea, (2015)
T. Kurchatova
1897 Yılında Yapılan İlk Resmi Nüfus Sayımına Göre Yakut Bölgesininin Nüfus Özellikleri, Black Sea, (2015)
T. Dalar
TKarakter Sentezleyici Bir Roman Olarak Osmancık’ta Yapı Unsurları, Black Sea, (2015)
D. Mamyiev
Altay Kültürünün Felsefi Boyutları, Black Sea, (2015)
R. Balay, A. Kaya, M. Çevik
Öğretmenlerin İnternete Yönelik Tutumları ve Eğitsel İnternet Kullanım Öz –Yeterlik İnanç Düzeyleri, Black Sea, (2015)
Л. Герасимович
Olekma Nehri Civarındaki Kaya Yazılarının Tarihi, Black Sea, (2015)