Year 2018, Volume 11, Issue 4, Pages 838 - 859 2018-10-24

Interactive White Board Use in Teacher Training: Trainers vs. Trainees after One Year Experiences
Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri

Çetin GÜLER [1] , Hayati ÇAVUŞ [2]

81 219

The aim of this study is to determine the opinions of the teacher trainers and teacher trainees for the use of interactive white board technology in the teacher training process and to make suggestions for a more effective and efficient teacher training process by using the interactive white board in line with these opinions. Descriptive survey model was used in the study. Participants of the study consisted of 35 teaching trainers and 969 registered teacher trainees of the education faculty of a university in Anatolia in 2015. After one year experiences of the participants' with interactive white boards, data were collected about the experiences of both groups. It can be said that the interpretation of the data obtained from the teacher trainers and the teacher trainees after their experiences of using the interactive white board for one year is generally positive towards the use of interactive white boards in the educational process. It has been seen that teacher trainers mostly use interactive white boards to make presentations and are mostly disturbed by software and hardware problems with interactive white boards. It was concluded that both the teacher trainers and the teacher trainees did not see themselves adequately about the interactive white board use and they needed trainings in this regard, and suggestions were made to both practitioners and researchers in this direction.  

Bu çalışmanın amacı, öğretmen yetiştirme sürecinde etkileşimli tahta teknolojisin kullanımına yönelik öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlemek ve bu görüşler doğrultusunda etkileşimli tahta kullanımıyla daha etkili ve verimli bir öğretmen yetiştirme süreci için önerilerde bulunmaktır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları, 2015 yılında Anadolu’daki bir üniversitenin eğitim fakültesinde çalışmakta olan 35 öğretim elemanı ve kayıtlı 969 öğretmen adayından oluşmaktadır. Katılımcıların etkileşimli tahtalarla bir yıllık deneyimlerinin ardından, her iki grubun deneyimlerine yönelik veri toplanmıştır. Öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının bir yıllık etkileşimli tahta kullanma deneyimleri sonrasında kendilerinden elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının etkileşimli tahta ile ilgili görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu söylenebilir. Öğretim elemanlarının etkileşimli tahtaları daha çok sunum yapmak için kullandıkları ve bu kullanımlarda daha çok etkileşimli tahtaların yazılımsal ve donanımsal sorunlarından rahatsız oldukları görülmüştür. Hem öğretim elemanlarının hem de öğretmen adaylarının etkileşimli tahta kullanımı konusunda kendilerini yeterli görmedikleri ve bu konuda eğitimlere ihtiyaçları olduğu sonucuna varılmış ve bu doğrultuda hem uygulayıcılara hem de araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

 • Akgün, F. (2013). Öğretmen adaylarının web pedagojik içerik bilgileri ve öğretmen öz-yeterlik algıları ile ilişkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1).
 • Akyüz, H. İ., Pektaş, M., Kurnaz, M. A. ve Memiş, E. K. (2014). Akıllı Tahta Kullanımlı Mikro Öğretim Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tbap’larına ve
 • Akıllı Tahta Kullanıma Yönelik Algılarına Etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(1).
 • Al-Qirim, N. (2011). Determinants of interactive white board success in teaching in higher education institutions. Computers & Education, 56(3), 827-838. doi: 10.1016/j.compedu.2010.10.024
 • Ali, H. ve Al-kaabi, R. (2012). Using An Interactive Whiteboard (IWB) to Increase Students' Engagement in English and Science Classes: The Case of Creativity Private School in Kingdom of Bahrain.
 • Badilla Quintana, M. G. (2012). Teacher uses and perceptions of interactive whiteboard incorporation in Spanish Classrooms. Ubiquitous Learning, 4(2), 69-79.
 • Bakadam, E. ve Asiri, M. J. S. (2012). Teachers' Perceptions Regarding the Benefits of Using the Interactive Whiteboard (IWB): The Case of a Saudi Intermediate School. 12th International Educational Technology Conference - Ietc 2012, 64, 179-185. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.11.021
 • Beauchamp, G. ve Kennewell, S. (2012). Transition in pedagogical orchestration using the interactive whiteboard. Education and Information Technologies, 18(2), 179-191. doi: 10.1007/s10639-012-9230-z
 • Bidaki, M. Z. ve Mobasheri, N. (2013). Teachers' Views of the Effects of the Interactive White Board (IWB) on Teaching. In H. Uzunboylu ve F. Ozdamli (Eds.), 2nd World Conference on Educational Technology Research (Vol. 83, pp. 140-144).
 • Bruffaerts-Thomas, J. ve Bruffaerts, J. C. (2013). Haiti's digital education experiment: Interactive whiteboards in the classroom. Field Actions Science Report, 9(SPEC. ISSUE).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.
 • Campbell, C. ve Martin, D. (2010). Interactive whiteboards and the first year experience: Integrating IWBs into pre-service teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 35(6), 68-75.
 • Canbolat, N. (2011). Matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile düşünme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Coyle, Y., Yanez, L. ve Verdu, M. (2010). The impact of the interactive whiteboard on the teacher and children's language use in an ESL immersion classroom. System, 38(4), 614-625. doi: 10.1016/j.system.2010.10.002
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.
 • Divaharan, S. ve Koh, J. H. L. (2010). Learning as students to become better teachers: Pre-service teachers' IWB learning experience. Australasian Journal of Educational Technology, 26(4), 553-570.
 • Emeagwali, O. L. ve Naghdipour, B. (2013). Exploring the Usage and User-Perception of Interactive White Boards in Higher Education in North Cyprus. 2nd World Conference on Educational Technology Research, 83, 272-276. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.053
 • Gadbois, S. A. ve Haverstock, N. (2012). Middle Years Science Teachers Voice Their First Experiences With Interactive Whiteboard Technology. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 12(1), 121-135. doi: 10.1080/14926156.2012.649053
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş: Anı Yayıncılık.
 • Gregory, S. (2010). Enhancing student learning with interactive whiteboards: Perspective of teachers and students. Australian Educational Computing, 25(2), 31-34.
 • Hammond, M., Reynolds, L. ve Ingram, J. (2011). How and why do student teachers use ICT? Journal of Computer Assisted Learning, 27(3), 191-203. doi: 10.1111/j.1365-2729.2010.00389.x
 • Ipek, I. ve Sözcü, O. F. (2016). Preferences and Attitudes for Using Interactive Whiteboards in Different Courses and Learning. European Journal of Contemporary Education, 15(1), 173-184. doi: 10.13187/ejced.2016.15.173
 • Jang, S. J. (2010). Integrating the interactive whiteboard and peer coaching to develop the TPACK of secondary science teachers. Computers & Education, 55(4), 1744-1751. doi: 10.1016/j.compedu.2010.07.020
 • Jang, S. J. ve Tsai, M. F. (2012a). Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and science teachers with respect to use of interactive whiteboards. Computers & Education, 59(2), 327-338. doi: 10.1016/j.compedu.2012.02.003
 • Jang, S. J. ve Tsai, M. F. (2012b). Reasons for using or not using interactive whiteboards: Perspectives of Taiwanese elementary mathematics and science teachers. Australasian Journal of Educational Technology, 28(8), 1451-1465.
 • Lai, H. J. (2014). Adult learners' perceptions of the use of interactive whiteboards in university classrooms. New Educational Review, 36(2), 55-65.
 • Lopez, O. ve Krockover, C. (2014). Contextual factors relevant to elementary teachers using interactive whiteboards in mathematics classroom discourse. Journal of Interactive Learning Research, 25(3), 405-426.
 • MEB. (2017). Eğitimde FATİH Projesi Hakkında. Retrieved 11 July, 2017, from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/
 • Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017-1054. doi: DOI 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x
 • Öztürk, E. ve Horzum, M. B. (2011). Teknolojİk pedagojik içerik bilgisi ölçeği'nİn Türkçeye uyarlamasi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3).
 • Pamuk, S., Ülken, A. ve Dilek, N. Ş. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanım Yeterliliklerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Kuramsal Perspektifinden İncelenmesi/The Investigation Of Preservice Teachers' Technology Integration Competencies From Technological Pedagogical Cont. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17).
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Çeviri Editörleri: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi.
 • Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J. ve Shin, T. S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) the development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, 15(2), 4-14.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri: Anı Yayıncılık.
 • Šumak, B., Pušnik, M., Heričko, M. ve Šorgo, A. (2017). Differences between prospective, existing, and former users of interactive whiteboards on external factors affecting their adoption, usage and abandonment. Computers in Human Behavior, 72, 733-756. doi: 10.1016/j.chb.2016.09.006
 • Sumak, B. ve Sorgo, A. (2016). The acceptance and use of interactive whiteboards among teachers: Differences in UTAUT determinants between pre- and post-adopters. Computers in Human Behavior, 64, 602-620. doi: 10.1016/j.chb.2016.07.037
 • Tataroglu, B. ve Erduran, A. (2010). Examining students' attitudes and views towards usage an interactive whiteboard in mathematics lessons. Innovation and Creativity in Education, 2(2), 2533-2538. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.368
 • Turel, Y. K. (2011). An interactive whiteboard student survey: Development, validity and reliability. Computers & Education, 57(4), 2441-2450. doi: 10.1016/j.compedu.2011.07.005
 • Winzenried, A., Dalgarno, B. ve Tinkler, J. (2010). The interactive whiteboard: A transitional technology supporting diverse teaching practices. Australasian Journal of Educational Technology, 26(4), 534-552.
 • Wong, K. T., Teo, T. ve Goh, P. S. C. (2014). Development of the Interactive Whiteboard Acceptance Scale (IWBAS): An Initial Study. Educational Technology & Society, 17(4), 268-277.
 • Wong, K. T., Teo, T. ve Goh, P. S. C. (2015). Understanding the intention to use interactive whiteboards: model development and testing. Interactive Learning Environments, 23(6), 731-747. doi: 10.1080/10494820.2013.806932
 • Yildirim, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, İ. ve Adıgüzel, A. (2012). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri entegrasyon becerilerinin değerlendirilmesi: Yeni pedagojik yaklaşımlar için nitel bir gereksinim analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1).
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Çetin GÜLER (Primary Author)
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Hayati ÇAVUŞ
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { akukeg392105, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {838 - 859}, doi = {10.30831/akukeg.392105}, title = {Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri}, key = {cite}, author = {GÜLER, Çetin and ÇAVUŞ, Hayati} }
APA GÜLER, Ç , ÇAVUŞ, H . (2018). Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (4), 838-859. DOI: 10.30831/akukeg.392105
MLA GÜLER, Ç , ÇAVUŞ, H . "Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 838-859 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/38993/392105>
Chicago GÜLER, Ç , ÇAVUŞ, H . "Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 838-859
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri AU - Çetin GÜLER , Hayati ÇAVUŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.392105 DO - 10.30831/akukeg.392105 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 838 EP - 859 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.392105 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.392105 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri %A Çetin GÜLER , Hayati ÇAVUŞ %T Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30831/akukeg.392105 %U 10.30831/akukeg.392105
ISNAD GÜLER, Çetin , ÇAVUŞ, Hayati . "Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 4 (October 2018): 838-859. https://doi.org/10.30831/akukeg.392105