Year 2017, Volume 18, Issue 2, Pages 813 - 856 2017-12-29

Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Üzerindeki Yansımaları

İsa DEVECİ [1] , Salih Çepni [2]

392 902

Bu araştırmanın amacı fen bilimleri öğretim programıyla bütünleştirişmiş girişimcilik eğitimi modüllerinin öğretmen adaylarının girişimcilik kavramı, girişimci özelllikler ile ilgili algılarına yansımalarını belirlemektir. Bunun için 14 haftadan oluşan fen bilimleri öğretim programıyla bütünleştirilmiş girişimcilik eğitimi modüllerinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda araştırma deseninin fenomenografik araştırma olarak tasarlanması uygun görülmüştür. Araştırmaya 26 fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Veriler eğitim modülleri uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra gerçekleştirilen görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Sonuç olarak girişimcilik eğitimi modüllerinin öğretmen adaylarının “girişimcilik” kavramı ve “girişimci özellikler”e yönelik algılarına olumlu yansıdığı belirlenmiştir. Bunun yanında geliştirilen girişimcilik eğitimi modülleri, öğretmen adaylarının girişimci özelliklerini olumlu yönde geliştirmiş ve öğretmen adaylarının girişimci özelliklerini fark etmelerini sağlamıştır. Bu sonuçlara bağlı olarak fen bilimleri öğretmen eğitimi programlarında zorunlu olarak girişimcilik konulu eğitim modüllerinin yaygınlaştırılması önerilebilir.

Fen eğitimi, girişimcilik, öğretim programı, algı
 • Adeyemo, S. A. (2009). Understanding and acquisition of entrepreneurial skills: A pedagogical re-orientation for classroom teacher in science education. Journal of Turkish Science Education, 6(3), 57-65.
 • Bacanak, A. (2013). Teachers' views about science and technology lesson effects on the development of students' entrepreneurship skills. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 622-629.
 • Bacanak, A., Üküdür, M. A., & Öner, F. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin girişimcilik becerisi ve etkisi ile ilgili görüşleri: Nitel bir araştırma. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27 - 30 Haziran, Niğde.
 • Bolaji, O. A. (2012). Intergrating enterpreneurship education into science education: Science teachers perspectives. Journal of Science, Technology, Mathematics and Education, 8(3), 181-187.
 • Buang, N. A., Halim, L., & Malaysia, U. K. (2007). Development of entrepreneurial science thinking model for malaysian science and technology education. Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina (Seminar on Engineering and Natural Development Education). Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • Buang, N. A., Halim, L., & Meerah, T. S. M. (2009). Understanding the thinking of scientists entrepreneurs: ımplications for science education in Malaysia. Journal of Turkish Science Education, 6(2), 3-11.
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2015a). Öğretmen adaylarına yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 92-112. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3240
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2015b). Fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimci özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 135-149. http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2015.03.001
 • Güven, S. (2009). New primary education course programmes and entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 265-270. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.048
 • Güven, S. (2010). Hayat bilgisi dersi öğretim programlarının girişimcilik özellikleri açısından incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy (Nwsa), 5(1), 50-57.
 • Habila Nuhu, C. M. D., & Pahalson, C. A. D. (2014). Entrepreneurship education for science teachers as a means of achieving national transformation. Journal of Engineering Research and Applications, 4(3), 153-156.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İsa DEVECİ
Institution: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Salih Çepni
Institution: ULUDAG UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2017

APA DEVECİ, İ , Çepni, S . (2017). Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Üzerindeki Yansımaları. Ege Eğitim Dergisi, 18 (2), 813-856. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egeefd/issue/31871/288280