Articles


A. ENGİN, C. Engin, M. ENGİN, M. KÖK, K. EKİNCİ, S. BERDİBEK
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SINIF İÇİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ İLE SAĞLIKLI GELİŞİM VE ÖĞRENME BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2017)
H. KOTANCILAR, K. GERÇEKASLAN, M. KARAOĞLU, H. BOZ
Besinsel Lif Kaynağı Olarak Enzime Dirençli Nişasta, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. Toy, S. YILMAZ
Peyzaj Tasarımında Biyoklimatik Konfor ve Yaşam Mekanları İçin Önemi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. Güler, F. UYGAN
Pnömatik Ekim Makinalarında Farklı Tip Dağıtma Başlıkları, Hava Hızı ve Gübreleme Normunun Akış Düzgünlüğüne Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. Akay Tuvanç, V. DAĞDEMİR
Erzurum İli Pasinler İlçesinde Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. ÇELİK, Ş. UYSAL
Beyaz Peynirin Bileşim, Kalite, Mikroflora ve Olgunlaşması, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. KARLIDAĞ, F. GENÇ
Arı Sütü Verimine Etki Eden Faktörler, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. Boyabat
Erzurum Kenti İçerisindeki Toprak Kirliliğinin Yıllara Göre Değişimi ve Yıkanma Durumu, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. Uçar, M. ATAMANALP
Balıklarda Toksikopatolojik Lezyonlar II / Toxicopathological Lesions in Fish II, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. KILIÇ, E. YILDIRIM
Erzurum’dan İğde (Eleagnus angustofolia L.) İçin Yeni Bir Zararlı, Omophlus flavipennis Küster (Coleoptera: Alleculidae: Omophlinae), Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. Tugay, G. BAKIR
Giresun Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. BOYDAŞ, N. TURGUT
Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Kışlık Buğday Verimi Üzerine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ZENGİN, S. ÖZER, M. ÖZGÜL
Çoruh Havzası (İspir-Pazaryolu) Erozyon Durumunun CBS İle Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. ELKOCA, F. KANTAR
BAKLAGİLLERDE SİMBİYOTİK AZOT FİK5ASYONUNA ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLER / SOME FACTORS AFFECTING SYMBİOTİC NİTROGEN FtXAT10N İN LEGUMES, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. ELMACI
HAEMOGLOBİN TYPES IN HAIRGOAT BREEDS RAISED IN BURSA REGİON / BURSA YÖRESİ KİL KEÇİLERİNDE HEMOGLOBİN TİPLERİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. YILDIZ
TOPRAK KİRLETİCİ BAZİ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER / THE METHODS OF DETERMİNATİON OF SOME SOİL POLLUTANT HEAVY METALS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. ÇAKMAKÇI, F. AYDIN
FARKLI ORANLARDA PEYNİRALT1 SUYU KATKISI İLE ÜRETİLEN TAZE VE DEPOLANMIŞ TEL KADAYIFLARIN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ I. Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikler / DETERMINATION of SOME QUALITY CHARACTERİSTICS of FRESH and STORAGED TEL KADAYIF, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. KAHRAMAN, K. GÜÇLÜ
ERZURUM VE ÇEVRESİNDE TESPİT EDİLEN TURBA ALANLARININ BİTKİ YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI / THE RESEARCH ON USAGE PROBABIL1TIES OF SOME PEAT MATERIALS PlACING İN ERZURUM AND ENVİRONMENTS AS G ROVVİNG MEDİUM İN POT PLANTS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. AKMAN, Z. ULUTAŞ, H. EFİL, S. BİÇER
GELEMEN TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH-ALACA SÜRÜSÜNDE SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİ / MILK YİELD AND REPRODUCTİVE TRAİTS OF HOLSTEİNS RAİSED AT GELEMEN STATE FARM, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. KOYUNCU, E. TUNCEL, Ş. KARA UZUN
KARACABEY MERİNOSU KOYUNLARINDA DOĞUM AĞIRLIĞI VE GEBELİK SÜRESİNE BAZI ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİ VE GENETİK PARAMETRELER / SOME ENVİRONMENTAL EFFECTS ON BİRTH VVEIGHT AND GESTATİON LENGTH İN KARACABEY MERİNO AND GEN ETİC PARAMETERS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. ESENBUĞA, M. MACİT, M. KARAOĞLU, H. DAYIOĞLU
EK KONSANTRE YEMLE BESLENEN İVESİ VE MORKARAMAN IRKI KUZULARIN ERKEN YAŞTA DAMIZLIKTA KULLANILMA OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON POSSIBILITY OF EARLY BREEDING IN AWASSI AND MORKARAMAN EWE LAMBS FED WITH SUPPLEMENTATION CONCENTRATE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. EKEN, E. DEMİRCİ
ERZURUM İLİNDE YONCA BİTKİLERİNDE SAPTANAN FUNGAL ETMENLERİN YAYILIŞLARI VE PATOJEN İTELERİ / THE DİSTRİBUTİON AND PATHOGENICITY OF THE FUNGAL PATHOGENS DETERMİNED FROM ALFALFA PLANTS IN ERZURUM PROVTNCE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. KIZILOĞLU, S. BİLEN, N. ATAOĞLU
FARKLI TOPRAKLARA UYGULANAN AZOTLU GÜBRELEMENİN NİTRİFİKASYON ÜZERİNE ETKİSİ / EFFECTS OF N-FERT1 LlZER APPUCATION ON NfTRJFlCATlON İN DİFFERENT SOIIS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZTÜRK, Ö. ÇAĞLAR, A. TUFAN
BAZI MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN ERZURUM KOŞULLARINA ADAPTASYONU / ADAPTATİON OF SOME DURUM WHEAT CULTIVARS IN ERZURUM CONDITIONS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
L. PIRLAK, İ. BOLAT
ERZURUM KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI KİRAZ ÇEŞİTLERİNİN FENOLOJİK VE POMOLOJİK ÖZELLİKLERİ / THE PHENOLOGİCAL AND POMOLOCICAL CHARACTERİSTICS OF SVVEET CHERRY CULTIVARS UNDER ERZURUM CONDİTİONS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. EŞİTKEN, S. ERCİŞLİ
The effects of some hormones on the callus induction in rosa canina and rosa dumalis in vitro / Bazı kuşburnu türlerinde (Rosa canina ve Rosa dumalis)in vitro şartlarda kallus oluşumu üzerine hormonların etkileri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZTÜRK, Ö. ÇAĞLAR, A. TUFAN
BAZI ARPA ÇEŞİTLERİNİN ERZURUM KOŞULLARINA ADAPTASYONU / ADAPTATİON OF SOME BARLEY CULTIVARS İN ERZURUM CONDITIONS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. KARAOĞLU, H. KOTANCILAR
TAHIL ÜRÜNLERİNİN SAĞLIĞIMIZ AÇISINDAN ÖNEMİ / THE PROPERTY OF CEREAL FOODS IN HUMAN HEALTH, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. GÜLERYÜZ, S. ERCİŞLİ, E. ERKAN
ERZİNCAN OVASINDA YETİŞTİRİLEN BAZI ELMA ÇEŞİTLERİNİN MEYVE GELİŞİMİ DÖNEMLERİNDE MEYDANA GELEN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER İLE BUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER / PHYSICAL AND CHEMİCAI CHANGES DURİNG FRUST DEVELOPMENT İN APPLE CULTİVARS İN ERZİNCAN PLAIN A, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. FİLYA
SİLA] FERMANTASYONU / SCLAGE FERMENTATION, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. AK, A. UZATICI
ªEKER PANCARI YAPRAKLARININ HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI / US1NG OF SUGAR BEET LEAVES İN AN İMAL NUTRJTION, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Z. ULUTAŞ, M. SAATÇİ, A. ÖZLÜTÜRK
PREDICTION OF BpDY VVEIGHTS FROM BODY MEASUREMENTS İN EAST ANATOLIAN RED CALVES / DOĞU ANADOLU KIRMIZISI BUZAĞILARINDA CANLI AĞIRLIĞIN VÜCUT ÖLÇÜLERİ KULLANILARAK TAHMİNÎ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. ÇELİK, İ. BAKIRCI, C. ÖZDEMİR, S. ÖZDEMİR
ERZURUM OVASI'NDA YETİŞTİRİLEN MANDALARA AİT SÜTLERİN FİZÎKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A STUDY ON THE PHYS1COCHEMICAL PROPERTIES OF DOMESTIC BUFFALO MİLK BREEDED İN ERZURUM PLAIN, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. ARICI, N. YARDIMCI
BİTKİLERDE UYARILMIŞ DAYANIKLILIK / İNDUCED RESİSTANCE İN PLANTS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. ŞEKERDEN, M. KÜÇÜKKEBAPÇI, A. KOPAR
KOCATEPE TARIMSAL ARAŞTİRMA ENSTİTÜSÜ ANADOLU IRKI MANTALARDA GELİŞİM ÖZELLİĞİ, KAN SERUMU TF TİPLERİ AÇISINDAN POPULASYONUN GENETİK YAPISI VE GELİŞİM ÖZELLİĞİ İLE TF TİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER / TF TYPES OF BLOOD SERUM AND GENETIC STUJCTURE FOR TF TYPE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
R. ÇAKMAKÇI, N. TINGIR
VEfETASYON PERYODU UZUNLUĞUNUN ŞEKER PANCARININ GELİŞİM, VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF GROVVING PERJOD ON GROVVTH, YİELD AND QUAUTY OF SUGAR BEET, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. GÜLERYÜZ, Y. ERTÜRK
ÇORUH VADİSİNDE MEYVECİLİĞİN GENEL DURUMU / GENERAL STRUCTURE OF FRUİT PRODUCTION İN ÇORUH VALLEY, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ÜLKER, F. SÖNMEZ, V. ÇİFTÇİ
KIŞLIK ARPANIN VERİM VE BAZI KARAKTERLERİNDE ADAPTASYON VE STABİLİTE ANALİZİ / ADAPTATİON AND STABİLİTE ANALYSIS İN YİELD AND SOME COMPONENTS OF VVINTER BARI EY, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZTÜRK, Ö. ÇAĞLAR
ERZURUM KURU TARIM KOŞULLARINDA EKİM YÖNTEMLERİNİN BUĞDAYIN VERİM VE BAZI AGRONOMİK KARAKTERLERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF SEEDING METHODS ON YIELD AND SOME AGRONOM1C CHARACTERJSTICS OF WHEAT İN ERZURUM DRV FARMNVIG CONDİTİONS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. SÜLÜN
KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOPRAKLARININ MİKROFUNGUS FLORASI / MİCROFUNGUS FLORA OF SOILS OF NORTH-EAST ANATOLIA DISTRICT, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ASLAN
ÖNEMLİ SÖĞÜT ZARARLİ Plaglodera versicolora (Laicharting) (Coleoptera, Chıysomelidae, Civysomelinae) NIN ERZURUM KOŞULLARINDA BİYOLOJİSİ VE ZARAR] ÜZFRİNDE GÖZLEMLER / THE BİOLOCY AND DAMAGE OF Plagiodera versicolora (Laicharling) (Coleoptera, Chıysomelid, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. BOSTAN, E. DEMİRCİ
PATATES X VE Y VİRÜSLERİNİN BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNDE NEDEN OLDUĞU SİMPTOMLAR / THE SYPMTOMS CAUSED BY POTATO VIRUS X (PVX) AND POTATO VİRÜS Y (PVY) ON SOME POTATO CULTİVARS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. TURGUT, A. ÇELİK, İ. ÖZTÜRK
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE TARIMSAL MEKANİZASYON ALANINDAKİ GELİŞMELER, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. ARAS, T. YANIK, E. KOCAMAN, M. ARAS
KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SU VE SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. KIRZIOĞLU
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ VE PEYZAJ MİMARLIĞI ALANINDAKİ GELİŞMELER, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. GÜLERYÜZ, L. PIRLAK, İ. GÜVENÇ, A. ZÜLKADİR, A. EŞİTKEN
BAHÇE BİTKİLER] BÖLÜMÜ VE KUZEYDOĞU ANADOLU BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. ÖZBEK, E. DEMİRCİ
BİTKİ KORUMA BOLÜMÜ VE DOĞU ANADOLU, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. SERT
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VE GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDAKİ GELİŞMELER, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. YAĞANOĞLU
TARİMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNE YÖNELİK KÜLTÜRTEKNİK ÇALIŞMALARI, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. YAVUZ
TÜRKİYE'DE TARIM POLİTİKASI / AGRICULTURAL POLICY IN TURKEY, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
G. ŞİMŞEK
TOPRAK BÖLÜMÜ VE TOPRAK BİLİMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. KANTAR, H. ÖZER, A. ÖZTÜRK
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESI'NDE TARLA TARIMI, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. KARAOĞLU, H. EMSEN
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. BİRİNCİ, A. KESKİN
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜNÜN GELİŞME SÜRECİ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
K. SÖNMEZ, T. ÖZTAŞ
TÜRKİYE'DE TARIMSAL ÖGRETIM VE SORUNLARI, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. AKSOY
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ..., Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. DEMİRTAŞ
Bitkide Bor ve Etkileri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
O. SAĞDIÇ, D. TÜLÜOĞLU, S. ÖZÇELİK, B. ŞİMŞEK
Isparta Piyasasında Tüketime Sunulan Dondurmaların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi / The Chemical and Microbiological Quality of Ice Cream Consumed in Isparta Marked, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
D. BENDER ÖZENÇ
The Effects Of Different Water Stress And Perlite Media On Growing Of Pepper Plant (Capsicum annuum grossum var. cv.Demre) / Farklı Su Stresi ve Perlit Ortamlarının Biber Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkileri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
B. SARIÇİÇEK, Ü. KILIÇ
Üzüm Cibresinin in situ Rumen Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi / A Study On Determining in situ Degradability of Grape Pomace, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ERDOĞAN, M. GÜRSES, S. SERT
Erzurum’da Satışa Sunulan Köme (Cevizli Pestil Sucuğu) ve Kuru İncirlerin Aflatoksin İçeriklerinin Saptanması / The Study for Aflatoxin Contamination of Köme (Dried Fruit Pulp Sausage with Walnut) and Dry Fig Samples Sold in Erzurum, Turkey, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ŞİMŞEK, S. GERÇEK
Yarı-Kurak Koşullarda Damla Sulamada Farklı Sulama Aralıklarının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indentata) Su Verim İlişkilerine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. YILDIZ, G. ŞİMŞEK
Nötr ve Asit Karakterli Topraklara Biyokimyasal Kireç Taşı Tozu İlavesinin Bitki Gelişmesine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. ATSAN, A. ÇAĞLAR
Dondurmanın Bazı Fiziksel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Farklı Emülgatörlerin Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. DEMİRTAŞ
Ağrı Yöresi Toprak Örneklerinde Potasyum Gübrelemesine Esas Olacak Potasyum Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma / A Study on Determination of Potassium Test Values for Soils in Ağri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. KARAGÖLGE, K. PEKER
Tarim Ekonomisi Araştırmalarında Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanılması /Using Stratified Sampling Methods in the Resource of Agricultural Economics, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. YAZGAN, D. TATAR
Bitki Geliºiminin Benzetimi (Simülasyonu) (Ceres-Wheat Modeli) / Simulation of Crop Growth (Ceres-Wheat Model), Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. AKGÜN, A. KARACA
Farklı Lolium X Festuca Melezlerinde Tohum Tutma ve Bazı Sitolojik Özelliklerin Belirlenmesi / Determination Of Seed Set And Some Cytological Characteristics Of Different Lolium X Festuca Hybrids, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. KOTANCILAR, M. KARAOĞLU
Tahıl Ürünlerinde Aroma Maddeleri: II. Kek, Pirinç, Mısır, Nişasta / Aromatic Compounds In Cereal Product: II. Cake, Rice, Corn And Starch, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. ÇORUH, H. ÖZBEK
Erzurum Yöresinde Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae)’nın Biyolojisi, Konukçuları ve Zararı Üzerine Bir Araştırma / Biology, Host Plants and Damage of Malacosoma neustria (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Erzurum Province of Turkey, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ü. AVCI
Samsun ve Bazı Civar İllerin Rhopalocera (Lepidoptera) Faunasının Tespiti Üzerine Çalışmalar / Studies on The Rhopalocera Fauna of Samsun and Some Neighbouring Provinces, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. GÜLER
Sürdürülebilir Sebze Üretiminde Azotlu Gübre Kullanımı, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. KELKİT
Çanakkale İlinde Sanayi ve Çevre İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma / A Research on The Relation of Industry and Environment in Çanakkale City, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. ELKOCA, F. KANTAR
Erzurum Ekolojik Koşullarına Uygun Erkenci ve Yüksek Verimli Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Belirlenmesi / Determination of Early Maturing and High Yielding Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes Suitable for Erzurum Ecological Co, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. Sabuncuoğlu, A. Çolak, Ö. Akbulut, N. Tüzemen, B. Bayram
Siyah-Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler / Relationships Between CMT Scores and Some Milk Yield Traits in Holstein Friesian and Brown Swiss Cows, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. ŞENGÜL, S. SAĞÖZ
Bazı Yonca Ekotiplerinde (Medicago sati'va L.) Ot ve Tohum Verimine Ait Biyornetrik Özelliklerin Değerlendirilmesi / Evaluation of some biometric paramelers of dry matter and seed yield components in alfalfa ecotypes (Medicago sativa I.) as criterion for, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ATAMANALP, M. GÜNEŞ
Tuzla Çayı’ nda Yaşayan C. capoeta’ nın Hemoglobin Seviyesi, Eritrosit ve Toplam Lökosit Sayıları Üzerine Bir Araştırma / Haemoglobin, RBC and Total WBC Counts of C. capoeta Living In Tuzla Stream, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. YILMAZ, M. IRMAK, M. ZENGİN
Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZBEK
Daphan Ovası Topraklarının Sulu Arazi Tasnif Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Önlemlerinin Seçimi / Classification of Daphan Plain Soils Based on Irrigated Land Classifacation Standards and Selection of Soil Conservation Methods, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. YILMAZ, Z. BULUT
Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri / Planning and Designing Principles of Children Playgrounds in Urban Areas, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. Daşcı, Ş. GÜÇLÜ
Iğdır Ovasında Meyve Ağaçlarında Bulunan Yaprakbiti Türleri (Homoptera: Aphididae) ve Doğal Düşmanları, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. ÇELEBİ
Devekuşu Yetiştiriciliği ve Ürünleri / The Ostrich Breeding and Their Products, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. KIRNAK, C. GENÇOĞLAN, V. DEĞİRMENCİ
Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi / Effect of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Second Crop Corn in Harran Plain Conditions, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. SERİN
Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. TEPE, E. MUTLU, A. TÜRKMEN
Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma / A Study On Water Quality Parameters Of Yayladağı Görentaş Lake (Hatay), Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ÇİFTÇİ, A. ADIGÜZEL, M. ERAT, F. ŞAHİN
Bacillus sp. (BA-142) Bakterisinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Kısmen Saflaştırılması Ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi / Partially Purification Of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase From Bacillus sp. (BA-142) And Investigation Of Som, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. BÖLÜKBAŞI, M. YILMAZ
Kesikli Aydınlatma Programlarının Etlik Piliçlerde Büyüme Performansı Üzerine Etkisi / The Effect of Intermittent Lighting Schedule on Growth Performance of Broilers, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. BİLGİN, N. YILDIZ
Besin Kültüründe Yetiştirilen (Kaya F1) Domates Çeşidinin (Lycopersicon esculentum) Artan NaCl Uygulamalarına Toleransı ve Tuzluluk Stresinin Kuru Madde Miktarı ile Bitki Mineral Madde İçeriğine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. ŞEKERDEN, İ. TAPKI
Hatay İli Anadolu Mandalarının Köy Şartlarında Büyüme Özellikleri / Growth Characterıstıcs of Hatay Anatolian Buffaloes Under The Conditions of Village, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. ARAS HİSAR, O. HİSAR, T. YANIK
Balık işleme endüstrisinde modifiye atmosferde ambalajlama / Modified atmosphere packing in fish processing industry, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
O. HİSAR, Ş. ARAS HİSAR, T. YANIK, M. ARAS
Balık Kan Karbondioksitinin Taşınması ve Atılmasında Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Fonksiyonları / The Functions of Carbonic Anhydrase Isozymes at Fish Blood Carbon Dioxide Transport and Excretion, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
R. ASLANTAŞ, M. GÜLERYÜZ
Bazı organik biostimülatörlerin çilekte fide üretimi üzerine etkileri / Influences of some organic biostimulants on runner production of stawberry, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
B. KOVANCI, N. GENÇER, M. KAYA, B. AKBUDAK
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Elma Bahçesinde Elma Yaprakbükeni, Archıps rosanus (L.) (Lepidoptera:Tortricidae)’un Ergin Popülasyon Dalgalanması Üzerinde Araştırmalar / Investigations on the Adult Population Fluctuatıons of Apple Leaf-Roller, Archi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. KABA, İ. ERKOYUNCU, İ. ERKOYUNCU
Çeşitli Şekillerde İşlenen Midyelerin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Donmuş Depolanması Sırasında Duyusal ve Kimyasal Kalitelerinin Belirlenmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. Bilgin
Ridit Analizi ve Uygulanması / Ridit Analysis and Its Use, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. ŞEKER
Bazı Yeni Yonca Çeşitlerinin Erzurum Ekolojik Şartlarına Uyum ve Verim Denemesi / Adaptation and Yield Trial of Some New Alfalfa Cultivars to Erzurum Ecological Condition, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. AKSOY, H. IŞIK, M. KÜLEKÇİ
Türk Antepfıstığı Sektörüne Genel Bakış, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
K. HALİLOĞLU, P. BAENZİGER
Optimization of Wheat (Triticum Aestivum L.) Anther Culture-Derived Embryos Transformation by Microprojectile Bombardment / Partikül Bombardımanı ile Buğday (Triticum Aestivum L.) Anter Kültürü kaynaklı Embriyolara Gen Aktarımının Optimizasyonu, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZBEK
Fırat Haavzası su kaynaklarının su kalitesi ve sediment konsantrasyonu bakımından değerlendirilmesi / Evaluation of water resources with respect to quality and sediment concentration in Fırat Watershed, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. TOSUN, S. SAĞÖZ
Heksaploid Triticalede Bazı Sitolojik ve Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkiler / The Relationships Between Some Cytological and Agricultural Characteristics in Hexaploid Triticale, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. TAŞPINAR, M. TOSUN
İzoenzim Elektroforez Tekniğinin Bitki Islahında Kullanımı / Use of Isoenzyme Electrophoretic Technique in Plant Breeding, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. KIRNAK, C. KAYA, V. DEĞİRMENCİ
Growth and Yield Parameters of Bell Peppers With Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems Under Different Irrigation Levels / Toprak Üstü ve Toprak Altı Damla Sulama Sistemlerinde Farklı Sulama Düzeylerinin Biber Bitkisinin Gelişim ve Verim Özellikl, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
R. ÇAKMAKÇI, R. ÇAKMAKÇI
Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin Tarımda Kullanımı, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. AMİL, A. AYDIN
Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri / Principal Design Criterias For Precast Buildings, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ÖTEN, M. IŞIK, M. ÇETİNKAYA
Yüksek Sıcaklıklarda Süt Sığırlarının Beslenmesi / Feeding Dairy Cattle In Hot Weather Conditions, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ATAMANALP, M. KELEŞ, M. ARAS
Cypermethrin (Sentetik Piretroit)’ in Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ nın Alkalin Fosfatez, Kolesterol, Glikoz ve Kreatin Aktivitesine Etkisi / The Effect of Cypermethrin (A Synthetic Pyrethroid) on Alcaline Phosphates, Cholesterol, Glucose and, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. Ertürk, M. GÜLERYÜZ
Bazı Yerli ve Yabancı Kayısı Çeşitlerinin Erzincan Koşullarındaki Vejetatif ve Generatif Gelişme Durumlarının Belirlenmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. ŞEKERDEN
Siyah Alaca Sığırlarda Süt, Yağ, Protein, Kuru Madde Verimleri, Süt Komponentleri ile Bazı Döl Verimi Özellikleri Arasındaki İlişkiler / The Relationships Between The Yields Of 305-Day Milk, Fat, Protein, Dry Matter, Milk Constituents With Some Reproducti, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
T. AŞKIN
Doygun Hidrolik İletkenlik: Killi Topraklarda Bir Path Analizi Çalışması, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. DEMİRTAŞ, A. Demirtaş
Iğdır Ovası Drenaj Sularının Kalite Durumlarının Belirlenmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. Zengin, S. YILMAZ
Ardahan Kura Nehri ve Yakın Çevresi Alan Kullanımlarının Belirlenmesi ve Optimal Alan Kullanım Önerileri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÇARBAŞ, T. YANIK, M. KAYA
Erzurum İlindeki Bazı Ticari Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Çiftliklerinin Yetiştiricilik Suyu, Yem ve Balıklarının Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. YILMAZ, N. ARAS, H. HALİLOĞLU, M. YILMAZ
Siraz (Capoeta capoeta umbla Heckel, 1843) Balığından Surumi Üretimi Üzerine Bir Araştırma / An Investıgatıon On The Surumı Productıon From Sıraz “Capoeta capoeta umbla” Fısh Specıes, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
G. APAYDIN, Z. CEYLAN, M. ATASEVER, M. KAYA
Vakum Uygulanarak Ambalajlanmış Sosislerin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. BULUT, Ö. ATABEYOĞLU, Ş. KORDALİ
The Effects of Pistacia terebinthus Leaf Extracts and Giberellic Acid on Plant Height, Inflorescence Survival and Inflorescence Numbers of Pelargonium ‘Ringo Deep Scarlet’, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ÖZDEMİR, M. ÖZDEMİR, Ü. DOĞRU
Sığırların Verim Özellikleri Üzerine Etkili Önemli Moleküler Markörler, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. ÖZKÖK, F. UĞUR
Türkiye’ de Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, İlk Buzağılama Yaşı ve Servis Periyodu, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. YILDIRIM, İ. ÖZSERT
The Effects of some Constructive Properties and Operational Parameters of Rotary Fertilizer Spreaders on Fertilizer Flow Rate / Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Bazı Yapısal Özelliklerin ve İşletme Parametrelerinin Gübre Debisine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. AKSU, N. YILDIZ
Besin Çözeltisine Artan Seviyelerde Uygulanan Cd ve Pb İyonlarına Farklı Domates Çeşitlerinin Tepkisinin Belirlenmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. SABUNCUOĞLU
Kesim Hayvanlarında Ultrason Kullanımı / Usage of Ultrasound for Slaughter Animals, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
B. KURTASLAN, S. BİLSEN
3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı Taslağının Yasallık, Kamu Yararı ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. SAĞLAM, F. UĞUR
Siyah Alaca Sığırlarda Gebelik Başına Tohumlama Sayısı Üzerine Etkili Faktörlerin Analizi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. Sezgin, T. EREM, A. AKSOY
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Genel Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. GÜVENÇ, H. KAYMAK, A. KARATAŞ
Alçak tünelde farklı dikim zamanlarının marulda bitki gelişmesi ve verime etkisi / Effect of planting time on growth and yield of lettuce in low tunel, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
G. KABAN, M. KAYA
Staphylococcus xylosus ve Lactobacillus plantarum Suşlarının Sucuğun Duyusal Özellikleri ve Renk Değerleri Üzerine Etkileri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. GÜNEL, İ. ÖZTÜRK
Bant İlaçlaması ve Direkt İlaçlama Yapan Üniteler ve Kullanım Alanları, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. KANT, A. AYDIN, A. AYDIN, K. BARİK
Erzurum Daphan ve Pasinler Ovası Toprak Örneklerine Suya Doygun Koşullarda Uygulanan Değişik Azotlu Gübrelerin Çeltik Bitkisinin Gelişimine, Mineral İçeriğine, Besin Maddesi Alımı ve Yıkanmasına Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. AYGÜN, R. HAYAT, Ş. GÜÇLÜ, M. OLGUN
Erzurum’da Mera Kalitesinin Cicadellidae (Homoptera) Tür Zenginliğine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. KANT, K. BARİK, A. AYDIN
Asidik Topraklara Uygulanan Farklı Kireçleme Materyallerinin Bazı Toprak Özellikleri İle Mısır Bitkisi (Zea mays L.)’nin Gelişimi ve Mineral İçeriğine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. TAN, Ö. MENTEŞE
Yembitkilerinde Anatomik Yapı ve Kimyasal Kompozisyonun Besleme Değerine Etkileri / Effects of Anatomic Structure and Chemical Composition on Forage Quality, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
L. TURGUT, M. YANAR, A. KAYA, M. TAN
Farklı Olgunluk Dönemlerinde Hasat Edilen Bazı Fiğ Türlerinin Ham Besin Maddeleri İçeriği ve Bunların in situ Rumen Parçalanabilirlikleri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. SÖNMEZ, G. ARSLAN, M. ARAS, S. BEKTAŞ
Alabalık Yetiştiriciliğinde İkame Yem Olarak Kullanılabilecek Ev Sineği (Musca domestica ) Larvalarının Tavuk Gübrelerinden Üretimi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. BİRİNCİ, A. BİRİNCİ, K. ER
Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. ÖZ, M. KAYA
Yüksek Basınç Uygulamasının Et Kalitesi Üzerine Etkisi / The Effect of High Pressure Treatment on Meat Quality, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. DAŞCI, B. ÇOMAKLI
Yaylacılık ve Tarımsal Açıdan Önemi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. GÜÇLÜ, R. HAYAT, L. GÜLTEKİN, G. TOZLU
Erzurum’da önemli bir lahana zararlısı Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Noctuidae)’nin biyolojisi üzerinde bazı gözlemler, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. TUGAY, G. BAKIR
Giresun Yöresindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların Yapısal Durumu, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. MENTEŞE, L. TURGUT, O. GÜLER, M. YANAR, N. TÜZEMEN, M. TAN, B. ÇOMAKLI
Erken ve Geç Biçilmiş Çayır Otu ile Beslenen Siyah Alaca Danaların Büyüme Performansı Özellikleri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. KOTANCILAR, M. KARAOĞLU, K. GERÇEKASLAN, P. UYSAL
Ekşi Hamur Katkısının Beyaz Tava Ekmeğinin Bayatlaması Üzerine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. Özer, H. YILMAZ
Kars-Sarıkamış Ormanlarının Doğa Koruma Kriterleri Yönünden İncelenmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. KIZILOĞLU, Y. KUŞLU, Ü. ŞAHİN, S. DİLER
Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Optimum Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. MERT TÜRK
Konukçu-Patojen İlişkisinde Model Bir Bitki: Arabidopsis thaliana, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. Kesdek, E. Yıldırım
Bitki Kairomonlarının Entomolojik Yönden Önemi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. Aydın, C. Kant, N. Ataoğlu
Erzurum ve Rize Yöresi Toprak Örneklerine Uygulanan Farklı Dozlardaki Bor ve Fosforun Mısır (Zea mays)’ın Kuru Madde Miktarı ve Mineral İçeriğine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ü. ARSLAN, Ö. KARABULUT
Baharat Bitkilerinin Bitki Patojeni Funguslara Karşı Antifungal Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. ERDOĞAN, A. DODOLOĞLU, H. ZENGİN
Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri / Effect Of Different Environmental Conditions On Honey Quality, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. YÜCEL
Orta Karadeniz (Ünye-İnebolu) Bölgesinde Balıkçılığın Durumu / The Situation of Fisheries in Middle-Black (Ünye-İnebolu/) Sea Region, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
B. VEREP, C. ŞAHİN, E. ÇİLOĞLU, H. İMAMOĞLU
Uzungöl'ün İklimi ve Çevresel Sorunları Üzerine Bir Çalışma / A Study on The Climate and Environmental Problems of Uzungöl, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. KUMBASAROĞLU, H. KUMBASAROĞLU, V. DAĞDEMİR, V. DAĞDEMİR
Erzurum Merkez İlçede Tarım Arazilerinde Parçalılık Durumuna Göre Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. SAĞSÖZ, A. YILDIZ, N. SABUNCUOĞLU, Ö. ÇOBAN, E. LAÇİN
Esmer ve Şarole x Esmer Buzağıların Büyüme ve Yemden Yararlanma Özellikleri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. YILDIZ, Y. ERKMEN
Tarımda Ortak Makina Kullanımı ve Türkiye’deki Uygulamaları / Multi-Farm Use of Machinery in Agriculture and Practices in Turkey, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. BUDAK, H. UYSAL, A. AYDIN
Kırsal Yapıların Deprem Karşısındaki Davranışı / Earthquake Behaviour Of Rural Buildings, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. BULUT
Palandöken (Tekederesi) Baraj Göleti’nin Rekreasyonel Kullanımlar Yönünden Değerlendirilmesi / Evaluation Of Tekederesi Dam’s Pond In Terms Of Recreational Uses, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ÖZTÜRK, Z. DOĞAN, N. YILDIZ
Teşhis Edilen Anormal Gözlemlerin İterasyon ve Kovaryans Yöntemleri İle Yeniden Tahmini / Dedection of Outlers and Estimation of Them As a missing Observation Using Teration and Covariance methods, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZLÜTÜRK, S. KOPUZLU, O. GÜLER, M. YANAR
Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarında Vücut Ağırlıklarının Tahmini İçin Doğrusal Regresyon Modellerinin Belirlenmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. ERDOĞAN, Y. ERDOĞAN, A. DODOLOĞLU, A. DODOLOĞLU
Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi Ve Bal Verimi Üzerine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. AKÇAY, İ. TOSUN
Bazı Geç Çiçek Açan Yabancı Badem Çeşitlerinin Yalova Ekolojik Koşullarındaki Gelişme Ve Verim Davranışları, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. KAYMAK, İ. GÜVENÇ
Farklı Dikim Zamanlarının, Erzurum Koşullarında Yüksek Tünelde Yetiştirilen Hıyarda, Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi / The Effect Of Planting Times On The Growth and Yield Of Cucumber Grown In a High Tunnel In Erzurum Conditions, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ÖZGÜL
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanması / Preparing Land Use Maps Using Remote Sensing and Geographic Information Systems, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. ARIMAN, E. KOCAMAN
Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh Havzaları’nda Yaşayan Alabalık (Salmo trutta L.)'ların Özellikleri / Features of Trouts Living In The Catchment of Aras, Upwards Fırat and Çoruh River, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. TOPCU
Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. ELKOCA, F. KANTAR, İ. GÜVENÇ
Değişik NaCl Konsantrasyonlarının Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişmesine Etkileri / The Effects of Different NaCl Concentrations on Germination and Seedling Growth of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
G. KARTAL, A. ÖZTÜRK, Ö. ÇAĞLAR
Erzurum Koşullarında Farklı Azot Dozlarının Arpanın Maltlık Özelliklerine Etkisi / The Effect of Different Nitrogen Doses on Malting Characteristics of Barley in Erzurum Conditions, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. EŞİTKEN
Serada Yetiştirilen Çilekte Manyetik Alan Uygulamasının Etkileri / The Effects of Magnetic Field on Strawberry in Greenhouse, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. ÜLKER, O. KARACA, S. BAŞ, Ö. GÖKDAL
Spermatogonial Transplantasyon ve Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanımı / Spermatogonial Transplantation and Its Utilization in Animal Breeding, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
L. EFİL
Harran Ovası Koşullarında Pamukta Farklı Ekim Tarihlerinin Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Tyripidae)’nin Populasyon Gelişmesine Etkisinin Belirlenmesi / The Effect Of Dıfferent Sowıng Dates To Populatıon Development Of Thrips tabaci Lind. (Thysanopter, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
B. KOCAMAN, T. TUNÇ, M. OKUROĞLU, İ. ÖRÜNG
Doğal Hafif Agregaların Tarımsal Yapılarda Duvar ve Sıva Harcı Yapımında Kullanılma Olanakları, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. BULUT, Ö. ÇAĞLAR, A. ÖZTÜRK
Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
K. UÇAN, İ. BOZ
Sulama Birlikleri Personelinin Mesleki Açıdan Yeterlilikleri: Kahramanmaraş İli Örneği, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. MACİT, M. DEMİREL, Y. BAKIRCI, S. ERDOĞAN
Kuşburnu Çekirdeğinin Rumende Parçalanabilirliğinin Naylon Kese Yöntemi İle Belirlenmesi / Determination of Rumen Degradability of Rosa Canina Seed by Nylon-Bag Technique, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. BÖLÜKBAŞI, M. AKTAŞ
Kısıtlı yemlemenin etlik dişi piliçlerde büyüme performansı ve asitese bağlı ölümler üzerine etkisi / The effect of feed restriction on growth performance of female broilers and mortality due to ascites, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. DÖKMEN, C. KURTULUŞ
An Investigation for the determination of some pollution and quality parameters in some springs of rivers in Gölcük environs, Turkey / Gölcük çevresinde bazı Akarsu kaynaklarında kirlilik ve kalite sınıflarının belirlenmesi üzerine bir araştırma, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
B. SAYINCI, S. BASTABAN
Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Uygulanmasında İlaçlama Ünitelerinin Rolü, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZÇAKIR, G. BAKIR
Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl ve Süt Verim Özellikleri. 2. Döl Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 2. Reproduction Chara, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
B. TAŞ, K. YAĞDI
İki Sıralı Arpada (Hordeum vulgare conv. distichon) Melez Gücünün Belirlenmesi / Determination of Hybrid Vigority of Two-Rowed Barley (Hordeum vulgare conv. distichon), Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
B. BÜKÜN
Şanlıurfa İli’nde Pamuk Tohumluğunda Bulunan Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
G. BAKIR, A. KAYGISIZ
Esmer Irk Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Genetik Yönelim Unsurlarının ve Genetik Korelasyonun Tahmini / Estimates of Trend Components and Genetic Correlation of Milk Yield Traits In Brown Swiss Cattle, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. DEĞİRMENCİ, H. BÜYÜKCANGAZ
Sulama Projelerinin İzleme ve Değerlendirilmesinde Amaca Yönelik Proje Planlama (Aypp) Yaklaşımı / Objectives Oriented Project Planning Approach For Monitoring And Evaluation Of Irrigation Projects, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. AKSAKAL
Toprak Sıkışması ve Tarımsal Açıdan Önemi / Soil Compaction and Its Importance for Agriculture, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. GÖNENER, İ. ERKOYUNCU
Orta Karadeniz’de Dip Trolünün Av Kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. BOSTAN, A. DURSUN
Kemaliye ve Yusufeli İlçelerindeki Biber (Capsicum annum L.) Üretim Alanlarındaki Bazı Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi / Identification of Some Virus Diseases in Pepper Production Areas in Kemaliye and Yusufeli Districts, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ÖZTÜRK, A. ÇELİK
Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Kullanım Durumu ve Geleceğe Yönelik Beklentiler, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
O. SAĞDIÇ, E. KÜÇÜKÖNER, S. ÖZÇELİK
Probiyotik ve Prebiyotiklerin Fonksiyonel Özellikleri / Functional Characteristics Of Probiotics And Prebiotics, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. BOSTON, K. HALİLOĞLU
Patateste Virüslerin PCR ve ELISA Teknikleri İle Belirlenmesi ve Başarıyı Etkileyen Faktörler / Identification of Potato Viruses By PCR and ELISA and Factors Effecting the Success, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. KARAOĞLU, H. KOTANCILAR
Tahıl Ürünlerinde Aroma Maddeleri : I. Ekmek / Flavor Compounds In Cereal Product : I. Bread, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ÖZBERK, F. ÖZBERK
Güneydoğu Anadolu koşullarında bazı makarnalık buğday çeşitlerinin verim stabilitesi / The Yield stability of some durum wheat cultivars in Southeastern of Anatolia Conditions, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. SÖNMEZ, O. HİSAR, G. ARSLAN
Öğün Sayısının Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yavrularının Büyümeleri Üzerine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. ŞEKER
Doğu Yoncasından Elde Edilen Hatların Kayseri ve Bilensoy-80 Çeşitleriyle Mukayeseli Yaş/Kuru Ot Verimleri ve Kuru Ot Verimlerinin Biçimlere Göre Dağılımı / The Fresh /Dry Hay Yields and Dry Hay Yield Distributions By Cuttings of The Lines Selected From E, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. TEMEL, M. TAN
Erzurum Şartlarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’in Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma / A Research on Determination of Seeding and Cutting Time in Common Vetch (Vicia sativa L.) Under Erzurum Conditions, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. DEMİRCİOĞLU YILDIZ, H. YILMAZ
Kars Kenti Açık ve Yeşil Alanlarının Sayısal Analizi / The Numerical Analysis of Kars City Open and Green Areas, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. Akbulut, B. Bayram, M. Yanar, S. Keleş
Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. YILDIZ, Y. ERKMEN
Erzurum ili Pasinler ilçesi tarimsal yapı ve mekanizasyon durumu / The Current situation of agricultural structure and mechanization in Pasinler Country of Erzurum Province, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. BOSTAN, C. GÜÇLÜ
Afitlerle Taşınan Patates Virüsleri, Afitlerden Virüslerin Belirlenmesi ve Mücadele Yöntemleri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. KANT, T. KIZILOĞLU
Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. ARAS HİSAR, O. HİSAR, T. YANIK
Balıklarda Mikrobiyolojik, Enzimatik ve Kimyasal Bozulmalar / Chemical, Microbiological and Enzymatic Spoilage in Fish, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. MALKOÇ, A. AYDIN
Mısır (Zea Mays L.) ve Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)’nin Gelişimi ve Bitki Besin Maddeleri İçeriğine Farklı Tuz Uygulamalarının Etkisi / Effects of Different Salt Sources on Zea Mays and Phaseolus Growth and Mineral Conten, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. ARAS, T. YANIK, E. KOCAMAN, H. HALİLOĞLU
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Kapsamında Su Ürünleri Sektörünün Ulaşabileceği Potansiyel Büyüklüğünün Mali Projeksiyonu / Financial Projection of Potential of Aquaculture Sector in Northern Anatolia, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. BOSTAN
Interrelationships Among Fruit and Leaf Traits Important In Fig Selection / İncir Seleksiyonunda Önemli Olan Bazı Meyve ve Yaprak Özellikleri Arasındaki Karşılıklı İlişkiler, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. KIRNAK, M. DEMİRTAŞ
Su Stresi Altındaki Kiraz Fidanlarında Fizyolojik ve Morfolojik Değişimlerin Belirlenmesi / Determination of Physiologic and Morphologic Changes in Sweet Cherry Seedlings Under Water Stress, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
B. BAKİ, G. DALGIÇ
Karadeniz’de Tanklarda Kefal (Liza Aurata, Risso 1810) Balığı Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Aquaculture Of Mullet (Liza aurata, Risso 1810) In The Tanks At Black Sea, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. TAN, A. KOÇ, H. ERKOVAN
Dumlu Yöresi (Erzurum) Tuzlu-Alkali Topraklarında Yetişebilecek Yembitkisi Türlerinin Belirlenmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
B. KOCAMAN, M. OKUROĞLU
Dozaj ve Agrega Granülometrisinin Hafif Betonların Isı İletkenliğine / Effect of Grading and Cement Contents on The Heat Conductivity Values of Lightweight Concrete, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ÖZTÜRK, A. ÇELİK
Determination of the Performance of Some Windrowing Rakes Used for Alfalfa and Grass Hay, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. KAYA, B. KOVANCI
Bursa'da Abududu Ajanlarımda Saptanan Homoptera Türleri / The homoptera species occured in raspberry growing areas in Bursa, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. ÖZDEMİR, N. ARAS
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Su Ürünleri Sektörünün Üretim, Tüketim, İhracat ve İthalat Yönünden Karşılaştırılması, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. DEMİRCAN, H. YILMAZ
Erzurum Kentinde Botanik Bahçesi Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Formation Of A Botanical Garden In Erzurum City, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. Özçakır, G. Bakır
Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri / Milk Yield and Reproduction Characteritics of Holstein Friesian Cattle Raised in Tahirova Agricultural Facility. 1. Milk Yield Traits, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
L. TURGUT, M. YANAR, A. AKSOY
Bazı Enerji Yemlerinin in situ Tekniği İle Kuru Madde ve Organik Madde Parçalanabilirliklerinin Belirlenmesi / Determination of The Dry Matter and Organic Matter Degradabilities of Some Energy Feeds by in situ Technique, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ATAMANALP, T. YANIK
Salmonidlerde Yapılan Toksikolojik Çalışmalar / The Toxicological Studies In Salmonidae, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. YAVUZ, V. DAĞDEMİR, A. ALTINKAYNAK
Erzurum Merkez İlçede Kışlık Gıda Ürünleri Stokunu Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Bir Analizi / An Econometric Analysis of the Factors Affecting Winter Food Storage in Erzurum Central District, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. ELKOCA
Hava Kirliliği ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri / Air Pollution and Its Effects on Plants, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
V. DAĞDEMİR, A. BİRİNCİ, T. ATSAN
Türkiye’de Kırmızı Et Pazarlaması / Marketing of Red Meat Production and Consumption in Turkey, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. ŞEKER, L. TAHTACIOĞLU, C. AYGÜN
Doğu Anadolu Yoncasından Elde Edilen Hatların Kayseri ve Bilensoy-80 Çeşitleriyle Karşılaştırmalı Genel Mahsul Büyüme Oranları ve Bazı Morfolojik Özellikleri / General Crop Growth Rates and Some Morphological Traits of the Lines Selected from Eastern Anat, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. ŞİMŞEK, E. YASLIOĞLU, İ. ARICI
A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. YILMAZ, A. KAYA
Ekim Sıklığının Bazı Yazlık Triticale (Triticosecale wittmack ) Hatlarının Verim Ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi / The Effect of Sowing Density on Yield and Yield Components of Some Spring Triticale Lines, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. USLU, M. TUĞAÇ, A. DİLSİZ
Gökhöyük Tarım İşletmesi Topraklarının Kalite Durumlarının Değerlendirilmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
T. Yanık, E. Kocaman, Ö. Ayık, M. Atamanalp
Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. MÜFTÜOĞLU, T. DEMİRER, M. OKTAY, Ö. ELMACI
Çinko Katkılı ve Katkısız 15-15-15 Gübre Uygulamasının Buğdayda Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi / The Effect of Mixed Fertiliser with or without Zinc on the Yield and Yield Components of Wheat, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. BİRİNCİ, N. KÜÇÜK
Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması / Calculating Wheat Production Cost On The Farms In Erzurum Province, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
R. ACAR, İ. SAYINER
Kuyu Rasatlarından ve Yağışlardan Faydalanılarak Erzurum Ovası Yeraltısuyu Bilançosunun Hesaplanması, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. YILMAZ, S. YILMAZ, N. DEMİRCİOĞLU YILDIZ
Kars Kent Halkının Rekreasyonel Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi / Determination Of The Recreational Demands And Tendencies Of The People In The City Center Of Kars, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. YILDIZ, S. SERT
Mısır ve mısır kaynaklı gıdalarda fumonisinler / Fumonisim in maize-based foods, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. UYGAN, İ. GÜLER
Pnömatik Tahıl Ekim Makinalarında Farklı Tip Dağıtma Başlıkları, Hava Hızı ve Ekim Normunun Akış Düzgünlüğüne Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ÖZBERK, H. POONİ, F. ÖZBERK
Comparison of Individual Randomisation and Plot Design For Assessing Genetic and Environmental Variation in Nicotiana rustica / Tönbekilik Tütünde Genetik ve Çevresel Varyasyonun İncelenmesinde Tek Bitki ve Parsel Randomizasyonun Karşılaştırılması, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. KIZILOĞLU, Y. KUŞLU, T. TUNÇ, R. YANIK
Erzurum İlindeki Bazı Su Kaynaklarının Kalitelerinin Bitki, Toprak ve Sulama Sistemi Açısından Değerlendirilmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ü. DOĞRU, M. ÖZDEMİR
Sığırlarda Süt Protein Polimorfizmi’nin Anlam ve Önemi / Importance and Meaning of Milk Protein Polymorphism In Cattle, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
D. TATAR, S. YAZGAN
Sıcaklık Artışı ve Farklı Su Uygulama Düzeylerinin Buğday Bitkisinin Gelişimi Üzerindeki Etkisinin Bitki Gelişimi Benzetim Modellemesi ile Belirlenmesi / Determination of Effects of Temperature Increase and Different Water Application Levels on Wheat Grow, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. GÜLERYÜZ, C. KÖSE
Olur (Erzurum) İlçesi'nde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özellikleri / Ampelographic Characters of Grape Cultivars Grown in Olur Dictrict of Erzurum, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. GÜRSES, A. ERDOĞAN
Erzurum piyasasında satılan yerfıstığı, antepfıztığı ve bademlerin aflatoksin B1 kontaminasyonu bakımından incelenmesi / The study for Aflatoxin B1 contamination of groundnuts, pistachios and almonds sold in Erzurum, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. KIZILOĞLU ALGAN, S. BİLEN
Toprak Kirlenmesi ve Biyolojik Çevre, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. ŞENGÜL, L. TAHTACIOĞLU, A. MERMER
Doğu Anadolu Bölgesi Şartlarına Uygun Yonca (Medicago sativa L) Çeşit ve Hatlarının Belirlenmesi / Determination of suitable alfalfa (Medicago sativa L) cultivars and lines for Eastern Anatolia Region, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. GÜLERYÜZ, C. KÖSE
Bağcılıkta Gen Transferi Çalışmaları / Gene Transformation Studies In Viticulture, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. BOSTAN, İ. ÇORUH
Moleküler bitki hastalık etmenleri olarak viroidlerin yapısı, tanı yöntemleri ve mücadelesi için öneriler / Structure, detection methods and management of viroids as molecular plant disease agents, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. TEMEL, M. TAN
Yem bitkilerinde allelopatik özellikler ve tarımsal ekosistemler üzerine etkileri / Allelopathy in forage crops and its effects on agroecosystems, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. EMSEN
Koyunlarda kızgınlık senkronizasyonu ve süperovulasyon / Estrus synchronization and superovulation in speep, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. TOPCU
Erzurum ili sığır besiciliği işletmelerinde girdi kullanımı ve üretim maliyeti üzerine bir araştırma / A Research on input using and the production cost in cattle fattening farms of Erzurum Province, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. AYDIN, N. GÜLTEPE, A. ÇİLTAŞ
Çanakkale İlindeki Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum) İşletmesinde Pseudomonas sp. Enfeksiyonu, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ATAMANALP, A. BAYIR, A. SİRKECİOĞLU, T. YANIK, M. YILMAZ, M. CENGİZ
Farklı Yemlerle Beslemenin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Hematokrit ve Hemoglobin Miktarı Üzerine Etkileri / The Effects of Liver Feed on Hematocrit and Hemoglobin Levels of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. BOSTAN, A. İSLAM
Effect Of Potassium Humate On Walnut Seedling Growth / Potasyum Humatin Cevizde Çöğür Gelişimi Üzerine Etkisi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. EKEN, E. DEMİRCİ
Colletotrichum Türleri ile Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü / Biological Control of Weeds with Colletotrichum Species, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
B. CEMEK, Y. DEMİR
Psikrometrik Diyagram Parametrelerinin Tahmininde Regresyon Eşitliklerinin Kullanımı / The Using Of Regression Equations At The Estimation Of Psychrometric Chart Parameters, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. YILMAZ, N. ARAS, M. YILMAZ, H. HALİLOĞLU
Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758) ‘inden Surumi Üretimi Üzerine Bir Araştırma / An Investigation on The Surumi Production From Processing of (Leuciscus cephalus) Fish Species, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. SAĞSÖZ, Ö. ÇOBAN, E. LAÇİN, N. SABUNCUOĞLU, A. YILDIZ
Esmer ve Şarole x Esmer Danaların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. DEDE
Ordu Ekolojik Koşullarında Değişik Olumlu Patates Çeşitlerinin (Solanum tuberosum L.) Bazı Agronomik ve Teknolojik özelliklerinin Belirlenmesi / Determination of Some Agricultural and Technological Traits of Potato Varieties in Different Ripening Periods, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. YILDIRIM, A. DEĞİRMENCİ, E. KOCAMAN
Albino ve Normal Pigmentli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Yem Değerlendirme, Büyüme ve Et Kaliteleri Bakımından Karşılaştırılması / Comparison, Growth Rate, Feed Conversion Rate and Meat Quality of Albino and Normal Pigmented Rainbow Trout, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. SİRKECİOĞLU, A. BAYIR, N. ARAS, H. HALİLOĞLU
Türkiye’deki Doğal ve Kültür Balıkçılığının Mevcut Durumu (1990-2000), Dünyadaki Yeri, Problemleri ve Çözüm Önerileri / Naturel and Cultural Fish Production of Turkey In 1990-2000 Current Situation, Place In The World, Problems and Solution Offers, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. KOCAMAN, T. YANIK, M. GÜNEŞ
Some Population Parameters of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843), Living in Tuzla Stream of Karasu River / Karasu Nehrinin Tuzla Çayı’nda Yaşayan Capoeta capoeta umbla’nın (Heckel, 1843), +Bazı Populasyon Parametreleri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. ÇELİK, S. ÖZDEMİR
Morkaraman Irkı Koyun Sütlerinin Bazı Kimyasal ve Fizikokimyasal Parametrelerinin Laktasyon Boyunca Değişimi / The variations of some chemical and physicochemical parameters of Morkaraman sheep milk during lactation, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
P. KUŞKUN, H. YILMAZ
Erzurum Kent Bütününde Donatı Elemanlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma / A Research On The Use Of Outdoor Furniture In The Case Of Erzurum, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. ARSLAN, G. BAKIR
Süt Sığırlarında Çok Özellikli Model Kullanılarak Farklı Laktasyonlara İlişkin Ölçüm Günü Süt Verimlerinin Değerlendirilmesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
G. UÇAR, O. TEKİNŞEN
Farklı Dumanlama Tekniklerinin Selçuklu Tulum Peynirinin Kimyasal Mikrobiyolojik ve Duyusal Niteliklerine Etkisi / Effect of the Different Smoking Techniques on the Chemical Microbiological and Sensory Properties of Selçuklu Tulum Cheese, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. ALPER, S. YILMAZ
Peyzaj mimarlığında ışık ve renk kullanımının Erzurum kenti örneğinde incelenmesi / Use of light and colour in landscape architecture: A case study from Erzurum, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. ARAS, H. HALİLOĞLU, M. ATAMANALP
Balıklarda Yağ Asitlerinin Önemi / The Importance of Fatty Acids In Fish, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. ÇAKIR, A. GÜROL
WDXRF Spektrometresi ile Fasulye Tohum Böceği [Acanthoscelides obtectus (Say.) (Coleoptra:Bruchide)]’ndeki Eser Elementlerin Yarı-Nicel Analizleri, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. YILMAZ, M. IRMAK
Atatürk Üniversitesi merkez yerleşimi oduncu bitkileri / Woody plants in main campus area Atatürk University, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. DEMİRTAŞ
Bor Bileşikleri ve Tarımda Kullanımı, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. KUMLAY, A. DURSUN
Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları / Plant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
C. DÜLGER, A. DODOLOĞLU, F. GENÇ
Farklı Şekillerde Yemlenen Ahşap ve Strafor Kovanlardaki Balarısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Bazı Fizyolojik ve Davranış Özellikleri / Some Physiological And Behaviour Characteristics Of Honey Bee (Apis mellifera L.) Colonies Fed On Various Methods, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZBEK
Karasu Ovası Topraklarının Tarım Potansiyelinin Belirlenmesi / Agricultural Potential of Karasu Plain Soils, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. ATASEVER, M. ATASEVER, G. ADIGÜZEL, G. ADIGÜZEL
Organik Besinlerin Kalitesi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. AKBULUT, B. BAYRAM, N. TÜZEMEN
Esmer Sığırlarda Büyümenin Doğrusal Olmayan (non-linear) Modellerle Analizi / Analysis of Growth in Brown Swiss Cattle By Non-linear Models, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ASLAN, H. ÖZBEK
THE CHECK-LIST OF THE SUBFAMILY CRYPTOCEPHALINAE (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) IN TURKEY / TÜRKİYE' NİN CRYPTOCEPHALINAE (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) TÜRLERİ LİSTESİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
T. KARADOĞAN, H. ÖZER, E. ORAL
ÇÎFTLlK GÜBRESİ VE MİNERAL GÜBRELEMENİN PATATES YUMRUSUNUN DİRENCİNE ETKİSİ / EFFECT OF MANURE AND MİNERAL FERTIL1ZER ON THE STRENGTH OF POTATO TUBERS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. DEMİRCİ
ERZİNCAN İLİNDE Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid.'NIN BAZI KONUKÇULARI / SOME HOSTS OF Macrophomina phaseoiina (Tassi) Goid. IN ERZİNCAN PROVINCE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
T. ÖZTAŞ
TOPRAĞIN NEM TAYİNİNDE KULLANILAN YENİ BÎR YÖNTEM TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY), Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. AKÇAY, B. BALCI
ENTANSİF MEYVECİLİKTE KULLANILAN BAZI TERBİYE SİSTEMLERİ / SOME PRUNING SYSTEM IN INTENSTVE FRUIT GROWING, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. GÜLER, C. SAĞLAM
HARRAN OVASINDA SULU KOŞULLARDA PAMUK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERDE UYGULANAN BAZI BAKIM İŞLEMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON DETERMINING OF SOME CULTIVATİONS AND CARES APPLIED IN FARMS OF COTTON PRODUCTION UNDERIRRIGATION, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. DAYIOĞLU, Ü. DOĞRU
ESMER, SİYAH-ALACA VE SARI-ALACA SIĞIR SÜTLERİNDE BELİRLENEN BETA-LAKTOGLOBULİN FENOTİPLERİYLE LAKTASYON ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER / THE RELATIONSHIPS BETWEEN BETA-LACTOGLOBULIN PHENOTYPES FOUND İN MILK OF BROWN-SWISS, HOLSTEIN AND SIMMENTAL CATTLE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. YANAR
PREDICTION of 305-DAY MİLK PRODUCTİON FROM PARTIAL MİLK YIELDS in BROWN-SWISS CATTLE REARED in THE RESEARCH FARM of ATATÜRK UNIVERSITY / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA ÇİFTLİĞİNDE YETİŞTİRİLEN ESMER SIĞIRLARDA KISMİ SÜT VERİMLERİNDEN 305-GÜNLÜK SÜT VERİMİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. YILMAZ, İ. KIRZIOĞLU
ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ PEYZAJ TASARIM ÇALIŞMASI / LANDSCAPE PRESENTATfOV ŞTLI1Y OF ERZİNCAN LA W FACULTY, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. GÜÇLÜ, G. TOZLU, L. GÜLTEKİN
ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİNDE TUZAK BİTKİ KULLANIMI, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. ANAPALI, V. TOSUNOĞLU
SODYUMLU TOPRAKLARDA JİPSİN TOPRAĞA KARIŞTIRMA DERİNLİĞİNİN İNFİLTRASYON HIZI ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF THE DEPTH OF GYPSUM ADDING INTO SOIL ON THE INFILTRATION RATE FOR THE SODIC SOILS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
T. KARADOĞAN, H. ÖZER
PATATESİN BESİN DEĞERİ VE İNSAN BESLENMESİ YÖNÜNDEN ÖNEMİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. AYDIN
DEĞİŞİK AZOTLU GÜBRELERİN ÇELTİK BİTKİSİNİN GELİŞME, KARDEŞLENME, BİTKİ BOYU, BOĞUM SAYISI VE KURU MADDE MİKTARINA ETKİLERİ / EFFECTS OF DİFFERENT N-FERTILIZERS ON THE GROWTH, TILLERING, PLANT LENGTH, THE NUMBER OF NODE AND DRY MATTER AMOUNT OF RICE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. YILDIRIM, H. ÖZBEK
MASARIDAE (HYMENOPTERA, VESPOIDEA) OF TURKEY / TÜRKİYE'NİN MASARIDAE (HYMENOPTERA, VESPOIDEA) TÜRLERİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. YARDIMCI, S. AÇIKGÖZ
ERZURUM YÖRESİ YONCALARINDA, MOZAYİK HASTALIĞI ETMENİNİN TEST BİTKİLERİ İLE TANILANMASI / STUDIES ON THE IDENTIFICATION OF MOSAIC DISEASE IN ALFALFA ON ERZURUM REGION BY USING TEST PLANTS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
L. PIRLAK
BAZI UYGULAMALARIN KIZILCIK (Cornus mas L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ / EFFECTS OF SOME TREATMENTS ON THE GERMINATION OF CORNELIAN CHERRY (Cornus mas L.) SEEDS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. GÜVENÇ, F. GÜNGÖR
TÜRKİYE' DE TESCİLLİ FASULYE ÇEŞİTLERİNE AİT TOHUMLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE BESİN BİLEŞİMLERİ / SEED CHARACTERISTICS OF REGISTERED BEAN CULTİVARS IN TURKEY, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. YANAR
ET HAYVANLARININ KARKASLARI ÜZERİNE ELEKTRİKSEL STİMÜLASYONUN ETKİLERİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. TAN, Y. SERİN
DEĞİŞİK FİĞ+TAHIL KARIŞIMLARI İÇİN EN UYGUN KARIŞIM ORANI ve BİÇİM ZAMANININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A STUDY ON THE DETERMINATION OF OPTİMUM MIXTURE RATES AND CUTTING STAGES FOR DIFFERENT VETCH + CEREAL MIXTURES, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. DAYIOĞLU, Ü. DOĞRU
MERINOS, MORKARAMAN, IVESI VE TUJ KUZULARıNDA KANDA HEMOGLOBIN KONSANTRASYONU VE HEMATOKRIT DEĞERLERI ILE BESI PERFORMANSı ARASıNDAKI ILIŞKILER / BLOOD HAEMOGLOBıN CONCENTRATıON AND ı ı E M A T O C R ıT VALUES ıN MERıNO, RED KARAMAN, AWASSı AND TUSHıN LAM, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. DEMİRCİ
FUNGİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIĞIN GELİŞİMİ VE YÖNETİMİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. YILDIRIM
TÜRKİYE'DE BULUNAN BAZI VESPİDAE (HYMENOPTERA: VESPOIDEA) TÜRLERİNİN YUVALARININ YAPISI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR / STUDIES ON STRUCTURE OF THE NESTS OF SOME TURKISH VESPİDAE (HYMENOPTERA, VESPOIDEA), Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ÇELİK, H. KOTANCILAR, Z. ERTUGAY
DOĞU ANADOLUDA YETİŞTİRİLEN BUĞDAYLARIN FİZİKSEL KİMYASAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE EKMEKLİK KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ / THE DETERMINATION OF PHYSICAL, CHEMICAL AND TECHNOLOGIAL PROPERTIES AND BREAD QUALITY OF THE WHEATS FROM EASTERN ANATOLIA, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. KOTANCILAR, İ. ÇELİK
EKMEĞİN KALİTESİ ÜZERİNE YOĞURUCU VE FIRIN TİPLERİNİN ETKİSİ / THE EFFECTS OF M1XER AND ÖVEN TYPES ON BREAD QUALITY, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
V. TOSUNOĞLU, Ö. ANAPALI
KIVRIK ÇEPERLİ PLASTİK DREN BORULARININ TS 9128'E GÖRE BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ LZE9RİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON DETERMINATİON OF SOME PROPERTIES OF CORRUGATED PLASTIC DRAIN TUBES ACCORDING TO TS 9128, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. ANAPALI
İĞDIR OVASINDA ISLAH EDİLEN TOPRAKLARIN YENİDEN TUZLULAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / RESALINITY OF SOILS VVHICH VVERE RECLAIMED BEFORE IN THE İĞDIR PLAIN, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZTÜRK, A. AKKAYA
ERZURUM YÖRESİNDE SİLAJ AMACIYLA YETÎŞTİRİLEBİLECEK MISIR ÇEŞİTLERÎ / DETERMINATION OF CORN CULTIVARS FOR SILAGE PRODUCTION IN ERZURUM, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. DAYIOĞLU, Ü. DOĞRU
ÇEŞİTLİ IRK KUZULARDA ALKALİN FOSFATAZ KAN ENZİMİ AKTİVİTESİ VE TOTAL KAN PROTEİN KONSANTRASYONU İLE BESİ GÜCÜ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ ARAŞTIRMALAR / A COMPARATIVE STUDY ON THE RELATIONSHIP OF BLOOD ALKALİN PHOSPHATASE ACTİVİTES AND TOTAL BLOOD PROT, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. KELKİT, İ. KIRZIOĞLU
FİZİKSEL PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA HAVA FOTOĞRAFLARI VE KULLANIM OLANAKLARI, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. SERİN, H. ŞEKER, M. TAN
FARKLI SIRA ARALIĞI VE TOHUM MİKTARININ FİĞ (Vicia sativa L.)'İN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ / THE EFFECTS OF DIFFERENT ROW SPACINGS AND SEED RATES ON HAY YİELD AND QUALITY IN COMMON VETCH {Vicİa sativa L.), Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. CANBOLAT, A. HANAY, Ö. ANAPALI
ARALIK İLÇESÎ RÜZGAR EROZYON ALANI SORUNLU TOPRAKLARINA ORGANİK ATIK MATERYAL UYGULAMASININ ETKİLERİ / EFFECTS OF ORGANIC WASTE MATERİAL APPLICATION ON THE ERODED SOİLS IN THE ARALIK WIND EROSION AREA, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZTÜRK, A. AKKAYA
KIŞLIK BUĞDAYDA VERİM, VERİM ÖĞELERİ VE FENOLOJİK DÖNEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. GÜVENÇ, Y. KAYA
ERZURUM'DA SEBZE OLARAK DEĞERLENDİRİLEN YÖRESEL BAZI BİTKİLER / LOCAL VVILD PLANTS USED AS VEGETABLE IN ERZURUM, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. DAYIOĞLU, Z. ULUTAŞ, D. ÜNSAL
OTLATMA MEVSİMİ SONUNDA MUHTELİF ŞARTLARDA BESİYE ALINAN MORKARAMAN KUZULARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR / AN INVESTIGATION OF DIFFERENT FEEDS ON THE FATTENING PERFORMANCE OF RED KARAMAN LAMBS IN POST GRAZING PERIOD, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
E. YILDIRIM, H. ÖZBEK
ZARARLILARI BASKI ALTINDA TUTMADA VESPOIDEA (HYMENOPTERA) TİRLERİNİN ÖNEMİ / THE IMPORTANCE OF VESPOIDEA (HYMENOPTERA) SPECIES AS BIOLOGICAL CONTROL AGENTS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. ZENGİN
ERZURUM VE İLÇELERİNDE YAZLIK BUĞDAY ÜRÜNÜNE KARIŞAN YABANCI OT TOHUMLARI VE YOĞUNLUKLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR / STUDIES ON WEED SEEDS AND THEIR INTENSITY IN SPRING WHEAT PRODUCTİON IN ERZURUM AND ITS PROVINCES, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. YAPRAK, M. MACİT, H. EMSEN
ÎVESÎ VE MORKARAMAN KOYUNLARINDA HEMOGLOBİN (Hb) TİPLERİ İLE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER / THE RELATIONSHIP BETYVEEN DIFFERENT PRODUCTION TRAITS WITH HEMOGLOBİN (Hb) TYPES OF AYVASSI AND RED-KARAMAN BREEDS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. GENÇ
ERZURUM KOŞULLARINDA AHŞAP VE STRAFOR KOVANLARDAKİ BALARISI (Apis meiüfera L.) KOLONİLERİNİN KIŞLATMA SONRASI SEZONDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / THE COMPARISON OF THE SEASONAL PERFORMANCES OF HONEYBEE (Apis mellifera L.) COLONIES VVINTERED IN, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. YANAR
REKOMBİNANT BÜYÜME HORMONU ve SÜT SIĞIRLARINDA SÜT VERİMİ, YEM ALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. ANAPALI, A. HANAY
DRENAJDA KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK HAFİF A.GREGANIN KULLANIMI / USE OF LIGHTYVEIGHT AGGREGATE AS FILTER MATERIAL IN DRAINAGE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. MACİT, M. YAPRAK, H. EMSEN
MORKARAMAN TEKiz-ERKEK KUZULARıN DEGİşİK ŞARTLARDAKİ BESi PERFORMANSLARıNIN KARŞILAŞTIRILMASI / A COMPARISON FATTENING PERFORMANCE OF RED-KARAMAN SINGLE-MALE LAMBS FED UNDER DIFFERENT CONDITIONS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. GÜVENÇ, A. DURSUN
TÜRKiYE'NiN SEBZE TOHUMLUGU GEREKSiNİMİ, TEMiNi VE DIŞ TiCARETİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ÇELİK, H. KOTANCILAR, Z. ERTUGAY, A. ELGÜN
UNA VE TAVLAMA SUYU İLE BUGDAYA UYGULANAN KLORLAMA İŞLEMİN II: UNUN BAZI HAMUR VE EKMEK ÖZELLİKLERiNE ETKİSİ / CHLORINATION PROCESS OF FLOUR AND WHEAT KERNEL VIA TEMPERING WATER II: THE EFFECTS ON THE DOUGH AND BREAD PROPERTIES, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZTÜRK, A. AKKAYA
KIŞLIK BUGDAY GENOTİPLERİNDE (Tritieuro aestivum L.) TANE VERİMİ, VERİM UNSURLARı VE FENOLOJİK DÜNEMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A STUDY ON PHENOLOJICAL STAGES, YİELD COMPONENTS AND YİELD OF SOME WINTER WHEAT (Triticum aestivum L.) GENOTYPES, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. ANAPALI, A. HANAY, V. TOSUNOĞLU
SODYUMLU TOPRAKLARIN ISLAHINDA KULLANILAN jipSiN TOPRAGA DEGiŞİK ORANLARDA KARıŞTıRMA VE TOPRAK YÜZEYİNE SERPMENİN İNFİLTRASYON HIZI ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF MIXING AND SPREADING OF GYPSUM WHICH IS WIDELY USED IN THE RECLAMATION OF SODIC SOILS INTO, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. YILMAZ
ERZURUM KENTİ SPOR ALANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON SPORT AREAS IN ERZURUM CITY, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ü. DOĞRU, H. DAYIOĞLU
SIĞIRLARDA SÜT KAZEİN FENOTİPLERİ İLE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER / THE RELATIONSHIPS BETWEEN MILK CASEIN PHENOTYPES AND VARIOUS YIELD CHARACTERISTICS OF CATTLE BREEDS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. AKGÜN, M. TOSUN, S. SAĞSÖZ
BİYOTEKNOLOJİVE BiTKİ ISLAHINDAKi KULLANIM ALANLARI / BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN PLANT BREEDING, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. YANAR
ULTRASONIC SCANNING OF CATTLE / SIGIRLARıN ULTRASONİK DEGERLENDİRİLMELERİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
L. TAHTACIOĞLU, H. ÖZBEK
ERZURUM'DA YEŞİL ŞEFTALİ AFİDİ (Myzus persicae (Sulzer)'İN PATATES BİTKİSİNE GELİŞ ZAMANI VE YOĞUNLUĞUNUN PATATES YAPRAK KIVRILMA BİTKİSİNE GELİŞ ZAMANI VE YOĞUNLUĞUNUN PATATES YAPRAK KIVRILMA VİRÜSÜ (PLRV)'NÜN YAYILMASINA ETKİSİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. HANAY, Ü. ŞAHİN, M. CANBOLAT, Ö. ANAPALI
SABİT SEvivELİ PERMEAMETRE VÖNTEMiNDE FARKLI POTANSİvOMETRİK VÜKLERİN TOPRAKLARIN HiDROLİK iLETKENLİKLERiNE ETKiSİ / EFFECT OF POTENTIOMETRIC HEADS ON HVDRAULIC CONDUCTlVITY OF SOILS IN THE METHOD OF CONSTANT HEAD PERMEAMETER, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. YILDIZ
TARIMSAL FAALİYETLERİNT ETKiLERi, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
T. KARADOĞAN
AZOT VE FOSFORUN UYGULAMA ŞEKLİ VE MİKTARININ PATATESİN VERİM, VERİM UNSURLARI VE KALİTESİNE ETKİSİ / EFFECT OF METHOD OF APPLICATION AND DOSES OF NITROGEN AND PHOSPHORUS ON YIELD, YIELD COMPONENTS AND QUALITY OF POTATOES, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. AKGÜL, G. ŞİMŞEK
DAPHAN OVASI TOPRAKLARININ TEMEL TOPRAK ETÜDLERİ III. DETAYLI TEMEL TOPRAK HARİTASI VE RAPORU / THE BASIC SOİL SURVEY OF DAPHAN PLAIN SOİLS III. DETAILED SOİL MAP AND REPORT, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. YAVUZ
AN APPLICATION OF ALMOST İDEAL DEMAND SYSTEM USING CHINESE DATA / İDEALE YAKIN TALEP SİSTEMİNİN UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. ÖZTÜRK, Ş. AKTEN
BUĞDAY VE KURAKLIK STRESİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. HANAY, Ö. ANAPALI, İ. HATTATOĞLU
DEMİRDÖVEN BARAJI SULAMA ALANI TOPRAKLARININ SULU ARAZÎ STANDARTLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI VE UYGUN SULAMA YÖNTEMLERİNİN SEÇİMİ / CLASSIFICATION OF THE SOİLS OF THE DEMİRDÖVEN DAM IRRIGATION AREA ACCORDING TO IRRIGABLE LAND STANDARDS AND CHOOSING THE S, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
R. HAYAT, Ö. ALAOĞLU
ERZURUM VE ÇEVRE İLLERİNDEKİ ASILIDAE (DIPTERA) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR II. LAPHYSTIINAE, STICHOPOGONINAE, DASYPOGONINAE, LEPTOGASTRINAE VE APOCLEINAE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ü. DOĞRU, H. DAYIOĞLU, A. AKSOY
BAZI KÜLTÜR IRKI SIĞIRLARDA ÇEŞİTLİ KAN ÖZELLİKLERİYLE SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER / THE RELATIONSHIPS BETVVEEN VARİOUS BLOOD CHARACTERISTICS AND MİLK YİELD CHARACTERISTICS IN SOME CULTURED CATTLE BREEDS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. AKGÜL, G. ŞİMŞEK
DAPHAN OVASI TOPRAKLARININ TEMEL TOPRAK ETÜDLERİ II. OLUŞUM VE SINIFLAMA / BASIC SOİL SURVEVS OF DAPHAN PLAIN SOİLS II. GENESIS AND CLASSIFICIATION, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. KOTANCILAR, İ. ÇELİK, Z. ERTUGAY, A. ELGÜN
FARKLI AMBALAJLARDA DEPOLANAN KATKILI VE KATKISIZ UNLARDA MEYDANA GELEN REOLOJİK VE EKMEK ÖZELLİKLERÎNDEKİ DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / AN INVESTIGATION REOLOGICAL PROPERTİES OF DOUGH AND BREAD PROPERTİES MADE FROM FLOURS STORED WITH, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
K. GÜÇLÜ, S. YILMAZ, H. YILMAZ
KENTSEL YEŞİL DOKU İÇİNDE MEZARLIKLARIN YERİ, ÖNEMİ VE ERZURUM ÖRNEĞİ / IMORTANCE AND POSITION OF CEMETERY IN THE GREEN AREA OF THE CITY AND SAMPLE OF ERZURUM, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. ANAPLI, A. HANAY, M. CANBOLAT
TUZLU-SODYUMLU TOPRAKLARIN ISLAHINDAN SONRAKİ DÖNEMDE ORGANİK ATIK MATERYAL UYGULAMASININ ETKİLERİ / EFFECT OF ORGANIC VVASTE MATERIAL IN THE PERIOD AFTER THE RECLAMATION OF SALINE-SODIC SOILS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
L. PIRLAK, M. GÜLERYÜZ
MEYVECİLİKTE DAMLA SULAMANIN UYGULAMA İMKANLARI VE YARARLARI, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. TOSUN, S. SAĞSÖZ
SOMAKLONAL VARYASYON VE BİTKİ ISLAHI, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. KANTAR, P. HEBBLETHWAİTE, C. PİLBEAM, J. CRAİGON
ANALYSİS OF GERMİNATİON AND ESTIMATION OF CARDINAL TEMPERATURES IN FABA BEANS / BAKLADA ÇİMLENMENİN ANALtZt VE KARDİNAL SICAKLIK DEĞERLERİNİN TAHMİNÎ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. ÖZDEMİR
TOPRAKTA AGREGAT VE KABUK HACIM AĞIRLIĞININ TAHMİNİ / AGGREGATE AND CRUST BULK DENSITY PREDICTION IN SOİL, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. ÇAKMAKÇI, M. ŞENGÜL
PEYNİRDE ACI TAT OLUŞUMU, ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE KONTROLÜ / BİTTER FLAVOR DEVELOPMENT IN CHEESE, FACTORS LIKELY TO INFLLENCE AND CONTROL OF CHEESE BITTERNESS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. GÜÇLÜ, H. ÖZBEK
ERZURUM YÖRESİNDE CICADELLIDAE (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR YIII. DELTOCEPHALINAE (PARALIMNINI) / FAUNISTIC AND SYSTEMATIC STUDIES ON THE CICADELLIDAE SPECIES (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA) IN THE ERZURUM, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ÇELİK, H. KOTANCILAR
KİMYASAL KABARTICILAR VE FIRIN ÜRÜNLERİNDEKİ FONKSİYONLARI, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. GÜVENÇ, R. ALAN
TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. ÖZDEMİR
TÜRKİYE'DE TARIM BÖLGELERİNE GÖRE TOPRAK KORUMAYA YÖNELİK SORUNLAR VE ÖNERİLER, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
T. KARADOĞAN
PATATESİN BÜYÜME ANALİZİ VE ÖN FİLİZLENDİRMENİN GELİŞME SEYRİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF PRE-SPROUTING ON THE GROWTH AND GROWTH ANALYSIS OF POTATOES, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ÖRÜNG
ETON KAPLAMALI SULAMA KANALLARINDA DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDEN DOLAYI OLUŞAN BOZULMA, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
T. KARADOĞAN, M. AKGÜL
YAPRAK ANALİZLERİ YÖNTEMİYLE PASİNLER OVASINDA YETİŞTİRİLEN PATATESLERİN BESLENME DURUMLARININ BELİRLENMESİ / IDENTIFYING OF NUTRITIONAL STATE OF POTATOES GROVVN IN THE PASİNLER PLAIN BY LEAF ANALYSIS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
R. ÇAKMAKÇI, E. ORAL
ªEKER PANCARINDA (Beta vulgaris L.) TOHUMA KALKMA, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. FAYRAP
ERZURUM ÎLÎNDE YAPILAN SULAMA AMAÇLI GÖLETLERİN DURUMU YETERLİLİKLERİ VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (1) / A STUDY ON THE EXISTING CONDITIONS, PROBLEMS AND SOLUTION OF THE SMALL DAMS IN ERZURUM PROVİNCE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. AKGÜL
DAPHAN OVASI TOPRAKLARININ TEMEL TOPRAK ETÜDLERİI. BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER (1) / BASIC SOİL SURVEYS OF THE DAPHAN PLAIN SOİLS I. SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. BOLAT, M. GÜLERYÜZ
BAZI KAYISI ÇEŞİTLERİNDE POLEN MUHAFAZASI ÜZERİNE BÎR ARAŞTIRMA / A STUDY ON THE POLLEN STORAGE OF APRICOT (.Prunus armeniaca L.), Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. YAVUZ
BUDGETING AS A PLANNING TOOL IN A DAIRY FARM / BÎR PLANLAMA ARACI OLARAK BÜTÇE METODU, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
T. KARADOĞAN, Z. ÖZGÖDEK
ÇEREZLİK KARAKTERDEKİ BAZI AYÇİÇEĞİ EKOTİPLERİNİN VERİM VE VERÎM UNSURLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (1) / A RESEARCH SOME SNACK TYPE SUNFLOWER ECOTYPES UNDER ECOLOGICAL CONDITIONS OF ERZURUM, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
H. YILMAZ
ERZURUM KENTİ OKUL BAHÇELERİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI İLKELERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ / A RESEARCH ON THE SCHOOL GARDENS IN ERZURUM IN TERMS OF PRINCIPLES OF LANDSCAPE ARCHITECTURE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. AÇIKGÖZ
BİTKİ VİRÜS DAYANIKLILIĞI VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. BASTABAN
TOPRAK İŞLEMEDE FARKLI İLERLEME HIZLARININ PULLUK ÇEKİ KUVVETİNE VE YAKIT TÜKETİMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON EFFECTS OF DIFFERENT GROUND SPEEDS ON THE DRAWBAR FORCE AND FUEL CONSUMPTÎON OF PLOUGH IN TILLAGE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. GENÇ
BAMBUL ARILARI,Bombus spp„ VE TÜRK TARIMI İÇİN ÖNEMİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
F. GENÇ
FARKLI TİP PETEK KULLANIMININ BAL ARISI (Apış mellifera L.) KOLONİLERİNDE AĞIRLIK KAZANCI, YAVRU YETİŞTİRME VE PETEK İŞLEMEYE ETKİSİ / EFFECT OF USING VARIOUS COMBS ON THE COMB BUILD, BROOD REARING AND WEIGHT GAIN IN HONEY BEE {Apis mellifera L.) COLONIES, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ü. AVCI, H. ÖZBEK
ERZURUM'DA LAHANA YAPRAK GÜVESİ Plutella xylostella (L.) (LEP.: YPONOMEUTIDAE)'NIN BİYOLOJİSİ, ZARARI VE MÜCADELESİ ÜZERİNDE BAZI GÖZLEMLER / OBSERVATIONS ON BIOLOGY, DAMAGE, AND CONTROL OF DIAMONDBACK MOTH, Plulella xyloslella (L.) (LEP.: YPONOMEUTIDAE), Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ö. AKBULUT, N. TÜZEMEN
8-12 AYLIK YAŞLARDA BESİYE ALINAN ESMER, SİYAH ALACA VE SARI ALACA TOSUNLARIN BESİ PERFORMANSI, KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ / FATTENING PERFORMANCE AND CARCASS CHARACTERISTICS OF BROWN SWISS, HOLSTEIN AND SIMMENTAL YOUNG BULLS SUBJECTED TO FATTENING AT 8., Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Ş. GÜÇLÜ, H. ÖZBEK
ERZURUM YÖRESİNDE CICADELLIDAE (Homoptera, Auchenorrhyncha) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTÎK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR IV. DELTOCEPHALINAE (, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
T. KARADOĞAN
PATATESTE DOKU KÜLTÜRÜNÜN KULLANIM ALANLARI VE UYGULANMASI, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. KAYA, K. GÜÇLÜ
YENİŞEHİR 3 NO'LU GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ VE TOPLU KONUT ALANININ AÇIK YEŞİL ALANLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (1) / A RESEARCH ON OPEN AND GREEN SPACES OF ERZURUM-YENİŞEHÎR 3RD UNCONTROLLED HOUSING PREVENTION AREA AND MASS HOUSING AREA, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
İ. ÇELİK, G. KOTANCILAR, Z. ERTUGAY, A. ELGÜN
UNA VE TAVLAMA SUYU İLE BUĞDAYA UYGULANAN KLORLAMA İŞLEMİNİN I. UNUN BAZI KALİTATİF VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ / CHLORINATION PROCESS OF FLOUR AND WHEAT KERNEL VIA TEMPERING W AT ER I: THE EFFECTS ON THE QUALITATIVE AND MICROBIOLOGICAL PROPERT, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. YILDIZ, O. AYDEMİR
NH4 VE N 0 3 BESLENMESİNİN SU KÜLTÜRÜNDE YETİŞTİRİLEN DOMATES BİTKİSİNİN GELİŞME VE MİNERAL İÇERİĞİNE ETKİSİ / EFFECT OF NH4 and N03 NUTRITION ON THE GROVVTH AND MİNERAL COMPOSITION OF TOMATO PLANTS GROVVN IN VVATER CULTURE, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
A. GÖKKUŞ
TÜRKİYE'NİN KABA YEM ÜRETİMİNDE ÇAYIR-MER'A VE YEM BİTKİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
G. KOTANCILAR, İ. ÇELİK, Z. ERTUGAY
EKMEĞİN BESİN DEĞERİ VE BESLENMEDEKİ ÖNEMİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
N. ÖZDEMİR
KİRECİN GİDERİLMESİNİN TOPRAĞIN AŞINMAYA KARŞI DUYARLILIK PARAMETRESİ ÜZERİNE ETKİSİ / EFFECTS OF LİME REMOWING OF ERODIBILTY OF SOILS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
M. GÜLERYÜZ, S. ERCİŞLİ
KAYISI ANAÇLARI, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
Y. BULUT, K. GÜÇLÜ
ERZURUM'DA SERA KOŞULLARINDA AÇELYA (.Rhododendron simsii Rheinkold Ambrosius) ÇELİKLERİNİN KÖKLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON ROOTING OF AZALEA {Rhododendron simsii Rheinhold Ambrosius) CUTTINGS UNDER GREENHOUSE CONDITIONS IN ERZURUM, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2011)
S. ÖZDEMİR, A. BODUR
YOĞURT ÜRETÎMİ SIRASINDA OLUŞAN FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOKİMYASAL OLAYLAR, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
K. GÜÇLÜ
ERZURUM'DA KÜLTÜREL ÇEVRENİN GÜZELLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILABİLECEK SÜS AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARIN YETİŞTİRİLMESİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
F. KANTAR
ANTI-NUTRITIONAL FACTORS (ANFs) IN VICIA FABA / BAKLADA SAĞLIĞA ZARARLI MADDELER, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
İ. AKYURT
BALIK BESLEMEDE MİNERALLER, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
Ö. ANAPALI
IĞDıR OVASı TUZLU-SODYUMLU TOPRAKLARıNDA BAZı FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLERIN AGREGASYON ÜZERINE ETKILERI / EFFECTS OF SOME PHYSICAL AND CHEMıCAL PROPERTıES OF SALıNE-SODıC SOILS OF IĞDıR PLAıN ON THEıR AGGREGATıON, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
M. GÜLERYÜZ, İ. BOLAT, L. PIRLAK
FARKLI AZOT x FOSFOR KOMBİNASYONLARININ ALİSO VE POCAHONTAS ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE MEYVENİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ / THE EFFECTS OF DİFFERENT NITROGEN x PHOSPHOUR COMBINATIONS ON SOME FRUIT COMPOSITIONS IN STRAWBEARRY cvs. ALISO AND POCAHONTAS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
F. GENÇ
TÜRKİYE'DE ARI AKARI (Varroa jacobsoni Qud.) ÎLE MÜCADELEDE KULLANILAN BAZI İLAÇLARIN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISION THE EFFICACIES OF SOME CHEMICALS USED AGAINST BEE MİTE (Varroa jacobsoni Qud.) IN TURKEY, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
İ. DEMİRALAY, M. ASLAN
BAZI YÖNTEMSEL FAKTÖRLER VE TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN TOPRAKLARIN KIRILMA DEĞERİ ÜZERÎNE ETKİLERİ (1) / EFFECTS OF SOME METHODICAL FACTORS AND SOİL PROPERTİES ON THE MODULUS OF RUPTURE OF SOİLS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
F. KANTAR, Ö. ÇAĞLAR, Ş. AKTEN
LENTIL {Lens Cutinaris Medic.) YİELDS IN ERZURUM IN RELATION TO SOVVING DENSITY / ERZURUM ŞARTLARINDA EKİM SIKLIĞININ MERCİMEĞİN (LENS CULİNARİS MEDİC.) VERİMİNE ETKİSİ, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
İ. ÖRÜNG, S. KARAMAN
ERZURUM İLİNDE ÜRETİLEN VE TARIMSAL YAPILARDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN BRİKETLERİN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON THE PHYSICAL AND MECHAN1CAL PROPERTIES OF THE CONCRETE BLOCK WHICH ARE PRODUCED IN ERZURUM AND WIDELY, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
Ş. GÜÇLÜ, H. ÖZBEK
ERZURUM YÖRESİNDE CİCADELLİDAE (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTÎK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR VI. DELTOCEPHALÎNAE (ATHYSANINI, KISIM I) / FAUNISTIC AND SYSTEMATIC STUDİES ON THE CİCADELLİDAE SPECIES (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA) IN THE ER, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
Ş. GÜÇLÜ, H. ÖZBEK
ERZURUM YÖRESİNDE CICADELLIDAE (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA) TÜRLERİ ÜZERİNDE FAUNİSTİK VE SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR V. DELTOCEPHALINAE (MACROSTELINI) /FAUNISTIC AND SYSTEMATIC STUDIES ON THE CICADELLIDAE SPECIES (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA) IN THE ERZURUM PR, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
İ. BOLAT, M. GÜLERYÜZ
BAZI KAYISI ÇEŞİTLERİNDE POLEN CANLILIK VE ÇİMLENME DÜZEYLERİ ÎLE BUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A STUDY ON THE DETERMINATION OF POLLEN VIABILITY AND GERMINATION AND THEIR INTERACTION OF SOME APRICOT CULTIVARS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
Ö. AKBULUT, H. EMSEN
ESMER, ESMER MELEZİ (ESMER x DAK) VE SÎYAH ALACA SIĞIRLARININ ERZURUM ŞARTLARINDA LAKTASYON EĞRİSİ PARAMETRELERİ VE SÜT VERİMİNİN DEVAMLILIK DERECESİ(l) / LACTATION CURVE PARAMETERS AND PERSISTENCY OF M İLK YİELD OF BROWN SWISS, BROWN SWISS CROSSES AND HO, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
N. ÖZDEMİR
TOPRAĞIN STRÜKTÜREL DAYANIKLILIĞININ VE EROZYONA KARŞI DUYARLILIĞININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ / SEASONEL CHANGES IN STRUCTURAL STABILITY AND ERODİBİLİTY OF SOILS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
T. KARADOĞAN, E. ORAL
FARKLI SIRA ARALIKLARI UYGULANAN KİŞNİŞ VARYETELERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARI VE KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / EFFECT OF DIFFERENT ROW SPACINGS ON YIELD, YIELD COMPONENTS AND QUALITY OF CORIANDER VARIETIES, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
A. YAĞANOĞLU
TARIMSAL YAPILARDA KULLANILAN BAZI ISI YALITIM MALZEMELERİNİN ISI İLETKENLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE THERMAL CONDUCTIVITY OF SOME INSULATING MATERIALS FOR FARM BUILDINGS, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2010)
A. BİLGİLİ, Ö. BEKTAŞ ÖZTAŞKIN
OSMANLILARDA ZULMÜN MEN'İ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. TORUN
İNSAN HAKLARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
G. SQUİRES, Ç. KONCA
BİR ÖĞRETİM ÇERÇEVESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. AKIN, M. CANCAN
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROBLEM ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ANALİZİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. ADA, D. AKAN
DEĞİŞİM SÜRECİNDE ETKİLİ OKULLAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. KOÇYİĞİT, M. TUĞLUK, M. KÖK
ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİNDE EĞİTSEL BİR ETKİNLİK OLARAK OYUN, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. SÖNMEZ
ORTAÇAĞ TÜRK VE İSLAM DÜNYASINDA KERVANSARAYLARIN (HANLAR-RİBATLAR) FONKSİYONLARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
R. SEVER
KARLIOVA'NIN GERİ KALMIŞLIK NEDENLERİNE COĞRAFİ BİR BAKIŞ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ö. BEKTAŞ ÖZTAŞKIN
OSMANLI REÂYÂSI İLE AVRUPA SERFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
O. YAĞIZ, K. YİĞİTER
DİL, DÜŞÜNCE VE DİL ÖĞRETİMİ EKSENİNDE METAFOR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
N. KARABACAK, N. KARABACAK, İ. TURAN
İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE BİR DEĞERLENDİRMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. ÇELİK, E. KÖSE
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. ÇELİK, K. GÜNDOĞDU
TÜRKİYE'DE OKULÖNCESİ EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. KÖK, A. KÜÇÜKOĞLU, A. KÜÇÜKOGLU, M. TUĞLUK, S. KOÇYİGİT·, S. KOÇYİĞİT
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. BARLIK
KARANLIĞA BAKIŞ: PHILIP LARKIN'İN EYLEMİN NOSTALJİK SESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. MACİT
ŞİDDET İÇERMEYEN BİR EYLEM: JOHN RAWLS'DA SİVİL İTAATSİZLİK, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
K. KAHVECİ
DİRENME VE SADAKAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
İ. KARAMAN, E. SÖMEZ, R. DİLBER
2006-ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI'NDA ÇIKMIŞ OLAN FİZİK SORULARININ KAPSAM GEÇERLİĞİNİN ANALİZİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. DEMİRÖZ
ELEŞTİREL OKUMA, ANAHTAR KAVRAMLARI VE YABANCI DİL EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. TOMAKİN
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNİN ETKİN ÖĞRETİLMESİNİN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
C. EKİZ
ATATÜRK VE EĞİTİM ANLAYIŞININ MİLLİ KARAKTERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. YAZAR, M. ÇELİK, M. KÖK
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YARATICI DRAMANIN ÇOCUĞUN GELİŞİM ALANLARINA ETKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ENGİN, S. AYDIN
SINIF İÇİ İLETİŞİMDE ÖĞRETMENİN ROLÜ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. ÖZEN, A. GÜL
SOSYAL VE EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA EVREN-ÖRNEKLEM SORUNU, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. ÖZDEMİR
İLK CUMHURİYET YA DA SPARTA'YI ANLAMAK, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
U. AKBULUT
KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI TARİHÇİLİĞİ VE TARİH YAZMA GEREKÇELERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. ADA, C. ŞAHİN
ÖZERK İLKÖĞRETİM OKUL MODELİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. KOÇYİĞİT, M. TUĞLUK, H. KAYA, M. KÖK
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ / AN ANALYSIS OF THE PRE-SCHOOL TEACHERS' VIEWS ON USING COMPUTER IN THE PROCESS OF TEACHING AND LEARNING, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. DOĞANAY
GEÇMİŞTEKİ ÖNEMİ AZALAN YERLEŞMELERE TİPİK BİR ÖRNEK: ÖZDİL (UZMESOHOR), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. SÖNMEZ
ORTAÇAĞ TÜRK VE İSLAM DÜNYASINDA KERVANSARAYLAR (HANLAR-RİBATLAR), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. GÖKÇEN
KÜRESEL LİDERLİK YOLUNDA AVRUPA BİRLİĞİ VE ONUN STRATEJİK ORTAĞI FENER RUM PATRİKHANESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
R. KAYA
TARİHİN HAYAT BULMA ALANI: TİYATRO, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ö. ÖZTAŞKIN
HAYATIN ÖĞRETİMİNE DAİR BAZI SORUNLAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
O. COŞKUN
ERZURUM'DAKİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA ALANINA YÖNELİK ÖZ YETERLİK SEVİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
N. KELEŞ
, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. ALIM, S. DOĞANAY, M. ELİKESİK
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. ÇELİK, M. KÖK
OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM ORTAMI VE DONANIMININ ÖNEMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
K. YİĞİTER, A. ENGİN, O. YAĞIZ
ÖĞRENME SÜRECİNDE BİREYLER ARASI İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
K. BAKIR
JEAN-JACQUES ROUSSEAU'NUN NATÜRALİST EĞİTİM ANLAYIŞI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
İ. BALKAYA
1930 TÜRKİYE'SİNDE OLUŞAN MUHALEFET HAREKETİNİN DIŞ BASINDAKİ AKİSLERİ (Rusya, İngiltere, Mısır Örneği), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
D. ÇEVİK
PİYANO ÖĞRETİMİ NEDEN ZORDUR?, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. GÜVEN
TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUMLARININ BİREYSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ÖNDER, Ö. UNUTKAN
MISIR'I ÜLKE VE KÜLTÜR OLARAK 5-6 YAŞ ÇOCUKLARINA TANITAN EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ÖMERUSTAOĞLU
BİR İNSANİ FENOMEN OLARAK ESTETİK BİLİNÇ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. KÜÇÜKOĞLU, Z. AKKUŞ
SINIF İÇİ INFORMAL İLİŞKİLER DÜZENİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
O. ELMALI
LİBERAL BİREYCİLİĞİN AHLAKSAL ZAYIFLIĞINA BİR ELEŞTİRİ: MACINTYRE'IN TOPLUMSAL ERDEM ANLAYIŞI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. ZAMAN, O. COŞKUN
ERZURUM'DA GÖREV YAPAN COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ PERFORMANSLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Z. YILMAZ, Z. YILMAZ
ÖZEL ALAN-KAMUSAL ALAN AYRIMININ TARİHSEL TEMELLERİ "ANTİK YUNAN", Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. YAPICI
6. SINIF YENİ SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
İ. TÜRK
OSMANLI DEVLETİ İLKÖĞRETİM OKULLARI TARİH MÜFREDAT PROGRAMLARI - TARİH ÖĞRETİM USULLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. TOZLU
TARİH VE HALKBİLİMİ MALZEMELERİ (Saltuklu ve Akkoyunlu Sahası), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. TAKKAÇ
ULUSAL POLİTİKAYI EVRENSEL TUTARLILIKLA DEĞERLENDİRME: DAVID HARE - THE ABSENCE OF WAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
U. ŞİMŞEK
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMDE TÜRKÇÜLÜK AKIMININ TÜRK KİMLİĞİ OLUŞTURMADAKİ ROLÜ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. SAĞLAM, A. BİLGİLİ
AKTİF ÖĞRENMEYİ TEMEL ALAN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. ÖZDEMİR, U. ŞİMŞEK, E. AKTAŞ
DEMOKRASİ ÜZERİNE, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. NALÇACI, M. ERCOŞKUN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
R. KÜÇÜKALİ
ÇOCUKLARDA BESLENME BOZUKLUKLARI VE BESLENMENİN OKUL ÇOCUKLARININ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
R. KÜÇÜKALİ
BİR LİDER OLARAK ATATÜRK VE EĞİTİME BAKIŞI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. ILGAZ, T. BİLGİLİ
EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ETİK, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. ERCOŞKUN, M. DİLEKMEN, A. NALÇACI
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİLERİNİN AİLE İÇİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
T. CEYLAN
SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİNDEN BİRİ VE BİRLİKTE YAŞAMANIN KOŞULU OLAN ADALET (PLATON), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. BEŞE
CLIFFORD ODETS'İN AWAKE AND SING! ADLI YAPITINA OLUŞUMSAL YAPISALCI BİR YAKLAŞIM, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ö. BEKTAŞ, H. ÇAKAL
İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ İLE FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ARASINDAKİ İLİŞKİLENDİRME, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ö. BEKTAŞ
İLKÖĞRETİM 4-5. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA "ATATÜRKÇÜLÜK" KONULARI VE BU KONULARIN ÖĞRENİMİNDE ÖĞRETMEN ROLÜ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
K. BAKIR
PRAGMATİZM VE EĞİTİME YANSIMALARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Z. AKKUŞ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DESTANLARIN KULLANIMI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. AKKUŞ
KİMYASAL TEPKİMELERİN DENGEYE ULAŞMASININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK BİR ANALOJİ: MESLEK SEÇİMİ ANALOJİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. ADA
ÖRGÜTLERDE MORAL FAKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (Erzurum İli Örneği), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. ÖZDEN
YÖK SONRASI EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE SAYISAL GELİŞMELER, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
V. BADEMCİ
TARTIŞMAYI SONLANDIRMAK: CRONBACH'IN ALFA KATSAYISI, İKİ DEĞERLİ [0,1] ÖLÇÜMLENMİŞ MADDELER İLE KULLANILABİLİR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ü. TURGUT, İ. KARAMAN, E. SÖNMEZ, R. DİLBER, Ö. ŞİMŞEK, S. ALTUN
FİZİKTE ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNİN SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
U. ŞİMŞEK, Ü. ŞİMŞEK, K. DOYMUŞ
İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİ ÜZERİNE DERLEME ÇALİŞMASİ III: İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN EĞİTİM ORTAMINDAKİ FAYDALARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. DÜZGÜN, H. HAYALİOĞLU
ÖĞRENCİLERDE ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. ADA, R. KÜÇÜKALİ
OKUL MÜDÜRLERİNİN EĞİTİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI (ERZURUM İL ÖRNEĞİ), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. KARAKAYA
SOSYAL BİR SÜREÇ OLARAK EĞİTİM, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. CAN
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞ, CİNSİYET VE MESLEKİ KIDEMLERİNE GÖRE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. GÜLERYÜZ, B. GENÇDOĞAN
TÜRK HALK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ PROFİLİNİN İNCELENMESİ ERZURUM İL ÖRNEĞİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. ALTINIŞIK
HİZMET İÇİ EĞİTİMİN İŞLEVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE TUTUMLAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. AKBABA
EĞİTİMDE MOTİVASYON, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. HIZARCI, Ş. ADA, S. ELMAS
GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLARIN ÖĞRETİLMESİ VE ÖĞRENİLMESİNDEKİ HATALAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. KARAMAN, M. KARAKUZU
SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİ DESTEKLEMEK ÜZERE WEB SAYFALARININ KULLANIMI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. YEŞİLYURT
ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ GÖZÜYLE BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARIN PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. SÖNMEZ
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE ÖĞRETMEN, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
R. Memedaliyev
KEMANCININ EV ÇALIŞMA SİSTEMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ö. Unutkan
ANNE BABALARIN KİTAP OKUMAYA İLGİLERİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİME HAZIR BULUNUŞLUĞUNA ETKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
N. Efe, S. Bakır
İLKÖĞRETİM 8. SINIFTA ÜREME KONUSUNUN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
N. Özgen, R. Özbek, H. Çelik
COĞRAFYA EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DERSİN HEDEFLERİNE ULAŞMA DÜZEYİNE ETKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
N. SIRMACI
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN ZEKALARININ GELİŞİMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
N. GÜÇLÜ, E. ŞEHİTOĞLU
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM YÖNETİMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
N. GÜÇLÜ, B. GÜLBAHAR
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMASI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. SEVİNÇ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN OKULDAN BEKLENTİLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. ERCOŞKUN, M. DİLEKMEN, Ş. ADA, A. NALÇACI
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİLERİNİN BİREYSEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. ALBAYRAK, A. İPEK, C. IŞIK
ONLUK SAYMA SİSTEMİNİN ÖĞRETİMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. BÜLBÜL
ŞİİRSEL SÖYLEMLİ MİNİMAL ÖYKÜLERDEN PETER BİCHSEL'İN "ERKLAERUNG" (ALATI) VE ÖZCAN KARABULUTUN "HAYATIMIZIN KARANLIK GÜNLERİ" ADLI ÖYKÜLERİNE BİR DEĞİNİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. KARAKUŞ, F. TÖREMEN
DENETÇİ GÖZÜYLE YÖNETİCİ YETERLİKLERİ: İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. TUĞLUK, K. GÜNDOĞDU, H. KAYA
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MONTESSORİ YAKLAŞIMI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
K. DOYMUŞ, G. AKSOY, İ. DAŞDEMİR, Ü. ŞİMŞEK, A. KARAÇÖP
FEN BİLGİSİ LABORATUVARI UYGULAMALARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
İ. YURTCAN
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÇEVİRİ DERSLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
G. TARAKÇI, N. KAPLAN
İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERDE SOSYAL FAALİYETLERİN MATEMATİK BAŞARISINDAKİ ETKİLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
F. TÖREMEN, A. GÖZLER
ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİME YENİ BİR BAKIŞ: DİNAMİK OKUL VE YÖNETİMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
F. SEZER, İ. İŞGÖR, A. ÖZPOLAT, M. SEZER
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. KÖSE
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. SÖNMEZ, R. DİLBER, B. ALVER, A. AKSAKALLI, İ. KARAMAN
"ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME" DERSİNİN ÖĞRENCİ AÇISINDAN ÖNEMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. BAY, S. KARAKAYA
PROGRAM DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. ÖZTÜRK, Ş. ADA
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME VE PORTFOLYO DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARININ EĞİTİM VE SINAMA DURUMLARINA YANSIMASI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. KEREM, İ. KAMARAJ
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ 'BARIŞ' DEĞERİNE EVRENSEL BİR BAKIŞ III, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
D. ÇAKICI, B. ALVER, Ş. ADA
ANLAMLI ÖĞRENMENİN ÖĞRETİMDE UYGULANMASI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. ALVER, Ş. ADA, D. ÇAKICI, D. ÇAKICI
OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. GENÇDOĞAN, M. ONUR
ÖĞRETMENLERİN REHBERLİK ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ERZURUM ve GİRESUN İL ÖRNEĞİ), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. KIRZIOĞLU
REFİK HALİD KARAY'IN İKİNCİ SÜRGÜNÜNDEN YURDA DÖNÜŞÜNÜ KOLAYLAŞTIRAN PİYES'DE YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLERİN HALK PSİKOLOJİSİNDEKİ YANKILARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ÖNDER
EĞİTİCİ DRAMA UYGULAMALARININ ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ KENDİLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ÜSTÜN
İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; AMASYA İLİ ÖRNEĞİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. DOĞAR
FUTBOLUN SPOR VE EĞİTİM ARACI OLARAK FONKSİYONEL YAPISI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. KÇÜKOĞLU, K. KÜÇÜKOĞLU
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. SEZER
IX. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE COĞRAFYA DERSİ BAŞARI PUANLARI VE COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. BEŞE
AMERİKAN TİYATROSUNDA AİLEYE BAKIŞ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ö. ERİŞEK
, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. KILIÇ
SABAHATTİN EYUBOĞLU'NUN HALK KÜLTÜRÜ VE SANAT ESERLERİNE YAKLAŞIMI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. KIZILÇİM, Y. KlZILÇİM
TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE MONTESQUIEU'NUN İRAN MEKTUPLARI'NDA KADINLAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. YAMAN, O. BOZDEMİR
YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ER
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE "OKUMA", Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. BÖREKÇİ
TÜRKÇEDE VURGU - TONLAMA - ÖLÇÜ - ANLAM İLİŞKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. SÜMBÜLLÜ
SERMED MUHTAR ALUS'UN ROMANLARINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARININ KULLANIMI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
N. FEYZİOĞLU
GEÇİŞ DÖNEMİNİN KUTADGU BİLİG'DEKİ YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. BÜLBÜL
THOMAS BERNHARD'IN "DER GROSSGRUNDBESİTZER" (BÜYÜK TOPRAK SAHİBİ) VE OĞUZ ATAY'IN "KORKUYU BEKLERKEN" ADLI ÖYKÜLERİNDE "KORKU" VE "UYUMSUZLUK" SORUNSALI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
L. TURAN
ARKADAŞ EDİNME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUKLARIN PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEDE ÇOCUK EDEBİYATINDAN YARARLANMA, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
F. ALPER
EDEBİYAT DERSLERİNDE UYGULANAN ANLATMA, KARŞILAŞTIRMA VE SORU-CEVAP METODLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA KALICILIK BAKIMINDAN ETKİLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
F. YÜCEL
DİL EDİNİMİ VE MASAL DİLİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. GENÇ
EĞİTİMDE DRAMA VE/VEYA DRAMADA EĞİTİM, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ŞEYDA
DİL AÇISINDAN KARS'TAKİ İŞ YERİ İSİMLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. KAFKASYALI
TÜK HALK EDEBİYATI ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE LİSE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ YERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ARICI
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. İŞCAN
ÇOKLU ORTAM (MULTİMEDYA) AKTIVİTELERİYLE "BİR KAVAK VE İNSANLAR" ADLI KISA HİKÂYE'NİN ÖĞRETİMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
O. GÜNDÜZ
ANA DİLİ ÖĞRETİMİNDE ANLATIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜNE DAİR BAZI ÖNERİLER, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. KIRKKILIÇ, Y. KILIÇ, Y. TOPAL
OYUNLAŞTIRMA YÖNTEMİNİN DİL ÖĞRETİMİNDE YERİ, ÖNEMİ VE BAZI İNGİLİZ ARAŞTIRMACILARIN BU YÖNTEMLE İLGİLİ TESPİTLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. BÖREKÇİ
PROF. DR. ŞERİF AKTAŞ İLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI ÜZERİNE SÖYLEŞİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. GÜVEN
İLKÖĞRETİM OKULLARI SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ TARİH KONULARINDA YARATICI DRAMA KULLANIMI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. ERCOŞKUN, A. NALÇACI
ÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN YERİ VE ÖNEMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. KARAKAYA
İNGİLİZ VE TÜRK ORTA DERECELİ ÖĞRETİM KURUMLARINDA DİL ÖĞRETİMİ VE DİĞER DERSLERİN ÖĞRETİMİNDE DİLİN KULLANIM ŞEKİLLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. GENÇ
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. SÖNMEZ, R. DİLBER, İ. KARAMAN, D. ŞİMŞEK
FİZİK LABORATUARINDA KULLANILAN DENEY MALZEMELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. GÜRSES, M. SÖZBİLİR, M. AÇIKYILDIZ
DÜZENSİZLİK ve MİKRO HALLER: ENTROPİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. SOYLU, A. IŞIK
EĞİTİM FAKÜLTELERİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA OKUTULAN MATEMATİK DERSLERİNİN BU BÖLÜMDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERE ÖĞRETMENLİK MESLEKLERİNDEKİ OLUMLU VE OLUMSUZ KATKILARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
K. AKBULUT, L. AKGÜN
MATEMATİK VE SONSUZLUK, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. İPEK, C. IŞIK, M. ALBAYRAK
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KESİR İŞLEMLERİ KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL PERFORMANSLARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. DURU, L. AKGÜN, M. ÖZDEMİR
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. KAPLAN, A. İPEK, S. HIZARCI
MATEMATİKSEL İNDÜKSİYON METODU, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. KONYALIOĞLU
MATEMATİKSEL BİR PROGRAMLAMA DİLİ: ISETL, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
T. İŞLEYEN, A. IŞIK
ALT VEKTÖR UZAYI KAVRAMININ KAVRAMSAL ÖĞRENİLMESİ ÜZERİNE, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. DURU, T. İŞLEYEN
MATEMATİK ve SANAT, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. KAPLAN, S. HIZARCI
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜÇGEN KAVRAMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. IŞIK, A. KONYALIOĞLU
MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÖRSELLEŞTİRME YAKLAŞIMI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ENGİN
BİLGİNİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. ŞEN
KENDİ DÜNYALARINI KENDİLERİ YARATAN ÇOCUKLARI HAYATA HAZIRLARKEN KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT EĞİTİMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. SİDEKLİ, S. YANGIN
OKUMA GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ö. YILAR
MİT-EFSANE VE EĞİTİM, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
K. BAKIR
EĞİTİM ORTAMLARINDA DOĞRUDAN DOĞRUYA EDİNİLEN MAKSATLI YAŞANTILAR VE EPİSTEMOLOJİK TEMELİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. DİLEKMEN, M. ERCOŞKUN, A. NALÇACI
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. KÖK, M. TUĞLUK, E. BAY
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERİN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
D. SOMUNCUOĞLU
DUYGUSAL ZEKÂ YETERLİLİKLERİNİN KURAMSAL ÇERÇEVESİ VE EĞİTİMDEKİ ROLÜ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. ÖZERBAŞ
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ÖĞELERİNİN SİSTEM KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
O. SAMANCI, D. KILIÇ, S. ABAY
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ YENİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAVRAMLAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
İ. KUĞOĞLU
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU ADAY ÖĞRETMENLERİN KENDİ ALGILAMALARINA GÖRE SINIF YÖNETİMİ ALANINDAKİ YETERLİLİKLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Z. YILMAZ, M. CİHAN, Ç. ŞAHİN
FELSEFE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. GENÇDOĞAN, Ş. GÜLERYÜZ, N. SIRMACI, A. GÜLBAHÇE
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ZEKÂSI İLE MATEMATİK TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. ÇELİK, E. ŞENOCAK, S. BAYRAKÇEKEN, Y. TAŞKESENLİGİL, K. DOYMUŞ
AKTİF ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. NALÇACI, M. ERCOŞKUN
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANILAN MATERYALLER, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ç. ŞAHİN
ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMDE ÜRÜN SEÇKİ DEĞERLENDİRME DOSYASİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. DİLEKMEN, Ş. ADA
ÖĞRENMEDE GÜDÜLENME, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
D. KILIÇ, O. SAMANCI
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUTULAN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. GENÇ
SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME MESELEMİZ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ç. ŞAHİN, R. SEVER
HAYAT BİLGİSİ DERSİ GENEL AMAÇLARININ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARINA UYUM DÜZEYİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
O. GÜRBÜZTÜRK
ÖĞRETMEN ADAYLARININ NASIL BİR ÖĞRETMEN OLMAK İSTEDİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. KARAKAYA
ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ SEÇİMİ İÇİN GRUP DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE KULLANIM GEÇERLİLİĞİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. AKBABA
SOSYAL BÜTÜNLEŞMENİN PSİKO-SOSYAL TEMELLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. ADA, M. DİLEKMEN
SINIF İÇİ OLASI SORUNLAR VE ALINACAK TEDBİRLER (KAĞIZMAN İLÇESİ ÖRNEĞÎ), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. KOP
PROGRESSİVİZM VE PROGRESSİVİZME ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. ÖZERBAŞ
İL DÜZEYİNDE MEVCUT EĞİTİM İHTİYAÇLARINI BELİRLEME VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SEÇENEKLER GELİŞTİRME (Erzurum İli Örneği), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
G. TUNCEL
ÖĞRETMENLERİN KENDİ EĞİTİM FELSEFELERİNİ İNŞA ETMELERİ ÜZERİNE, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. ADA
EĞİTİCİ ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN ÖĞRETMEN EĞİTİMİ HAZIRLAMA: ÖĞRETİM UYGULAMASI, ÖĞRETMEN YETİŞTİRİLMESİ VE İLK İSTİHDAM VAKA ARAŞTIRMASI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. ALVER
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EMPATİK BECERİ VE KARAR VERME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
D. KILIÇ
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ç. ŞAHİN
PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİN TEMEL FELSEFESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Z. YILMAZ
ARİSTOTELES'İN EĞİTİM ANLAYIŞI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. AYDOĞDU
MODERN KİMLİKTE ÖZNENİN ÖLÜMÜ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. CİHAN
JOHN LOCKE'UN AHLAK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
L. ÇİLİNGİR, R. KÜÇÜKALİ
IMMANUEL KANT'IN EĞİTİM ANLAYIŞI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. ÇEVİKBAŞ
NİETZSCHE VE EĞİTİM, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. AKDEMİR
FELSEFİ DÜŞÜNME YA DA DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENME, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. KURBANOV
EVRENİN ESTETİK İDRAKİ VE ESTETİK EAALİYET, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
N. TOKU
DYNAMO OF CIVILIZATION: INTELLECTUALISM, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. AKYÜZ
ELEŞTİREL TOPLUMSAL KURAM VE JURGEN HABERMAS, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
İ. AVİNÇ, F. AĞGÜL, S. BAYRAKÇEKEN, N. CANPOLAT, S. ÇELİK
FEN ÖĞRETİMİ PROGRAMLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN RUBRİK KULLANILARAK BİLİMİN DOĞASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. KIZILÇİM
GUY DE MAUPASSANT VE ÖMER SEYFETTİN'DE ÖYKÜLEME TEKNİKLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. HASANOVA
BESTECİ MUSA MİRZAYEV VE ONUN TÜRKİYE AZERBAYCAN SANAT İLİŞKİLERİNDEKİ YERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. CİHAN
A. N. WHITEHEAD, SÜREÇ FELSEFESİ VE EĞİTİM, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. KİBAR
INFLUENCES INTERCULTURELLES SUR LES LANGUES, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
F. YAVUZ
YÜZEYSEL VE DERİN ÖĞRENME AÇISINDAN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNE BİR BAKIŞ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. YEŞİLYURT
Yabancı Dil Olarak İngilizce Yazma Derslerinde Motivasyon Türleri Ve Yazma Başarısı: Öz-Belirleme Kuramı Bakış Açısına Göre Bir İnceleme, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. AĞILDERE
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE EYLEM ODAKLI YAKLAŞIM: İSTANBUL SAİNT-JOSEPH LİSESİNİN TÜRK ÖĞRENCİLERİ (1870-1905), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. DOĞAN, A. IŞIKLAR, S. EROĞLU
ERGENLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. KOTAMAN
YAŞAMIN İLK YILLARINDA ÇOCUK GELİŞİMİNİN, ANA-BABALAR İÇİN ÖNEMİNE DAİR FARKINDALIK DÜZEYLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. KIRBAŞ
İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (OKUL DEĞİŞKENİNE GÖRE) YAZILI ANLATIM METİNLERİNİN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. PARLAK, A. KÜÇÜKOĞLU
HEMŞİRELİK ÖĞRETİMİNDE SINIF İKLİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. BOZGEYİKLİ, H. BOZGEYİKLİ
MESLEKİ GRUP REHBERLİĞİNİN İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK KARARI VERME YETKİNLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. AKBABA, Ş. ADA
OKUL MÜDÜRLERİNİN KALİTE ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ERZURUM VE VAN İLLERİ ÖRNEĞİ), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
D. KILIÇ, F. BEKTAŞ
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. TÜRKOĞLU, E. BOZAVLI, F. YÜCEL, M. BÖREKÇİ, M. BAŞTÜRK
EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER VE ÖĞRETMENLERİN KALİTELİ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
T. BAYDAR
DOÇ. DR. MUHSİN E BÖREKÇİ, RİSÂLE-İ TEVHÎD (İNCELEME, METİN, DİZİN), AKÇAĞ YAYINLARI, ANKARA 2003, 270 S., Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. YAMAN
, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
T. OLCAY
19. YY. RUS EDEBİYATINDA ROMANTİZM ÜZERİNE, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. YURTTAŞ
GÜMÜŞHANE / SÜLEYMANİYE MAHALLESİ (ESKİ GÜMÜŞHANE) KÜLTÜR VARLIKLARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. KIZILÇİM
BAUDELAIRE'İN 'LES FLEURS DU MAL (ELEM ÇİÇEKLERİ)'NİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNDE SAPMALAR VE GÖZLEMLER, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
K. CİVELEK
KİŞİ ÇÖZÜMLEMELERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR VE PHİLİPPE HAMON ÖRNEKÇESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ER
ÇOCUKLARA YABANCİ DİL ÖĞRETİMİNDE SINIF İÇİ ETKİNLİK OLARAK OYUN KULLANIMI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. YEŞİLYURT, H. DEMİRÖZ
LİSE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE ARAŞTIRMANIN ROLÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. BÜLBÜL
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ÇALIŞMALARININ YABANCI DİL EĞİTİMİNE KATKISINA YÖNELİK BİR UYGULAMA, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. YAPICI
MULTİMEDYA (ÇOKLU ORTAM) AKTİVİTELERİYLE "ÇANAKKALE ZAFERİ" KONUSUNUN ÖĞRETİMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ö. ÖZYALÇIN OSKAY, Ö. ÖZYALÇIN OSKAY, E. ERDEM, A. YILMAZ, A. YILMAZ
KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI VE DUYGUSAL ZEKÂLAR] ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. KÜLTÜR, A. KAPLAN, N. KAPLAN
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE TRİGONOMETRİ ÖĞRETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
C. TAŞDEMİR
İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. IŞIK, A. ÇİLTAŞ, M. BEKDEMİR
MATEMATİK EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ VE ÖNEMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. ADA, A. ÜSTÜN
İSVEÇ EĞİTİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. BALÇIN, M. KOÇ
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN "LİSE" VE "ÖĞRETMEN" KAVRAMLARINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. TUNÇ
11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLDUKLARI ÇOKLU ZEKÂ ALANLARIYLA DEVAM ETTİKLERİ LİSE TÜRÜ, ALAN VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
O. DİLMAÇ, S. KOÇYİĞİT, M. TUĞLUK, H. KAYA
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARİNİN RESİM ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. KÖK, S. KOÇYİĞİT, M. TUĞLUK, E. BAY
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA GÖRÜLEN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
İ. TUĞLUK, M. KÖK, S. KOÇYİĞİT, H. KAYA, B. GENÇDOĞAN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA ETKİNLİKLERİNİ UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
K. GÜNDOĞDU, S. TURAN, E. KIZILTAŞ, N. ÇİMEN, T. KAYSERİLİ
2002 VE 2006 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
G. DAĞLI, F. SİLMAN, M. ÇAĞLAR
LİDERLERİN BAŞARISINDA DUYGUSAL ZEKÂNIN ROLÜ VE ÖNEMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. MUTLU
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. KORKUT
TEXTES DE PROMOTJON POUR LES MANUELS DE FLE, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
U. AKBULUT, R. KAYA
LİSE TARİH DERS KİTAPLARINDA TARİHLE İLİŞKİLİ BİLİM DALLARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
R. YAZOĞLU
JOHN HİCK'İN DİNİ ÇOĞULCULUĞUNUN ARKA PLANI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. TÜRKOĞLU
DİL ÖĞRETİMİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN ETMENLER, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
İ. TÜRK, T. İŞLEYEN
TARİH DERSİ ÖĞRETİMİNDE MATEMATİK DERSİNİN YERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. TOZLU, U. AKBULUT, R. KAYA
TARİH YAZIMI VE ÖĞRETİMİNDE BEN VE ÖTEKİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
İ. TÜRK, S. ILGAZ, A. BİLGİLİ
AZERBAYCAN TARİH DERS KİTAPLARINDA OSMANLI İMGESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. TOZLU
ANADOLU TÜRK TARİHİ VE ANADOLUCULUK, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
U. ŞİMŞEK, Y. ÖZDEMİR, R. KAYA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YURTTAŞLIK ANLAYIŞI VE TARİHİN KULLANIMI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
U. ŞİMŞEK, K. DOYMUŞ, Ü. ŞİMŞEK, Y. ÖZDEMİR
ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUMLARINA GRUPLA ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. ŞAHİN
ETKİLİ BİR SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ NİTELİKLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. SÖNMEZ
EĞİTİM VE TECRÜBENİN DEĞERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. PALABIYIK
BİLİM VE EĞİTİM PARADİGMAMIZ ÜZERİNE, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Y. ÖZDEMİR
POSTMODERNİZM VE TARİH ÖĞRETİMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. MEMİOĞLU
TARİH ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. KÜÇÜKUĞURLU, A. ÖNCÜ
TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLİĞİN BİR MESLEK OLARAK KABULÜ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
R. KAYA, Y. ÖZDEMİR, U. ŞİMŞEK
GENÇ CUMHURİYET VE OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN TARİH BİLİNCİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
İ. Karaman, R. DİLBER, E. Sönmez
ORTAÖĞRETİM BAŞARI ÖLÇÜTLERİ İLE ÖSS PUANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. Kafkasyalı
SABİR VE DEVRİN MESELELERİNE BAKIŞI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. Güven, A. Gazel, R. Sever
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GEZİ-GÖZLEM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. Güven, Z. Akkuş
DEMOKRATİK DEĞER KAZANIM3NDA OKULLARIN ROLÜ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. Efe
SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA'NIN TARİH ANLAYTŞI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
K. Çetin
İLK VE ORTAÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİNDE KÜLTÜR KONULARININ YETERLİLİĞİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. Çelik
ÇOCUK, OYUN VE DİN EĞİTİMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
N. Cevizliler, E. Cevizliler
AMERİKA BÜYÜKELÇİSİ CHARLES H. SHERRİLL'İN RAPORUYLA İSMET PAŞA KIZ ENSTİTÜSÜ (ANKARA), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. Cevizliler, N. Cevizliler
VAN VİLAYETİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİNE AİT KURUMLAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
M. Bülbül
KARŞILAŞTIRMALI YAZIN VE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. Bilgili
OSMANLI TARİH YAZARLARINA GÖRE SULTAN I. AHMED DEVRİ DENİZ MUHAREBELERİ (1603-1617), Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ö. BEKTAŞ, A. BİLGİLİ
İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ "OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ" ÜNİTESİNDE GEÇEN TARİH TERİMLERİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. BALCI
AHMET RASİM VE TARİH, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. ASLAN
TÜRKİYE'DE MİLLİ TARİH ANLAYIŞI BAĞLAMINDA DÜNDEN BUGÜNE İNKILAP TARİHİ DERSLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. ALVER, A. KÜÇÜKOĞLU
DERS DÜZENİ VE KURALLARIN BELİRGİNLİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
U. AKBULUT, R. KAYA
LİSE TARİH DERS KİTAPLARINDA TARİHLE İLİŞKİLİ BİLİM DALLARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. ADA
AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA YENİ OKUL KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA YÖNETİCİNİN ROLÜ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
T. CEYLAN
ATATÜRK'ÜN EĞİTİM ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA CUMHURİYET GENÇLİĞİ NASIL YETİŞTİRİLMELİDİR?, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ONAN
ON 'THE CHORUS' IN MURDER IN THE CATHEDRAL, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. TAN
FONETİK ALFABENİN BULUNUŞUNDAN MATBAANIN İCADINA KADAR OLAN SÜREÇTE ELY AZISI (CURSIVES) GELİŞİMİ VE ÇAĞDAŞ TİPOGRAFİYE KATKILARI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
N. KAFALI
BİR GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLAN FOTOĞRAFTA BELİRGİNLİK, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
S. TÜRKOĞLU
ANLATIM VE DEYİMLERDE RENKLERİN DİLİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. GENÇ
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM TEKNİĞİ OLARAK DRAMANIN KULLANIMI VE BİR ÖRNEK, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. PARLAK
JOE ORTON'UN " THE GOOD AND FAITHFUL SERVANT " (İYİ VE SADIK UŞAK) OYUNUNDA SOSYAL YAŞAM VE KİŞİLERARASI YABANCILAŞMA, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. ER
DRAMA VE DİL ÖĞRETİMİ: DRAMANIN SÖZLÜ DİL ÖĞRETİMİNDE ETKİSİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
Ş. KANCA, F. YÜCEL
MOZART VE ŞARK, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. HELVACI
İNSANIN SES ÜRETİM SİSTEMİNDEKİ ANATOMİK YAPILARININ MÜZİKAL SES KALİTESİNE ETKİLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. ZENGİN, B. KURBANOV
YABANCI DİL EĞİTİMİ VE MÜZİK: BÜTÜNLÜKLÜ ÖĞRETİM VE ÖĞRENME, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
C. KARAHAN
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HALK MÜZİĞİNDEKİ ÇOKSESLİ UNSURLAR, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
İ. İMAMVERDİYEV
AZERBAYCAN SAZININ AKORT SİSTEMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. KOCABAŞ, E. SELÇİOĞLU
İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
G. AKALAN
TÜRKİYE'DE ÖZGÜN BASKIRESME TARİHSEL BİR BAKIŞ; GRAVÜR'ÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
E. ZEREN
ARAÇ ÜZERİ REKLAMCILIK-ARAÇ GİYDİRME, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. TUNÇ
TÜKETİCİ TOPLUMUN SANATI POP-ART VE KAYNAKLARI AÇISINDAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
H. İZ BÖLÜKOĞLU
GÖRSEL KİRLİLİK VE SANAT EĞİTİMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
V. AYKAÇ
SANAT EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRME VE SÜREÇ DOSYASI, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. KARA YAĞMURLAR, C. TAN
SANAT YOLUYLA EĞİTİM KURAMININ EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. KURBANOV
SANATIN SOSYAL FONKSİYONLARI ÜZERİNE, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
A. İŞLER
OKULÖNCESİNDE DİSİPLİN TEMELLİ SANAT EĞİTİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN KURAMSAL TEMELLERİ VE ÇOCUK GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
C. KARAHAN
AMERİKAN SANATINDA BİR ÖNCÜ; ROBERT RAUSCHENBERG, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. ALVER
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2010)
B. Aydıntan
RUHSAL ZEKÂNIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRAN UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. Ural, E. Demireli
HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB’DE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ERKUŞ, A. Tabak
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARINA ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Z. ABDİOĞLU, H. TERZİ
ENFLASYON VE BÜTÇE AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TANZİ VE PATİNKİN ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. KÖSEOĞLU, K. KARAYORMUK
ÖRGÜT SAĞLIĞI NEDİR: YÖNETİCİLER ARASINDA GÖRÜŞ FARKLILIĞI VAR MIDIR?, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. CENGİZ
TÜKETİCİLERİN ÜRÜN TERCİHİNDE ROL OYNAYAN ÜRÜN MENŞEİNİN, MARKA, FİYAT VE KALİTE DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. TAĞRAF, İ. ÇALMAN
OHİO ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK MODELİNE GÖRE OLUŞAN LİDERLİK BİÇİMLERİNİN İŞLETMELERİN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ VE GAZİANTEP İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. TELATAR, H. TERZİ
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. YAKICI AYAN
KAYNAK KISITLI ÇOKLU PROJE PROGRAMLAMA PROBLEMİ İÇİN TAVLAMA BENZETİMİ ALGORİTMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. DOĞAN, C. HATİPOĞLU
KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE VİZYON AÇIKLAMASININ İŞLETMENİN PERFORMANSINA ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. PATIR
DİNAMİK PROGRAMLAMA VE BİR ECZA DEPOSUNUN ŞEHİR İÇİ İLAÇ DAĞITIMINA ALTERNATİFLİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. PEHLİVAN, B. GEREKAN
YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE MUHASEBE, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. YILDIZTEKİN
HEDEF MALİYETLEMEDE ÜRÜN FİYATINI BELİRLEME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. ÖNDEŞ
FİRMALARDA İÇ DENETİM VE NOKSANLIK-FAZLALIK İLİŞKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. YÜKÇÜ, S. GÖNEN
TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK TİCARETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ÖNERİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. DEMİRCİ
İHTİYATLILIK İLKESİNİN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
L. ÖZTÜRK, M. DEĞER, S. DEĞER
KENTSEL EKONOMİK BÜYÜMEDE SERBEST BÖLGELER: POLİTİK VEYA EKONOMİK TERCİH Mİ?, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. AKYAZI, A. EKİNCİ
TÜRKİYE'DE 2000 SONRASI UYGULANAN PARA POLİTİKASI STRATEJİLERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. CENGİZ
EKONOMİDEKİ KUR BELİRSİZLİĞİ VE ŞOKLARININ İŞGÜCÜ PİYASASI ÜZERİNE ETKİSİ: 1989-2006 TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. KOYUNCU, İ. ÇINAR
TİCARİ DIŞA AÇIKLIK VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ: 1980-2005 TÜRKİYE UYGULAMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. UZUN
MÜLKİYET HAKLARI VE EKONOMİK GELİŞME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. YAPRAKLI, P. CAN
PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN VE AİLENİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ BOYUTLARINA ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. KURTULDU, Z. ÇİLİNGİR
GERÇEK VE İDAEL ÖZ KİMLİK UYUMUNUN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİGARA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. USTASÜLEYMAN
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞLETMELERİNDE DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. CENGİZ
SATIN ALMA KARARLARINDA AİLEDEKİ EŞLERİN ETKİSİ VE BU ETKİYİ ŞEKİLLENDİREN DEĞİŞKENLER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. PATIR
TAM SAYILI PROGRAMLAMA VE MALATYA MAKSAN TRANSFORMATÖR İŞLETMESİNE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. HORASAN
FİYAT/KAZANÇ ORANININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ: İMKB 30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. YAVUZ
REGRESYON ANALİZİNDE DOĞRUSALA DÖNÜŞTÜRME YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ÖZDEMİR, R. DÜZGÜN
TÜRKİYE'DEKİ OTOMOTİV FİRMALARININ SERMAYE YAPISINA GÖRE ETKİNLİK ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. DEMİREL, Y. DEMİREL, M. ÖZÇINAR
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: FARKLI SEKTÖRLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. ERDİL, H. KİTAPÇI
BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETME ETKİNLİĞİ İLE İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ÖZDEVECİOĞLU, C. ÇELİK
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİ İTİBARİYLE BİREYLERİN ALGILADIKLARI MAĞDURİYET FARKLILIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. KAPU, M. AYBAS
YAHUDİ, HIRİSTİYAN VE İSLAM GELENEKLERİNDE İŞ AHLAKINA BAKIŞ: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. AKDOĞAN, Ö. DEMİRTAŞ
360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: ASKERİ İMALAT İŞLETMESİNDE YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. GÜLBAHAR
TURİZMİN BÖLGELERARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARINI GİDERMEDEKİ ROLÜ (TÜRKİYE ÖRNEĞİ), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. NARALAN
TÜRKİYE’DE E-HAZIRLIK VE E-DEVLETLEŞME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. KÜÇÜK, F. ECER
İMALATÇI İŞLETMELERDE UYGUN TEDARİKÇİ SEÇİMİ: ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BİR KOBİ UYGULAMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. ULUSAN
TÜRK MUHASEBE HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. YÖRÜK, N. ERDEM
ENTELEKTÜEL SERMAYE VE UNSURLARININ, İMKB’DE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV SEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. EGE, A. BAYRAKDAROĞLU
SERMAYE YAPISININ CARİ DEĞER VE VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. ÖZDAĞOĞLU
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. BAKIRTAŞ, C. KOYUNCU
TÜRKİYE'DE FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNDE POLİTİK DENGE OLUŞUMLARININ ETKİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. AKAR
NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR?, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. DENİZ, A. ERCİŞ
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ALGILANAN RİSK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. DÜNDAR KURTULUŞ
ÜLKELERİN MARKA KİŞİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ÜNAL, C. CEYLAN
TÜKETİCİLERİ HEDONİK ALIŞVERİŞE YÖNELTEN NEDENLER: İSTANBUL VE ERZURUM İLLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. TİMUROĞLU, Ö. İŞCAN
İŞYERİNDE NARSİSİZM VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. DEMİR
KÜLTÜREL RENK KÖRLÜĞÜ: KÜLTÜREL DEĞERLER VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE GÜÇLENDİRMENİN ARACILIK (MEDIATION) ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. ÖZUTKU, V. AĞCA, E. CEVRİOĞLU
LİDER-ÜYE ETKİLEŞİM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE, YÖNETİCİ-AST ETKİLEŞİMİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BOYUTLARI VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR İNCELEME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. YALÇIN SEÇME, A. ÖZDEMİR
BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE ÇOK KRİTERLİ STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. ÇÖL, K. ARDIÇ
SOSYAL YAPISAL ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. AYIK
EVDE, OKULDA VE İNTERNET KAFELERDE ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR ALGILAMALARI VE TERCİH ETTİKLERİ UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. CEYLAN, A. DİNÇ
KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASINA KARŞI ELEKTRİK İDARESİ ÇALIŞANI TUTUMUNUN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ VE İLLERE GÖRE FARKLILIKLAR, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. KARABULUT, A. UĞUR
EURO'YA GEÇİŞİN TÜRKİYE'NİN İTHALATINA ETKİSİNİN CHOW KIRILMA TESTİ İLE ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. KUZGUN
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. AKYAZI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NIN (TCMB) ÖNEMSENMEYEN BAĞIMSIZLIĞI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. KURT, M. BERBER
TÜRKİYE'DE DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. BOZDAĞ
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ŞEKER SANAYİLERİNİN ETKİNLİK KARŞILAŞTIRMASI 1990-2005, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. PEKER
REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. ERSUNGUR, A. KIZILTAN
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERARASI YAPISAL BAĞINLAŞMA -GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. AL, H. ÖZYURT
TÜRK LİRASI'NDAN SIFIR ATILMASI İŞLEMİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: TRABZON OLAYI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. TEMİZEL
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA HİSSE SENEDİ FİYATLARINDA GÜN İÇİ YAPILAR, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. DOĞAN, Ş. GÜNGÖR TANÇ, A. TANÇ
MAKUL DEĞER MUHASEBESİ VE İŞLETME YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ÖZDAĞOĞLU
TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. KURTARAN
İLK HALKA ARZLARDAKİ DÜŞÜK FİYATLANDIRMANIN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. GÜLMEZ
MARKALI ALTIN TAKI SATIN ALINMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ÖZDAĞOĞLU, G. ÖZDAĞOĞLU, E. ÖZ
MÜŞTERİ SADAKATİNİN SAĞLANMASINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ: İZMİR’DE BİR HİPERMARKET ARAŞTIRMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. DOĞAN, Ö. DEMİRAL
YALIN YÖNTEMLER VE ALTI SİGMAYI İÇEREN BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM: YALIN ALTI SİGMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. BAYRAKTAROĞLU, Ö. ÖZGEN
SOSYAL SORUMLULUK KONUSUNDA TÜKETİCİLERİN BEKLENTİLERİ: ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. DEMİR
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. KAPU
SOSYAL SERMAYE VE ORGANİZASYONLARIN ÖNGÖRÜ YETENEĞİNİ GELİŞTİRME GÜCÜ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. DOĞAN, A. TANÇ
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE FAALİYET DENETİMİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ÜNAL, A. DENİZ, P. CAN
MARKA BAĞLILIĞI VE KİŞİSEL DEĞERLER AÇISINDAN PAZAR BÖLÜMLEME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. KAYABAŞI, A. ÖZDEMİR
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİNE BAKIŞ: BEKLENTİ-FAYDA FARKI ANALİZİ UYGULAMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. GÜNGÖR, Ö. YILMAZ
FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR VAR MODELİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. YEŞİLYURT
TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE MEKANSAL KOMŞULUK İLİŞKİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. YILMAZ ESER, H. TERZİ
TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET: SORUNLAR ÖNERİLER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
V. CENGİZ
KEYNESYEN VE MONETARİST GÖRÜŞTE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI: BİR KARŞILAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. ALDEMİR
ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. KIZILTAN, M. ERSUNGUR, Ö. POLAT
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. ÇOMAKLI
AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. BAYDUR, B. SÜSLÜ
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. ŞANLI
EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE AVRASYA BİRLİĞİ’NİN OLABİLİRLİĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. KARABULUT, Ş. ERSUNGUR, Ö. POLAT
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ERCİŞ, S. ÜNAL, P. CAN
YAŞAM TARZLARININ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. AÇAN
KOLAYDA MALLARDA MÜŞTERİ PROFİLİ VE TÜKETİM TERCİHLERİ: İSTANBUL HALK EKMEK MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. USTA
TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK 100 SANAYİ İŞLETMESİNİN WEB SİTELERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. KARABEY, Ö. İŞCAN
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME, ÖRGÜTSEL İMAJ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. NAKTİYOK
YENİLİK YÖNELİMİ VE ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. GÜNGÖR, S. KURT
DIŞA AÇIKLIK VE KALKINMA İLİŞKİSİ (1968-2003): TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. EMSEN, M. DEĞER
TİCARİ VE SİYASAL LİBERALİZASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİLERİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ DENEYİMİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
U. GÖKOVALI
COĞRAFİ İŞARETLER VE EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. DEMİREL, Y. DEMİREL
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ’NİN MÜŞTERİ DEĞERİNE ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. SUSAM, N. OKTAYER
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ İÇİNDE DOLAYSIZ VE DOLAYLI VERGİLER (1995-2005), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. BAŞAR, M. TEMURLENK
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. KARABULUT, D. POLAT, H. BAKKAL
ÖZEL İDARELERİN İL EKONOMİLERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. ERSUNGUR, A. KIZILTAN, Ö. POLAT
TÜRKİYE’DE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI: TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. ASLAN, H. KORAP
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. YEŞİLYURT, F. YEŞİLYURT
FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. KARDİYEN
DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. TÜZÜNTÜRK
PANEL VERİ MODELLERİNİN TAHMİNİNDE PARAMETRE HETEROJENLİĞİNİN ÖNEMİ: GELENEKSEL PHILLIPS EĞRİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. ASLAN
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KIYASLAMA YÖNTEMİ OLARAK VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. KAYNAR, H. BİRCAN
OECD ÜLKELERİNİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ-2, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. ÇATI, S. YILDIZ
TÜRKİYE’DE KURU KAYISI ÜRETİM VE PAZARLAMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ÜNAL, A. ERCİŞ
GENÇ PAZARIN SATIN ALMA TARZLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ÇOBAN, M. NAKİP
YILDIRMA (MOBBING) OLGUSUNUN İÇSEL PAZARLAMA İLE İLİŞKİSİ: NEVŞEHİR’DE BULUNAN BANKALAR ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. DÜNDAR, F. ECER, Ş. ÖZDEMİR
FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. CENGİZ, F. KIRKBİR
KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE HİZMET KALİTESİ İLİŞKİSİ: KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. KUTLU
KALİTEYİ ALGILAMADAKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. ERDİL, H. KİTAPÇI
TKY ARAÇLARININ KULLANIMI VE FİRMA YENİLİKÇİLİĞİNİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME HIZI VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. TÜZEMEN, A. ÖZDAĞOĞLU
DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. BASIM, H. ŞEŞEN
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. KAYALAR, N. ÖMÜRBEK
GİRİŞİMCİ ADAYLARININ RİSK ALMAYA YATKINLIK ÖZELLİĞİNİN CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. YAPRAKLI, M. YILMAZ
ÇALIŞANLARIN İŞ STRESİ ALGILARININ İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUMDA İLAÇ MÜMESSİLLERİ ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. ARDIÇ, S. POLATCI
İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. İŞCAN, M. TİMUROĞLU
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. OĞUZLAR
İŞSİZLİĞE ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN MEDYAN PARLATMA TEKNİĞİYLE ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. CAN
KUADRATİK PROGRAMLAMA YÖNTEMİYLE MARKOV GEÇİŞ MATRİS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ALICI
PARA TALEBİ – PARA POLİTİKASI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN EŞ-BÜTÜNLEME ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. YEŞİLYURT
TÜRKİYE’DE EĞİTİM HASTANELERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. GÜMÜŞ
SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. KURT, H. TERZİ
İMALAT SANAYİ DIŞ TİCARETİ VERİMLİLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. AKDEDE
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. BAŞAR, M. TEMURLENK
ÇEVREYE UYARLANMIŞ KUZNETS EĞRİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ELEREN
KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ; DERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
U. GÜLLÜLÜ, B. CANDAN, Ş. YAPRAKLI, K. KARABULUT
GÜRBULAK SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPAN KİŞİLERİN BU KAPIDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİNİN BOYUTLARI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. NAKİP, İ. VARİNLİ, K. GÜLLÜ
SÜPERMARKETLERDE ÇALIŞANLARIN VE TÜKETİCİLERİN HİZMET KALİTESİ BEKLENTİLERİNİN VE ALGILAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. TORLAK, M. ÖZMEN
İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. SAYDAN, H. KANIBİR, S. NART
İŞLEVSEL BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK YIKAMA VE BAKIM ETİKETLERİ (Kadın Tüketicilerin Bakım Etiketi ve Sembollerini Algılama Davranışları), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. KÜLTER, K. DEMİRGÜNEŞ
DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA (Finansal Boyut ve Müşteri Boyutu), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. DEMİRCİ, M. AYDEMİR
ÖRGÜTSEL DEĞERLERİN İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARINI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ: BURSA İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. ÇEKMECELİOĞLU
ÖRGÜT İKLİMİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. İLHAN
KÜLTÜRÜN ÖRGÜTLERDEKİ ROLÜ: BENİMSENEN TEORİK PERSPEKTİF VE YÖNTEM TARTIŞMALARINA İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR İNCELEME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. KOYUNCU, İ. BAKIRTAŞ
İŞVEREN VE İŞLETME PROFİLİ AÇISINDAN PERAKENDECİ İŞLETMELERDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. KILAĞIZ, A. BARAN, İ. ULUSU
DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. BİRCAN, M. ZONTUL, M. ZONTUL, A. YÜKSEL
SOM TİPİNDE YAPAY SİNİR AĞLARINI KULLANARAK TÜRKİYE’NİN İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELERİN KÜMELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. BAKIRCI
SEKTÖREL BAZDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: VZA İLE BİR ANALİZ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. KAZAN, A. ERGÜLER
OYUNLARIN DEĞİŞİK ALANLARDA KULLANIM GEÇERLİLİĞİ VE SİMÜLASYON YAKLAŞIMI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. KAYGUSUZ
ÜRETİM VEYA SATIN ALMA KARARLARINDA KISITLAR TEORİSİ VE MS EXCEL OFFICE PROGRAMININ BİRLİKTE KULLANILMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ŞİŞMAN
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. BEKMEZ, C. BAYDUR
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. YILMAZ, H. TERZİ
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRETİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. IŞIN
TEKNOLOJİ ARAÇLARININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ BU DOĞRULTUDAKİ BANKACILIK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. DİKMEN
NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. DEĞER
TURİZME VE İHRACATA DAYALI BÜYÜME: 1980-2005 TÜRKİYE DENEYİMİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ŞİMŞEK, S. BEHDİOĞLU
TÜRKİYE’DE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. AZGÜN, M. TAŞDEMİR
BÜTÇE AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE’NİN ZAMANLARARASI BORÇLANMA KISITININ TESTİ (1980-2004), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. CEYLAN
TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. TERZİ, S. OLTUTULAR
HARCAMA-VERGİ GELİRİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. İÇERLİ, G. AKKAYA
FİNANSAL AÇIDAN BAŞARILI OLAN İŞLETMELERLE BAŞARISIZ OLAN İŞLETMELER ARASINDA FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA FARKLILIKLARIN TESPİTİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. OTLU, Y. ÇUKACI
GENEL İMALAT MALİYETLERİNİN DAĞITIMINDA FAALİYET ESASINA DAYALI MALİYETLEME SİSTEMİ VE ÇEVRESEL MALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. PERÇİN, T. USTASÜLEYMAN
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. PERÇİN
İMALAT FİRMALARININ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ISO 1000 FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. GÜNDÜZ
SOSYAL YAŞAM VE ENTROPİ YASASI: DÜNYANIN SONUNA MI YAKLAŞTIK?, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
U. DURNA
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. BAYRAK KÖK
İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. ÇEVİKBAŞ
YÖNETİMDE ETİK VE YOZLAŞMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. CENGİZ, B. BAKİ, T. ACUNER
BÜTÜNLEŞİK KALİTE-ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. AKYÜZ, T. GEDİK, İ. AKYÜZ, İ. YILDIRIM
RİZE İLİNDEKİ LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİNİN İNCELENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. İLHAN
KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCILARIN GİRİŞ STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. ŞAHİN
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. GÜNAYDIN
TÜRKİYE’DE KAMU VE ÖZEL YATIRIMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ANALİZ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. ERTUĞRUL
AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. BARAN, Y. KILAĞIZ
BULANIK AĞIRLIKLANDIRMA VE BULANIK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLMİŞ İŞGÖREN DEĞERLEME SİSTEMİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. ÇAĞLAYAN, İ. SAÇAKLI
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SIFIR FREKANSTA SPEKTRUM TAHMİNCİSİNE DAYANAN BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. CEYLAN, N. BAYRAM
MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKENLİ ÇOKLU REGRESYON İLE ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ŞENGÜL, G. KIRAL
TÜRKİYE'DE KADININ İŞGÜCÜ PAZARINA KATILIM VE DOĞURGANLIK KARARLARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. AYVAZ
MEVSİMSEL BİRİM KÖK TESTİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. YAMAK, A. KORKMAZ
HARBERGER-LAURSEN-METZLER ETKİSİ: LİTERATÜR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. DEMİRBUGAN
POLONYADA POLİTİK KAPİTALİZM, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. DEMİRBUGAN
DOĞU AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNİN EKONOMİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE TEMEL EĞİLİMLER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. DİKKAYA, A. ÜZÜMCÜ
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. DEMİRBUGAN
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE "YENİ ÖZEL SEKTÖR" GELİŞİMİNİN BÜYÜMEYE ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. TERZİ, S. OLTULULAR
ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. AKIN
ÖZGÜN ÖNCELİĞİ İLKESİNİN TERS REPO İŞLEMLERİNİN TİCARİ İŞLETMELER TARAFINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. KAYGUSUZ, Ş. DOKUR
TRANSFER FİYATLAMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FAALİYET TABANLI TRANSFER FİYATLAMA MODELİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. YALÇINER
ULUSLAR ARASI HİSSE SENEDİ PİYASASINA HİSSE SENEDİ İHRACI VE İMKB'DE İŞLEM GÖREN FİRMALARIN İHRAÇ PERFORMANSI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. YENİÇERİ
TÜKETİCİLERİN MAĞAZA İMAJI ALGILAMALARI VE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ALIŞVERİŞ TUTARLARI İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. YARAŞ
TÜKETİCİLERİN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEĞERİ ALGILAMALARIN GÖRE KÜMELER HALİNDE İNCELENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. AVCILAR
KİŞİSEL ETKİ KAYNAKLARI VE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM AĞI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. SEVİNÇ
BÜYÜME SÜRECİNDEKİ AİLE İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ SORUNLAR: KONYA'DA FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. YÜKSEL
İŞ-AİLE ÇALIŞMASININ KARİYER TATMİNİ, İŞ TATMİNİ VE İŞ DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. NAKTİYOK, Ö. İŞCAN
INSIGHT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP FOR GLOBAL BUSINESS -AN APPLICATION AMONG LARGE SCALE ORGANIZATIONS OF TURKEY-, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. YÜKSEL, O. ÇEVİK, K. ARDIŞ
BELEDİYE BAŞKANLARININ VİZYON ÖLÇÜMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BELDE BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. ATEŞ, M. ES, Y. BAYRAKTAR
DEPENDENCY THEORY: STILL AN APPROPRIATE TOOL FOR UNDERSTANDING THE POLITICAL ECONOMY OF THE MIDDLE-EAST?, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. ÖRÜCÜ, S. YUMUŞAK
ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. AKSOY, Y. ÇOBANOĞLU
FORECASTING OF FUTURE SUPPLY IN STRATEGIC HUMAN RESOURCES PLANNING PROCESS: EXTERNAL ANALYSIS, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
P. YAYINOĞLU
HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA VE SAHAYA DAYALI ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. NAKTİYOK, C. KARABEY
İŞKOLİKLİK VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. SAMUR
DEVELOPMENT OF MARKET CULTURE IN THE POST - 1989 PERIOD OF POLAND, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. DİKMEN
OSMANLI DIŞ BORÇLARININ EKONOMİK VE SİYASİ SONUÇLARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. DİNÇER, H. KOÇAK
MONTE CARLO SİMÜLASYONUNDA BETİMSEL ÖRNEKLEME YAKLAŞIMI VE İGDAŞ BAKIRKÖY VEZNELERİNE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. GÜRBÜŞ, E. GÜRBÜZ, O. UÇAN
İŞLETME VE İKTİSAT BÖLÜMLERİNDE İSTATİSTİK EĞİTİMİNİN VERİLME DÜZEYİ: TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ ARAŞTIRMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. OĞUZLAR
KÜMELEME ANALİZİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR (KOHONEN AĞLARI), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. YILMAZ, M. TEMURLENK
TÜRKİYE'DEKİ İSTATİSTİK BÖLGELERİN KIŞI BAŞINA DÜŞEN GELİR AÇISINDAN HİYERARŞİK VE HİYERARŞİK OLMAYAN KÜMELEME ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 1965-2001, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ÇETİN
TÜRKİYE'DE BEŞERİ KALKINMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. SEREL, K. MASATÇI
TÜRKİYE'DE BEŞERİ SERMAYE VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: KO-ENTEGRASYON ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. KIZILTAN, Ş. ERSUNGUR
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERİN İSTİHDAMA ETKİSİNDEKİ DEĞİŞİM -Girdi-Çıktı Yaklaşımıyla Bir Uygulama-, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. NİŞANCI
EŞBÜTÜNLEŞME TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE'DE YAKIT TALEBİNİN ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. TARI, Ş. ÇALIŞKAN
KOCAELİ İLİNDE TÜKETİMİN GELİR HİPOTEZLERİNİN ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. İLKAY, N. ALTINAY
MRP II SİSTEMİNİN TEL ÇEKME PROSESİNDE UYGULANABİLMESİ İÇİN ÜRÜN YAPISI VE ROTA KARTI BİLGİLRİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. YILDIZTEKİN
KALİTE MALİYETLERİ ÖLÇÜMLERİNDE BELİRLENEN FIRSAT MALİYETLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
U. KAYA, A. DAŞTAN
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN MUHASEBE MESLEĞİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. SARI, M. KOZAK
TURİZM İŞLETMELERİNDE DOĞRUDAN PAZARLAMA ÇABALARI KAPSAMINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. DURSUN
GLOBAL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARININ ÜRÜN SAHİPLİĞİNE GÖRE BÖLÜMLENDİRİLMESİ: DİNAMİK BİR YAKLAŞIM, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ERGÜLEN
İŞLETMELERİN DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI MODELİ: Dağıtım Koşullarının Ağır Olduğu Türkiye'deki Doğu ve Kuzey İlleri Üzerine Örnek Bir Uygulama, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. İŞCAN
YÖNETSEL DEĞERLER VE ÖRGÜTSEL SİYASETİN AHLÂKİLİĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. ÇÖL, H. GÜL
KİŞİSEL ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ VE KAMU ÜNİVERSİTELERİNDE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
U. DURNA
A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİK YAPILARI VE BU KİŞİLİK YAPILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. ERDİL, H. KİTAPCI, E. TURAN
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN KALİTE ALGISINA VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. İRAZ
İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİNİN YENİLİK VE REKABET GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. AKGÜN, H. KESKİN, A. GÜNSEL
BİLGİ EKONOMİSİ KAPSAMINDA TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN BİLGİ TRANSFERİNE DÖNÜŞÜMÜNE DAİR BİR LİTERATÜR TARAMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. KIZILTAN, Y. KAYA
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ORTAK DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASINA BİR BAKIŞ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. ŞAFAKLI
AB SÜRECİNDE KKTC'DEKİ BÜTÇE AÇIKLARININ OLUŞUM NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. BEKMEZ, A. BAŞARIR
AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İÇİN NE KADAR KARLI?: BİR GENEL DENGE ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. SAATCİOĞLU
YENİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. KARABULUT
1990 SONRASI GELİŞMELERLE KARS-ARDAHAN-IĞDIR ÜÇGENİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. YEŞİLAY
DEVLETÇİLİĞİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ İZDÜŞÜMLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. CİHANGİR
FİNANSAL KRİZLERİN BANKA BİRLEŞMELERİNE ETKİLERİ: Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri Çerçevesinde Kronolojik Bir Yaklaşım, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. KESBİÇ, E. BALDEMİR, E. BAKIMLI
BÜTÇE AÇIKLARI İLE PARASAL BÜYÜME VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL DENEMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ÇETİN
KAMU BORÇLARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: AMPİRİK BİR ANALİZ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. BAKIRTAŞ, C. KOYUNCU
POLİTİK DALGALANMALAR YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. KOYUNCU, İ. BAKIRTAŞ
LOGİT MODELLER YARDIMIYLA SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN MEVCUT ALTERNATİF ISINMA SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Kütahya Üzerine bir Uygulama), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. OĞUZLAR
LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ YARDIMIYLA SUÇLU PROFİLİNİN BELİRLENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. DİKMEN
TÜRKİYE’DE SİGARA TÜKETİMİ VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DEGİSKENLER ÜZERİNE BİR MODEL ÇALISMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. KAÇTIOĞLU, P. ERDOĞMUŞ
DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE REVÎSED SİMPLEKS ALGORİTMAYA DAYALI BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI GELİŞTİRME UYGULAMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. İPEKTEN, H. KUTLU
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İÇSEL BAŞARISIZLIK MALİYETLERİNİN AĞIRLIĞI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. IŞIN
KOBİ'LERİN İHRACATA YÖNELİK ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİNDEN SDŞ'LER ve SDŞ'LERİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. BAKİ
MODERN İMALAT TEKNİKLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE KULLANIM VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. TOSUN
NEGATİF POLİTİK REKLAMLARIN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. DEMİRDÖĞEN, O. KÜÇÜK
KIYASLAMA (BENCHMARKING) SÜRECİ VE ÜRÜN ODAKLI KIYASLAMA'NIN İMALATÇI İŞLETMELERDE UYGULANMASININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. KORKMAZ, F. IŞIN
MARKA TANIDIKLIĞI VE KULAKTAN KULAĞA İLETİŞİMİN MARKAYA KARŞI TUTUM VE SATINALMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ÇABUK, N. GÜREŞİ, H. İNAN
TÜRKİYE'DE PAZARLAMA YAKLAŞIMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TESPİTİ VE GIDA, TEKSTİL VE YAĞ SEKTÖRLERİNDE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. ÇATI, S. ASLAN
POLİTİK PAZARLAMA AÇISINDAN SEÇMEN KARARLARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER VE SİVAS ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. TOK
AN ESSAY ON GRAMSCI'S CONCEPT OF CIVIL SOCIETY, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. AKIN
BİLGİ ÇAĞI İŞLETMELERİNDE YENİ ÖRGÜTSEL YAPILANMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. BOLAT
PERSONELİ GÜÇLENDİRME: DAVRANIŞSAL VE BİLİŞSEL BOYUTTA İNCELENMESİ VE BENZER YÖNETİM KAVRAMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. BAŞ
THE DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY ACADEMICIANS' JOB SATISFACTION QUESTIONNAIRE, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. GÜL, G. ÇÖL
ATIF TEORİSİNDE BELİRTİLEN KARİZMATİK LİDER ÖZELLİKLERİNİN ÜÇLÜ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK MODELİYLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. Özer, M. Özcan
FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ ETKİSİ VE ETKİNİN SÜREKLİLİĞİ: İMKB'DE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. Gündüz
TÜRKİYE'DE BANKACILIK SEKTÖRÜ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. Gündoğdu
AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ: AVRUPA BİRLİĞİ BANKACILIK DİREKTİFLERİ VE TÜRK MEVZUATININ UYUM DÜZEYİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. Özker
DIŞLAMA (CROWDING-OUT) ETKİSİ AÇISINDAN KAMU HARCAMALARI POLİTİKASI VE TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. Günaydın
TÜRKİYE'DE WAGNER KANUNU'NUN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ARAŞTIRMA (1970-2002), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. KULA
YATIRIM-GELİŞME YOLU YAKLAŞIMI: TEORİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK GÖZLEMLER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
V. KAYA, Ö. YILMAZ
TÜRKİYE'DE DOĞRUDAN YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ: 1970 - 2000, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. DEMİR, A. ÜZÜMCÜ
İÇSEL BÜYÜMENİN KAYNAKLARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. YAYLALI, Y. AKAN, H. ÖZER, S. EROĞLUF
KABLOLU TELEVİZYON ABONELİK OLASILIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ü. ÖZEN, D. SARI
NESNEYE YÖNELİK SİSTEM GELİŞTİRMEDE YENİ BİR METODOLOJİ:ÇİZELGELERLE SİSTEM GELİŞTİRME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. YILDIZ
ARAŞTIRMA -GELİŞTİRME MALİYETLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI-15 (TMS-15) VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ (TDMS) ESASINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. GÜRBÜZ KARABACAK
PAZARLAMA MİVOPİSİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. KÖKSAL
KONFEKSİYON YAN SANAYİİNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -Fermuar Sektöründe bir Alan Çalışması-, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. CANDAN, K. KURTULUŞ
İNTERNET KULLANICILARININ GIDA, TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE SANAL ALIŞ-VERİŞ YAPMA NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK PİLOT BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. BAKİ
21.YÜZYILIN ÜRETİM PARADİGMAST:ÇEVİK ÜRETİM, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. GÜNEŞ
ÖĞRENME FAKTÖRÜNÜN ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ŞAHİN
(s,S) STOK SİSTEMLERİNDE EN UYGUN STOK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ İÇİN SİMÜLASYON UYGULAMASI ÜZERİNE TEORİK BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ASLAN
OSMANLI SİYASİ REJİMİNİ ŞEKİLLENDİREN BİR OLGU OLARAK PATRİMONYALİZM, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. NAKTİYOK, O. KÜÇÜK
İŞGÖREN (İÇ MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ, İŞGÖREN TATMİNİNİN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. YÜKSEL
İŞ STRESİ, İŞE BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ (Teknisyenlere Yönelik Bir Uygulama), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. OKUMUŞ
İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE KRİZLERİN İŞLETMELER ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ÖZTÜRK, F. ÖZDEMİR
İŞLETMELERDE PERSONEL GÜÇLENDİRMEYE DAYALI İŞ DOYUMUNUN ARTIRILMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. EREN
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ VE BU SÜREÇTE TÜRKİYE'NİN KONUMU, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. DURUKAN, S. ÖZKAN
FİNANSAL BİLGİ SUNUMUNDA BİR ARAÇ OLARAK INTERNET KULLANIMI: İMKB'DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. GÜNGÖR
FİNANS LITER AT ÜRÜNDE ANOMALÎ KAVRAMI VE ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. AKDOĞAN, K. KARACAOĞLU
DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA VE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ VE BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. DEMİR
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL BİR SORUNU: YÜKSEK KAMU AÇIKLARININ UZUN SÜRE DEVAM ETMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. YANIKKAYA
HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURES IN PERU: A TEST FOR THE PERMANENT INCOME HYPOTHESIS, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. ÇAKMAK, M. DEĞER
İHRACAT KAZANÇLARIND AKİ İSTİKRARSIZLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (1970-2000), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. AKAN, S. TAK
TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ EKONOMETRİK TALEP ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. TUTAR, N. ÖZTÜRK
TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN BÖLGESEL PLANLAMA ÇALIŞMALARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. GÜLCÜ, Ş. ÖZKAN, H. TUTAR
DEVLET HASTANELERİNİN 1998-2001 YILLARI ARASI VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE GÖRECE VERİMLİLİK ANALİZİ: YÖNETİM VE ORGANİZASYON İLKELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. ÇEVİK
LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TOKAT SANAYİ SİTESİ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. ÇANKAYA, E. DİNÇ
5024 SAYILI KANUN'LA GETİRİLEN ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ÖZTÜRK
FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM "EKONOMİK KATMA DEĞER", Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. TEKTAŞ, A. KARATAŞ
YAPAY SİNİR AĞLARI VE FİNANS ALANINA UYGULANMASI: HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNLEMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. DEMİR
AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON THE PREDICTORS OF THE SUBJECTIVE MANAGERIAL CAREER SUCCESS IN TURKEY, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. AKGÜN, H. KESKİN, M. ÖZDEMİR
GEÇİCİ (EPHEMERAL) TAKIMLARDA AMACIN AÇIKLIĞI, HIZLI BİLGİ YA YILIMI VE TAKIM PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. ARSLAN
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERSONEL SORUNLARI HAKKINDA AMPİRİK BİR İNCELEME (İNFAZ KURUMLARI ÖRNEĞİ), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. GÜL, G. ÇÖL
PERSONELİ GÜÇLÜ KILAN ÖRGÜTSEL BİR YAPI OLUŞTURMADA SOSYAL-YAPISAL ÖNCÜLLERİN GÜÇLENDİRMEYE OLAN ETKİLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. TİKİCİ, Y. ÇOBANOĞLU
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 500 SANAYİ İŞLETMESİNDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDAKİ TEMEL UNSURLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. ÖLÇER
360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE GERİBİLDİRİM: BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS GELİŞİMİ İÇİN YENİ BİR ARAÇ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. EREN GÜMÜŞTEKİN
BİLGİ YÖNETİMİNİN STRATEJİK ÖNEMİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. UZAY, Ş. UZAY
TÜRKİYE'DE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN İHRACAT POTANSİYELİ VE İHRACAT TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ : KAYSERİ MOBİLYA SANAYİİNDE UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. ÖZER, S. AYDIN
GSM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİ, MEMNUNİYETİ, DEĞİŞTİRME MALİYETİ ve GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. YAMAK, F. TOPBAŞ
KADIN EMEĞİ VE CİNSİYETE DAYALI ÜCRET AYRIMCILIĞI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. KANTARCI
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİDEN İNDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. TOPAL
BELEDİYELERİN ÖZGELİRLERİNİN ARTIRILMASINDA VERGİLENDİRME YETKİSİ: ÜLKELER ARASI BİR KARŞILAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. BERBER, S. ARTAN
TÜRKİYE'DE ENFLASYON - EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: (TEORİ, LİTERATÜR YE UYGULAMA), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. ÖZGÜR
FAKTÖRLEŞTİRME (EXTRACTION) SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILARAK, VERİ SETİNİN İYİ TANIMLANIP TANIMLANMADIĞININ BELİRLENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. OĞUZLAR
CART ANALİZİ İLE HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARININ ÖZETLENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. DALGIN
INEQUALITY AND GROWTH: A PANEL DATA DYNAMIC APPROACH, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. KESKİN
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TARIMDA YAPISAL DEĞİŞİM VE TARIMSAL MUHASEBE VERİ AĞININ (FADN) ÖNEMİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ÇETİN
BÖLGESEL KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ: ÇEVRE/YENÎLİKÇI ÇEVRE YAKLAŞIMI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. ŞAHİN
A CRITIQUE OF ESTABLISHMENT ENVIRO NMENTALISM IN TURKEY, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. BOZLAĞAN
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME KAVRAMI ÜZERİNE YAPILAN TARTİŞMALARA BİR BAKIŞ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ü. ÖZEN
AKADEMİSYENLERİN YAZILIM KORSANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. OKUMUŞ, H. İSFENDİYAROĞLU
İŞLETMELERDE MAL VE HİZMETLERİN DIŞ KAYNAKLARDAN TEMİN EDİLMESİNİN (OUTSOURCING) FAYDA VE SAKINCALARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. TÜRK, S. DOĞAN
YÖNETİM VE ORGANİZASYON DERS VE İÇERİKLERİ3VİN VERİLME DÜZEYLERİ KONUSUNDA İŞLETMELERİN ÜNİVERSİTELERDEN TALEPLERİNİN TESBİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. AKSOY
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. NAKTİYOK
MOTİVASYONEL DEĞERLER VE İŞ TATMİNİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ÖZULUCAN
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI - 8 VE TEKDÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE, FRANCHISING İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Z. DOĞAN, T. Çürük, Z. TÜRK
HARMONISATION EFFORTS BY INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE AND THEIR IMPACT: A REVIEW PAPER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. ÖNER
NİÇİN VERGİ TEŞVİKLERİ?, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ÖZKER
1995 SONRASI BÜTÇE UYGULAMALARINA İLİŞKİN HEDEF DENGELER VE BÜTÇESEL ESNEKLİK, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. AKAN
TÜRK İMALAT SANAYİİNDE FAKTÖR İKAMESİ, TEKNOLOJİK GELİŞME VE ÖLÇEĞE GÖRE GETİRİ: YENİ CES ÜRETİM FONKSİYONU YAKLAŞIMI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. NIŞANCI
KIRSAL ve KENTSEL KESİMLERDE TÜKETİM VE TASARRUF KALIPLARI GENİŞLETİLMİŞ DOĞRUSAL HARCAMA SİSTEMİ UYGULAMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. AKYAZI
TÜRK LİRASINDAKİ SIFIRLAR VE PARADAN SIFIR ATILMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. ÇAKMAK, H. AKSU, S. BAŞAR
FİSHER HİPOTEZİ'NİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: 1989-2001, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
L. ÖZTÜRK, S. BAŞARI
YENİ EKONOMİ VE ELEKTRONİK TİCARET: DÜNYADAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ALTUNOĞLU
IN THE LONG-RUN, FORECASTING OR SCENARIO?, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. GÜNEŞ
ÖĞRENME EĞRİLERİ FORMÜLASYONU: PARAMETRE TAHMİN YÖNTEMLERİ ve MALİYET FONKSİYONLARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. OKTAY, M. ÖZÇOMAK
CUSUM KONTROL GRAFİKLERİ VE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. TEKGÜL
MAASTRİCH KRİTERLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ADAY ÜLKELER İLE TÜRKİYE'NİN UYUM DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ÖZTÜRK, Y. GÜZELSOYDAN
BÜYÜK MAĞAZALARDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ DOYUMU ÜZERİNE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ARIKAN
YÖNETİCİLERİN MEVCUT LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ASTLARIN BEKLEDİKLERİ LİDER DAVRANIŞI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. AKGEMCİ
ÖRGÜTLERDE STRES VE YÖNETİMİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. İŞCAN
ÖRGÜTSEL AÇIDAN AHLAKİ DAVRANIŞ VE KARAR ALMAYI KOLAYLAŞTIRICI BİR SÜREÇ OLARAK AHLAKİ YANSIMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. KARCIOĞLU
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLİMİ İLİŞKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. KARCIOĞLU, C. YAKUPOĞULLARI
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE UZLAŞMA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Z. TÜRK
MODERN BÜTÇELEME TEKNİĞİ: KAIZEN BÜTÇELEME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. GÜNGÖR
FINANSAL TÜREVLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. ÖNDEŞ
KREDİ GARANTİ FONU, İŞLEYİŞİ VE ERZURUM'DAKİ KİMİ KOBİ'LERLE BU KONUNUN BİR DEĞERLENDİRMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. GAVCAR
A RESEARCH ABOUT THE PRODUCTION ACTIVITIES OF FOREST PRODUCTS INDUSTRY IN TURKEY, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. EMSEN
KENTLERİN İKTİSADİ GELİŞMELERİ: İL VE BÖLGE BAZINDA ERZEKUM-DOGU ANADOLU BÖLGESİ İLE DENİZLİ-EGE BOLGESİ'NE BİR BAKIŞ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. GÜNEŞ
KOLEKTİF KARAR ALMA MEKANİZMASINDA KULLANILAN OYLAMA YÖNTEMLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. KARABULUT, Ş. YAPRAKLI
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ALGILANAN KALİTE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ - ERZURUM'DA BİR UYGULAMA -, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. YILMAZ
ERZURUM'DA OTOMOBİLTALEBİNDE ETKİLİ OLAN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. ÇINAR, Ö. EMSEN
EĞİTİM VE İKTİSADİ GELİŞME: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NİN ERZURUM İL EKONOMİSİ VE SOSYAL YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. AKAN, E. DOĞAN
ERZURUM ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI TALEP ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. AKSU, Ö. EMSEN, S. BAŞAR
TüRKİYE'DE BÜTÇE AçıKLARI İLE NOMİNAL VE REEL FAİZ ORANLARI İLİşKİLERİ: 1985-2000, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. KARABULUT
SAGLIK SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTİRME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. BEDİR
TRANSFER HARCAMALARI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. YILMAZ
BÖLGESEL EŞİTSİZLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. KAÇTIOĞLU, Y. KILAĞIZ
YAPAY ZEKA BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİSİ VE BİLEŞENLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ÖÇER
İNTERNET TEKNOLOJİSİ VE PAZARLAMANIN 4+1 P'Sİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. CANDAN
ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİN JEAN SATIN ALIRKEN YERLİ-İTHAL TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. KÜÇÜK
KOBİ'LERDE (KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME) ÜRETİM ESNEKLİĞİ VE ÖLÇEĞE GÖRE GETİRİ ERZURUM İLİ İMALAT SANAYİİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. VARİNLİ
TÜKETİCİ ETİĞİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. AYYILDIZ
İŞ YÜKLEME PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TOPLAM HAZIRLIK SÜRELERİNİ EN AZA İNDİRGEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. BAHARÇİÇEK
BİR DIŞ POLİTİKA ARACI OLARAK SAVAŞ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. KARCIOĞLU, C. YAKUPOĞULLARI
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. İŞCAN
STRATEJİK YÖNETİM VE İŞGÖREN EĞİTİMİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. HALİS
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE İLETİŞİM TATMİNİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. NAKTİYOK
ÇALKANTILI ÇEVRE DOKUSU VE ÖRGÜTSEL ÖNCELİKLER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. ALTUNİŞ GERNİ
İŞLETMELERDE CİNSİYETE DAYALI KAREKTERİSTİKLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA DENEMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. ALTUNİŞ GERNİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAŞANAN YÖNETİM SORUNLARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
D. BİNGÖL
DEMOKRATİK TUTUM VE DEĞERLER AÇISINDAN ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ŞİMŞEK, E. AYDOĞAN
KRİZ ORTAMLARINDA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. GÜLEŞ, T. BURGESS
GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ: YÖNTEMLER VE UYGULANABİLİRLİĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. YÖNÜK
ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİNDE RİSK UNSURLARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. SARILI
THE EFFECTS OF VALUE ADDED TAX ON THE TURKISH ECONOMY, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. DEMİRHAN
TÜRKİYE'DE MERKEZ BANKASI PARASI'NI BELİRLEYEN UNSURLARIN ANALİZİ: 1990-1997, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. ATİK
HİZMET EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. DEMİR
ÖZELLEŞTİRMENİN GEREKÇELERİ VE ENGELLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. ÇİVİ, M. ÇAKIR
TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİİNİN İTHALATA BAĞIMLILIĞI - GİRDİ ÇIKTI YAKLAŞIMIYLA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. KAÇTIOĞLU, Y. AYIK
NESNEYE YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRME VE TEMEL KAVRAMLARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
U. YAVUZ, M. KARAHAN
BİLGİSAYAR DESTEKLİ OTOMASYON SİSTEMLERİ VE BİR UYGULAMA: ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. TEMURLENK
WEAK AND STRONG FORM TESTS FOR PURCHASING POWER PARITY: EVIDENCE FROM TURKEY, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. ÇOBAN
BİR SİYASAL YOZLAŞMA TÜRÜ OLARAK RÜŞVET VE EKONOMİK ETKİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. EMSEN
KAPİTALİST KENTLEŞME VE MARKSİST YEDEK SANAYİ ORDUSU: ANALİTİK BİR BAKIŞ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. DEĞER, Ö. EMSEN
TÜRKİYE MUNDELL-FLEMİNG MODELİ'NDE NEREDE BULUNABİLİR?, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. KARABULUT
SAĞLIK HARCAMALARI VE GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. YURTSEVER
İHRACATÇI DAVRANIŞINA GÖRE İHRACAT POLİTİKASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. YİĞİT
TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ÜRETİM VE İHRACAT İÇİN BİR ÖNERİ: ORGANİZE HAYVANCILIK BÖLGELERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. OTLU
HOLDİNG ŞİRKETLERDE MALİ TABLOLARIN KONSOLİDASYONU, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. ERTAŞ
İŞLETMELERDE MALİYET DÜŞÜRME YAKLAŞIMI: KAİZEN (SÜREKLİ İYİLEŞMEYE YÖNELİK MALİYETLEME YÖNTEMİ), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ŞİMŞEK, N. YÜZBAŞIOĞLU
FACTORS AFFECTING THE GROWTH OF SMALL AND MEDIUM SIZED TOURISM ENTERPRISE (SMETE): A LOGISTICS ANALYSIS AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT POLICY OF OWNER MANAGER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. ÖRÜCÜ, B. DEMİR
BANKA ÇALIŞANLARINDA İŞ STRESİ VE MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. GÖKBUNAR, A. ÜNAL
YÖNETİMDE DİNAZORLAŞMA SENDROMU VE KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ÇAKIR, E. ÖRÜCÜ
ÜRETİM İŞLETMELİRENDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞITRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. KAYHAN KUZGUN
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ŞEN
ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ (UPE) NEDİR?, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. NARALAN
ERZURUM TİCARİ İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIM DÜZEYİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. KAÇTIOĞLU, Ü. ÖZEN
BİLGİSAYAR SİSTEM GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLER VE TÜRKİYEDEKİ BİLGİSAYAR MERKEZLERİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. KALABALIK
ÇEVRENİN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE BELGE VE BELEDİYE İDARELERİNİN ROLÜ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. TİKİCİ
MALATYA I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME KARŞI OLUŞAN DİRENÇ İLE İLGİLİ ALAN ARAŞTIRMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ŞİMŞEK, A. ÖĞÜT
PLANLAMA YÖNETİMİNİN BÖLGESEL BOYUTU "GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) YÖNETİMİ ÖRNEĞİ", Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. AYDENİZ
TAM ZAMANINDA YÖNTEMİNİN AMAÇLADIĞI BİR ÜRETİM SİSTEMİ: HÜCRESEL ÜRETİM UYGULAMALARI VE ÜRETİM YÖNETİMİ TEKNİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ - KULLANICILAR İÇİN BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. DEMİRDÖĞEN
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İMALAT SANAYİİNİN REKABETÇİ ÖZELLİKLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. DEMİRDÖĞEN
TALEP TAHMİNİNDE MONTE-CARLO SİMÜLASYON TEKNİĞİNİN KULLANILMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
U. GÜLLÜLÜ
13 MART 1992 DEPREMİNDEN BEŞ YIL SONRA ERZİNCAN'DA DEPREM SİGORTASINA KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Z. DOĞAN
MALİYET YÖNETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: HEDEF MALİYETLEME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. ERTAŞ
YENİ VE DİNAMİK BİR MALİYET YÖNETİMİ ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. UZAY
İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİME ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
V. KULA
THE Z MODELS: THE ANALYTICAL TOOLS FOR PREDICTING POTENTIAL COMPANY BANKRUPTCY, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. OTLU
FİNANSMAN FONU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. DAĞLI
TÜRKİYE'DE İMALATÇI FİRMALARIN SERMAYE YAPILARINI BELİRLEYEN ETMENLER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
V. DAĞDEMİR
TÜRKİYE SOĞAN PİYASASININ EKONOMİK ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. ŞEN
THE IMPACT OF THE IMF-SUPPORTED STABILISATION PROGRAMMES ON INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES: THE EXPERIENCE OF TURKEY IN LAST DECADE, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. ÖÇER, N. AYAN
TÜRKİYE'DE TİCARET SEKTÖRÜ İLE DİĞER SEKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. TİMURLENK
TÜRKİYE'DE İKTİSADİ DALGALANMALARIN ANALİZİ: BİR YAPISAL VAR MODELİ UYGULAMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. DİKEN
KOBİ'LERİN İHRACAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE "SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ'NİN ROLÜ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. KOLÇAK
TÜRKİYE'DE KAMU AÇIKLARI VE İÇ BORÇ İLİŞKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. YAMAK, H. AKYAZI
FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASINDA PARA KURULU SİSTEMİ VE TÜRKİYE, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. TEPE
THE EVALUATION OF RICARDIAN EQUIVALENCE IN THE CASE OF TURKISH ECONOMY, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. UZUNLAR
Uzun vadeli borçlanma, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. GENÇ
Örgütsel davranış, karar süreci ve karşılıklı etkileşim, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. GENÇ
Gerilim; Kaynakları, belirtileri ve azaltıcı önlem ve teknikler, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. ATAMANALP
Başarılı bir işgücü denetiminin şartları, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. GENÇ
Örgüt gelişitrmenin verimlilik ve etkinlik açısından değerlendirilmesi ve başlıca örgüt geliştirme teknikleri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. DEMİRDÖĞEN
Bilgisayar destekli işgücü planlaması, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. BULUT
Toplumsal bütünlük açısından terör pazarlaması ve kont-pazarlama, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
J. LİDSTONE, A. BULUT
Profesyonel hizmetlerin pazarlanması, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. ÇINAR
Göç ve pazarlama ilişkisi üzerine bir saha araştırması, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. BULUT
Pazarlama karması elemanlarının yönetimin 5'M'si açısından değerlendirilmesi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. EMSEN
Atatürk Üniversitesinden "beyin göçü" olayına bir bakış, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. BULUT
Öğrencilerin, bir öğretim ve ğitim kurumu olan fakültelerini değerlendirmelerine ilişkin bir araştırma, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. EROĞLU, S. BAYRAK
Örgüt faaliyetleri açısından zaman yönetimi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. EROĞLU
Geleneksel yönetim anlayısından modern yönetim, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Z. NİŞANCI
Örgüt geliştirme süreci içerisinde başarı değerlemenin yeri ve önemi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. BAYRAKTUTAN
Bölgesel dengesizlik ve bölgesel kalkınma (Çorum-Çankısı ve Erzurum kırsal kalkınma projelerine mukayeseli bir yaklaşım denemesi), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. KONTSOYİANNİS, Ç. DOĞAN
Dikey emagrasyon ile büyüme, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. KIZILTAN
Bölgesel dengesizlikleri gidermede plan ve projeler, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. AVŞAR
Gelir vergisi sistemimiz içerisinde kadının yeri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. ÖNER
Vergi-enflasyon ilişkisi ve enflasyon vergisi (2), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. ÖNER
Vergi-enflasyon ilişkisi ve enflasyon vergisi (1), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. ÖNER
1983-1992 yılları arasında maliye ve vergi konularında yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezi bibliyografyası, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. ERSUNGUR
İktisadi kalkınma ve teknoloji, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. UZUNLAR
Uluslararası kredi kartları ve Türkiye'deki uygulama, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. İRMİŞ
Çalışanların örgütsel kararlara katılmasında ailenin rolü (Ankara ve Erzurum'daki iki işletmenin karşılaştırılması), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. SPRECHER, Ç. KARCIOĞLU
Çeşitlendirme prensipleri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. SCHNEİDER, R. KARCIOĞLU
Maliyet dağıtımlarının ve birleşik ürün maliyet artı kar haddi fiyatlarının birlikte tesbiti, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. ÇINAR
Kalite fonksiyonu ve pazarlamadaki yeri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ORHAN
Sanayi işletmelerinde işçilik maliyetleri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
L. AMEY, Ç. ORHAN
Sabit oranlar durumunda birleşik mamül kararları: Bir not, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. KÜÇÜKSAVAŞ
Optimal üretim programının planlanmasında katkı paylarından yararlanma, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. KÜÇÜKSAVAŞ
Fiyatlandırma kararlarında katkı paylarından yararlanma, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. ATAMANALP
Üretim faktörleri ve sınai mamüller açısından maliyetler, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. GENÇ
Yönetime katılma ve çalışma açısından motivasyon, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. HAŞILOĞLU
Anonim ortaklıkta pay sahibi olan tüzel kişilerin, yönetim kurullarındaki temsilcilerinin vasıtasıyla genel kurulda yönetim kurulunun ibrası hususunda oy kullanıp kullanmayacakları, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. YILDIZ
Tahvil sahipleri genel kurulu, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. UZUNLAR
Enflasyon koşullarında yatırım projelerinin değerlendirilmesi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. UZUNLAR
Tüketici kredileri ve Türkiye'deki bankalarda uygulama, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. YILDIZ
İşçilerin serbest dolaşımı açısından Avrupa sosyal şartı ve Avrupa ortak pazar andlaşmasının birlikte değerlendirilmesi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. BHATNAGAR, S. BAHADUR, Ç. GÜVEL
Eski Hindistan'da iktisadi düşünce, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. BAYRAKTUTAN
"Azgelişmiş ülkelerde siyasal sistem" tartışmaları üzerine, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. DOĞANAY
Türkiye taşkömürü üretimiyle ilgili kısa bir değerlendirme, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ERDOĞAN
Türkçe muhasebe-finansman bibliyografyası (ek), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ERDOĞAN
Muhasebecilerin kantitatif teknikler konusunda eğitilmesi ve bir doğrusal programlama uygulaması, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. KİSHALI
Die Türkischen sozialversicherungsgellschaften: Entwicklung und finanzprobleme. (Eime Untresüchung der Jahre 1972-79), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. ATAMANALP
Günümüzde maliyet muhasebeninin fonksiyonları veri kaynakları ve ilkeleri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. AKTEPE
Yatırım kararları açısından Erzurum Bölgesinin pazarlama araştırması, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
J. KAHL, B. ATALAY
Endüstrileşme ve şehirleşmenin bazı sosyal sonuçları, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. KOZAK
İbn Haldun'un iktisadi faaliyetin yeri, önemi ve tesirleri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. SEYİDOĞLU
Neo-Institutional economics and industrialization of developing countries, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
P. CHAMPSAUR, J. DREZE, C. HENRY, Ç. ALPASLAN
Ekonomik uygulamalar ile birlikte stabilite teoremleri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. ÖNDEŞ
Factoring, a new financing tecnique in Turkish Economy, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. ÖZKAN, O. DEMİRDÖĞEN
Just in time in banking, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. YILDIZ
Uluslararası para sistemi ve azgelişmiş ülkeler, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. ÇİVİ
Türkiye'de planlı dönemde istihdam ve işsizlik sorunu (1962-1978), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. SEYİDOĞLU
Yeni uluslararası ekonomik düzen ve az gelişmiş ülkeler, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. BULUT
'Elazığ'da semt pazarının mevcut durumu ve geliştirilmesi imkanları', Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. HAŞILOĞLU
Şirketlerin Nev'i değiştirmesi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. HAŞILOĞLU
Faiz borcu, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. BAŞAR
Genel olarak manevi tazminatın şartları ve sonuçları, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. DUVERGER, (. KAMALAK
Kamu masraflarının tavanı, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. DÜĞER
Sürekli stokastik diferansiyel denklemlerin çözümünde kesikli tahmin yaklaşımları, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
D. GRAVER, G. THOMPSON, (. ÖZKAN
Stokastik stok modeli, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ERDOĞAN
Optimal yatırım kararlarında temel model, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. BALÇIK
Yatırım projelerinin teşebbüs yönünden değerlendirilmesi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. TÜRKO
Proje değerlemesi açısından ilhak, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. ATAMANALP
Et sanayii işletmelerinde maliyetlerin standartlara göre tesbiti (et kombinaları için bir örnek), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. KAMALAK
Para ve para sistemleri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. FADAKA, C. GERNİ
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunu ve kendi kaynaklarına daha çok dayanma ilkesi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. OKKA
Enflasyonun sermaye bütçelelemesi üzerine etkileri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. DİLEK
Proforma gelir tablosu, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. KASAPGİL
Teacher influence and the thoughts of Turkish parents concerning teacher influence in classroom in Australia, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
U. PLANCK, Ç. ARSLANTÜRK
Yakın Doğuda sosyal gruplar sosyal grup kavramı, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. KİSHALI
Kitap tahlili, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ADALI
Yüksek öğretimde yeni bir yapı tesisi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. ÖZGÜVEN
Mahatma Gandi'nin makineler ve teknoloji hakkındaki görüşleri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. KAĞIZMANLIOĞLU
Ilıca'nın eknomisine tesir eden, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. AKIŞ
Kooperatifçilik ve Türkiye'nin tarım ekonomosindeki yeri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
(. KOZAK
Yaşlanan Amerika, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. YUMUK
İbn Haldun'da devlet görüşü (Birinci Kısım), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Z. ARSLANTÜRK
Sosyolojik araştırmalara kaynak olması bakımından 1918-1923 yılları arası İstanbul basını bibliyografyası, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. ATALAY
İktisatta metod ve ilimler tasnifindeki yeri, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. ATALAY
Ortak pazarın siyasi ve sosyolojik yönü, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. TÜRKDOĞAN
Türk toplumunda sosyal tabakalaşma ve sosyal hareketlilik, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. TÜRKDOĞAN
Marksizmin sınıf modeli, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. AKIN
Güney İtalya'nın Matera Bölgesinde Hayvancılığın Yaygın olduğu tarım işletmelerine yöneylem metodunun uygulanması ile farklı yatırım düzeylerinde geliri maksimize eden işletmel tiplerin seçimi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
E. KANDEMİR
Türk pamuk sanayii ve ihracat olanakları, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
D. SCHNEİDER, (. KÜÇÜKSAVAŞ
Sermaye bileşimine belirsizliğin etkisi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. ALPASLAN
Oyun teorisi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. ALPASLAN
Fayda-Maliyet analizi uygulama (B), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. DİLEK
Nakit akım tablosunun finansal planlama tekniği olarak kullanılması, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ERDOĞAN
Türkçe muhasebe-finansman bibliyografyası (kitap, derleme, çeviri, tez vb.), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. KAĞIZMANLIOĞLU
Ilıca'nın ekonomisine tesir eden tabii ve beşeri faktörleri üzerine bir araştırma, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
N. KAĞIZMANLIOĞLU
Kuzey Afrika ve Yakın Doğu ülkelerine coğrafi açıdan bir bakış, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
P. BOCKELMANN, Ç. BAŞAR
Hukukun kaynakları, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. TÜRKDOĞAN
Kırsal alanlarda kalkınma ve kooperatifçilik ideolojisi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
P. MAGNERELLA, O. TÜRKDOĞAN
Türk sosyal antropolojisinin gelişmesi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
U. PLANCK, M. KÜÇÜKBOYACI
Türkiye'de köy sosyolojisi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
D. ASLAN
Sürekli gözden geçirme stok kontrol modelleri: TCK 12. Bölge Stok Kontrol Sisteminin örnek olay incelemesi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. KESİM
Türkiye'de tarım ürünleri fiyatları, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. TÜRKBAL
Değişik piyasa şartları altındaki firmalar için marjinal gelir-talep esnekliği ilişkisi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. FİNNEY, H. MİLLER, M. ERDOĞAN
Fonların kullanımları tablosu / Çalışma sermayesindeki değişiklik ve bunun doğurduğu neticeler, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
G. V.L., M. ERDOĞAN
Çalışma sermayesi yönetimi, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
P. LAMBERT, S. ADALI
Sevk ve idare - yahut gelişmenin beş sırrı, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ADALI
Meslekde muvaffakiyetin sınırları, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ADALI
Modern yönetim ekolü üzerine bir tenkit, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. KİSHALI
Amortisman yöntemlerinin seçim kararı, hangi koşullar altında ve hangi ölçüde yatırım olanaklarının hareket serbestliği için önemlidir?, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. ALPASLAN
Fayda-Maliyet analizlerinin teorik yapısı, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ş. DİLEK
Trend ve regresyon metodunun finansal tahminlemede kullanılması, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. PEKER, H. HOTUNLUOĞLU
TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN NEDENLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. EMHAN
RİSK YÖNETİM SÜRECİ VE RİSK YÖNETMEKTE KULLANILAN TEKNİKLER, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. ACİNÖROĞLU
191 VERGİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
K. ARDIÇ, H. SADAKLIOĞLU
ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ: TOKAT ÖRNEĞİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
L. GELİBOLU
KARS KAŞAR PEYNİRİ İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. KAYNAR, S. TAŞTAN
ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. YAVUZ
HATALARI ARDIŞIK BAĞIMLI (OTOKORELASYONLU) OLAN REGRESYON MODELLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. TURAN
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BT), ÖRGÜTSEL REKABETÇİ STRATEJİLERİ VE BAŞARIM İLİŞKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. NAKTİYOK, M. TİMUROĞLU
ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONEL DEĞERLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. DOĞAN, S. KILIÇ
ÖRGÜTLERDE “İZLENİM YÖNETİMİ DAVRANIŞI” ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
A. EĞİNLİ
ÇALIŞANLARDA İŞ DOYUMU: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
T. GÜREL
HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİN KURUM İÇİ İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANIMINA YÖNELİK BİR ÖNERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
F. KARCIOĞLU, E. KURT
ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN KURUMSAL BLOGLAR VE BİRKAÇ KURUMSAL BLOGUN İNCELENMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
İ. YILDIZTEKİN
KONAKLAMA HİZMETLERİNDE MALİYETE DAYALI FİYATLAMA VE FİYAT DEĞİŞİMİNİN BÖLÜM KARLILIĞINA ETKİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
V. YILANCI
FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. AĞAYEV, N. YAMAK
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
D. UYSAL, H. ÖZER, M. MUCUK
DIŞ BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1965-2007), Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. Saatçioğlu, L. Korap
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON VE REEL MİLLİ GELİR ARASINDAKİ ÇEVRİMSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
C. Yeşilyurt, C. YEŞİLYURT
TÜRKİYE’DEKİ İKTİSAT BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ö. Tosun, O. Kuruüzüm
, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
H. Ata
BANKA YABANCILAŞMASININ TÜRKİYE’DEKİ YERLİ VE YABANCI BANKALAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
R. Usta, S. Memiş
HİZMET KALİTESİ VE MARKA BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE MÜŞTERİ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. Patır
FAKTÖR ANALİZİ İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLEME ÇALIŞMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
O. Demirdöğen, D. Güzel
ÜRETİM PLANLAMA VE İŞ YÜKLEME METOTLARI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Y. Kılağız, A. Baran
BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ELEKTRONİK BAŞVURULARIN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
Ü. Özen
YALNIZLIK OLGUSU VE SANAL SOHBETİN YALNIZLIĞIN PAYLAŞIMINA ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
S. Yükçü, G. Atağan
ETKİNLİK, ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK KAVRAMLARININ YARATTIĞI KARIŞIKLIK, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
B. LİENTZ
A MULTISTAGE MODEL OF NETWORK USAGE, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
P. MAGNERELLA, O. TÜRKDOĞAN
THE DEVELOPMENT OF TURKISH SOCIAL ANTHROPOLOGY, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2010)
M. ÖZÇOMAK, A. DEMİRCİ
Afrika Birliği Ülkelerinin Sosyal ve Ekonomik Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ÖZER, M. ÖZTÜRK, A. KAYA
İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kullanımı: İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama / Using DEA, Cluster and TOPSIS in Measuring Businesses Efficiency and Performance: An Application on ISE Businesses, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ö. TURUNÇ, M. ÇELİK
Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. BAŞAR, A. BÖLÜKBAŞ
Gelişmişlik Göstergeleri ve E-Devlet İndeksi, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. GÜVEN, M. DEMİREL
Tarih Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bilgi Kaynaklarına İlişkin Görüşleri, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ARSLAN, S. ORHAN, A. KIRBAŞ
Türkçe Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Uygulanmasına İlişkin Yönetici Görüşleri, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ULAŞ, C. OZAN
Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Açısından Yeterlilik Düzeyi?, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. IŞIK, A. ÇİLTAŞ, F. BAŞ
Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. TANRITANIR, Ö. AKŞAK
Tanrıcı Varoluşcu Felsefe ile Varoluşculuk Sorununu Çözme: Henderson The Rain King, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. İZ, S. TÜLÜCÜ
ŞEYH GÂLİB, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. KARAKILIÇ, O. AYDIN
AZERBAYCAN'DAKİ LATİN ALFABESİ TARTIŞMALARINA TÜRKİYE'DEKİ AZERBAYCAN MATBUATININ BAKIŞI (1923-1930), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. EFENDİOĞLU, S. EFENDİOĞLU, A. İŞCAN
TÜRKÇE SES BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SES OLAYLARININ SINIFLANDIRILMASI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
T. TURAN, T. TURAN, Y. BAYHAN
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Su Kaynaklarının Korunması Politikalarının Karşılaştırılması, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. KAYA, Ü. GÜLHAN, S. AÇIK
İşçilik Giderlerinde Atil Kapasitenin Durumu ve Muhasebeleştirilmesi, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. CENGİZ, B. ER, E. CENGİZ
Bankalarda İlişkisel Bağ Stratejilerinin Müşteri Sadakatine Etkisi, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
G. KESKİN, A. KOŞAN, Y. AYIK
Bölgesel Gelişme Aracı Olarak Kobi’ler ve İhracat Sorunları (Erzurum’da Bir Araştırma), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. KINGIR, Y. KARAGÖZ, M. YILDIZ, S. AĞRAŞ
Toplam Kalite Yönetimi İle İlgili Çalışmalara Katılım Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
R. SAYDAN, B. AÇAN, R. SAYDAN
Öğretim Elemanlarının Akademik Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi İİBF Örneği, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ö. İŞCAN, E. KAYĞIN
Kurumsal Yönetişim Sürecinin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
T. ÇELİKKAYA, Ç. ÜNAL, T. ÇELİKKAYA
Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi (5. Sınıf Örneği), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ŞAHİN, A. İŞCAN, S. MADEN
İlköğretim Öğrencilerinin Okul Kütüphaneleri ve Sınıf Kitaplıklarını Kullanma Durumları (Erzurum İli Örneği), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ş. ADA, M. ERCOŞKUN
Okul Müdürlerinin Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımlarını Uygulama Biçimleri, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. KODAY, K. ERHAN
Tortum Çayı Vadisinde Yer Alan Belediye Örgütlü Yerleşmeler, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. ZAMAN, S. BİRİNİCİ
Kaçkar Dağları’nda Alternatif Bir Turizm Aktivitesi: Heliski (Dağ Kayağı), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
R. SEVER, F. MAZMAN BUDAK, E. YALÇINKAYA
Coğrafya Eğitiminde Kavram Haritalarının Önemi, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. KOŞAN, E. GÜNEŞ
Gönüllülük ve Erzurum 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunları, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. Sivrikaya, M. Kaya
ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ / THE EFFECT OF TEACHING METHOD BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON THE SUCCESS OF PHYSICAL EDUCATION LESSON OF 6th CLASS STUDENTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. İmamoğlu, F. Kıyıcı, N. Kishalı, M. Baş
DÜNYA BAYANLAR GÜREŞ ŞAMPİYONASI MÜSABAKA TEKNİK ANALİZİ / THE TECHNICAL ANALYSIS OF WORLD WOMEN WRESTLING CHAMPIONSHIP, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. Erhan, M. Hazar, M. Tekin
SATRANÇ OYNAYAN VE OYNAMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF PRIMARY SCHOLL STUDENTS THAT ARE PLAYING CHESS OR NOT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
B. Biçer, B. Yüktaşır, H. Yalçın, F. Kaya
YETİŞKİN BAYANLARDA 8 HAFTALIK AEROBİK DANS EGZERSİZLERİNİN BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF 8 -WEEK AEROBIC DANCE ON SOME PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF ADULT WOMEN, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. Yılmaz, Z. Çimen, F. Bektaş
SPORCU ALGILAMALARINA GÖRE BİREYSEL VE TAKIM SPORU ANTRENÖRLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF COMMUNICATION SKILL LEVELS OF INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS TRAINERS: PERCEPTIONS OF ATHLETES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ö. Dağlıoğlu, M. Hazar
YÜKSEK HIZ KOŞU YÜKLEMESİNİN BAZI VÜCUT HORMONLARININ ANİ DEĞİŞİMİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF HIGH SPEED RACE LOAD ON SUDDEN CHANGES OF SOME HORMONES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. Ekmekçi, S. Berber, Ö. Kutlu
SPOR PAZARLAMASINDA İNTERNETİN KULLANIMI: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARININ AĞ ORTAMINDA PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ / INTERNET USING ON SPORTS MARKETING: RESEARCH OF MARKETING ACTIVITIES OF TURKEY FOOTBALL SUPER LEAGUE TEAMS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
G. Tatar, E. Tozoğlu, Z. Pehlivan
20-40 YAŞ ARASI ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SPOR YAPMALARINI ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ(SİVAS İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) / THE STUDY OF FACTORS EFFECTING DOING SPORTS OF WORKİNG AND NONWORKING WOMEN AGED BETWEEN 20-40, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. Erhan, K. Tamer
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇİN GEREKEN TESİS ARAÇ-GEREÇ DURUMLARI İLE ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER / THE RELATION BETWEEN FACILITIES AND EQUIPMENTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Tekin, İ. Özmutlu, S. Erhan
ÖZEL YETENEK SINAVLARINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN KARAR VERME ve DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION THE THINKING AND DECISION MAKING STYLES OF THE STUDENT THAT PARTICIPATE SPECIAL ABILITY EXAMAMINATION, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. Erdoğan, S. Erhan, İ. Şen, H. Eroğlu
SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ / THE EFFECT OF DIFFERENT USAGE OF CAFFEINE ON THE METABOLISM OF SPORTSMEN, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
L. Aydos, M. Taş, M. Akyüz, A. Uzun
GENÇ ELİT GÜREŞÇİLERDE KUVVETLE BAZI ANTROPOMETRİK PAREMETRELERİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STRENGTH AND SOME ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN YOUNG ELITE WRESTLERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. AVADALLAH, S. UYLAŞ
FIKRA TÜRÜNÜN ARAP VE TÜRK EDEBİYATLARINDAKİ YERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
T. KORTANTAMER, T. KORTANTAMER, A. NALCIOĞLU
NESİMİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. ÇELİK, İ. ÇELİK
BİR SUFİ ŞAİR: ABDÜLKÂDİR-İ GULÂMÎ (1271-1303/1854-1886), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. KARPUZ, A. AKÇATAŞ
METİNDE ANLAM BAĞLARI ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. YERDELEN
TİYATRO SANATINDA OYUNCU İÇİN KOSTÜMÜN ANLAMI, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
V. ÜNSAL
KARAZ KÜLTÜRÜNÜN KUZEY SINIRI, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
F. SALMAN
GAZNELİLERDE GİYİM KUŞAM ÖZELLİKLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
K. ÖZKURT
TÜRK-İSLAM EPİFRAFİSİNDE "İMAR (YAPI) VE MİMAR (USTA)"LIĞA İLİŞKİN TERİMLER, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
M. KÜÇÜKÖNER
ERZURUM GRAVÜRLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
H. GÜNDOĞDU
NAHÇIVAN'DAN FİGÜRLÜ BİR MEZAR TAŞININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
A. BAYHAN
ORDU'DA YENİ TESPİT EDİLEN AHŞAP CAMİLER, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
A. AKTEMUR, M. ARSLAN
I. ULUSAL MİMARLIK AKIMI VE İSTANBUL-KARAKÖY'DEKİ ÖRNEKLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
M. TAKKAÇ
ARNOLD WESKER'IN I'M TALKING ABOUT JERUSALEM OYUNUNDA BİREYSEL ÖZGÜRLÜK ARAYIŞI, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
A. SERİN, E. SÜLÜN, E. YAVUZ
ÇAĞDAŞ DÜNYA VE TÜRK AFİŞ SANATI BAĞLAMINDA, TÜRK AFİŞ USTASI İHAP HULUSİ GÖREY'İN TAMAMLANMAMIŞ AFİŞLERİNE BİR ELEŞTİREL BAKIŞ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
V. PAŞAYEVA
SAPEFİ DÖNEMİ ORNÖMANTAL KOMPOZİSYONLU AZERBAYCAN KADİFE KUMAŞLARININ KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
B. KESKİN
ÇOCUKLARIN ÇİZİMLERİ ÜZERİNE, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
H. GÜNDOĞDU
KÜLTÜRLERİN BULUŞTUĞU BİR ORTAÇAĞ ŞEHRİ: ANİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
Y. ÇETİN
EĞİTİM FAKÜLTELERİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİNDE DOĞA VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
A. BAYHAN
İSRAİL/YAFA'DAKİ OSMANLI MİMARİ ESERLERİ ÜZERİNE GÖZLEMLER, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
Ş. ALGAÇ
İSTANOS (KORKUTELİ)'DA 1349-1351 (750-752) TARİHLERİ ARASINDA HAZIRLANMIŞ TEZHİPLİ İKİ YAZMA, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
H. PALABIYIK
KLASİK İSLAM COĞRAFYACILARINA GÖRE ‘ERZURUM’, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
M. KÜRÜM
AYDIN’DAKİ OSMANLI DÖNEMİ NAMAZGÂHLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
H. GÜNDOĞDU
XIX. YÜZYIL KARS YAPILARINA BALTIK MİMARİ ÜSLUBUNUN YANSIMASI, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
O. DİLMAÇ, A. KÜÇÜOĞLU
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİMDALLARINDA SUNUM DOSYASINA DAYALI ÖZEL YETENEK SINAV MODELİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
R. MEMEDALİYEV, M. SARIKAYA
KEMANDA İNTONASYON ÖZELLİKLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
H. GÜNDOĞDU
OSMANLI MİMARİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇERİSİNDE KAHİRE HADIM SÜLEYMAN PAŞA CAMİİ’NİN YERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
S. EĞİLMEZ
ERMENİSTAN’DA KARA KOYUNLU HANEDANINA AİT TARİHİ MİRAS, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
A. AKTEMUR
ART NOUVEAU ÜSLUBUNUN ÖNEMLİ BİR TEMSİLCİSİ: ZİRAAT BANKASI İSTANBUL - KARAKÖY ŞUBESİ HİZMET BİNASI, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
H. UÇAR
GELENEKSEL BAYBURT EVLERİNİN PLAN TİPOLOJİSİ VE MEKANLARIN ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
A. TEMÜR
GİRİT-MİNOS VE MİKEN SANATINDA SFENKS, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
M. SÖZEN
TÜRK VE İRAN KÜLTÜRÜNDE BEDENİN YENİDEN SUNUMU VE BUNUN SİNEMADAKİ YANSIMALARI, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
G. Saraç, H. ŞEKER
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE ÇALGI ÖĞRTİMİNDEKİ PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
G. Nergiz
AZERBAYCAN-TÜRK KÜLTÜREL İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL ÖNCÜLLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
H. Köklü, M. Özdemir, F. YETİM
GEREDE İĞNE OYALARI, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
N. Karabulut
SANAT EĞİTİMİNDE BİR ALT DİSİPLİN OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ VE BİR AKADEMİK ELEŞTİRİ ÖRNEĞİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
N. Karabulut
1945 ÖNCESİ SÜREÇTE AMERİKAN SANATINA GENEL BAKIŞ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
A. GÖKÇEARSLAN
MİZAH İÇERİKLİ CANLANDIRMALARDA BİÇİM VE HAREKET, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
O. DİLMAÇ
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENETİM ODAKLARINA İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
M. YAVUZ
AUGUST CARL FRİEDRİCH JASMUND VE MİMARİ FAALİYETLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
Ş. TALİ
GERMİR EVLERİNİN GİRİŞ KAPI TASARIMLARI ÜZERİNE TİPOLOJİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
B. Sezer
ÖDEMİŞ SUNGURLU MEZARLIĞINDAKİ ESKİ YAZILI MEZAR TAŞLARI, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
H. Muharremova
PİYANO VE ÖNCÜLLERİNİN (KLAVİKORD, KLAVSEN) İCRA SANATI TARİHİNDEKİ ROLLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
E. KILIÇ
TEKNİK VE ÜSLUP BAKIMINDAN 1930’LARA KADAR TÜRK RESMİ’NDE MANZARA, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
C. Karadaş
SUYOLCUZÂDE MUSTAFA EYYÛBÎ’NİN MUSHAFI, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
N. Karabulut, M. Karakuzu, Y. KONCA
SANAT EĞİTİMİNDE PEDAGOJİK ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
N. Karabulut
DUYGUSAL ZEKANIN SANAT EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDEKİ İŞLEVLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
M. IŞIKLI
ERZURUM’UN İLK MADENCİLERİ, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
O. Başak
TAŞ ÇAĞI’NDAN TUNÇ ÇAĞI’NA ANADOLU’DA MADEN SANATIN GELİŞİMİ VE KULLANIMI, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
R. Memedaliyev
KEMAN ÖĞRETİMİNDE SAĞ EL TUTUŞU, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
E. Kutlay Baydar
OSMANLI SARAYLARINDA KONSER VEREN AVRUPALI MÜZİSYENLER VE OSMANLI’DA BATI MÜZİĞİNİN GELİŞİMİNE KATKILARI, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
B. Karaelma
TÜRK MÜZİĞİNDE KANUN EĞİTİMİ VE KANUN METOTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
V. Hatipoğlu
CEMİL BEY’İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
H. Gündoğdu
İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE SİYAVUŞ PAŞA KÖŞKÜ ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
S. Güncüoğlu
İSTANBUL’UN FETHİ SONRASI KURULAN İLK SEMT: “SARAÇHANE”, Journal of Institute of Fine Arts, (2010)
S. TÜLÜCÜ
MALAZGİRT SAVAŞI'NA KATILAN TÜRK BEYLERİNDEN SUNDUK BEY, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
KIYAFETNÂMELER ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Z. TURAN
ÖZNENİN CÜMLEDEKİ KİMLİK PROBLEMİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. YERDELEN
EVLİYA ÇELEBİ "SEYAHATNAMESİ"NDEKİ GÖLGE VE KUKLA SANATÇILARI, ÇALGICILAR, KOLLAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. BODUR
ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİNDEKİ TÜRK CUMHURİYLERİNDE MİLLİ KİMLİĞİN KORUNMASINDA DİNİN ROLÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Y. ASLAN
BUGÜNKÜ ERMENİSTAN ARAZİSİNDEN TÜRKLERİN ÇAKIRALMASI MESELESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. KÜRKÇÜOĞLU
AZERBAYCAN'IN TÜRKLEŞMESİ TARİHİNE BAKIŞ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. GEYİKOĞLU
SURİYE'DEKİ HAREZMLİLER'İN HAÇLILARLA MÜCADELEDE VE KUDÜS'ÜN GERİ ALINMASINDAKİ ROLLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Z. KODAY
SINIR TİCARETİMİZ BAKIMINDAN SARP SINIR KAPISININ ÖNEMİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
F. KIRBAŞOĞLU
ÖRNEK ŞÂİRİ YÂDİGÂR ÂBİD, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
N. GENÇ
TÜRÇENİN ULUSLARARASI II. ŞİİR ŞÖLENİ VE "SELAMÜN ALEYKÜM KAZAKİSTAN", Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
TÜRKÇENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. KÖKTEKİN
DEĞİŞEN TÜRK DÜNYASINDA W. RADLOFF'UN "TÜRK DİALEKTLERİ SÖZLÜĞÜ DENEMESİ" ADLI ESERİNİN ÖNEMİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. TERCANLIOĞLU
DİL ÖĞRETİM MALZEMESİ OLARAK EDEBİ ESERLERİMİZ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. TULU
KEREM İLE ASLI HİKÂYESİNİN HORASAN VARYANTI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. TULU
HORASAN TÜRKÇESİ İLE İLGİLİ FOLKLOR ÇALIŞMALARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. HACILI, H. İDRİSİ
AHISKA TÜRKLERİNİN ÖRF VE ADETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. AKYÜZ
EĞİTİCİ BİR ŞAHSİYET OLARAK AHMED YESEVÎ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
AHMED_İ YESEVÎ'NİN HİKMETLERİNİN DİLİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
T. KARABEY
AHMET YESEVİ (477/1083-562/1166), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
.. ALİ BEY HÜSEYİNZÂDE TURAN, H. NECEFOĞLU
MENDELEYEV VE KİMYA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. NECEFOĞLU
UNUTULMAZ DÂHİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. TÜLÜCÜ
İBN NÜHENNÂ SÖZLÜĞÜ VE BU SÖZLÜKTE "KADIN" VE "KADIN AKRABALIK ADLARI" İÇİN KULLANILAN SÖZLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. SARISAMAN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA SALARÜDDEVLE OLAYI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. SARISAMAN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA İRAN AFŞARLARI'NA YÖNELİK ÇABALARIMIZ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. GÜNAY
II. ABDÜLHAMİD DEVRİNİN SON YILLARINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU İLE KUZEY IRAKTA AŞİRET MÜCADELELERİ VE MİLLİ AŞİRETİ REİSİ İBRAHİM PAŞA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
N. KÜLEKÇİ, T. KARABEY
FETİHNAME-İ KIBRIS, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. İNBAŞI
FETİHTEN İTİBAREN ÜSKÜB'DE TÜRK NÜFUSU, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Z. KODAY
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN TÜRKİYE İLE OLAN ULAŞIM FAALİYETLERİNE COĞRAFİ BİR BAKIŞ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Z. KODAY
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN COGRAFİ ÖZELLİKLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. KODAY
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE YERLEŞMELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. MUSAULİ, A. ÖZDEMİR
KIRIMLI MUSEVÎ TÜRKLER KIRIMÇAKLAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. RAYMAN
ÂŞIK HUZÛRÎ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. AKKUŞ
ÖMER NEF'İ'NİN HAYATI VE BİYOGRAFİ PROBLEMLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. AKKUŞ
YUSUF NABİ'DE İNSAN TİPİ VE ÖZELEŞTİRİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Ö. AYDIN
TÜRK KELÂM BİLGİNİ SADRU'Ş-ŞERÎA ES-SÂNÎ (ö. 747 / 1346), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
N. YAVUZ
RUSYA'NIN "ERMENİSİZ ERMENİSTAN" POLİTİKASI VE BU ALANDAKİ FAALİYETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
N. YAVUZ
RUSYA'DA 1917 İHTİLÂLİNİN ERMENİLER ÜZERİNE ETKİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. ŞAHİN
DOĞU TÜRKİSTAN, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. İNBAŞI
XVI. YÜZYILDA ÜSKÜB ŞEHRİ'NİN MAHALLELERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. GÜNAY
ERZURUM'DA HÜSEYNİYE ZAVİYESİ VAKFI VE BAZI BELGELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. ÖZAV
TURİZM AÇISINDAN MURAT DAĞININ ÖNEMİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. DOĞANAY
TÜRK DÜNYASI'NIN SİYASİ SINIRLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. BAŞTÜRK
PARMAKLARI SAYMA BİÇİMİ VE KÖKENLERİNDEN HAREKETLE TÜRKÇEDE SIRA SAYI SİSTEMİNİN OLUŞUMU, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. BAŞTÜRK
LE SYSTEME DES NOMBRES EN TURC A TRAVERS LEUR ETYMOLOGIE ET LA FAÇON DE COMPTER SUR LES DOIGTS DE LA MAIN, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
TÜRKÇE'NİN MORFO-SENTAKTİK YAPISININ FONOLOJİSİNE ETKİLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ÖZDEMİR
BÜYÜK KAZAK ŞÂİRİ MAĞJAN JUMABAY, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
T. KARABEY
ABAY KUNANBAYOĞLU (1845-1904), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. YERDELEN
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA RUBAİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. KÖKTEKİN
BİR YUSUF VE ZELİHA ŞAİRİ SÜLE FAKİH VE ESERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
TÜRKÇEDE İSİM TAMLAMALARININ DERİN YAPISI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. ALYILMAZ
KÖKTÜRK YAZITLARI VE KÖKTÜRK YAZITLARINDA ATLAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. AKALIN
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ARAÇ, GEREÇ VE OTANTİK DÖKÜMANLARIN KULLANILMASI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. ÖZAV
OLTU İLÇESİ'NDE GEÇİCİ YERLEŞME ŞEKİLLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. BALKAYA
AFİFE FİKRET'E GÖRE FEMİNİZM, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. GEYİKOĞLU
HAREZMŞAH CELÂLEDDİN MENGÜBERTİ'NİN ŞAHSİYETİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. ŞAHİN
TRABZON VE BATUM KONFERANSLARINDA KUZEY KAFKASYA'NIN BAĞIMSIZLIĞI İLE İLGİLİ GELİŞMELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. ÇAĞLAR
MİLLİ MÜCADELE'NİN BAŞLARINDA BOLU MUTASARRIFLIĞI'NDA ASAYİŞ (1918-1919), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. KILIÇ
1917-1918'de KAFKASYA'DAKİ BAZI SİYASİ VE ASKERİ GELİŞMELERİN IŞIĞI ALTINDA, BAĞIMSIZLIK YOLUNDAKİ GÜRCİSTAN VE BERLİN GÜCÜ KOMİTESİ'NİN BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. İNCE
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE GÜNEY KIBRIS'TA 1789-1839 YILLARINDAKİ OSMANLI CAMİ VE MESCİDLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. KALİEV
TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE KAZAK TÜRKÇESİ'NDEKİ SIFAT-FİİLLERİN BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. TARİKATOĞLU
İSTİKLAL ÇİÇEKLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. Ergul
VELİYYUDDÎN YEGEN, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ÖZDEMİR
KAZAK EDEBİ DİLİNİN KURUCUSU KAZAKLAR'IN KLASİK ŞAİRİ ABAY (İBRAHİM) KUNANBAYULI (1845-1904), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
TÜRKÇÜLÜK FİKRİNİN ABİDE ŞAHSİYETLERİNDEN HÜSEYİNZADE ALİ BEY, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
"nevruz" KAVRAMI ve /nevruz/ ADLANDIRILMASI ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
AZERBAYCAN MİTOLOJİK TEFEKKÜRÜN KAYNAKLARI I ÖLENK, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
T. ELESKERGIZI, C. SADIGGIZI, C. ALYILMAZ
HÜSAM'IN GECİKEN ARMAĞANI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. KILIÇ
ERZURUM'DA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEVAM EDEGELEN VE KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN EL SANATLARI., Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. UÇKUN, O. SÖYLEMEZ
MÜSLÜMAN TÜRKLER VE İNGİLİZLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. ASLAN
AZERBAYCAN, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. ŞAHİN
BOLŞEVİK HÜKÜMETİ'NİN ERMENİ SİYASETİ VE "TÜRK ERMENİSTANI" MESELESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. DAYI
1918-1920 YILLARI ARASINDA IĞDIR VE ÇEVRESİNDEKİ SİYASİ GELİŞMELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. KARAL, E. AYDOĞAN
ERMENİ MESELESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. SÜRMELİ
KIRGIZİSTAN, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. ASLAN
I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA AZERBAYCAN TÜRKLERİ'NİN ERZURUM AHALİSİNE YAPTIĞI "KARDAŞ KÖMEĞİ (YARDIMLARI)", Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. KILIÇ
TARİHİ GERÇEKLER VE DOĞU ANADOLU'DAKİ ERMENİ MEZALİMİNE DAİR BAZI BELGELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
TÜRK TOPLUMUNDA MİLLİYET VE MİLLİYETÇİLİK FİKRİNİN TARİHİ GELİŞİMİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. İNCE
ESKİŞEHİR VE ÇEVRESİNDE OSMANLILAR ZAMANINDA YAPILMIŞ ANCAK BUGÜN AYAKTA OLMAYAN MİMARİ ESERLERİN LİSTESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. BÖREKÇİ, C. ALYILMAZ, Y. TEPELİ
TÜRK ATA SÖZLERİNDE "BARIŞ", Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. ERBAY
TEVFİK FİKRET'İN "ES'AD NECİB" İMZASIYLA YAYINLANMAMIŞ BİR ŞİİRİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. OSMANOĞLU KURBANOV
ŞARKİYATÇILARIN GÖZÜNDE FUZÛLİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. SELİMİ, S. BEKKİ
ULU TANRI ADIYLA HEDER BABA'YA SELAM HANSI LEHÇEDE YAZILMIŞTIR?, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
T. KARABEY
MECMUATÜ'N-NEZAİR'İN YENİ BİR NÜSHASINA DAİR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. BÖREKÇİ, Y. TEPELİ
TARIK BUĞRA'NIN "ÖMER" ADLI HİKÂYESİNİN DİL VE ÜSLUP AÇISINDAN TAHLİLİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. SEYİDOV, A. ERKAL
AZERBAYCAN MİTOLOJİK TEFEKKÜRÜN KAYNAKLARI II ÖLENK, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. TARİKTAROĞLU
"TÜRKÇE SÖZLÜK" ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
STT'NDE İŞARETSİZ (/.0./) GÖREV ÖGELERİ ÜZERiNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
HÜSEYİNZADE ALİ TURAN BEY'İN "ABD-İ GILAF VE MAHFAZA" ADLI HİKÂYESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
AZERBAYCAN MİLLİ UYANIŞININ GERÇEKLEŞMESİNDE ZEYNİL ABİDİN TAGİYEV, MİRZA FETHALİ AHUNDZADE VE HASAN BEY ZERDABİ'NİN HİZMETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. KILIÇ
TÜRK-ALMAN BELGELERİ IŞIĞI ALTINDA "ELVİYE-İ SELÂSE" VE ENVER PAŞA'NIN OLUŞTURDUĞU KAFKAS KOMİTESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. ALYILMAZ
DOĞU TÜRKİSTAN, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. ARINÇ
TÜRK-YUNAN ANLAŞMAZLIĞINA JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİK BİR YAKLAŞIM, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ADIGÜZEL
ERZURUM VE AZERBAYCAN'DA ORTAK OLAN BAZI DÜĞÜN GELENEKLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. SEYİDOV, A. ERKAL
AZERBAYCAN MİTOLOJİK TEFEKKÜRÜN KAYNAKLARI III ÖLENK, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. TÜLÜCÜ
ZEMAHŞERÎ'NİN "MUKADDİMETÜ'L-EDEB"İ HAKKINDA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KIRZIOĞLU
KIZILELMA'NIN TÜRKLÜK İÇİN ANLAMI VE CENGİZ AYTMATOV'UN KIZIL ELMA HİKÂYESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. OSMANOĞLU KURBANOV
TÜRK DÜNYASININ MÜTEFEKKİRİ MİRZE FETHALİ AKHUNDOV, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
T. KARABEY
NESİMİ'NİN HAYATI VE FARSÇA DİVANI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. SEZEN
ERZURUMLU EMRAH'IN ŞİİRLERİNDE AŞK VE GURBET (TEORİK BİR YAKLAŞIM), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
D. SAVİNOV, M. TEZCAN
YENİSEY KIRGIZLARI İLE KİMAKLAR'IN IX.-X. YÜZYILLARDAKİ ETNİK-KÜLTÜREL MÜNÂSEBETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. OSMANOĞLU KURBANOV
XIX. VE XX. ASRIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN'DA ESTETİK FİKİR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. BAYRAKTUTAN
DİVAN ŞİİRİNDE SEVGİLİYE MAHSUS ESTETİK, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
DİLBİLİM ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
TÜRKÇEDE BAĞLAYICI (YARDIMCI) SES KONUSU ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. KULİYEV, N. MEMMEDELİYEVA
AZERBAYCAN MÜZİĞİNİN LİYAKATI TEMSİLCİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Y. TOPAL
GELENEKSEL TÜRKİYE ÂŞIKLAR YARIŞMASI (1990-1996) ADLI KİTAP ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. TÜLÜCÜ
V. MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ NASREDDİN HOCA SEKSİYON BİLDİRİLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KURBANOV
AZERBAYCAN'IN RESSAMLIK SANATI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. KILIÇ
MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK) PAŞA'NIN BATI ANADOLU GEZİSİ VE KARŞILAMA TÖRENLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. KAYA
MİSÂK-I MİLLİ'NİN SINIRLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
ZİYA GÖKALP VE ONA TÜRKÇÜLÜĞÜ AŞILAYAN ADAM: HÜSEYİNZÂDE ALİ BEY, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. SEZEN
SAVAŞ YILLARINDA ANADOLU İNSANI VE YOZGATLI HACI HAYRETTİN EFENDİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KIRZIOĞLU
ÜÇ ŞİİR BİR YORUM /LA DANS SERPANTİN, ENDÜLÜS'TE RAK, BİR YAZ GECESİ HÂTİRASI \, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Y. ÇELİK
BİTMEMİŞ BİR DESTAN: KUYUCAKLI YUSUF, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. AYTMATOV, O. SÖYLEMEZ
MANAS-ATA'NIN KARLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. YERDELEN
DİVAN EDEBİYATI KAYNAKLARINDAN ŞEHNAME, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. KILIÇ
DEDE KORKUT KİTABI'NDAN "DİRSE HAN OĞLI BUĞAÇ HAN BOYI" ADLI HİKÂYENİN TEMA VE YAPI BAKIMINDAN TAHLİLİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. ULUDAĞ
LÂMİ'Î'NİN SALÂMÂN U ABSÂL ADLI MESNEVİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
LAMİ'İ'NİN FERHAD U ŞİRİN MESNEVİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. TAKKAÇ
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TEMEL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EDEBİYAT METİNLERİNİN KULLANIMI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. BEYDOĞAN
BİLİMSEL DÜŞÜNME SÜRECİNDE TÜRKÇE'NİN DURUMU, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. ALYILMAZ
TEKNOLOJİ VE DİL, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. BÖREKÇİ
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRETİMİN KONUSU VE ÖĞRETİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Y. TEPELİ
-VIII. YÜZYILDAN XV. YÜZYILA KADAR- DİNİ METİNLER VE TÜRKÇE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. GÜNDOĞAN
BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
TÜRKÇEDEKİ TAMLANAN EKİ /+TA+/ > */+TI+/ > /+SI+/ > /+zI+/ > */+r1+/ > */+yI+/ > /+0I +/ > /+00+/ UZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KURBANOV
ÜZEYİR HACIBEYOV YARATICILIĞININ ESTETİK ÖZELLİKLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. YILMAZ
SOVYET REJİMİ KISKACINDAKİ İKİ TÜRK YAZARININ ETKİLEŞİMİ: CENGİZ AYTMATOV VE TAHAVİ AHTANOV, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. SÖYLEMEZ
AYTMATOV'UN KASSANDRA DAMDASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. UCA
YUSUF HİKMET BAYUR'UN HAYATI, FİKİRLERİ VE ESERLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. SÖYLEMEZ
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR KİTAP VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: "EĞİTİM YERELLEŞSİN Mİ?", Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. DAYI
CUMHURİYETİMİZİN TEMELLERİNİN ATILDIĞI ERUZURUM KONGRESİ ÜZERİNE BİR ESER "BÜTÜNÜYLE ERZURUM KONGRESİ", Journal of Turkish Research Institute, (2010)
N. SARIAHMETOĞLU
SUMGAİT OLAYLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. KILIÇ
ATATÜRK'ÜN BÜYÜK ÖZLEMİ TÜRK DÜNYASI'NDA KÜLTÜR BİRLİĞİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. BULUT
ERZURUM UMÛMİ KONGRESİNE KATILAN ERZİNCAN MURAHHASLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. ŞAHİN
KIRIM HARBİ (1853-1856) ÖNCESİNDE ERZURUM EYÂLETİNDE DOĞU ANADOLU KAFKAS SINIRINDA MEYDANA GELEN KARIŞIKLIKLAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. AYDIN
GÜNÜMÜZ ANGLO-AMERİKAN POPÜLER ROMAN VE GEZİ YAZILARINDA TÜRK İMGESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. KEFELİ
GELİŞEN TEKNOLOJİ KARŞISINDA KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. TÖRENEK
HİKÂYECİLİĞİMİZE DÜŞEN CEMRE: KÜÇÜK ŞEYLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. WANNİG, M. ÖZDEMİR
GELENEKSEL TÜRK HALK ŞİİRİNDE DOĞA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. KAYA
BEYPAZARILI MA'AZOĞLU HASAN'IN "FETH-İ KAL'A-İ SELÂSİL" HİKÂYESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. ZAVOTÇU
MEVLÂNÂ'YA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN KÜÇÜK BİR MESNEVÎ: BÜLBÜL-NÂME, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
CELÂLİ'NİN MİR-İ 'ALEM ADLI MESNEVİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. ULUDAĞ
DÎVÂN EDEBİYATI TÜRLERİNDEN SÂKÎNÂMELER VE ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ'NİN SÂKÎNÂMESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. KAZAR
AHMED YESEVİ HAYATI, HALİFELERİ VE TARİKATI, ESERİ VE MEFKÛRESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. HASANLI, V. MEMMEDLİ
BATI UYGARLIĞI ÖRNEK OLABİLİR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. SEZEN
ERZURUM'DA SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞİŞMELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KIRZIOĞLU
EDEBÎ METİNLERDE SÖZCÜK VE KAVRAM ALANLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
STT'NDE FİİLLERDEN GEÇİCİ İSİM YAPIMI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. ÖZARSLAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÜÇ YENİ KİTAP, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. BALKAYA
FETHİ OKYAR'IN ANILARI, ATATÜRK-OKYAR VE ÇOK PARTİLİ TÜRKİYE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. KEFELİ
İKİ FARKLI TOPLUMDA KADIN VE EVLİLİK TEMALARINI İŞLEYEN İKİ MEKTUP-ROMAN: İKİ YENİ GELİNİN HATIRALARI VE LEVÂYİH-İ HAYAT, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. SÖYLEMEZ
ADİL YAKUBOĞLU'NUN TARİHİ ROMANI: ULUĞBEY'İN HAZİNESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. YILMAZ
BİR SOVYET AYDINININ TRAJEDİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. TAUBE, Ö. MUSTAFA
GALSAN ÇİNAG'IN ESERLERİNDE ALTAY TUVALARININ HAYATI VE TARİHİ ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. KÜÇÜKYILDIZ
TURAN ŞAİRİ (ŞAHİMERDANKUL HANOĞLU) ERGEŞ UÇGUN, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. MUSAOĞLU
SINIRLARIN DOKUNULMAZLIĞI PRENSİBİ VE DEVLETLERİN GÜVENLİĞİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Ş. KANTARCI
DÜNDEN BUGÜNE BALKANLARDA NE DEĞİŞTİ?, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. BULUT
KURUCU MECLİS'TE ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. KUTLU
VLADİVOSTOK ASİNARA HATTINDA 1030 TÜRK, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
ALBAYRAK HEYETİ VE FAALİYETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. TOKSOY
AKŞEHİR-İ ERZİNCAN, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KURBANOV
RESSAMIN HAYAT SALNAMESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. AHMEDOV
SANATTA ESTETİK VE AHLAKİ CİHETLERİN KARŞILIKLI İLİŞKİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. CİHAN
FELSEFE VE HOŞGÖRÜ ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
D. ALİKILIÇ
Arşiv ve Arşivcilik, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. ÇİFTÇİ
KLÂSİK İSLÂM EDEBİYATINDA HİCİV VE MİZAH, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
SÜMMANİ'NİN AŞIK EDEBİYATINA OLAN ETKİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. YİĞİTBAŞ
İLK ROMANTİĞİMİZ: AHMET MİDHAT EFENDİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ECE
TÜRK EDEBİYATINDA MİHR Ü VEFÂ MESNEVİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. ULUDAĞ
ABDÜLKERİM EFENDİ VE KISSA-İ SALÂMÂN U ABSÂL RİSÂLESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. YERDELEN
ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TÜRKLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Ö. SELİM
YUSUF ZİYA [ORTAÇ]'IN "NÖBETÇİ VE YILDIZ" ADLI ŞİİRİNİN ALMANCA TERCÜMESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Y. ŞEN
TÜRK HALK MÜZİĞİNDE ÇOKSESLİLİK, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
N. YILDIRIM
FEÎDÛN-İ MUŞÎRÎ VE ŞİİRİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. AKSU
MEHTER MÜZİĞİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. ALYILMAZ
ÜNLEMLERİN SESLENMELERİ KUVVETLENDİRİCİ İŞLEVLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
F. KARA
SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN "TÜRKÇE SÖZLÜK", Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
STANDART TÜRKİYE TÜRKÇESİ (STT) İÇİN DİL BİLGİSİ UYGULAMALARINDA KULLANILACAK İŞARET VE KISALTMALAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. ALYILMAZ
MALATYALI MEHMET SEVER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Ş. KANTARCI
GÜLLER KİTABIYLA ZAMANDA YOLCULUK, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. ERDOĞAN
DOST YAZILARINA BİR İLAVE, BİR FIKRA YAHUT İBRAHİM HAKKI DİVANI'NIN NEŞRİ DOLAYISIYLA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ADIGÜZEL
ANNEME MEKTUPLAR DOMANININ EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. MERT
TÜRKÇE SÖZLÜK'ÜN TERS DİZİMİ ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
V. MUSAOĞLU
HELSİNKİ TOPLANTISI (1975) VE ULUSLAR ARASI HUKUK, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Ş. NURİDINOV, M. ORUÇ, A. KÜÇÜKYILDIZ
KUMUKLAR VE TENGLİK HAREKETİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. ÖZCAN
CUMHURİYETİN İLÂNI VE YANKILARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
CUMHURİYET'E NASIL GELİNDİ VE CUMHURİYET NELER GETİRDİ?, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. ÇAĞLAR
MİLLİ MÜCADELEDE FETVALAR OLAYINA DEĞİŞİK BİR AÇIDAN BAKIŞ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. EYYUPOĞLU
TANZİMAT'TAN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KADAR OSMANLI DEVLETİ'NDE AZINLIK PROBLEMİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. DEMİRCİOĞLU
FAİK AHMED BEY'E GÖRE MİLLİ MÜCADELE'DE PONTUS MESELESİ VE PATRİKHANENİN FAALİYETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. OKUR
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ PARTİLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. ŞAHİN
KIRIM SAVAŞI (1853-1856) SIRASINDA RUSLARIN DOĞU ANADOLU'DAKİ AŞİRETLERİ ELDE ETME GAYRETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. ŞAHNAZARYAN, C. BAKİHANOV, G. SOLMAZ
TOMA METSOPSKİ'NİN "TİMURLENK VE HALEFLERİNİN TARİHİ", Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. ÇİFTÇİ
KLÂSİK İSLÂM EDEBİYATINDA HİCİV VE MİZAHIN YÖNTEMLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. TÖRENEK
MEKTUPLAR, MEKTUPLAŞMALAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KIRZIOĞLU
HAKKI TAHSİN'İN "İLKBAHAR" ADLI TEKELLÜMİ HİKÂYESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
MİR-İ ALEM MESNEVİSİNİN ŞAİRİ CALÂLİ HAKKINDA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ALYILMAZ
ERZURUMLU EMRAH'IN ŞİİRLERİNDE KAVRAM İŞARETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. KAZAR
YUNUS EMRE'NİN DİVAN'INDA İNSAN TELAKKÎSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. GÖKTAŞ
XVII. YÜZYILDAKİ ON İKİ BÜYÜK ŞENLİK VE BUNLARDAKİ SANATSAL GÖSTERİLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GÖKTAŞ
OSMANLI DÖNEMİNDE KAHVEHANELER, KIRAATHANELER VE BUNLARIN İŞLEVLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Y. ŞEN
ATATÜRK, CUMHURİYET VE TÜRK MÜZİĞİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. AMANOĞLU
KİŞİ ADLARINDA ESKİ İNANÇLARIN İZLERİ (DEDE KORKUT), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. WANNİG, M. ÖZDEMİR
TÜRK HALK-TÜRKÜLERİNDE İNSAN, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. OSMANOĞLU KURBANOV
RÖNESANS RUHLU BİR ŞAHSİYET ERZURUM'LU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ (1703-1780), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. YILDIRIM
ERZURUM'LU İBRAHİM HAKKI VE BİLİMSEL YÖNÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. PALABIYIK
Hz. PEYGAMBER'İ ANLAMA VE YORUMLAMA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Ö. YILAR
DEDE KORKUT İLE İLGİLİ SON ÇALIŞMA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. İSAOĞLI AHMEDOV
F. KÖÇERLİ VE Ü. HACIBEYOV'UN ESTETİK GÖRÜŞLERİNDE GÜZELLİK VE AHLAKIN VAHDETİ PROBLEMİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KURBANOV
MANEVİ TERAKKİ YOLUNDA ABBASOĞLU AĞA BAKİHANOV (1794-1846), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
MİLLİ MÜCADELE'NİN ÜNLÜ SİMALARINDA HÜSEYİN RAUF ORBAY'IN BİLİNMEYEN BİR YÖNÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. AYKUN
ŞİRVANLI FATİH EFENDİ'İN 1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞI İLE İLGİLİ HATIRALAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. İNBAŞI
DÖRDÜNCÜ MURAD'IN BAĞDAT SEFERİ MASRAF DEFTERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KESER
OSMANLI DEVLETİNDE MARTOLOS TEŞKİLATI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. ŞAHİN
OSMANLI DEVLETİ'NDE EĞİTİM VE BİLGİ ÜRETİM SİSTEMİNİN İŞLEVLERİNİ YİTİRMESİNİN SEBEPLERİ ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. GEYİKOĞLU
SÜRMELİ-ÇUKURU'NDE KAYILAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. SOLMAZ
ORTA ÇAĞDA ERZURUM KALESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ADIGÜZEL
ÖLÜM HÜKMÜ VE TARİHİ GERÇEKLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. BOZDEMİR
ORHAN PAMUK'UN ^BEYAZ KALE" ADLI ROMANINDA, OSMANLI'NIN YAKALADIĞI HASTALIĞA, "AŞK" TEŞHİSİ KONUR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
N. YILDIRIM
FURÛĞ-İ FERRUHZÂD VE ŞİİRİ (1313-1345 HŞ. /1934-1966), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. TÖRENEK
FİKRET'İN ŞİİRİNDE 'SİYAH' İMGESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. ERDOĞAN
KLÂSİK Mİ'RÂCİYYELERDEN FARKLI BİR Mİ'RÂCİYYE: SAİD PAŞA VE Mİ'RÂCİYYESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. TURAN
19. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDE YENİLEŞME TEMAYÜLLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. ATALAY
III. SELİM HAKKINDA YAZILMIŞ FARSÇA BİR BAHARİYE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. YERDELEN
AZMİZADE HALETÎ'DEN BİR MERSİYE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
TÜRK EDEBİYATI'NDA HİLYE VE CEVRİ'NİN "HİLYE-İ ÇÂR YÂR-I GÜZİN"İ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Y. ŞEN, C. AKSU
UZUN HAVALARIMIZDAN BOZLAK VE USTALARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. KURBANOV
AZERBAYCAN SANATINDA RENK, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. NEUMANN, Ö. SELİM
GUSTAV THEODOR FECHNER'DE AMPİRİK ESTETİĞİN TEMELLENDİRİLMESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. AKBABA
ALDATMALARDA KULLANILAN MESAJLAR (BİR ERZURUM MASALININ TRANSACTIONAL ANALİZLE İNCELENMESİ), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. SEZEN
İLKYAZ BAYRAMLARI (NEVRUZ-HIDRELLEZ), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. ABDULLAYEV
ADET-ANANELERİMİZİN FELSEFİ YORUMU ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
F. KARACA
ÖLÜMLE İLGİLİ DAVRANIŞ ÖRÜNTÜLERİ AÇISINDAN MODERN BATI VE TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. BÖREKÇİ, L. TERCANLIOĞLU
TÜRKÇE VE İNGİLİZCE'DE DİL VE CİNS İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. KÖKTEKİN
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESi İLE YAZILMIŞ HATUN DESTANI VE DİLİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GÜRSOY NASKALİ
WAR AND PEACE - THE NEW WORLD DISORDER AND CAUCASIA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. EFENDİYEV
AZERBAYCAN HALK YAZARI İLYAS EFENDİYEV (1914-1996), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Ö. SELİM
ÖLÜM VE ADALET KIYAMETİN ROMANI: KIYAMET GÜNÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. ÇAKALOĞLU
ERZİNCAN VE ÇEVRESİNDE ERMENİ OLAYLARI (1890-1896), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. SOLMAZ
AVNİK KALESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. AYAN
OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KIRZIOĞLU
AHMET HAŞİM, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. ÇEVİRME
ALAGEYİK EFSANESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ÇALDAK
NERGİSİ'NİN HOROSNAMESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. TURAN
ENDERUNLU VÂSIF'IN "TAHMİS BÂ-ISTILÂHÂ ZENÂN DER-BÂDÎ-İ NUSH U PEND EZ-DEHÂN-I VÂLİDE" İLE "CEVÂB-NÂME-İ PESENDÎDE EZ-DEHÂN-I DUHTER-İ ZÎBENDE-GÜHER" İSİMLİ İKİ MANZUMESİNE PEDAGOJİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. ERDOĞAN
MANİSALI BİR ŞÂR: MUSTAFA NÜZÛLİ EFENDİ VE TAZİYETNÂMESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ALYILMAZ
MEVLİT VE TÜRK EDEBİYATINDA MEVLİT TÜRÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
V. DEĞİRMENÇAY
MEVLÂNÂ ŞEMSUDDİN-İ BERDE'İ VE MASNU' KASİDESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. ZAVOTÇU
MERSİYENİN TARİHÇESİ HAKKINDA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
V. ZAHİDOĞLU
"KİTAB-I DEDE KORKUT'UN VATİKAN NÜSHASI ÇOK KÖTÜ BİR NÜSHADIR" MI?, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
.. ABDULHÜSEYN-İ ZERRİNKUB, M. ATALAY
İRAN'DA NAKDÜŞŞİİRİN TARİHÇESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. ÖZDEMİR
DARSTELLUNGWEİSEN UND FUNKTİONEN DES VANİTAS-MOTİVS İN DER LYRİK VON ANDREAS GRYPHİUS, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Y. ŞEN
MÜZİK-TOPLUM ETKİLEŞİMİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN KARŞI KARŞIYA BULUNDUĞU TEHDİTLERDEN BİRİ: KOMÜNİZM VE AŞIRI SOL ÖRGÜTLERİN FAALİYETLERİ, BUNA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER VE GENÇLİĞE DÜŞEN GÖREVLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. HOPAÇ
STEPLERDE IŞIK KAYNAKLARI: ABAY (İBRAHİM) KUNANBAYEV, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KURBANOV
AZERBAYCAN'DA CENDER TATKİKATLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. EHMEDOV
ESTETİK ZEVK VE AHLAK NORMU = KARŞILIKLI İLİŞKİLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. ALAR
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNİN YAPISAL UNSURLARI VE SORUNLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. KAZAR
AHMED YESEVÎ'DE DİL VE ŞEKİL HUSUSİYETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. AMANOĞLU
ESKİ TÜRK ONOMASTİĞİ ÜZERİNE NOTLAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. TARİKTAROĞLU
TÜRK DİLİNDE ÖZEL YAZILIMLI KELİMELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. KÖKTEKİN
AHMED-İ İDÂİ'NİN CÂMASBNÂME TERCÜMESİ VE DİLİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
TÜRKİYE TÜRKÇE'NDE SES OLAYLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. ALYILMAZ
VII. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ'NİN ARDINDAN, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. ARSLAN
EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN SODOM VE GOMORE ROMANINA BİR YAKLAŞIM (Zaman ve Mekânın Edebî Haritaları ile Nesnel Haritanın Karşılaştırılması ya da Osmanlı'nın Son Payitahtı İstanbul'un İşgal Yılları), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. TÜLÜCÜ
"HİNDİSTAN'DA GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI" ADLI ESER HAKKINDA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KURBANOV
ÜZEYİR HACIBEYOV'UN ESERLERİNDE KADIN MEVZUSU, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
ALİ HAYDAR BAYAT'IN "HÜSEYİNZADE ALİ BEY" ADLI ESERİ ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. YILMAZ
ERMENİSTAN'IN BOLŞEVİKLEŞMESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
N. SARIAHMETOĞLU
26 BAKÜ HALK KOMİSERLERİ VE STEPHAN ŞAUMYAN YENİDEN SORGULANIYOR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. KALKAN
SOVYET DÖNEMİ ÖNCESİ ORTA ASYA AYDINLARI VE DEĞİŞİM, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
F. CELİLOV
QEDİM SUBAR TÜRKLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Z. KÖŞKLÜ
VAKFİYELERE GÖRE 17. VE 18. YÜZYILLARDA BİR EĞİTİM KURUMU OLARAK OSMANLI DARÜLKURRALARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. SOLMAZ
ERMENİ MÜVERRİHLERİNE GÖRE MOĞOLLAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. SOYLU
KÖPRÜKÖY'ÜN TARİHİ GELİŞİMİ VE MESKEN TİPLERİ (THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF KÖPRÜKÖY AND THE TYPES OF HOUSES), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. TÖRENEK
RECAİZÂDE MAHMUT EKREM'İN 'BÜLBÜL' REDİFLİ ŞİİRİ VE ONA YAZILAN NAZİRELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. ERDOĞAN
DER-KENÂR YAZILARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. TURAN
DİVAN ŞİİRİNİN SON ŞAİRLERİNDEN YENİŞEHİRLİ AVNİ BEY'DE GELENEKTEN MODERNE DOĞRU AÇILAN KAPILAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. TAVUKÇU
HÜSREV Ü ŞİRİN KONULU ESERLERDE ESAS KAHRAMAN OLARAK HÜSREV VEYA FERHAD'IN TERCİH EDİLMESİ SEBEPLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
â. CEYHAN
SÜLEYMAN NAHÎFÎ'NİN MEVLIDÜ'N-NEBÎ MESNEVÎSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. İSPİRLİ
TÜRK EDEBİYATINDA TARİH DÜŞÜRME GELENEĞİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. AKKUŞ
OSMANLI KÜLTÜRÜNÜN TANITILMASINADA EDEBİ TÜRLERİN ÖNEMİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
D. DÜZGÜN
OSMANLI DÖNEMİNDE GELENEKSEL TÜRK TİYATROSUNUN GENEL GÖRÜNÜMÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. NEMETZADE
GÜNEY AZERBAYCAN'DA HALK TİYATROSU ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
R. AĞAYEV
HALK YARATICILIĞININ KAYNAKLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. TANRIDAĞLI
UYGUR KÜLTÜRÜNDE SAÇ ÖRGÜLERİ VE ANLAMLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. GÖZÜTOK
DİVAN ŞİİRİNİN DİL YÖNÜNDEN BAZI ÖZELLİKLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. SÖYLEMEZ, L. ALİYEVA
ALPAMIŞ BATIR VE ER TARGIN DESTANLARINDA KAHRAMAN, KADIN VE AT MOTİFLERİ ÜZERİNE BİR DENEME, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. ŞANLI
TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE EDEBİYATIMIZ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ALYILMAZ
DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA İSİM YAPIM EKLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. AMANOĞLU
10-13. YÜZYIL UYGUR HUKUK VESİKALARINDA KİŞİ ADLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
N. SARIAHMETOĞLU
AZERBAYCAN'A İSLAMİYETİN GERİ DÖNÜŞÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
R. AĞAYEV
M. EMİN RESULZADE VE AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (28 MAYIS 1918), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KURBANOV
RUS KOMÜNİZMİ VE MİLLİ MESELE ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. KÜRKÇÜOĞLU
RUS EMPERYALİZMİ VE PANSLAVİZM, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
ATATÜRK VE KOMÜNİZM, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. ÇAĞLAR
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. URAL
MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN MONDROS MÜTAREKESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Y. BEDİRHAN
SELÇUKLU DEVRİNDE KAFKASLARDA YETİŞEN İLİM ADAMLARI VE İLME HİZMETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. CEYLAN
ÇAYIRLI'DA TARİHİ VE ERKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. AKKUŞ, S. ECE
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ, SEYFETTİN ÖZEGE KİTAPLIĞI YAZMA KOLEKSİYONLARI: -TÜRKÇE MANZUM-MENSUR ESERLER-, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ SEYFETTİN ÖZEGE KİTAPLIĞINDA BULUNAN "NAME" VE "İYE" İSİMLİ YAZMA ESERLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. TÜLÜCÜ
PROF. ABDÜLKADİR İNAN ÜZERİNE BAZI NOTLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. YILDIRIM
KARSLI DAVUD (DAVUD-İ KARSÎ) EFENDİNİN İRADE-İ CÜZ'İYYE ANLAYIŞI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. KIRBIYIK
KÂTİB-ZÂDE SÂKIB MUSTAFA HAYATI, ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. TOGÇİYEVA
HİNDİSTAN'IN DUDUKUŞU, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
F. KIRBAŞOĞLU
ASKİYA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. ATNUR
CENGİZ AYTMATOV'UN "CENGİZ HAN'A KÜSEN BULUT" ADLI ROMANI ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. SÖYLEMEZ
ÖZBEK EDEBİYATINDAN TARİHİ BİR ROMAN YILDIZLI GECELER (BABÜR), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
D. DÜZGÜN
ZİYAEDDİN FAHRİ FINDIKOĞLU VE HALK KÜLTÜRÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. YERDELEN
BAKİ DİVANI'NDA TASAVVUFİ VE DİNİ ÖĞELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
V. ZAHİDOĞLU
KİTAB-I DEDE KORKUT'UN METNİ ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. BAYRAMOV
AZERBAYCAN SİNEMA SANATINDA TASVİRİ SANATIN YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. YURTTAŞ
FUAT BEY'İN ERZURUM HARİTASI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. ÖZKAN
ERZİNCAN VE ÇEVRESİNDE ORTA ASYA TÜRK GELENEĞİNİ SÜRDÜREN BEZEMELİ MEZAR TAŞLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Z. KÖŞKLÜ
18. YÜZYIL KÜTÜPHANELERİNDEN İKİ ÖRNEK: İSTANBUL DAMAT İBRAHİM PAŞA KÜTÜPHANESİ VE İSTANBUL FEYZULLAH EFENDİ KÜTÜPHANESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. AMANOĞLU
DİVANÜ LÜGAT-İT TÜRK'DEKİ KİŞİ ADLARI ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. BAĞIROVA
ARA SÖZ VE ARA KELİME GRUPLARININ GRAMATİK (DİLBİLGİSEL) MAHİYETİ VE OLUŞUMYOLU HAKKINDA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. ALAR
KÜTÜPHANECİLİĞİN TARİHÇESİ VE İLK KÜTÜPHANELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. BEKKİ
DOKTOR CEVAD HEY'ET 75 YAŞINDA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
HÜSEYİN KÂZIM KADRİ'NİN TÜRK LEHÇELERİNİN BİRLİĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. URAL
İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-İ OSMANİYE CEMİYETİ VE ASILSIZ YUNAN İDDİALARINI ÇÜRÜTEN BİR BİLDİRİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. GAZEL
İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERAKKİ FIRKASI'NI BÖLÜNME NOKTASINA GETİREN HİZM-İ CEDİD HAREKETİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. PAMUK
OSMANLILAR ZAMANINDA RUM-ERMENİ KİLİSELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (KUDÜS ÖRNEĞİ), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. İNBAŞI
YAVUZ SULTAN SELİM'İN ŞAM'DAKİ VAKFİYESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Z. KÖŞKLÜ
OSMANLI MEDRESE MİMARİSİNDE BAZI ÖRNEKLERLE BACA FORMLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. GEYİKOĞLU
TARİH AÇISINDAN MANAS DESTANI VE SOVYETLER BİRLİĞİ'NDEKİ TÜRKLERİN MİLLİ DUYGGULARNA ETKİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. PALABIYIK
TÜRK DEVLET TELAKKİSİNDE 'TEBAA' ANLAYIŞININ TARİHİ VE DİNİ BAZI KÖKENLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. AMANOĞLU
UYGUR DEVLETİNİN İLK KAĞANLARININ (744-840) AD VE UNVANLARI ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
T. GÖĞEBAKAN
ZWEI TÜRKISCHE FIGUREN SELIM UND MESUT IN STEN NADOLNYS ROMAN SELIM UND DIE GABE DER REDE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KIRZIOĞLU
AZERBAYCAN'IN ÜNLÜ ŞAİR-DRAM YAZARI RASİZÂDE HÜSEYİN CÂVİD VE İKİ ŞİİRİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. YİĞİTBAŞ
DERSAADETTE SABAH EZANLARI İLE KİRALIK KONAK ROMANLARINA SOSYOLOJİK İNCELEME METODU İLE BAKIŞ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. ARSLAN
NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN ŞİİRLERİNDE "SONSUZLUK", Journal of Turkish Research Institute, (2010)
P. KADİROV, O. SÖYLEMEZ
HAYATIN MÂNÂSI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
R. CANIM
YİRMİBİRİNCİ ASRIN BAŞINDA BALKANLARDA YAŞAYAN VE TÜRKÇE YAZAN ŞAİRLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. TAVUKÇU
YENİŞEHİRLİ AVNİ BEY'İN ÂB-NÂME ADLI ESERİ ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ŞAHİN
EDEBÎ BİR TÜR OLARAK KLÂSİK EDEBİYATIMIZDA ESMÂ-İ HÜSNÂ'LAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERTANE BAYDAR, T. BAYDAR
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KELİME GRUPLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. KÖKTEKİN
KIRŞEHİRLİ İSA'NIN DÂSTÂN-I İBRÂHİM'İ VE DİLİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
V. ZAHİDOĞLU
KİTAB-I DEDE KORKUT'TAKİ BAZI KELİMELER ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. DALKIRAN
"TÂRİH-İ CEVDET"TE İSLÂM MEZHEPLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
MİRZA FETHALİ AHUNDZÂDE'NİN TÜRK DÜNYASI'NA HİZMETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. KÖSE
FERGANALI BİR HUKUKÇU MERINANİ VE HİDAYE ADLI ESERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. SADIKOV
UYGUR YAZILI 'RAHATU'L-KULUB' KİTABI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UZUN
SANAYİ TARİLİMİZE İLİŞKİN BİR ESER VE TAHLİLİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. TALİPOV
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ - BASRA KÖRFEZİ ÜLKELERİ İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
D. ALİKILIÇ
TARİH BOYUNCA TRABZON HAVALİSİNDE KÜTÜPHANELERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. ÇAĞLAR
TÜRKİYE-SOVYET RUSYA ARASINDA TÜRKİYE'NİN BUGÜNKÜ KUZEY-DOĞU SINIRININ BELİRLENMESİ SÜRECİ VE KARS ANTLAŞMASI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. URAL, M. OKUR
VALİ İZZET BEY'İN KALEMİNDEN İZMİR'İN İŞGALİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
R. İMAMHOCAYEV
AFGANİSTAN VE TÜRKİYE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. ÖZCAN
TRABZON EYALETİ'NİN KIRIM HARBİ'NE KATKILARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. MEMİOĞLU, .. BOZOKLU OSMAN ŞAKİR EFENDİ
MUSAVVER İRAN SEFARETNÂMESİ (1811) Elçi: yasinci-zâde Seyyid Abdulvahhab Efendi, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. İNBAŞI
SULTAN I. MURAD'IN EVRENOS BEY'E MEKTUBU, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
V. KUBAREV, D. TSEVENDORJ, O. SARIDİKEN
BATI MOĞOLİSTANDAKİ TAŞBABALAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. SERTKAYA
MOĞOLİSTAN'DAN BİLİNMEYEN BİR YAZITIN PARÇASI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. YURTTAŞ
ERZURUM ULU CAMİİ'NE AİT YENİ BİR KİTABE VE YAPI HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. TÜLÜCÜ
MEDDAHLIK VE MEDDAH HİKÂYELERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR ESER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. GÜVEN
KADİM TÜRK YURDU ERZURUM'DA İLK FOLKLOR DERLEMELERİNDEN BUGÜNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. YERDELEN
OSMANLI ŞENLİKLERİNDE KULLANILAN NAHIL, YAPMA BAHÇE, ŞEKERDEN TASVİRLER VE TASARIMCILARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. ALYILMAZ
KIRGIZ ATASÖZLERİNDEN SEÇMELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
F. KIRBAŞOĞLU
YADGAR ABİD VE BAZI ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. İMAMVERDİYEV
XX. ASIR GÜNEY AZERBAYCAN'IN ÂŞIK MUHİTİ VE BAZI SORUNLARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. YILDIRIM
AZERBAYCAN MODERN HİKÂYE VE ROMANINA HALK EDEBİYATI TESİRLERİ VE YUSUF VEZİR ÇEMENZEMİNLİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ADIGÜZEL
DELİ KÜR ROMANI'NIN KÜLTÜREL ALTYAPISIN İNCELENMESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. BULUT
RASİH'İN OKÇILIKLA İLGİLİ BİR MANZUMESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. KARAİSMAİLOĞLU
OSMANLI DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İRAN EDEBİYATI İLE MÜNASEBETİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. ÇEVİRME
YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
F. KARA
GENÇLİĞE HİTABE'DEKİ İSİM VE SIFAT TAMLAMALARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. DAŞDEMİR
DEDEM KORKUT KİTABI'NDA /-(y)An+dA/ ZARF-FİİLİNDEN FARKLI OLARAK /-(y)An/+ /dA/ YAPILARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Ş. ÇORAKLI
TÜRKÇE'NİN YARATMA GÜCÜ: İKİLEMELER (I), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Y. AKPINAR
SON DÖNEM İRAN TÜRKÇESİ'NDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ'NİN ETKİLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. GEMALMAZ
YAZIYA GEÇİRME (TRANSCRIPTION) VE YAZI ÇEVİRİMİ (TRANSLITTERATION), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. SAĞIR
HOCAM, ÇAĞDAŞ İNSAN EFRASİYAP GEMALMAZ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ALYILMAZ
PROF. DR. EFRASİYAP GEMALMAZ HAKKINDA SÖYLENENLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. ALYILMAZ
PROF. DR. EFRASİYAP GEMALMAZ'IN HAYATI VE ESERLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ÇETİN
JOURNAL OF TURKISH STUDIES/TÜRKLÜK BİLGİSİ ARAŞTIRMALARI (JTS/TUBA) DİZİNİ (1-24/III. Cciltler), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. ALAR
ÇAĞDAŞ TÜRK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÜNİVERSİTE-KÜTÜPHANE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. URAL
MİLLİ MÜCADELE'DE YUNANLILAŞTIRMA HAREKETİNİN SİYASİ KOLU: YUNAN FEVKALADE YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Y. ASLAN
"MİLLİ MÜCADELE" DÖNEMİNDE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİNDE MOLOKANLAR (MALAKANLAR) SORUNU, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
ERZURUMLULARIN SERDENGEÇTİ TÜRKÜSÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. GAZEL
İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖMENDE LYNCH İMTİYAZI MESELESİ VE HÜSEYİN HİLMİ PAŞA'NIN İSTİFASI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. TAK
OSMANLI DÖNEMİNDE EREĞLİ KÖMÜR MADENLARİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. KÖSE
OSMANLIDA BORSA VE GALATA BANKERLERİNİN DEVLETİN MALİ YAPISINDAKİ YERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. YURTTAŞ
ERZURUM - ILICA / ALACA KÖYÜ CAMİİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. KURBANOV
AZERBAYCAN HALISINDA RENKLERİN UYGULANMASI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. YILMAZ
nİZAMİ GENCEVÎ'DE ADALETLİ YÖNETİCİ İDEASI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. BAYDEMİR
M.T. AYBEK'İN "NEVÂÎ" ADLI ROMANINA SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KURBANOV
ÜSTAD ÂŞIK: ÂŞIK ŞEMŞİR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. MERT
AZERBAYCANLI ŞAİR, YAZAR VELİ HRAMÇAYLI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. NEİMETZADE
AZERBAYCAN'DA HALK TİYATROSUNUN OLUŞUMU ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
G. ATNUR
TATAR HALK ŞİİRİNDE NAZIM TÜRÜ OLARAK BEYİT VE SAK-SOK BEYİTİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. KARADİŞOĞLULLARI
KİLİSLİ DR. RİFAT KARDAM'IN EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİYLE İLGİLİ BİR YAZISI ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
DİVAN EDEBİYATI'NDA HAZANİYYE VE NEV'İNİN 'HAZANİYYE-İ LATİFE'E İSİMLİ KASİDESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. BALKAYA
TÜRK EDEBİYATI'NDA EDHEM Ü HÜMÂ (EDHEM-NÂME) MESNEVİLERİ VE BİR YANLIŞLIĞA DAİR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. KILIÇ
EDEBİYAT TARİHİ BAKIMINDAN KIRK HADİSLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. YERDELEN
HALETİ'DE KISALTMA ÖBEKLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. GÖZÜTOK
MUHAMMED KERİM BULGARÎ'NİN BULGARCA [TATARCA] - ARAPÇA - FARSÇA SÖZLÜĞÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Z. HUDAYBERGENOVA
TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE ÖZBEKÇEDE DEVRİK TÜMCE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ÇÖĞENLİ
ERZURUM ESKİ VALİLERİNDEN HASAN SAMİH PAŞA'NIN BİYOGRAFİSİE AİT ÖNEMLİ BİR VESİKA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
N. YILMAZ
PROF. DR. M. SADİ ÇÖĞENLİ VE AKADEMİK HAYATTA BIRAKTIĞI İZLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. KÖKTEKİN
PROF. DR. SADİ ÇÖĞENLİ'NİN TÜRK DİLİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. EREN
PROF. DR. M. SADİ ÇÖĞENLİ'NİN HAYATI VE ESERLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. MERT
TÜRKÇE'NİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
D. ALİKILIÇ
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERZURUM KÜTÜPHANELERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. DAYI
HATAY DEVLETİ VE HATAY'IN ANAVATAN'A KATILMASI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. SÖNMEZ
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EĞİTİM FELSEFESİ, AMACI VE POLİTİKASI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
E. CAN
KEMAL TAHİR'İN KURTULUŞ SAVAŞI ROMANLARINDA MUSTAFA KEMAL, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. URAL, N. ORAN ASLAN
GİZLİ ZABIT CERİDELERİNE GÖRE TBMM'NİN TANINMA ÇABALARI: LONDRA KONFERANSINA KATILMA MESELESİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
ÇANAKKALE ZAFERİ OSMANLI PARLAMENTOSU'NDA NASIL YANKI BULDU?, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. ÖZCAN
ÖLÜMÜNÜN 102. YILDÖNÜMÜNDE GAZİ OSMAN PAŞA VE PLEVNE'DEN MANZARALAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. EREN, N. YILMAZ
HİNDİSTAN BHOPAL EMÎRİ VE MÜFESSİR SIDDIK HASAN HAN'IN OSMANLI DEVLETİ İLE İLİŞKİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. HÜSEYİNOV
ADET VE ANANELERİMİZ MANEVİ-AHLAKİ DEĞERLERİMİZDİR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. GÜLLÜCE
ERZURUMLU ŞEYHÜLİSLÂM MÛSÂ KÂZIM VE KUR'ÂN'IN İ'CÂZI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
F. POLAT
TÜRK TOPLUMUNDA ZİHNİYET OLUŞUMU AÇISINDAN DÎNÎ SOSYALLEŞME VE KAŞILAŞILAN BAZI PROBLEMLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
F. AHMEDOVA, G. ATNUR
SEYFELMÖLİK, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. İMAMVERDİYEV
GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ'NDEN ÂŞIKLARLA YAPILAN DÜĞÜN TÖRENLERİNDEKİ BAZI GELENEKLER VE ÖZGÜN ÖZELLİKLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. SEZEN
YEŞİLIRMAK ÜZERİNE TOKAT'TAN DERLENMİŞ MANİLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. UMAGAN
HİKMET VE HİCİV ŞAİRİ OLARAK SEYRÂNÎ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
R. MEMMEDELİYEV, N. MEMMEDELİYEVA
NİZAMÎ VE FUZÛLÎ'NİN İMGELER DÜNYASININ MEMMED GULİYEV'İN MÜZİK ESERLERİNDEKİ YERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
R. CANIM
TÜRK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA ALİ ŞÎR NEVÂYÎ VE TÜRKİYE'DE ALİ ŞÎR NEVÂYÎ ÇALIŞMALARI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. SEYİDOĞLU
FERHAT İLE ŞİRİN, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. AKKUŞ
TARİH VE EDEBÎ BİR KİŞİLİK OLARAK NEVAÎ (HERAT, 1441-1501) VE NEVAÎ'NİN ESERLERİNDE İNSAN PROBLEMİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
K. KÖKTEKİN
ALİ ŞİR NEVÂYİ'NİN TÜRKÇECİLİĞİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ADIGÜZEL
ALİ ŞİR NEVAYİ, YAŞAMI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. TAVUKÇU
14. YÜZYIL MEVLEVİ ŞÂİRLERİNDEN EFLÂKÎ DEDE'NİN BİLİNMEYEN İKİ ŞİİR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. ÇELİK
MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNİN TERCÜME VE ŞERHLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
ELIAS JOHN WILKINSON GIBB VE ABDÜLHAK HAMİD'E YAZDIĞI İKİ MEKTUP, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ECE
İKTİBAS, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ÇETİN
BİR NOKTALAMA İŞARETİ OLARAK KAT', Journal of Turkish Research Institute, (2010)
V. DEĞİRMENÇAY
KELİMENİN TEKRARI SANATLARINDAN REDDÜ'S-sADR 'ALE'L-'ACUZ-REDDÜ'L-'ACUZ 'ALE'S-SADR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
R. İMAMHOCAYEV, O. MERT
AFGAN AYDINI VE YAZARI MAHMUT TARZİ VE OSMANLI-TÜRKİYE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. COŞKUN
KIRGIZİSTAN'LI BİR ÂLİM: ŞERAFEDDİN KERVÂNÎ (1905-1985) Hayatı, Eserleri ve Hadisçiliği, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. TOZLU, M. KÜÇÜKUĞURLU
ERZURUM EVLERİ (Tarihî Kayıt ve Şahitlere Göre), Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. ALYILMAZ
ESKİ TÜRK ŞEHİRLERİ VE SEMERKANT, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. KURBANOV
RUSYA FEDERASYONU'NDA YAŞAYAN AZERİ TÜRKLERİ: AZERROS TEŞKİLATI VE ŞEHRİYÂR MECLİSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. UCA
VERGİ HUKUKU TARİHİMİNDEN BİR SAYFA: VARLIK VERGİSİ KANUNU VE ELEŞTİRİLEN YÖNLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. SARIKAYA
ERZURUM KONGRESİ'NDE RİZELİ DELEGELERİN FAAİLETLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
N. MUSTAFA, M. BEŞİR
GÜMRÜ TARİHİNDEN SAYFALAR, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Z. MEMİOĞLU
TANZİMAT DEVRİ SANAYİ KRİZİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
Z. TEKİN
YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİNDE URFA'NIN İDARİ TAKSİMATI, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
H. BAYDEMİR
RÜSTEM HAN DESTANI VE DESTANDAKİ OLAĞANÜSTÜ MOTİFLER, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
L. AMİNOVA
YAŞAR KEMAL'İN "YILANI ÖLDÜRSELER" HİKÂYESİ VE ABDULLA KADİRÎ'NİN "ÖTGEN GÜNLER" ROMANLARINDA "SAP AŞK" TEMASI VE KADIN MOTİFİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
T. KÜÇÜKBATIR
19. Yüyyıl Türk ve Alman Yazınında Eski-Yeni Çatışması, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
M. TÖRENEK
ABDÜLHAK HÂMİD'İN ŞİİRİNDE BEN'İN GÖRÜNÜMÜ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. NALCIOĞLU
AVUSTURYALI ORİENTALİST HAMMER-PURGSTALL'DA OSMANLI ŞİİRİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ERKAL
AHMET DURSUN NATIKİ VE DİVANI ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
O. BAŞARAN
OSMANLI TARİHÇİSİ İDRİS-İ BİTLİSÎ'NİN ÜNLÜ TÜRK ŞAİRİ NİZÂMÎ'YE BİR NAZİRSİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. ECE
MODERN ÖYKÜLEME TEORİLERİ AÇISINDAN MESNEVİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
İ. ÇELİK
MEVLANA'NIN MESNEVİSİ'NİN YEDİNCİ CİLDİ ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
R. YAZOĞLU
HÜMANİZM VE MEVLÂNA, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
S. TÜLÜCÜ
"TÜRK DİLLERİNDEAKRABALIK ADLARI"*" İSİMLİ KİTAP ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. EREN, L. JASSİM
TÜRK DOSTU BHOPAL EMİRİ SIDDIK HASAN HAN'IN ARAP DİLİNDEKİ YERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. ŞABANOV
ÖZBEK TÜRKÇEİİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE "ket-" / "git-" FİİLİNİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
A. ÇETİN
LETÂYİFÜ'L-KUDSİYYE'YE DAİR Yazarı, Sunulduğu Kişi ve TelifT arihi Hakkında Düşünceler, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
B. AKTAN
"KÜTAHYA VE YÖRESİ AĞIZLARI" ÜZERİNE, Journal of Turkish Research Institute, (2010)
C. Alpay, S. Hazar, N. Atalay Güzel, A. Gönenç, K. Gökdemir, R. Gürsoy
GÜREŞ MÜSABAKASININ OKSİDAN STRES VE TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTEYE AKUT ETKİSİ / ACUTE EFFECT OF WRESTLING MATCH TO OXIDANT AND TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
G. YILMAZ, S. HAZAR, K. GÖKDEMİR
FARKLI GLİSEMİK İNDEKSLİ KARBONHİDRAT ALIMININ SUMMAKSİMAL EGZERSİZLE İLİŞKİSİ / THE RELATIONSHIP OF CARBOHYDRATE INGESTION WITH DIFFERENT GLYCEMIC INDEXES SUBNAXIMAL EXERCISE CAPACITY, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. İRİ
DAĞCILARDA YÜKSEK İRTİFANIN BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERE VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE AKUT ETKİSİNİN İNCELENMESİ / THE INVESTIGATION OF THE ACUT EFFECT OF HIGH ALTITUDE TO SOME PHYSIOLOGICAL PARAMETERS AND IMMUNITY SYSTEM IN MOUNTAINNEERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ö. TAŞĞIN, M. TEKİN, E. ALTINOK
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (BATMAN İL ÖRNEĞİ) / THE STUDY ABOUT PHISCAL EDUCATION TEACHER'S LEVELS OF ANXIETY FORM THE ASPECT OF A NUMBER OF MODIFIERS (SAMPLE BATMAN), Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. KÜRKÇÜ, E. ÇALIŞKAN, A. ŞİRİNKAN, S. ERCİŞ
ADÖLESAN GÜREŞÇİLERDE EGZERSİZLİN REAKSİYON SÜRESİNE ETKİLERİ / THE EFFECT OF EXERCISE ON THE REACTION TIME OF ADOLESENCENT WRESTLERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. SAVAŞ, A. UĞRAŞ
TÜRK BAYAN MİLLİ BOKS TAKIMININ SEÇİLMİŞ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ / RESEARCH OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PROPERTIES TURKISH NATIONAL BOXING TEAM, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. YİLDİZ, M. GÜÇLÜ, G. BAYRAKTAR
FARKLI LİGLERDE YER ALAN FUTBOLCULARIN KİŞİLİK TİPLERİ İLE SÜREKLİ ÖFKE-ÖFKE İFADE TARZLARININ İCELENMESİ / INVESTIGATION OF FOOTBALL PLAYERS' PERSONALITY TYPES AND CONSTANT (TRAIT) ANGER-ANGER EXPRESSION STYLES IN VARIOUS LEAGUES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. ŞİRİNKAN, E. ÇALIŞKAN, K. GÜNDOĞDU, S. ŞİRİNKAN, E. BAY, R. KÜRKÇÜ
İLKÖĞRETİM 2. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ) / PERCEPTIONS OF ELEMENTARY SECOND STAGE STUDENTS ON PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSES (THE CASE OF ERZURUM), Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. ŞENTÜRK, F. KİLİNÇ, E. ŞİKTAR, E. ŞİKTAR
HENTBOLCÜLERE UYGULANAN AEROBİK DAYANIKLILIK VE KUVVET ANTREMANLARININ DERİ ALTI YAĞ ÖLÇÜM DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. YILMAZ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF INTERNET USING ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. YAPRAK, A. ASLAN, H. TAŞER
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE VO2 MAKS, KALP DEBİSİ, AKCİĞER FONSİYONU VE ANTROPOMETRİK DEĞİŞKENLER ARASINDA İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. AYDIN
TÜRKİYE'DE SPORUN TOPLUMA YAYGINLAŞTIRILMASI SÜRECİNDE YAZ SPOR OKULLARININ ROLÜNÜN BELİRLENMESİ / DETERMINING THE ROLE OF THE SUMMER SPORTING SCHOOL DURING THE CONTIBUTION OF SPORTS TO SOCIETY IN TURKEY, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. GELEN, S. MENGÜTAY, M. KARAHAN, M. KALDIRIMCI
ELİT ERKEK TENİS OYUNCULARININ FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ / THE FITNESS CHARACTERISTICS OBSERVATION OF MAN TENNIS PLAYER'S, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. BİÇER, M. KALDIRIMCI
ÜÇ AYLIK AEROBİK VE AĞIRLIK ÇALIŞMALI AEROBİK EGZERSİZİN SEDANTER KADINLARIN KAN BASINCI, KALP ATIM SAYISI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT ON BLOOD PRESSURE, HEART PULSATION AND SOME BLOOD PARAMETERS OF AEROBIC AND RESISTANCE AEROBIC, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. ŞEN, E. ÇALIŞKAN, R. GÜRSOY, H. TURAN, A. ŞİRİNKAN, İ. KAPLAN
ORTA DERECELİ YÜKSEK RAKIMDA YAPILAN YEDİ GÜNLÜK KAMP SÜRECİNİN AMATÖR DAĞCILARDA OKSİDATİF STRES VE DİNAMİK AKCİĞER FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ü. YETİŞ
KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN DEVLET MEMURLARININ BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI (TUGSAŞ ÖRNEĞİ) / LEISURE TIME HABBITS OF EMPLOYEE OF GOVERMENT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. GÜNGÖRMÜŞ, B. GÜRBÜZ, F. YENEL
SPOR İÇİN LİDERLİK ÖLÇEĞİ'NİN SPORCULARIN ANTRENÖRÜN DAVRANIŞLARINI ALGILAMASI VERSİYONUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE 'LEADERSHIP SCALE FOR SPORTS ATHLETE'S PERCEPTION OF COACH'S BEHAVI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. ŞİRİNKAN, S. ŞİRİNKAN, E. ÇALIŞKAN
ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT COURSES OF DISABLED PEOPLE FROM THE WIEVPOINTS OF STUDENTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. KÜRKÇÜ, S. ÖZDAĞ, E. ÇALIŞKAN, A. ŞİRİNKAN
MİNİK FUTBOLCULARIN FİZİKSEL YAPILARININ, BAZI FİZYOLOJİK VE BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI / THE RESEARCH INTO THE EFFECTS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS' PHYSICAL STRUCTURE ON BIOMOTORIC AND PHYSIOLOGICAL FEATURES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. İRİ, İ. ŞEREN
DAĞCILARDA YÜKSEK İRTİFANIN BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERE VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE AKUT ETKİSİNİN İNCELENMESİ / THE INVESTIGATION OF THE ACUT EFFECT OF HIGH ALTITUDE TO SOME PHYSIOLOGICAL PARAMETERS AND IMMUNITY SYSTEM IN MOUNTAINNEERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. ÇEKİN, F. AYLAR, M. ÇEBİ, M. ÖZTÜRK
SPOR TURİZMİ: AMASYA'DA ORYANTİRİNG SPORUNA UYGUN ALANLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ (İNEGÖL DAĞI) / SPORTS TOURISM: AN APPLICATION STUDY TO DETERMINE THE SUITABLE ORIENTEERING SPORT AREAS IN AMASYA (THE İNEGÖL MAOUNTAIN), Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Z. GEREK
HALK OYUNLARI VE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLARININ EUROFİT İLE KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF PHYSICAL FITNES OF FOLK DANCES AND SPORT EDUCATED UNIVERSITY STUDENTS BY EUROFIT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. ÖZMUTLU, G. BAYRAKTAR, M. TEKİN
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / DEREMINATION OF THE SATISFACTION LEVEL OF RESEARCHERS WORKING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT ACADEMY ACCORDING TO, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. YILMAZ, Z. ÇİMEN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ / THE COMMUNICATION SKILL LEVEL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER CANDIDATES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. Kuru, U. Abakay
GÜREŞ GREKOROMEN GENÇ MİLLİ TAKIM SPORCULARININ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN, SPORTİF TECRÜBE VE ANTRENMAN SIKLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Güllü, M. Güçlü, E. Güllü, A. Güllü, M. Tekin
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENEL GÖRÜŞLERİ / PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' GENERAL VIEWS RELATED TO APPLICATION OF ELECTIVE SPORT ACTIVITIES LESSON AT PRIMARY SCHOOLS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. Kırımoğlu, A. Kepoğlu, Ç. Dereceli, N. Parlak, E. Tozoğlu
İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN SPORA KATILIMLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA-ELMADAĞ İLÇESİ ÖRNEĞİ) / THE DETERMINE OF LEVEL OF ASSERTIVENESS OF SECOND GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO WHETHER THEY EXERCISE SPORT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. Çakmakçı, V. Çınar, E. Boyalı
BAYAN TEKVANDOCULARDA KAMP DÖMENİNİN BAZI SOLUNUM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF CAMP TERM ON SOME RESPIRATION PARAMETERS IN FEMALE TAEKWONDOERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. ŞİRİNKAL, E. ÇALIŞKAN, K. GÜNDOĞDU, S. ŞİRİNKAL
50 YAŞ VE ÜZERİ EMEKLİ İNSANLARIN, SERBEST ZAMANLARINDAKİ ALIŞKANLIK VE DAVRANIŞLARI (ERZURUM ÖRNEĞİ) / HABITS AND ATTITUDES OF RETIRED PEOPLE AGED 50 AND OVER IN WASTING THEIR LEISURE TIME (THE CASE OF ERZURUM), Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. ÖNDER, S. ELER
ANKARA İLİ BİRİNCİ LİG TAKIMLARINDA OYNAYAN BAYAN VOLEYBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ / A STUDY ON CERTAIN PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF THE FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS IN ANKARA VOLLEYBALL FIRST LEAGUE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. Sevim, S. Suveren
TÜRK VE AMERİKAN BASKETBOLCULARININ OYUN ANLAYIŞINA BİR BAKIŞ / POINT OF VIEW ON TURKISH AND AMERICAN PLAYERS COMPREHENSION ON BASKETBALL, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. ŞİRİN, G. BAYRAKTAR
BAYAN GÜREŞÇİLERİN UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN MÜSABAKA BAŞARILARINA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI / INVESTIGATE THE EFFECT OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVEL O FEMALE WRESTLERS ON CAMPETITION PERFORMANCE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
B. ALPAY, S. HAZAR
TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI SPORCULARININ BAZI SORUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNİN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ GÜREŞ TAKIMI SPORCULARIYLA MUKAYESESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. ŞİRİNKAL, S. ŞİRİNKAL, M. KALDIRIMCI, E. ÇALIŞKAN, D. KATKAT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (BESYO) ÖĞRENCİLERİNDEN, LİSANI OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON ACADEMIC SUCCESS BETWEEN THE LICENCED OR NON-LICENCED STUDENTS ATATÜRK UNIVERSITY,, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. ÇALIŞKAN, A. PEHLİVAN, S. İNAL, Ş. DANE, S. AKAR
GOALBALL SPORUNUN VE HAREKET EĞİTİMİNİN GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL UYGUNLUK ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / EFFECTS OF GOALBALL GAME AND MOVEMENT TRAINING ON THE PHYSICAL FITNESS OF VISUALLY IMPAIRED CHILDREN, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
N. Özbar, F. Çelik Kayapınar
OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA HAREKET EĞİTMİNİN EL-GÖZ KOORDİNASYONU SÜRESİ VE HATA SAYISINA ETKİSİ / THE EFFECT OF MOVEMENT EDUCATION PROGRAM IMPLEMENTED IN KINDERGARDEN ON HAND-EYE COORDINATION OF CHILDREN, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
D. Katkat, O. Mızrak
YAZ VE KIŞ TURİZMLERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKILARININ KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON BETWEEN THE CONTRIBUTION OF TWO SEASONS WINTER&SUMMER TO TURKISH ECONOMY, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
G. Bayraktar, M. Tekin, H. Eroğlu, İ. Cicioğlu
ULUSLARARASI VE MİLLİ GÜREŞ HAKEMLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / EVALUATION OF THE ANXIETY LEVEL OF BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL WRESTLING REFEREES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. Şirinkal, S. Şirinkal, E. Çalışkan, M. Kaldırımcı
İLKÖĞRETİM 1. KADEMEDE GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN, ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR İHTİYACINI KARŞILAYABİLME DÜZEYLERİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ) / THE QUALIFICATION LEVEL OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS EMPLOYED IN PRIMARY SCHOOLS TO GIVEN THE PHYSICAL, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. Cicoğlu, R. Kürkçü, H. Eroğlu
15-17 YAŞ GRUBU GÜREŞÇİLERİN ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN SEZONSAL DEĞİŞİMİ / SEASONAL CHANGES ON SOME ANTROPOMETRICAL CAHARACTERISTICS OF WRESTLERS AGED 15-17 YEARS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. Şebin, Z. Serarslan, D. Katkat, E. Tozoğlu, A. Kızılet
SPOR YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA BAŞLAMA VE SPOR YAPMA NEDENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ / THE OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENTS WHO DOING SPORT, HOW STARTAD TO SPORT AND WHY DO IT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. Güngörmüş
SPOR İÇİN LİDERLİK ÖLÇEĞİ'NİN SPORCULARIN ANTRENÖRÜN DAVRANIŞLARINI ALGILAMASI VERSİYONUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Z. Gerek
HALK OYUNLARI VE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ EUROFIT İLE KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF PHYSICAL FITNES OF FOLK DANCES AND SPORT EDUCATED UNIVERSITY STUDENTS BY EUROFIT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. Tozoğlu, M. Karahüseyinoğlu, A. Kepoğlu, M. Yorulmaz, K. Şebin
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKUL SPOR TESİSLERİNDEN VE YÖNETİMİNDEN MEMNUNİYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. Gürsoy, N. Öztaşan, İ. Şen, Ş. Dane, B. Alpay
FARKLI BİREYSEL SPORLARDAKİ ADOLESAN SPORCULARDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİ, VÜCUT YAIĞ VE ÇEŞİTLİ KAS KUVVETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF RELATIONS AMONG BODY MASS INDEX, FAT AND VARIOUS MUSCULAR POWER OF ADOLESCENT SPORTSMEN IN VA, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. Kürkçü, E. Çalışkan, A. Şirinkan, S. Erciş
12-13 YAŞ GREKO-ROMEN GÜREŞÇİLERİNİN VÜCUT YAĞ YÜZDESİ, KUVVET, ESNEKLİK, AEROBİK VE ANAEROBİK GÜÇ ÖZELLİKLERİNİN BİR SEZONLUK DEĞİŞİMLERİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. Ekmekçi
BASKETBOL HAKEMLERİNİN STRES KAYNAKLARI VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI / COPING STYLE AND SOURCE OF STRESS AMONG TURKISH BASKETBALL REFEREES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. Şebin, E. Tozoğlu, S. Yılmaz, N. Demirel, Ö. Bostancı
SPOR YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FAIR PLAY'E İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ / THE OPINIONS ABOUT FAIR PLAY OF UNIVERSITY STUDENTS WHO DOING SPORT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Karahüseyinoğlu, E. Tozoğlu, S. Şahin, K. Şebin, E. Nacar
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİN DEĞİŞEN GELENEKLERİ / CREATING TRADITIONS IN KIRKPINAR OIL WRESTLING, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. Şirinkan, E. Çalışkan, K. Gündoğdu, S. Şirinkan, E. Bay
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ İLE OLAN İLETİŞİMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ), Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Z. Çimen, E. İlhan
SPOR MUHABİRLERİNİN TÜRK SPOR MEDYASINDA DOĞRULUK DEĞERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER / SPORT REPORTERS THOUGHTS ON ETHICAL CODE 'TRUTHFULNESS' IN TURKISH SPORT MEDIA, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Güçlü, M. Tekin, M. Yıldız, G. Bayraktar
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARININ CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİNE GÖRE OKUL DENEYİMİ DERS ETKİNLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. Çalışkan, C. Karagözoğlu, F. Kayapınar, M. Erzeybek, B. Fişekçioğlu
GOALBALL SPORUNUN VE HAREKET EĞİTİMİNİN GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN KAYGI DURUMLARINA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / THE EFFECTS OF GOALBALL GAME AND MOVEMENT TRAINIG ON THE ANXIETY TRAITS OF VISUALLY IMPAIRED CHILDREN, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
U. Ateşoğlu
BAYANLARA UYGULANAN FARKLI ISINMA TÜRLERİNİN BAZI PERFORMANS DEĞERLERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF DIFFERENT WARM-UP VARIETIES APPLIED TO FEMALE ON PERFORMANCE VALUES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
V. Çınar, M. Öztürk, K. Şebin, G. Yazıcı
DOPİNG VE SPORCULARDA KULLANIMI / DOPING AND USAGE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
N. Demirel, B. Yüktaşır, H. Yalçın, B. Tanesen
STATİK GERME EGZERSİZLERİNİN KIZ ÇOCUKLARIN ESNEKLİK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. ULUKAN
FUTBOLCULARIN PERFORMANS VE KULÜBE BAĞLILIKLARINDA ANTRENÖRLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
C. ÇANKAYA, R. ARABACI, M. DOĞAN, C. KILIÇ
BURSA'DAKİ GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ VE FAAL GÜREŞ KULÜPLERİNDE YETENEK SEÇİMİ / SELECTION BY ABIUTY TESTS AT WRESTLING TRAINING CENTER AND ACTIVE WRESTLING CLUBS IN BURSA, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
V. Çınar, Ö. Bostancı, H. Şahan, K. Aytaç
KARBONHİDRATLAR VE SPORCULARDA KULLANIMI / CARBONHYRATES AND THEIR AND SPORTSMAN USAGE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. Taşer
FİZİKSEL UYGUNLUK EĞİTİMİ / PHYSICAL FITNESS EDUCATION, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. Canikli, M. Kaldırımcı
BAYAN VE ERKEK SPORCULAR İLE SEDANTERLERDE SİGARANIN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF CIGARETTES SMOKING ON THE BONE DENSITY OF THE MALE AND FEMALE ATHLETS WITH SEDANTERY, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Atasever, G. Adıgüzel
BEBEK BESLENMESİ / FEEDING BABY, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
V. Çınar
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / THE EVALUATION OF RECREATION ACTIVITIES OF THE STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ş. Kolukısa, M. Ziyagil, O. İmamoğlu, N. Kishalı
49. AVRUPA GREKO-ROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI MÜSABAKA TEKNİK ANALİZİ / COMPETITION TECHNIGUE ANALYSIS OF 49. EUROPAN GRECO-ROMAN WRESTLING CHAMPIONSHIP, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. GÜNGÖRMÜŞ, M. SEZEN
MİLLETVEKİLLERİNİN REKREASYONEL ALIŞKANLIKLARI / PARLIAMENTARIANS' RECREATIONAL HABBITS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. TUNÇKOL, B. ÇUMRALIGİL
SELÇUK ÜNİVERSİTE'NDEKİ AKADEMİK PERSONELİN REKREASYON FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
V. ÇINAR, G. YAZICI, K. ŞEBİN, M. ÖZTÜRK
DOPİNG VE SPORCULARDA KULLANIMI / DOPING AND THEIR AND SPORTSMAN USAGE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. ŞAHİN, E. SÜEL
GÜREŞÇİLERDE KISA SÜRELİ KİLO KAYBININ ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİSİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. ÖZTÜRK, E. TOZOĞLU, K. ŞEBİN
FARKLI SPOR DALLARINDA GÖREV ALAN ANTRENÖRLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN VE BU ÖZELLİKLERİNİN YAŞ DEĞİŞKENİYLE İLİŞKİLERİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN AGE AND LEADERSHIP CHARACTERISTIC OF THE TRAINERS IN DIFFERENTS BRANCHS OF SPORT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. YILDIRIM, B. MİÇOOĞULLARI, İ. YILDIRIM, F. ŞAHİN
HATAY İLİ AMATÖR BASKETBOL KULÜPLERİNDEKİ SPORCULARIN BESLENME BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARI / ANALYZE OF NUTRITION KNOWLEDGE AND HABITS OF AMATEUOR BASKETBOLL ATHLETES (HATAY CITIY EXAMPLE), Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Doğan, A. Doğan, A. Alkan
2001-2002 FUTBOL SEZONUNDA TÜRKİYE 1. SÜPER LİGiNDE ATILAN GOLLERİN İNCELENMESİ / THE STUDY OF GOALS SCORED IN TURKISH SUPER LEAGUE IN 2001-2002 FOOTBALL SEASON, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. YALÇIN, Z. Doğru, B. Yüktaşır
SPOR TÜKETİCİSİ FARKLILIKLARI VE SPOR PAZARLAMASI BİLEŞENLERİ / SPORT CONSUMER DIFFERENCES AND SPORT MARKETING COMPENENTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
T. Duruöz, Y. Turan, M. Eray, L. Cerrahoğlu
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN SPOR YARALANMALIRININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE REHABİLİTASYONUNUN ÖNEMİ / ASSESSMENT OF SPORTS INJURIES IN SPORT ACADEMY STUDENTS AND THE IMPORTANCE OF REHABILITION, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
V. ÇINAR, Ö. BOSTANCI, O. İMAMOĞLU, M. KABADAYI, H. ŞAHAN
ÖĞRENCİ SPORCULARDA BRANŞ VE CİNSİYETE GÖRE ANTROPOMETRİK FARKLILIKLAR / ANTHROPOMETRIC DIFFERENCE IN THE ATHLETS WHO ARE STUDENTS IN ACCORDANCE WITH THE BRANCH AND SEXUALITY, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Doğan, C. Çankaya, T. Gezer
BURSASPOR ALTYAPISINDAKI B-C GENÇ TAKIM FUTBOLCULARININ BAZI KAYGI NEDENLERİ / VARIOUS ANXIETY CAUSES OF B-C YOUNG TEAM FOOTBALLERS IN SUBSTRUCTURE OF BURSASPOR, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. Yaman, R. Kürkçü, M. Yeniçeri, S. Can
GENÇ BAYANLARDA STATİK GERDİRME EGZERSİZLERİNİN VÜCUT YAĞ YÜZDESİ VE ESNEKLİĞE ETKİSİ / BODY FAT PERCENTAGE OF STATIC STRECHING EXERCISES IN YOUNG WOMEN AND THE INFLUENCE ON ELASTICITY, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
C. ÇANKAYA, M. DOĞAN, M. GICIROĞLU
BAZI STRESÖRLERİN AMATÖR FUTBOLCULARIN MÜSABAKA PERFORMANSLARINA ETKİLERİ / THE EFFECTS OF VARIOUS STRESSORS ON COMPETITION PERFORMANCE OF AMATEUR FOOTBALLERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. Hazar, Ü. Ateşoğlu
FARKLI TÜRDEKİ KUVVET EGZERSİZLERİNİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE AKUT ETKİSİ / ACUTE EFFECT OF VARIOUS STRENGTH EXERCISE METHODS ON IMMUNE SYSTEM, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. İmamoğlu, T. Atan, Ş. Kolukısa, M. Kaldırımcı, N. Kishalı
2. YILDIZLAR AVRUPA SERBEST VE GREKO-ROMEN GÜREŞ ŞAMPİYONASI MÜSABAKA ANALİZİ / COMPETITION ANALYSIS OF 2. JUNIOR EUROPEAN FREE-STYLE AND GRECO-ROMAN CHAMPONSHIPS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. DOĞAN, A. DOĞAN, M. SERBEST
PROFESYONEL TÜRK FUTBOLCULARIN TÜRKİYE 1. SÜPER LİGİNDE OYNAYAN YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA / A RESEARCH ON THE OPINIONS OF THE PROFESSIONAL TURKISH FOOTBALL PLAYERS OF FOREIGN PLAYERS IN SUPER LEAGUE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Doğan, A. Doğan, A. Bekiroğlu
PROFESYONEL FUTBOLCULARIN BASINDA KENDİ VE TAKIMLARI HAKKINDA YAZILAN YAZI VE YORUMLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA / A RESEARCH ON THE OPINIONS OF THE PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS OF THE REVIEWS ON MEDIA AND PRESS ABOUT TEHMSELVES AND THEIR, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. Ağaoğlu, A. Tunç, H. Eker, F. Albay
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE ALKOL ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ö. Taşğın
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLGİLENDİKLERİ SPOR DALI VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARA DAYALI ATILGANLIKLARININ İNCELENMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. Savaş, A. Uğraş
TÜRK BAYAN MİLLİ BOKS TAKIMININ SEÇİLMİŞ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. Apaydın, R. Arabacı, İ. Aydın
BURSA İLİNDEKİ İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE FUTBOL BRANŞINA AYRILAN ZAMAN KONUSUNDA ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ / THE VIEW OF STUDENTS ABOUT TIME ALLOCATED TO THE BRANCH OF FOOTBALL IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN PRIMARY SCHOOL INSTITUTI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. Çakmakçı, V. Çınar, E. Çakmakçı, A. Görücü
ELİT BOKSÖRLERDE 12 HAFTALIK ANTRENMAN PROGRAMININ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ / EFFECTS OF 12-WEEK TRAINING PROGRAM ON SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN THE ELITE BOXERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ö. Bostancı, A. Uzun, M. Emirzeoğlu, M. Kabadayı, B. Şahin, S. Bilgiç
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENCİ OLAN FUTBOLCULARIN BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİYLE BOY-BEDEN İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ / TO EXAMINE THE HEIGHT-BODY RELATIONS OF FOOTBALLERS WHO ARE STUDENTS AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS WITH SOME ANTHROPOM, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
B. Eynur, A. Muuharremoğlu
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE MEVCUT BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ş. Balcı, H. Pekel, K. Tamer
ÇOCUKLARDA ABDOMİNAL KUVVET/DAYANIKLIK TESTİ, TEST SÜRESİ VE VÜCUT KOMPOZİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİLER / RELIATIONSHIP BETWEEN ABDOMINAL STRENGHT/ENDURANCE TESTS, TEST TIME AND BODY COMPOSITION IN CHILDREN, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
B. Çoban, E. Yıldırım
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN 'SPOR FEDERASYONLARI İL TEMSİLCİLER' İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
D. Katkat, M. Tunçkol, M. Şahin
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN ANALİZİ / THE ANALYSIS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' LEADERSHHİP ORIENTATIONS ACCORDING TO THE DEMOGRAPHIC VARIABLES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Akıl, Ü. Gürbüz
ATLETİZM ATMA BRANŞLARIYLA UĞRAŞAN SPORCULARIN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / THE ANALYSIS OF THE LEVEL OF NUTRITION KNOWLEDGE OF SPORTSMEN DEALTH WITH THROWN BRANCHES OF TRACK AND FIELD, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ş. KOLUKISA, O. İMAMOĞLU, M. ZİYAGİL, N. KİSHALI
46. DÜNYA GREKOROMEN VE 35. DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI MÜSABAKA TEKNİK ANALİZİ KARŞILAŞTIRILMASI / COMPETITION ANALYSIS OF 46. WORLD GRECO-ROMAAN AND 35. WORLD FREE-STYLE WRESTLING CHAMPIONSHİPS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. DÖVER, R. Kürkçü, M. Yeniçeri, S. Can
18-25 YAŞ GRUBU BAYANLARDA DİNAMİK GERDİRME EGZERSİZLERİNİN ESNEKLİKLERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF DINAMIC STRECHING EXERCISES TO THE FLEXBILITY OF THE FEMALES 18-25 AGE GROUPS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
N. ERKMEN, T. KAPLAN, H. TAŞKIN
3. LİG FUTBOL TAKIMINDA HAZIRLIK SEZONU ÖNCESİ-SONRASI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON THE PHYSICAL AND PHYSIOLOGY PARAMETERS ON THE BEFORE&AFTER OF THE PRE-SEASON IN THE 3. LEAGUE SOCCER TEAM, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
N. Korkmaz, S. Erol
FARKLI EĞİTİM ALMIŞ ÖĞRETMENLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YER ALAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKTİVİTELERİNİ UYGULAMALARIN İLİŞKİN BİR İNCELEME (BURSA ÖRNEĞİ) / AN INVESTIGATION ON THE PRACTICE OF PHSICAL EDUCATION AND SPORTS ACTIVITIES IN TERMS OF TEACHER'S EDUCA, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. ARABACI
SPORCULARIN HEMATOKRİT VE HEMOGLOBİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ / EXAMINING ATHLETES' HEMATOCRIT AND HEMOGLOBIN VALUES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
N. ERKMEN, T. KAPLAN, H. TAŞKIN
2. LİG FUTBOL TAKIMINDA HAZIRLIK SEZONU ÖNCESİ-SONRASI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON THE PHYSICAL AND PLYSIOLOGY PARAMETERS ON THE BEFORE&AFTER OF THE PRE-SEASON IN THE 2. LEAGUE SOCCER TEAM, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. PATLAR, V. ÇINAR, O. ÇAKMAKÇI, H. ŞAHAN
SEDANTER BAYANLARDA 8 HAFTALIK DÜZENLİ EGZERSİZ VE BESLENME PROGRAMININ KİLO KAYBINA ETKİSİ / EFFECTS REGULAR 8-WEEK EXERCISE AND NUTRITIONAL TRAINING ON WEIGHT LOSS INSEDANTARY WOMEN, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
N. DEMİREL, B. YÜKTAŞIR, B. YALÇIN
FARKLI GERME SÜRELERİNİN ESNEKLİK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF THE STRETCH TIME ON IMPROVING FLEXIBILITY, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. DOĞAN, S. SELİMOĞLU
KUVVET ANTREMANI SONRASINDA UYGULANAN ESNEKLİK ÇALIŞMALIRININ KUVVET GELİŞİMİ ÜZERİNEKİ ETKİSİ / THE EFFECTS OF STRENCHING EXCERCISE APPLIED AFTER THE STRENGTH TRAINING ON STRENGTH DEVELOPMENT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Kaldırımcı, A. Canikli, N. Kishalı
8. HAFTA UYGULANAN PLYOMETRİK ANTRENMANIN HENTBOLCÜLERİN DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSINA ETKİSİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
G. GÜZEL, H. GÖKMEN, G. TİRYAKİ SÖNMEZ, B. YÜKTAŞIR, F. KONUKMAN, N. DEMİREL
KARATE YAPAN 8 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARDA UYARILMIŞLIK DÜZEYİNİN REAKSİYON ZAMANI ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF AROUSAL LEVEL ON REACTION TIME OF THE EIGHT-YEAR OLD CHILDREN IN KARATE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. ÇETİN, B. ÇUMRALIGİL, H. ÇAĞLAYAN
GENÇLİK SPOR GENEL MDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARINDA GÖREV YAPAN SPOR UZMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / THE SPORTS SPECIALSISTS'S WORK SATISFACTION LEVELS, WHO WORK AT YOUTH SPORTS DIRECTORSHIP CENTER AND PROVINCES ARGANIZATIONS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. ÇAĞLAYAN, M. ÇETİN, E. ŞİRİN
FUTBOL SEYİRCİSİNİN SOSYO-EKONOMİK-KÜLTÜREL YAPISININ ŞİDDET EĞİLİMİNDEKİ ROLÜ (KONYASPOR ÖRNEĞİ) / THE EFFECT OF SOCIO-ECONOMICAL AND CULTUREL STRUCTURES OF FOOTBALL SUPPORTERS ON VIOLONCE TENDENCE (KONYASPOR MODELS), Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. BİÇER, H. AKKUŞ
FUTBOLCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARININ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF PRE-SEASON TRAINING ON SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS ON SOCCER PLAYERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. SİVRİKAYA
SPORDA ANİ ÖLÜM / SUDDEN DEATH IN SPORT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. AKIL, Y. POLAT, Ç. ÇELENK
İRTİFADA EGZERSİZİN ERKEK DAĞCILARIN SOLUNUM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ / THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF EXERCISES AT HIGH ALTITUDES ON THE RESPIRATORY PARAMETERS OF MALE CLIMBERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. ÇOKNAZ, G. VELİ, Ş. TÜRKDOĞAN
ARTİSTİK CİMNASTİKÇİLERDE FARKLI ISINMA SÜRELERİNİN AKUSTİK VE OPTİK REAKSİYON SÜRELERİNE ETKİSİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. AĞAOĞLU, M. BAYRAK, S. AYBEK, İ. YAZARER
SERBEST ZAMAN VE EĞİTİM, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. ÖZTÜRK, K. ŞEBİN, D. ÖZTÜRK, M. OGAN, A. YAZICI
FARKLI YÜZEYLERDE YAPILAN ÇABUK KUVVET ÇALIŞMALARININ 16-18 YAŞ GRUBU VOLEYBOLCULARIN ANAEROBİK GÜÇLERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF QUİCK POWER ON DIFFERENT SURFACE ON ANAEROBIC POWER OF 16-18 AGE GROUP, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. DEVECİOĞLU, M. ÇAKAR, B. ÇOBAN
YEREL GAZETELERİN SPOR KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKILARI / THE CONTRIBUTIONS OF LOCAL NEWSPAPERS FOR PREVALENT OF SPORT CULTURE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. AĞAOĞLU
TÜRKİYEDEKİ ÜNİVERSİTELERİN SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİNİN İŞLEVSEL YÖNDEN İNCELENMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. ARABACI, N. HAŞIL KORKMAZ
BURSA'DA YAŞAM BOYU SPOR YAPAN BİREYLERİN PROFİLİ / PROFILE OF THE PEOPLE PRACTICES LIFELONG SPORT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. ULUKAN
TAKIM VE FERDİ SPORCULARIN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. DOĞAN, Y. KOÇ
TÜRKİYE PROFESYONEL 2. LİG FUTBOLCULARININ SPOR BİLGİ DÜZEYLERİNİN TAKIM BAŞARINA ETKİSİ / EFFECTS OF THE SPORTS KNOWLEDGE LEVEL OF SOCCER PLAYERS PLAYING IN TURKISH PROFESSIONAL SOCCER 2. LEAGUE CATAGORY OVER THE SUCCES OF TEAMS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
G. İNCE
SEDANTER BAYANLARDA OMURGA HAREKETLİLİK DÜZEYLERİNE 3 HAFTALIK AEROBİK VE STRETCHING HAREKETLERİNİ İÇEREN EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİSİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
D. KATKAT
TÜRK YAZILI SPOR BASININDA FUTBOL VE FAİR PLAY / FOOTBALL AND FAIR PLAY IN TURKISH WRITTEN PRESS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ç. ÇELENK, B. ÇUMRALIGİL
TAKIM SPORCULARI İLE FERDİ SPORCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PECULARITIES OF INDIVIDUAL SPORTERS AND TEAM SPORTERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. ARABACI, Ş. ŞAHİN, G. ÖZTÜRK, C. İKİZLER
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU / JOB SATISFICATION OF THE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
B. FİŞEKCİOĞLU, B. ÇUMRALIGİL, S. PATLAR, V. ÇINAR, O. ÇAKMAKÇI
TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN A MİLLİ BOKS TAKIMLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF THE SOME PHYSICAL CHARACTERISTICS OF A NATIONAL BOXING TEAM OF TURKEY AN GEORGIA, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Tekin, G. Bayraktar, M. Yıldız, D. Katkat
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE SOSYAL BECERİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / ANALYSIS OF SOCIAL SKILL QUALIFICATION LEVEL OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN RESPECT OF SEVERAL VALUES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Z. Gerek, D. Katkat
ELİT SPORCULARIN VE SEDANTERLERİN RİTM DUYGULARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI / THE COMPARISON OF RHYTHM SENSES OF ELITE SPORTSMEN AND SEDANTER, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. Ünveren
DÜZENLİ HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARININ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİ / THE EFFECTS OF DOING REGULAR FOLK DANCES ON THE PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
G. Yılmaz, S. İbiş, B. Yılmaz, T. Sevindik
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE ALKOL ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ / THE TOBACCO AND ALCOHOL CONSUMPTION HABITS OF ANKARA UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. Çetin, U. Ateşoğlu, M. Çolak
KAYALIKLI-KOŞUCULARDA KARNİTİN VE KREATİN YÜKLEMESİNİN YÜKSEK İRTİFADA BAZI KAN PARAMETRELERİ VE MAX VO2 ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF CARNITINE AND CREATINE LOADING ON SOME BLOOD PARAMETERS AND VO2 MAX OF CROSS-COUNTRY SKIERS IN HIGH ALTITUTE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
F. ARSLAN, G. BAYRAKTAR, S. AKDOĞAN
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULUNDA AMATÖR VE PROFESYONEL SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERLE AKTF SPOR YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. TAŞMEKTEPLİGİL, F. ŞENDURAN, F. ALBAY, Ö. BOSTANCI
BASKETBOL ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI FİNAL VE YARI FİNAL MÜSABAKASI OYNAYAN TAKIMLARIN MAÇ ANALİZLERİ / THE GAME ANALYSIS OF TEAMS WHO PLAYED SEMI-FINAL AND FINAL CENTEST IN THE TURKISH CUP OF MEN, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. CİCİOĞLU, S. SUVEREN
FARKLI KAFA POZİSYONUNUN OTUR-ERİŞ TEST PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF DIFFERENT HEAD POSITION ON SIT AND REACH TEST PERFORMANCE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. MIZRAK, D. KATKAT, İ. YENEL
SPOR FEDERASYONLARINDA GÖREV YAPAN GENEL SEKRETERLERİN LİDERLİK ANALİZİ / LEADERSHIP ANALYSIS OF THE GENEREL SECRETARIES OF SPORT FEDERATIONS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. ÖZMADEN
TİCİ DÖNEMİ SPORLA İLGİLİ GELİŞMELER VE DÖNEMİN SPOR ANLAYIŞI / DEVELOPING WITH SPORT AND UNDERSTANDING SPORT AT TICI PERIOD, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
F. KAYAPINAR, M. KÜÇÜK YETGİN, A. SOYKAN, E. ÇALIŞKAN
ON İKİ HAFTALIK DANS EĞİTİMİNİN İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL-GÖZ KOORDİNASYONLARI VE KEAKSİYON SÜRELERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. TEKİN, G. BAYRAKTAR, M. YILDIZ, M. AKYÜZ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE OKUL DENEYİMİ (I) DERS ETKİNLİĞİNE KARŞI GÖSTERMİŞ OLDUKLARI KURUMSAL YÖNTEMSEL VE DÜDÜSEL GÖRÜŞLERİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Z. İpek, M. Ziyagil
ERKEK VE SAYAN VOLEYBOLCULARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE FİZYOLOJİK KAPASİTELERİNİN SEDANTERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON PHYSICAL CHARACTERISTICS AND PHYSIOLOGICAL CAPACITIES OF MALE AND FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS WITH CONTROLS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. İmamoğlu, H. Çoknaz
İLKOĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN BEDEN EĞTİMİ DERSLERİ İLE OĞRENCİLERİN FİZİKSEL GELİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI (BOLU-KOLN ÖRNEĞİ)/ RESEARCH OF THE PHYSICAL EDUCATION COURSES AND STUDENTS' PHYSICAL DEVELOPMENTS IN THE ELEMENTARY SCHOOL AND MIDDLE SCHOOL E, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
N. Öztaşan, M. Gül, Ş. Dane
SPORTİF PERFORMANS İÇİN OPTİMAL VÜCUT AĞIRLIĞI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. Pınar, U. Alpkaya, O. Erkut, Ö. Saygın
KIZ ÇOCUKLARINDA FARKLI % YAĞ HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ / THE EXAMINATION OF DIFFERENT BODY FAT % CALCULATION METHODS FOR GIRLS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Ilgar, Ş. Ada, S. Coşkun
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇ ÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME / THE EFFECT OF SEX AND THE FiELD ON THE PSYCHOLOGICAL NEED FATTERNS OF UNIVERSiTY STUDENDS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. Cicioğlu, M. Onay
YÜKSEK YOĞUNLUKTAKİ EGZERSİZiN GÜREŞÇİLERDE KAN GAZLARI ve GLUKOZ KULLANIMI İLE İLGİLİ KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF HIGH INTENSITY EXERCISE ON BLOOD GASES AND S, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ş. Çoğalgil, N. Kishalı, M. Baş
ÜNİVERSİTE FUTBOL VE BASKETBOL TAKIMLARININ FİZYOLOJİK VE ANTROPOMETRİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRlLMASI / THE COMPARISON OF PHYSIOLOGIC AND ANTROPOMETRIC PROPERTIES OF UNIVERSITY FOOTBALL AND BASKETBALL TEAMS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ş. Çoğalgil, N. Kishalı
SPOR YAPAN VE YAPMAYAN SAYAN UNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / THE COMPARISON OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGIC PROPERTIES OF COLLEGE STUDENTS WHO MAKE SPORTS AND DON'T, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Doğan, C. Çankaya
BURSASPOR PROFESYONEL FUTBOL TAKIMI FUTBOLCULARININ OYNADIKLARI MEVKİLERE GÖRE 1998-1999/1999-2000 VE 2000-2001 SEZONLARINDAKİ OYUN VERİMLERİNİN İNCELENMESİ A STUDY OF THE GAME PERFORMANCES OF THE PLAYERS OF THE PROFESSIONAL FOOTBALL TEAM OF BURSASPOR IN, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
C. Çankaya, S. Karakuş, İ. İkiz, C. Akça, A. Akça
TURKİYE, ROMANVA VE BULGARİSTAN GENÇ BADMiNTONCU'LARINA AİT BAZI ANTROPOMETRİK OLÇÜMLER / SOME ANTROPOMETRIC MEASUREMENT OF YOUNG TURKISH, ROMANIAN AND BULGARIAN BADMINTON PLAYERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Kalkan, E. Tutkun, N. Kishalı
SPORCULARIN SOSVOTROPİ VE OTONOMİ DÜZEYLERİNDE CİNSİYETİN ROLÜ / THE EFFECT OF SEX ON THE LEVELS OF SOSYOTROPY AND AUTONOMY IN ATHLETS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. ŞEN, E. AKKUŞ, E. Varoğlu
POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZLU KADINLARDA EGZERSİZİN ETKİSİ / THE EFFECTOF EXERCISE IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH OSTEOPOROSIS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. DOĞAN, E. PİRSELİMOĞLU
HENTBOL TEMEL TEKNİK ÖĞRENİMİNDE VİDEO KAMERALI EĞİTİM İLE SÖZEL EĞİTİMİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARSION WITH ViDEO EDUCATION IN BASIC TECNicAL, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. ŞAHİN, M. ŞEKERTEKİN, B. GENÇDOĞAN
BİRİNCİ LİG BAYAN VE ERKEK ATLETİZM TAKIM SPORCULARININ PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ / THE ANAlYSiS OF THE PSYCHOLOGiCAL NEEDS OF THE MEN AND WOMEN ATHLETiCS AT THE 1ST lEAGUE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
B. BİÇER, B. YÜKTAŞIR, F. KAYA, B. YALÇIN
TEST ARAÇLARINA UYUM SÜRECİNİN KUVVET ÖLÇÜM DEĞERLENDİRMESİ / THE EFFECTS OF FAMILIARizATION TRIALS ON STRENGTH MEASUREMENTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. ŞEKERTEKİN, B. GENÇDOĞAN
SPOR EĞİTİMİ ALAN VE ALMANYA ÜNİVERSİTE ERKEK ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI İLE SALDIRGANLIK DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / THE COMPARiSON OF THE INTERPERSONAL RELATIONSHIP AND AGRESSION OF MALE UNiVERSITY STUDENTS WHO OBTAINED TRAINING IN, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
C. ARSLAN, B. MENDEŞ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK SIVI TÜKETİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI / AN INVESTIGATION OF FLUID CONSUMPTION DAILY IN UNIVERSITY STUDENTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. KARA, A. PULUR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DAĞCILIK SPORUNA YÖNELİK NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI (100. YIL ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ) / STUDYING THE REASON OF UNIVERSITY STUDENTS TENDENCY ON MOUNTAINEERING (EXAMPLE OF YUZUNCU YIL UNIVERSITY), Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. CAN, E. KOÇAK
ERZURUM İLİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF WORK SATISFACTION LEVELS OF PHISICAL TRAINING TEACHERS EMPLOYED IN ERZURUM PROVINCE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. ŞEKERTEKİN
SPOR EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ÜNİVERSİTE BAYAN ÖĞRENCİLERİNİN UYUM DÜZEYLERİ, SALDIRGANLIK VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
B. YÜKTAŞIR, B. TANESEN, N. DEMİREL, F. ALBAY
FAAL FUTBOL HAKEMLERİ İLE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPİROMETRİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPRASION WITH SPIROMETRIK VAlUES RELATED TO ACTIVE FOOTBAll REFCERES AND PHYSICAl EDUCATION AND SPORT FACUlTY STUDENTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. ŞEN, Y. ÖZTAŞYONAR, M. ATASEVER
BESİNLERİN GLİSEMİK İNDEKSİ VE SPORCULARIN BESLENMESİ / GLYGEMIG INDEX OF FOODS AND SPORTS NUTRUTION, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. PEPE, S. CAN
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ VE KATILIM DÜZEYLERİ / THE IDEAS AND PARTICIPATIONS RELATED TO THE SPARE TIME ACTIVITIES OF PHISICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. ŞEN
SPORDA ERGOJENİK YARDIMCILAR / ERGOGENIC AIDS IN SPORT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
N. Korkmaz, K. ÖZDURAN, A. İLHAN
BURSA VE ÇEVRESİNDE 18-24 YAŞLARI ARASINDA SPOR YAPAN GENÇLERİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / THE SEARCH OF SOCIAL ADOPTABLE LEVELS OF THE YOUNG PERSONS WHO ARE BETWEEN AT THE AGE OF IS 18 AND 24 AND DO THE SPORTS IN BURSA AND ITS SURROUNDINGS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. İri, H. Eroğlu
MAKRO DÖNEM DAYANIKLIK ANTRENMANININ AMATÖR FUTBOLCULARIN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF MACRO PERIOD ENDURANCE TRAINING ON AMETOUR FOOTBALL PLAYERS OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. Çoknaz, Y. Eskicioğlu, Ö. Şemsek
BASKETBOL OYNAYAN ERKEK MENTAL RETARDE ÇOCUKLARA BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRLILMASI / lNVESTIGATION OF SOME MOTORIC CHARACTERISTICS OF MENTALLY RETARDED BOYS PLAYING BASKETBALL, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. Doğan, M. Baş
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİ İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ / THE RELATIONS BETWEEN ACHIEVENTS AND LEVEL OF ANXIETY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENTS STUDENTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
F. Hatipoğlu, Ş. Çoğalgil, L. Cerrahoğlu
FİZİK TEDAVİ UYGULANAN GONARTROZLU HASTALARDA İNTRAARTİKULER SODYUM-HYALURONANIN ETKİLERİ / THE EFFECTS OF INTRA-ARTICULAR SOOIUM-HYALURONAN IN PATIENTS WITH GONARTHROSIS TREATED WITH PHYSICIAL THERAPY, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. Canikli, H. Sivrikaya, N. Kishalı, S. Akar, M. Kaldırımcı, Ş. Çoğalgil
KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUU ilE YAŞ, CİNSİYET, VÜCUT AĞIRLlGI, SPOR YAŞI ve SiGARA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / THE INVESTIGATION OF AGE, SEX, BODY WEIGHT, SPORT AGE AND SMOKING ON BONE MINERAL DENSITY., Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. ARABACI
15-16 YAŞ GRUBU GÜREŞÇİLERİNE UYGULANAN MODEL ANTREMAN PROGRAMININ KUVVET VE DAYANAKLILIIĞIN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI / ARESEARCH ON EFFECTS OF MODEL TRAINING PROGRAMME THAT ıs USED ON 15-16 AGES WRESTLERS' STRENGTH AND ENDURANCE DEVELOPME, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ş. Çoğalgil, O. Karsan, L. Cerrahoğlu, H. Süleyman, C. Gündoğdu, F. Erdoğan
DENEYSEL ARTRİT MODELİNDE İNTRAARTİKULER HYALURONIK ASİT VE METİL PREDNİSOLON ASETATIN SiNOVYAL DOKU UZERİNE ETKİLERİ / EFFECTS OF INTRAARTICULAR HYALURONIC ACID AND METHYL PREDNISOLONE ACETATE ON SYNOVIAL TISSUE IN A MODEL OF EXPERIMENTAL ARTHRITIS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. Gürsoy, Ş. Dane
BESLENME ve BESİNSEL ERGOJENİKLER II: VİTAMİNLER ve MİNERALLER / NOUTRIONS AND NOUTRIONALS ERGOJENICS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ş. Çoğalgil, O. Karsan, L. Cerrahoğlu, H. Süleyman, C. Gündoğdu, F. Erdoğan
DENEYSEL ARTRİT MODELİNDE İNTRAARTİKOLER HYALURONIK ASİT VE METİL PREDNİSOLON ASETATIN KIKIRDAK OZERİNE ETKİLERİ / EFFECTS OF INTRAARTICULAR HYALURONIC ACID AND METHYL PREDNISOLONE ACETATE ON CARTILAGE IN A MODEL OF EXPERIMENTAL ARTHRITIS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
C. Çankaya, S. Karakuş, İ. İkiz, C. Akça, A. Akça
633. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNE KATILAN GOREŞÇiLERiN BAZI ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ / SOME ANTHROPOMETRYCAL FATURES OF THE WRESTLERS WHO PARTIPATED TO THE 633 th KIRKPINAR GRESED WRESTlLING CHAMPION-SHIP, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. Özmerdivenli, M. Antepüzümü, K. Karacabey, M. Kutlu
GÜREŞÇİLERİN OMURGA YAPILARINDAKİ DEJENERASYONLARIN DEĞERLENDİRİLEREK SEDANTERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI / EVALUATION OF DEGENERATIONS IN VERTEBRATE STRUCTURE OF WRESTLER AND COMPARisON WITH THE SEDANTERY SUBJECTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. AKGÜL, M. GÜNGÖRMÜŞ, A. HARORLI
SPOR YAPARKEN MEYDANA GELEN ÇENE-YÜZ YARALANMALARININ TEDAVİSİ VE BAKIMI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
N. Kishalı, Ş. Çoğalgil, H. Sivrikaya
ERZURUM I. AMATOR KÜMEDE ŞAMPİYON OLAN TAKIMLARIN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN İNCELEMESİ / INVESTIGATION OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGIC PARAMETERS OF CHAMPION TEAMS IN ERZURUM I. AMATEUR FOOTBALL LEAGUE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. Sivrikaya, Ü. Tortop
ATATURK ÜNİVERSİTESİ'NDE OĞRENİM GÖREN KIZ OĞRENCİLERİN SPOR YAPMA ALIŞKANLlKLARININ İNCELENMESİ / THE INVESTIGATING OF MAKING-SPORT HABITS OF THE GIRL STUDENTS HAViNG EDUCATION IN ATATURK UNIVERSITY, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. Can, N. Kishalı, M. Çebi, F. Cengizhan
SAMSUN VE ERZURUM İLLERİNDE I. AMATÖR KÜMEDE ŞAMPİYON OLAN TAKIMLARIN SEÇİLMİŞ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARASION OF SOME ANTROPOMETRIC AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN AMATEURS SOCCER PLAYERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
F. Ramazanoğlu, A. Canikli, Ö. Saygın
FUTBOLCULAR İLE TAEKWONDOCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / THE COMPARING OF AGGRESSIVENESS LEVEL OF FOOTBALLERS AND TAEKWONDO ATHLETES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
T. Atan, A. Atan, N. Kishalı
İKİ ANAEROSİK GÜÇ TESTİ ARASINDAKİ İLİŞKİ / RELATIONSHIP BETWEEN WINGATE AND BOSCO ANAEROBIC POWER TESTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. Özmerdivenli, K. Karacabey
SPORCULARDA YOLCULUKTA VE MUSABAKALARDA SIVI ALINIMI VE BESLENME / THE DIET ORDER OF DURING THE TRAVELLING AND COMPETITION IN ATHLETES., Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. Karadenizli Akan, K. Karacabey
YILDIZ KIZ VE ERKEK OKUL HENTBOL TAKIMI OYUNCULARININ FİZİKSEL UYGUNLUK DERECELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF PYHSICAL ACCEPTABLE DEGREES BETWEEN GIRL AND BOY PLAYERS WHO PLAY HANDBALL IN SCHOOL TEAMS., Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. İmamoğlu, N. Kishalı, M. Çebi, H. İmamoğlu
TURK JUDO ERKEK MİLLİ TAKIMINDA VUCUT KOMPOZİSYONU PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ / THE STUDY OF BODY COMPOSITION PARAMETERS ON THE TURKISH NATIONAL JUDO SPORTSMEN, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. Sivrikaya, A. Canikli, Ş. Dane
ERKEK VE KIZ SPORCULARDA SICAK VE SOĞUK ORTAMIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİ / THE INFLUENCE OF WARJ.\f AND COLD ENVIRONMENT ON REACTION TIME IN MALE AND FEMALE STUDENT, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. Tutkun, O. İmamoğlu, Y. Taşmektepligil
YORGUNLUĞUN OLUŞMASINDA METABOLİK MEKANİZMALAR VE PLAZMA AMİNO ASİTLERİ / THE METABOLIC MECHANISM AND PLASMA ACIDS ATOCCURANCE OF THE FATIGUE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Uğur, S. Can, K. Şenel
CEŞİTLİ SPOR BRANŞLARINDA KAS GÜCÜ VE EL TERCİHİNİN SAKATLANMA ÜZERİNDEKi ETKİSİ / THE EFFECT OF THE Ml1SCLE POWER AND THE HAND PREFERENCE ON INJURIES IN VARIOUS SPORT BRANCHES, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. FİLİZ, N. ÖZKÖKELİ
ANKARA'DA ÇEVİK KUVVET BİRİMİNDE GÖREV YAPAN POLİSLERİN BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / An İnvestigation about policeman's who works in Nimble Pover Unit in Ankara sporer time., Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. PULUR, İ. CİCİOĞLU
BAYAN BASKETBOLCULARIN BESLENME BİLGİSİ VE ALlŞKANLlKLARI / NUTRITIONAL KNOWLEDGE AND HABITS OF FEMALE BASKETBALL PLAYERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. ÖZÖZLÜ
PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ BEDEN EGİTİMİ ÖGRETMENİ·ADAYLARININ ÖGRENCİLERE YÖNELİK TUTUMLARıNDA ANLAMLı BİR FARK GÖRÜLÜYOR MU?, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ş. ÇOĞALGİL, O. KARSAN, F. GÖÇER, C. GÜNDOĞDU, F. ERDOĞAN, M. UĞUR
RATLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL ARTRİT MODELİNDE İNTRAARTİKÜLER OLARAK VERİLEN UYALURONİK ASİT VE METİL PREDNİsOLON ASETATIN KIKIRDAK ÜZERİNE ETKİLERİ / EFFECTS OF INTRAARTICULAR HYALURONlC ACID AND METHYL PREDNlSOLONE ACETATE ON CARTaAGE IN A MODEL OF EXPE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
İ. CİCİOĞLU, Y. OCAK, M. GÜNAY
6 HAFTALIK HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMANLARININ PROFESYONEL FUTBOLCULARDA BAZI FİZİKSEL VE FiZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF 6 WEEKS PREPARATION PHASE TRAINING ON SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF PROFFESSIONAL SOCCER PLAYERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. TEKİN, E. ZORBA
SPOR VE REKREASYON ORGANİZASYONLARINDA ETKİLİ LİDERLİK, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. GÜRSOY, Ö. AKTAŞ, Ş. DANE
BESLENME VE BESİNSEL ERGOJENİKLER I: KARBONHİDRAT, YAG VE PROTEİNLER, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ş. KOLUKISA, F. BÜYÜKKALIN
OKULLARDA YAPILAN SPOR FAALİYETLERİNDE AİLE-OKUL ve KULÜP AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
N. SARAÇOĞLU
ORTA ÖĞRETİMDE DERS DIŞI EGZERSİZLERİN BAŞARIYA ULAŞMA DERECESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. ÖZÖZLÜ
"BEDEN EGİTİMİ ÖGRETMENLERİ, BEDEN EGİTİMİ DERSLERİNİ İŞLERKEN KENDİLERİNİ HANGİ ALANLARDA YETERLİ GÖRÜYORLAR." ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. TANYERİ
İLKÖĞRETİMDE UYGULANAN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DOKÜMAN TEMİNİ VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLlĞINCA HAZIRLANAN DERS PROGRAMLARININ AMACA ULAŞMA DERECESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ö. SAYGIN
HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMLARININ PROFESYONEL FUTBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FiZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ / THE EFFECTS OF TRAINING PROGRAMME IN PREPARATION PERIOD ON SOME PHYSICll AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. İMAMOĞLU, S. AĞAOĞLU, N. KİSHALI, M. ÇEBİ
ERKEK MİLLİ JUDOCULARDA AEROBİK, ANAEROBİK GÜç, VÜCUT YAĞ ORANI, EL KAVRAMA KUVVETİ VE VİTAL KAPASİTE ARALARINDAKİ İLİŞKİ / RELLATIONSHIPS AMONG AEROBIC POWER, ANAEROBIC POWER, BODY FAT PERCENT, HAND GRIP AND VITAL CAPACITY IN NATIONAL MALE JUDOS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. TANYERİ
İLKÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN SINIF ÖGRETMENLERİNİN BEDEN EGİTİMİ-SPOR FORMASYONLARı VE BU DURUMUN ÖĞRENCİLERE YANSIMASI / The formations of the prımary school teachers in the physical education and sports and the renection of this on the students, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. FİLİZ, O. ÖZÇALIKUŞU
HATAY İLİ YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMAN ALIŞKANLIKLARI / Rekreasyon Investigetion of waste time habits in boarded student's in Hatay Province Primeri Schools, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ö. ŞEMŞEK, B. YÜKTAŞIR, S. ŞEMŞEK
ERGOJENİK YARDIMCI OLARAK KULLANILAN BESİN SUPLEMENTLERİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
R. KÜRKÇÜ, F. HAZAR, A. CANİKLİ, E. ÇALIŞKAN
12-14 YAŞ ERKEK ÇOCUKLARDA EGZERSİZİN FİzİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİsİ / EFFECTS OF EXERCISE ON PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF 12-14 YEARS AGE BOYS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. TANYERİ, O. MIZRAK, Y. ÖZTAŞYONAR, E. ŞIKTAR
T.C. HÜKÜMETLERİNİN BEDEN EGİTİMİ VE SPORLA İLGİLİ UYGULAMALARI (1923-2001), Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. ÖZÖZLÜ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİ-ADAYLARI ÖNEMLİ BULDUĞUNUZ PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİNİN DERS KİTAPLARI DIŞINDA BAŞKA BİR KAYNAKTAN YARARLANDINIZ MI?, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ş. ÇOĞALGİL, L. CERRAHOĞLU, A. ERDAL, C. GÜNDOĞDU, F. ERDOĞAN, F. GÖÇER
RATLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL ARTRİT MODELİNDE İNTRAARTİKÜLER OLARAK VERİLEN HYALURONİK ASİT VE METİL PREDNİSOLON ASETATIN SİNOVYAL DOKU ÜZERİNE ETKİLERİ/ EFFECTS OF INTRAARTlCULAR HYALURONIC ACID AND METHYL PREDNISOLONE ACETATE ON SYNOVIAL TlSSUE IN A MO, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
F. Öztürk, G. İnce, Z. Zülkadiroğlu
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EGİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖGRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ALGILARI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. Akandere
KAYGI iLE BAŞA ÇIKMADA SPORUN ETKİSİNiN KARDEŞ SAYISI AÇISINDAN İNCELENMESi / THE EXAMINE THE EFFECTS OF SPORT IN ORDER TO COPE WITH ANXIETY FROM THE POINT OF THE BROTHERS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. FİLİZ
GÜREŞÇİLERİN MÜSABAKA ÖNCESİ LAKTİK ASİT SEVİYELERİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. TANRIYERİ
İLKÖGRETİMİ, II, III. ve LV, V. SINIFLARINDA BEDEN VE OYUN EĞİTİMİNE VERİLEN ÖNEM /The importance given to the physical education and games in the i, II, III LV and V classes of the pnmary schools, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. Can, M. Uğur, Ş. Dane
ÇEŞİTLİ SPOR BRANŞLARINDA SAKATLIKLARIN VÜCUT BÖLGELERİNE GÖRE DAĞILIMLARI İLE BOY, KİLO, YAŞ VE SPOR YAŞININ SAKATLIK OLUŞUMUNA ETKİSİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
N. ÖZTAŞAN, K. KAYMAK
KISA SÜRELİ MAKSİMAL EGZERSİZ SONRASI GÖRÜLEN BAZI METABOLİK DEGİŞİKLİKLER / SOME METABOLIC CHANGES WHICH OBSERVED AFTER SHORT-RUN MAXIMAL EXERCISE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
F. YAMANER, A. KARTAL
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EGİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖGRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / THE EVALVATİoNOF SPARE TİME ACTİvİTİESOF İNÖNÜ UNiVERSİTY PHYSİCAL EUCATİoNSTUDENTS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. ÖZÖZLÜ
BEDEN EGİTİMİ ÖGRETMENİ OLARAK PRATİK OLARAK YAPTIGINIZ SINAVLARDA PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ EGİTİMİNDEN YARARLANDINIZ MI?, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
F. YAMANER, A. KARTAL
BEDEN EGİTİMİ VE SPOR BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ERKEK HENTBOL I. LİGİNDE OYNAYAN HÜCUM VE SAVUNMA OYUNCULARININ SEÇİLMİŞ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PROFİLLERİ / PHYSİCAL AND PHYSİOLOGİCAL PROFİLE OF FİRST DİvİsİoN OF OFFENSİVEAND DEFENSİvE MALE PHYSİCAL EDUCATION H, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. ZİYAGİL, E. ZORBA, K. KAHRAMAN
FUTBOLCULARDA YAPISAL ÖZELLİKLERİN SÜRAT YETENEĞİNE ETKİSİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. Pepe, S. Can, H. Pepe
SPORCULARIN MÜSABAKA ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN TESBİTİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. CAN, Ş. CAN
21. YÜZYILDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NASIL OLMALI?, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. PEPE, K. FİLİZ, K. Pepe, S. Can
FUTBOL HAKEMLERİNİN HAKEMLİK GEÇMİŞLERİ VE SPORCULUK GEÇMİŞLERİNİN TUTARI KARAR VERMEDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
E. ÇALIŞKAN, S. AKAR, A. ERZURUMLUOĞLU
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE EGZERSİZ ESNASINDATEK TARAFLI ZORLU BURUN SOLUNUMUNUN KARDİVOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. CAN, Ş. CAN, E. DURUKAN
CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMENİN YETİŞTİRİLMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. EVCİL, H. AKGÜL, A. HARORLI
SPORDA DENTAL TRAVMALAR VE TEDAViLERi / DENTAL TRAUMAS IN SPORT AND THEIR TREATMENS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
K. Filiz
GÜREŞÇİLERİN MAKSİMAL YÜKLEME SONUCU KANDA STRİKEN LAKTİK ASİT SEYİVELERİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Y. TANYERİ
İLKÖĞRETİMDE İŞLENEN BEDEN EGİTİMİ DERSİNİN VERİMLİ YAPILIP YAPILMAMASININ ÖGRETMENİN CİNSİYETİYLE İLİŞKİSİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
M. AKGÜL, S. EVCİL, A. HARORLI
SPOR TRAVMALARINDA OLUŞAN MAKSiLLA VE MANDiBULA FRAKTURLERi / FRACTURES OF MAXILLA AND MANDIBULA AS A RESULT OF SPORT TRAUMA, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
S. AĞAOĞLU, O. İMAMOĞLU, N. KİSHALI, M. ÇEBİ
TÜRK ERKEK MİLLİ JUDO TAKIM SPORCULARININ BELİRLİ FiZYOLOJİK VE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF SOME PHYSILOGIC AND ANTROPOMETRIC CHARACTERISTlCS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. İmamoğlu, N. KİSHALI, P. ALTUN, M. ÇEBİ
TURKiYE'DE AMATOR SPORCULARIN SiGORTALANMA SORUNLARI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
F. YAMANER, A. KARTAL
İNÖNÜ ÜNiVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EGİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ'NDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARı / THE BEHAVIOR OF İNÖNÜ UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION STUDENTS Tl THE TEACHER PROFESSION, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
A. Erzurumluoğlu, E. Çalışkan
ORTA VE YUKSEKOGRETİM DUZEYİNDE KIZ VE ERKEK SPORCULARDA OPTİK REAKSİYON ZAMANLARININ SPOR BRANSLARINA GORE KARSILASTIRILMASI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
Ö. Güven, O. Dalaman
MÜSABAKA DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI / STUDY OF RELIABILIY AND VALIDITY OF A QUESTIONNAIRE FOR COMPETITIVE BEHAVIOUR, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. İmamoğlu, M. Çebi, N. Kishalı, T. Tunç
BAYAN JUDO MiLLi TAKIM SPORCULARINDA BAZI ANTROPOMETRiK VE FiZYOLOJiK PARAMETRELERiN iNCELENMESi, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
O. İmamoğlu, P. Altun, M. ÇEBİ, N. KİSHALI
MENAPOZ ÖNCESİ VE SONRASI SEDANTER BAYANLARDA 3 AYLIK EGZERSİZİN VÜCUT KOMPOZİSYONU, SERUM LİPİDLERİ, LEPOPROTEİNLERİ VE FİZİKSEL FİTNESS ÜZERİNE ETKİLERİ / THE EFFECTS OF A 3 MONTH'S EXERCISE ON BODY COMPOSITION SERUM LIPIDS, LIPOPROTEINS AND PHYSICAL FI, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)
H. AYYILDIZ, K. GENÇ
ÇEVREYE DUYARLI PAZARLAMA: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE DUYARLI PAZARLAMA UYGULAMALARI İLE İLİĐLİ TUTUM VE DAVRANISLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
T. YAPRAKLI, E. KESER
MÜSTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİNİN ANALİZİ: BİR SAHA ARAŞTIRMASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. AYIK, G. KESKİN
KOBİLERİN GENEL SORUNLARI VE DÜŞÜNÜLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE ERZURUMDA BİR UYGULAMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. NARALAN
E-DEVLET'E ETKİ EDEN FAKTÖRLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ö. BARLI, Ü. ÖZEN
MADDİ DEĞER TASIMAYAN MOTİVASYONEL ARAÇLAR BAĞLAMINDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KARŞILASTIRMASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. HORASAN
ENFLASYONUN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSi: İMKB 100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ö. YILMAZ, V. KAYA
BÖLGESEL KAMU HARCAMALARI VE BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. YEŞİLYURT
THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ PERCEIVED AUTONOMY SUPPORT AND MOTIVATIONAL PATTERNS IN ENGLISH WRITING COURSES: A SELF-DETERMINATION THEORY APPROACH, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
L. TURAN
TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR YAZMA SEBEPLERİ VE EDİRNELİ ÖRFÎ MAHMUD AĞA DİVANI’NDAKİ ON İKİ GAZELİN YAZILMA SEBEPLERİ ÜZERİNE, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. FEYZİOĞLU
MÛRÂD-NÂME’DE YER ALAN TÜRK ATASÖZLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. GÜVEN
DEMOKRATİK VATANDASLIK ve TARiH EĞİTİMİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. ÖZDEMİR, E. ÖZDEMİR, U. AKTAŞ
POSTMODERNİTE VE ETNİSİTE, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. ASLAN
TARİH ÖĞRETİMİNDE OKUMA-ANLAMANIN ÖNEMİ VE GÜDÜMLÜ OKUMA DERSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. DEMİREL
TÜRKİYE’DE BOSNA GÖÇMENLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ZAMAN, O. COŞKUN
RİZE İLİNİN NÜFUS COĞRAFYASI ÖZELLİKLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN ETMENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. YILMAZ
İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE OSMANLI ALGISI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. YAZAR, M. ÇELİK, M. KÖK
AİLE KATILIMININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE VE 2006 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ YERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. DİLEKMAN, Z. BAŞÇI, F. BEKTAŞ
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİSİM BECERİLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. DİLEKMAN
ETKİLİ EĞİTİM İÇİN ETKİLİ ÖĞRETMENLİK, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. SEVEN, A. ENGİN
ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. KÜÇÜKOĞLU, E. KÖSE
YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE SINIF ATMOSFERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. ZAMAN
FIRTINA DERESİ HAVZASI VE KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI’NIN ALTERNATİF TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. GÖKTAŞ
SİYAH KALEM MİNYATÜRLERİNDE GÜNDELİK YAŞAMIN BİR ÖĞESİ OLARAK AT TASVİRİ, 2153-(38A, 84A, 113A, 118B) NUMARALI ALBÜM, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ÇOLAK
CANİKLİ ALİ PASA’NIN “TEDBÎR-İ NİZÂM-I MEMLEKET” ADLI RİSÂLESİNDE REÂYÂNIN DURUMUNA DAİR TESPİT VE ÖNERİLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
İ. ÖZ
FUKUYAMA ve HUNTINGTON’DA İSLAM, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. ODABAŞ
ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLASIMLARI VE TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
K. KAHVECİ
ON YEDİNCİ YÜZYIL FELSEFESİNDE BİLİNÇ KAVRAMININ ANALiTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
K. CİVELEK
CATEGORIE DE LA PERSONNE DANS LE CHERCHEUR D’OR DE LE CLEZIO SELON LA THEORIE DE L’ENONCIATION D’EMILE BENVENISTE, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ERTEKİN, İ. ATALAY
LES EFFETS DES FIGURES DANS JACQUES OU LA SOUMISSION ET L’AVENIR EST DANS LES OEUFS, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. KALKANDELEN
TÜRKÇEMİZDE KULLANILAN KİŞİ ADLARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. KAYA
AĞRI İLİNDE ARICILIK YAPISI VE DEĞERLENDİRME DURUMU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. YILMAZ
SAYISAL TEKNOLOJİLERİN TELEVİZYON YAYINCILIĞINA SAĞLADIĞI YENİ AÇILIMLARI DEĞERLENDİRMEK, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. KAYA, G. KESKİN
YÖNETİCİLERİN YÖNETSEL STRES KAYNAKLARI VE STRESE YATKINLIK DÜZEYLERİ: ERZURUM’DA BİR ARAŞTIRMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. ECER, O. KÜÇÜK
TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. OKTAY, A. NARALAN, M. ÖZÇOMAK
KONUTLARDAKİ DOĞAL GAZ SİSTEMİNİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM ÖRNEĞİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. HORASAN
FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNÜN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. ÇANKAYA, E. AYDOĞAN, F. ÇANKAYA, E. AYDOĞAN
KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÇERÇEVESİNDE MUHASEBE STANDARTLARININ UYUMU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. BULUT, B. ER
RİSK SERMAYESİ DESTEKLİ GİRİŞİMLERİN FİYATLANDIRILMASI ve FİYATLANDIRMADA KULLANILAN İSKONTO ORANI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. DEMİR, H. ÖZER, A. DEMİR
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI’NA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (OLTU ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR UYGULAMA), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. TANRITANIR, Ö. AKŞAK
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. KIZILÇİM, Y. KIZILÇİM
ARTHUR RIMBAUD’NUN ILLUMINATIONS’UNDA VE ECE AYHAN’IN BAKIŞSIZ BİR KEDİ KARA’SINDA ATEŞ DİYALEKTİĞİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. BÜLBÜL
ARTHUR SCHNITZLER’İN “FRAULEIN ELSE” VE İNCİ ARAL’IN “GELİN” ADLI ÖYKÜLERİNDE KADIN PROFİLİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
V. TURHAN
KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. GÖÇER
İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. ALKAN
EMANUEL KARASU VE II. ABDÜLHAMİD, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
R. KAYA, M. DEMİREL
LİSE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSLERİNDEKİ İLGİ ALANLARI (Erzurum Örneği), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ü. ÖZDEMİR, M. ALIM, Ü. ÖZDEMİR, B. YILAR
5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI COĞRAFYA KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ö. DİLMAÇ, S. DİLMAÇ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. SEVEN, A. ENGİN
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKMEYE DUYDUKLARI İHTİYAÇ VE KOPYA ÇEKME SEBEPLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ö. KARATAŞ
KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ÖNAL
EDEBİ METİNLERE YANSIYAN YÖNÜYLE OSMANLI TOPLUMUNDA HEDİYELEŞME, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ş. ARIK
ŞEHBENDERZÂDE’NİN HAYATINA DAİR YENİ BİLGİLER VE OSMANLI SULTANINA İTHAF EDİLEN TEK TÜRK ROMANI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
C. DOĞRU
OSMANLI TOPLUMUNDA KAPİTALİST-GİRİŞİMCİ SINIFIN VE İNSAN TİPİNİN OLUŞUMUNU ENGELLEYEN FAKTÖRLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. AVCI
TUTUKLU ÇOCUKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇOCUKLARIN SUÇA YÖNELMESİNDE ETKİLİ OLAN TOPLUMSAL NEDENLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
İ. ATALAY
AVRUPA’DA TÜRKLERE KARŞI ÖNYARGILARIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BUNLARIN YAZINSAL YAPITLARDA YANSIMASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
İ. KOPAR, R. SEVER
KARAGÖL (BORÇKA-ARTVİN), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. TEMÜR
GREK SANATINDA GÖRÜLEN KHİMAİRA’NIN KÖKEN ve GELİŞİMİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. İSPİR
AYN RAND’IN SİYASET FELSEFESİNDE BİREYSEL HAKLARIN MUTLAKLIĞI SORUNU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
O. KÜÇÜK
AB UYUM SÜRECİNDE KALKINMA AJANSLARI VE AB HİBE PROJELERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA KATKILARININ ARAŞTIRILMASI: SAMSUN, KASTAMONU VE ERZURUM NUTS II BÖLGESİ ÖRNEĞİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. SARIYER
ÇAĞRI MERKEZİ TÜKETİCİ PROFİLİ: BANKA ÇAĞRI MERKEZLERİ’NDE BİR UYGULAMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. YILMAZ, S. ÜNAL
DÜŞÜK KALORİLİ (LIGHT) GIDA KULLANAN TÜKETİCİLERİ KULLANIM SIKLIĞINA GÖRE AYIRMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. AYIK, A. ÖZDEMİR, U. YAVUZ
LİSE TÜRÜ VE LİSE MEZUNİYET BAŞARISININ, KAZANILAN FAKÜLTE İLE İLİŞKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİĞİ İLE ANALİZİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. OKTAY, S. KAYNAK
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN BİLGİ EKONOMİSİ GİRDİ VE ÇIKTI DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ KANONİK İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ü. ÖZEN, M. BİNGÖL
İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK: ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT’TAKİ KOBİ’LERDE BİR ARAŞTIRMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. BİLİCİ
ERZURUM ALT BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN MEVCUT DURUMLARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. KURTARAN
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM KARARLARI VE BELİRLEYİCİLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. BOZDEMİR, Y. ÖZ
BOŞ ZAMAN İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİ MATRAHI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. ÇATAL
BÖLGESEL KALKINMADA KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN (KOBİ) ROLÜ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. ÖZ, B. GÜNGÖR
ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
T. ÖNDEŞ, M. ÇATAL
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KOBİ’LERİN HALKA AÇILMAMA NEDENLERİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. YAPRAKLI
ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. KIZILTAN, Ş. ERSUNGUR
TÜRKİYE’DE İLLER VE BÖLGELERİN EKONOMİK GELİŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. SEVEN
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. BÜLBÜL
KARL HENCKELL’İN “BERLINER ABENDBILD”1 VE TEVFİK FİKRET’İN “SİS”2 ADLI ŞİİRLERİNDE İMGELERLE BÜYÜK ŞEHİR SORUNSALI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ÖMERUSTAOĞLU
FELSEFE EĞİTİMİNDE SANATIN YERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. KAYA, E. BAY, A. YAZICI, K. ŞEBİN
ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS VERDİKLERİ ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. AŞKIN
KİMLİK VE GİYDİRİLMİŞ KİMLİKLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. GÜVENÇ
MURATHAN MUNGAN’IN “AYNALI PASTANE” HİKÂYESİNE POSTMODERN BİR BAKIŞ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. AYDOĞAN
ZİYA GÖKALP’IN ÖLÜMÜNÜN TÜRK KAMUOYU VE BASINDAKİ YANSIMALARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ş. BATMAZ
TERSÂNE-İ ÂMİRE’DE GEMİLERİN DENİZE İNDİRİLME MERASİMİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ÇİĞDEM
ESKİÇAĞ’DA TRABZON LİMANI: ASKERİ VE EKONOMİK YÖNDEN GELİŞİMİ VE DOĞU-BATI İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Z. TEKİN
ZEYNEL BEY VE OĞULLARININ HAKKÂRİ HÂKİMLİĞİ MÜCÂDELESİ VE İSYÂNLARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. İNBAŞI
BAYBURT SANCAĞI (1642 Tarihli Avarız Defterine Göre), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. AKPOLAT
DURKHEİM’DAN GIDDENS’A POZİTİVİST SOSYOLOJİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. CAN
SİYASAL BİR FELSEFE OLARAK LİBERTERYENİZM, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. KODAY, Z. KODAY, Z. KARAKUZULU
GÜRCİSTAN’DA BATUM-POTİ ARASINDA COĞRAFİ GÖZLEMLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. SARI, A. NALCIOĞLU
TÜRK VE ALMAN EDEBİYATINDA BOĞMA İZLEĞİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
C. HAKYEMEZ
ABBASÎ DEVLETİNE YÖNELİK ALİ OĞULLARI VEYA ŞİÎ TEHDİDİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. BAYRAM, F. TEMİZEL
YATIRIMCILARIN BİLGİLENDİRİLMESİNDE BORSA WEB SİTELERİNİN ÖZELLİKLERİ: FEAS ÜYESİ BORSALAR ÖRNEĞİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. KURULGAN, M. ARGAN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN INTERNET ÜZERİNDEN BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. NARALAN
GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİ VE NÜFUSA GÖRE KAYMAKAMLIK VE İLÇE BELEDİYELERİNİN INTERNET SİTESİ SAHİPLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ş. ERSUNGUR, A. KIZILTAN
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIĞIN GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. AYDIN, M. TAKKAÇ
İNGİLİZCEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENENLERDE SINAV KAYGISININ CİNSİYET İLE İLİŞKİSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. İŞCAN
İŞLEVSEL DİL BİLGİSİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. KAYA
KAL’A-İ SULTÂNİYE (ÇANAKKALE) SANCAĞI’NDA EĞİTİM KURUMLARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Z. YILMAZ
HANNAH ARENDT’İN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
T. CEYLAN, Z. AKKUŞ
OKUL DENEYİMİ II UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNDE YARATTIĞI DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
İ. TÜRK
OSMANLI DEVLETİ İLKÖĞRETİM OKULLARI COĞRAFYA MÜFREDAT PROGRAMLARI – COĞRAFYA ÖĞRETİM USULLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
U. ŞİMŞEK, S. ILGAZ
KÜRESELLEŞME VE ULUSAL KİMLİK, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. SEVEN, A. ENGİN
TÜRKİYE’DE KADININ EĞİTİMİ ALANINDAKİ EŞİTSİZLİKLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. KÖKSAL, B. GENÇDOĞAN
DEFRESİF OLANLAR İLE OLMAYANLARIN SUÇLULUK, UTANÇ VE ÖFKE TARZLARININ İNCELENMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
T. BEŞEN DELİCE
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE +lIK EKİNİN İŞLEVLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. ELEONORA
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. SÜMBÜLLÜ, M. KACIROĞLU
KEMAL TAHİR’DE DOĞU-BATI İKİLEMİ VE BATILILAŞMA DÜŞÜNCESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
C. ÇAKALOĞLU
YEMEN İSYANI VE TRABZON REDİF TABURU (1905-1906), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ÇİĞDEM
URARTU KRALLIĞI’NIN DOĞU KARADENİZ İLİŞKİLERİNDE DİAUEHİ ÜLKESİNİN ROLÜ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. TANRITANIR, A. ELEMAN
BILDUNGSROMAN OLARAK F. S. FITZGERALD’IN THIS SIDE OF PARADISE ADLI ROMANI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. GÖRMEZ
HACİVAT VE KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? FİLMİ İLE ROSENCRANTZ VE GUİLDENSTERN ÖLDÜLER OYUNU ARASINDA METİNLERARASILIK İZLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ERTEKİN
FANTASTİK YAZIN NEDİR?, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
K. KAHVECİ
TEOLOJİK AÇIDAN AKIL – BİLİM – MUTLULUK İLİŞKİSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. SARI
ŞEBNEM İŞİGÜZEL’İN “TABUT” ADLI ÖYKÜSÜYLE THOMAS BERNHARD’IN “JAUREGG” ADLI ÖYKÜSÜNDE ENSEST İLİŞKİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. BÜLBÜL
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
V. BAŞCI
BİR MEDENİYET KURUMU OLARAK VAKIFLAR VE SOSYAL HİZMET KURUMLARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. KOŞAN
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA” YÖNLÜ TURİZM PROJELERİ VE BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. YILMAZ, S. ÜNAL
TÜKETİCİLERİN DÜŞÜK KALORİLİ (LIGHT) ÜRÜNLERE YÖNELİK TUTUMLARI -ERZURUM İLİNDE PİLOT ÇALIŞMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. CENGİZ
KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARDA PAZARLAMA FAALİYETLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. YAĞBASAN, A. CANPOLAT
İŞPORTACILIKTA BAĞIRMANIN TÜKETİCİYE ULAŞMADAKİ İLETİŞİMSEL ROLÜ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. YILDIRIM, A. ALBEZ, O. KÜÇÜK
KOBİ’LERDE FİNANSAL KİRALAMADAN (LEASING) YARARLANMA DÜZEYİ: BİR UYGULAMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. AÇIK
ENFLASYONUN FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ GİDERİCİ BİR TEDBİR OLARAK ENFLASYON MUHASEBESİ VE TÜRKİYE’DEKİ YASAL DÜZENLEMELER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ş. ERSUNGUR, Ö. POLAT
TÜRKİYE’DE BÖLGELER ARASINDA YAKINSAMA ANALİZİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. YAYLALI, E. OKTAY, Y. AKAN
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYİH DEĞERLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERİN VE GSYİH’YI OLUŞTURAN SEKTÖRLERİN KÜMELENMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ENGİN
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. AYDIN
İKİNCİ DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDEKİ BAŞARI DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. GEZMİŞ, A. SARIÇOBAN
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME BİÇEMLERİ İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. KESKİN
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. TAKKAÇ
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ş. DÜZGÜN
EĞİTİM SÜRECİNDE ANA-BABALARIN ÇOCUKLARINA OLAN ETKİLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. BAY, M. TUĞLUK, S. KOÇYİĞİT
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. TOKSOY
ATATÜRK’ÜN VEFATININ BALKANLAR VE ORTADOĞU BASININDAKİ ETKİLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ AKİSLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. KARTA
XV. VE XVI. YÜZYILLARDA FİLİBE ŞEHRİNDE İKTİSADİ HAYAT VE MESLEK GRUPLARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
V. ÜNSAL
DOĞU KARADENİZ’İN TARİHİ COĞRAFYASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. ÖZGER
XIX. YÜZYILDA TORTUM’UN NÜFUS DURUMU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
G. EKEN
XIX. YÜZYILDA ZARA ÜZERİNE BAZI BİLGİLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. TEZCAN
359 AMIDA KUŞATMASINDAKI ÖRNEĞE GÖRE HUNLARDA DEFIN MERASIMI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. BEŞE, N. CAN
AYN RAND’IN FELSEFESİNDE SANATIN NELİĞİ VE PSİKO-EPİSTEMİK İŞLEVİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ÇİMEN, O. ÇINAR, F. KAYA
AĞRI İLİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. KIZILER
SÜSKİND’İN, POSTMODERN ANLATI EVRENİNDE BİR PARADİGMA OLARAK KÜLTLEŞEN ve SİNEMAYA UYARLANAN METNİ: DAS PARFUM, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. ÖZTÜRK DAĞABAKAN
TÜRK VE ALMAN TOPLUMLARINDA ADLAR VE SAHİPLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ş. BAĞ
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. BÜLBÜL
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. CENGİZ, H. AYYILDIZ, F. KIRKBİR
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE AŞAMA-EŞİĞİ YÖNTEMİYLE SÜREÇ PERFORMANS DEĞERLEMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. CENGİZ, T. ACUNER, B. BAKİ
LİDERLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGUSAL ZEKANIN ÖRGÜTSEL YARATICILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR MODEL ÖNERİSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. KURTULDU
PERAKENDE FİYATLANDIRMADA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULAN FAKTÖRLERLE İLGİLİ FİRMALARARASI ALGI FARKLILIKLARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
O. İPEKTEN
RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN MODELİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. KOLÇAK
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TÜRK MALİ SİSTEMİNE GETİRDİKLERİ (5436 Sayılı Kanun Değişiklikleriyle), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. YAPRAKLI, L. ÖZTÜRK, Ö. EMSEN
EĞİTİMİN BAŞARISINDA KALKINMIŞLIĞIN ETKİSİ: 1990 VE 2000 YILLARI ÖSS BAŞARI ORANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. DOĞAN, Y. AKAN, E. OKTAY
ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. ŞEN
OKULÖNCESİ DÖNEMDE, ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN ÖNEMİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. TAKKAÇ
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ARICI
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN STRATEJİ-YÖNTEM VE TEKNİKLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
T. ŞİMŞEK, Y. TOPAL
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DRAMA VE ÖZGÜN UYGULAMA ÖRNEKLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. DURSUNOĞLU
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE VURGU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. FEYZİOĞLU
ERZURUMLU EMRÂH’IN DERLENMİŞ VE BESTELENMİŞ ESERLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. GAZEL, Ş. ORTAK
İKİNCİ MEŞRUTİYET’TEN 1927 YILINA KADAR YAYIN İMTİYAZI ALAN GAZETE VE MECMUALAR (1908-1927), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. AYDIN
ÇORUH VADİSİ (TAO) VE OLTU’NUN OSMANLI HÂKİMİYETİNE GİRMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. DEMİREL
AĞRI VE DOĞUBAYAZIT’TA ERMENİ OLAYLARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. AYDOĞDU
BERGSON’UN HAKİKAT ARAŞTIRMASINDA SANATIN FONKSİYONU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. CİHAN
JOHN LOCKE VE EĞİTİM, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
U. ŞİMŞEK, K. DOYMUŞ, Ü. ŞİMŞEK, Y. ÖZDEMİR
LİSE DÜZEYİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUMLARINA İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. GENÇDOĞAN
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE BOYUNEĞİCİLİK DÜZEYLERİ VE SOSYAL DESTEK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ADIGÜZEL
AZERBAYCAN’DA NEVRUZ KUTLAMALARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. DEMİRTAŞ
XVIII. YÜZYILDA OSMANLIDA BİR ZÜMRENİN ALT-KÜLTÜR GRUBUNA DÖNÜŞMESİ: KÜLHANBEYLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ÇİĞDEM
URARTU KRALLIĞI’NIN DOĞU KARADENİZ İLİŞKİLERİNDE DİAUEHİ ÜLKESİNİN ROLÜ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. İNBAŞI
XVIII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ÇILDIR EYÂLETİ VE İDARECİLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. KAŞTAN
CUMHURİYET DÖNEMİNDE NÜFUS HAREKETLERİNİN FONKSİYONU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. AVCI
ERGENLİKTE TOPLUMSAL UYUM SORUNLARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Z. KARS
FÂRÂBÎ’DE İNSAN - DEVLET İLİŞKİSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ÇEVİKBAŞ
BİR ŞEYİN, BAŞKA HER ŞEYDEN AYIRT EDİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAYAN İLKE: BİREYLEŞİM (ARISTOTELES, A. THOMAS, D. SCOTUS, LEIBNIZ), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. DURSUN
FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİNDE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: FİNANSAL TABLOLARIN SİGORTA ETTİRİLMESİ MODELİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. CENGİZ, H. AYYILDIZ, F. KIRKBİR
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ö. BARLI, E. AYDINTAN, D. ELMALI, R. MİDİLLİ
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
U. GÜLLÜLÜ, Ö. EMSEN, A. AYDEMİR
İMALAT SANAYİNDEKİ KOBİ’LERİN AB’Yİ ALGILAMA DÜZEYLERİ: ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. DURSUN, Y. ÖZ
HAZIRLIK FAALİYETLERİ FIRSAT MALİYETLERİNİN ÜRETİM KARARLARINA ETKİSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. TOPCU
FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME YÖNTEMİNE GÖRE KALİTE MALİYETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ - TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ŞEN
İKTİSADİ KALKINMADA DEVLET-PİYASA NİSPİ ROLLERİNE İLİŞKİN TARTIŞMALARA “WASHINGTON-SONRASI KONSENSÜS” SON NOKTAYI KOYDU MU?, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. EKER
SANATSAL ÜRETİMİN TÜKETİMSEL DİRENÇLERE YÖNELİK STRATEJİK GEREKLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. AYDIN
İNGİLİZCE ÖĞRENENLERİN YAZMA ETKİNLİKLERİNDE BİLGİSAYAR KULLANMAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE BİLGİSAYARIN YAZMA BECERİLERİNDEKİ BAŞARIYA OLAN KATKISI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ENGİN
İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİ LİSANS PROGRAMININ ÖĞRENCİ GÖZLEM KANAAT VE YORUMLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
C. GÖKDEMİR
ÜNİVERSİTELERİMİZDE VERİLEN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDEKİ BAŞARI DURUMUMUZ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. SEVEN, S. SÖNMEZ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZIRLIK SINIFLARINDA UYGULANAN DİL ÖĞRETİM PROGRAMININ AMACINA ULAŞMA DÜZEYİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. ERKAL, M. ALBAYRAK
ÇOCUKTA ESTETİK DUYGUNUN GELİŞİMİ, HARF VE RAKAMLARIN YAZILIŞLARINDAKİ YANLIŞLIKLAR, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. FEYZİOĞLU
ATTİLA İLHAN’IN İKİ ROMANINDA HALK VE HALK KÜLTÜRÜ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
L. TURAN, B. GÜCÜYETER
ÇOCUKLAR İÇİN YAZILAN HER MANZUMEYE ŞİİR DENİR Mİ?, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. DURSUNOĞLU
SÖZLÜ ANLATIM GÜCÜNÜ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. KAFKASYALI
TÜRK DÜNYASINDA NEVRUZ GELENEĞİNE TOPLU BAKIŞ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Z. YILMAZ
PLATON’UN TİRANLIK ELEŞTİRİSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ç. ÜNAL, S. ILGAZ
I. KADEME İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRENCİLERİN SORU SORMA VE ELEŞTİRİ YAPMA BECERİLERİNE OLAN KATKISI (Erzurum İl Merkezi Örneği), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. ÖZKAN
ÖĞRENME ÖĞRETME MODELLERİ AÇISINDAN MODÜLER ÖĞRETİM, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. HATUNOĞLU, A. HATUNOĞLU
ÖĞRETMENLERİN FİZİKSEL CEZALANDIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. EREN
ATEŞ GAZELİ ‘Şeyh Gâlib'in Bir Gazelinin Şerhi’, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. AKKUŞ
EDEBİYATIMIZDA AHİ TİPİ VE ESRAR DEDE FÜTÜVVETNAMESİ’NDE AHİ TİPİNİN ÖZELLİKLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ş. TALİ
GELENEKSEL KAYSERİ EVLERİNDE SÜSLEME, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. UÇAR
AYVALIK’TA BİR KİLİSE RESTORASYONU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ÇEVİKBAŞ
FELSEFE(MİZ) ÜZERİNE BİR DENEME (Türkiye’de Felsefe Nasıl Olanaklıdır?), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. YILDIRIM
İRAN DİLLERİ - I, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. ZAMAN
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ İNANÇ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN BİRİ: SUMELA (MERYAMANA) MANASTIRI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
O. ELMALI
PLATON VE RUSSELL’A GÖRE DEVLETİN BABA YERİNE GEÇMESİ PROBLEMİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ö. BARLI, B. BİLGİLİ, S. ÇELİK, S. BAYRAKÇEKEN
İLKÖĞRETİM OKUL ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONLARI: FARKLILIKLARIN VE SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. UZUNLAR, M. AKTAN
500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İLE ERZURM’DA BULUNAN BAZI SANAYİ KURULUŞLARININ SEKTÖRLER BAZINDA KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ö. YILMAZ, V. KAYA
GENİŞLEME SÜRECİNDEKİ AVRUPA BİRLİĞİ: EKONOMİK PERFORMANSA DAYALI KÜMELEME ANALİZİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ü. ŞEN
SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. YENER
MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ KAVRAMI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. SARIÇOBAN
DİLBİLGİSİ ÖĞRENİMİNDE STRATEJİ KULLANIMINDA ÖĞRENCİ TERCİHLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. PARLAK
ALAN AYCKBOURN’UN JUST BETWEEN OURSELVES (SÖZ ARAMIZDA KALSIN) OYUNUNDA EVLİLİK VE DUYARLILIK, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. İŞCAN, H. KOLUKISA
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
V. TURHAN
LİSELERDE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS SÜRECİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (ERZURUM İL ÖRNEĞİ), Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ç. ŞAHİN
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNİN CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ENGİN
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNDE YÖNELME VE YÖNELTME, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. GENÇDOĞAN
PREMENSTRÜEL DİSFORİK BOZUKLUK İLE CİNSİYET ROLLERİ VE ANKSİYETE ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ş. ARIK
AHMED CEVDET PAŞANIN KULLANDIĞI MAHLÂSLAR VE YAYIMLANMAMIŞ BAZI ŞİİRLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. OKUR
MİLLİ MÜCADELE VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLİ VE MODERN BİR EĞİTİM SİSTEMİ OLUŞTURMA ÇABALARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. KARA
DRAMATİK BİR HUZUR MÜCADELESİ: MÜBADELE, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. ÖKSÜZ
XVIII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA TRANZON’DA ÂYÂN, EŞKIYA ve GÖÇ SORUNLARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. PAMUK
İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ’NİN ABDURRAHMAN GAZİ ZAVİYEDARLIĞI ve ZAVİYEDARLIK MESELESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. ÖZKAN
TORUL ÇEŞMELERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ELYILDIRIM
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ERGİN, A. BEŞE
, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
G. KAYA
POSOF ÇAYI HAVZASI’NDA YERLEŞMELER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Z. KODAY
GÜMÜŞHANE İLİNDE NÜFUS HAREKETLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. KODAY
GÜMÜŞHANE İLİNİN EĞİTİM COĞRAFYASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. KIZILER
RILKE’NİN DUİNO AĞITLARI ÜZERİNE BİR “YAKIN OKUMA”, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
G. UYANIK
PETER BICHSEL’İN SAN SALVADOR İLE GABRIELE WOHMANN’IN DIE KLAVIERSTUNDE ADLI ÖYKÜLERİNDE GÜNDELİK YAŞAMIN BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. ÖZDEN
TÜRK VAKIF KURUMUNUN DUYGUSAL VE FELSEFÎ TEMELLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
T. ACUNER, B. BAKİ, E. CENGİZ
YARATICI ÖRGÜT KÜLTÜRÜ FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TRABZON YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
O. DEMİRDÖĞEN, B. BİLGİLİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İÇİN YER SEÇİMİ KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ERZURUM ÖRNEĞİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. ÜNAL, A. ERCİŞ
BANKA HİZMETLERİ SATIN ALAN TÜKETİCİLERİ BANKA ÖZELLİK VE HİZMET DEĞİŞKENLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA GÖRE ALT PAZAR BÖLÜMLERİNE AYIRMA ÜZERİNE ERZURUM’DA BİR ARAŞTIRMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ö. YILMAZ, V. KAYA
MARMARA BÖLGESİ ÖNGÖRÜ VE BENZETİM MODELİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. SEVEN, A. ENGİN, V. TURHAN
IS LEARNING A FOREIGN LANGUAGE VERY NECESSARY?, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. PARLAK, A. BİÇER
EDWARD BOND’UN KUZEYE GİDEN İNCE YOL OYUNUNDA AYDIN SORUNU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. AKALIN
CONSIDERING TURKISH STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH COMMUNICATIVE COMPETENCE, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
K. YİĞİTER, T. GÜRSES
READING STRATEGIES EMPLOYED BY ELT LEARNERS AT ADVANCED LEVEL, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. SEVEN
EĞİTİMDE BİLGİNİN FELSEFİ TEMELLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. AYDIN
XVI. YÜZYILDA BİR BİLİM ADAMI : FUDAYL ÇELEBİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. CİHAN
SPİNOZA’NIN İNSANA BAKIŞI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ERÖZKAN
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLANMA STİLLERİ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. BAY, M. TUĞLUK
RESMÎ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRENCİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. KÜÇÜKOĞLU, M. ÖZERBAŞ
EĞİTİM ERGONOMİSİ VE SINIF İÇİ FİZİKSEL DEĞİŞKENLERİN ORGANİZASYONU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ENGİN, M. SEVEN, V. TURHAN
OYUNLARIN ÖĞRENMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. ALVER
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EMPATİK BECERİ VE KARAR VERME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNELENMESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. AKBABA
ÇOCUK EĞİTİMCİLERİ VE SAĞLIKLI PSİKOLOJİK GELİŞİM, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Y. SÜMBÜLLÜ
ESKİ TÜRKLERDE DEFİN ŞEKİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. FEYZİOĞLU
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDEN DUHA KOCAOĞLU DELİ DUMRUL HİKÂYESİ İLE BASAT’IN TEPEGÖZ’Ü ÖLDÜRDÜĞÜ HİKÂYEYE SİMGE VE İMGELER BAKIMINDAN BİR YAKLAŞIM, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. DEMİRTAŞ
XVI. YÜZYILDA MEYDANA GELEN TABİİ AFETLERİN İSTANBUL’UN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATINA ETKİLERİNE DAİR BAZI MİSALLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. ŞAHİN
SAMSUN- ÇARŞAMBA/YAYCILAR – ŞEYH HABİL KÖYÜ CAMİİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. OĞUZ
TONI MORRISON’IN SEVİLEN (BELOVED) ADLI ROMANINDA ANİMA VE ANİMUS İLKÖRNEKLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
K. AYDIN
DEMOKRATİK HUKUK DEVLET YÖNETİMLERİNDE TOPLUM-POLİS İLİŞKİLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. ÖNLÜ
TASARIMDA YARATICILIK VE İŞLEVSELLİK TEKSTİL TASARIMINDAKİ KONUMU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. DALKIRAN
HÂRİCÎ LERİN “EL-EMRU Bİ’L-MA’RÛF VE’N-NEHYU ANİ’L-MÜNKER” ANLAYIŞI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
B. SEZER
YAHYA SOFÎ’NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
O. ELMALI
BAZI TANRISIZ DİNLER ÖRNEKLEMESİYLE ETİK YAPTIRIM ÜZERİNE, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
C. BÜYÜK
YENİ ÇAĞ BATI DÜŞÜNCESİNDE HIRİSTİYANLIK VE SİYASET İLİŞKİSİYLE İLGİLİ BAZI DÜŞÜNCELER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
V. BAŞCI
BAĞNAZLIK KAVRAMI ÜZERİNE, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
O. DEMİRDÖĞEN, B. BİLGİLİ
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE PAZARLAMA ANLAYIŞININ BELİRLENMESİ Erzurum İli Örneği, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. ORHAN, T. ÖNDEŞ
MUHASEBE ve FİNANSMAN KONUSUNDA YURTDIŞINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI – I, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. ORHAN, B. GÜNGÖR
HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BİLGİ İÇERİKLERİNİN İMKB’DE TEST EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
S. YENER
DNA ŞİFRELERİ ve GENETİK MÜZİK, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ç. KARAHAN
DİL DIŞI GÖSTERGE OLARAK SANAT / RESİM, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. SARIÇOBAN
TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. ARICI
İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ MASALLARIN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK YETERLİLİĞİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. KARADÜZ
ANLAM VE KAVRAM İLİŞKİSİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. AKDEMİR
KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL KİMLİK SORUNU, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ç. ŞAHİN
OKUL DENEYİMİ-II İŞBİRLİĞİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI BEKLENTİLERİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. DEMİRTAŞ
OSMANLI DEVLETİNDE TUZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
H. ÖZKAN
TORUL-GÜZELOLUK KÖYÜ’NDE OSMANLI DÖNEMİ YAPILARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
R. KÜÇÜKALİ
BAZI YÖNETİCİLİK DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİLERİ ALGILAMA DÜZEYİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ş. GÜNDAY
DOĞRU VE DOĞRULUK KURAMLARI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
K. ÇETİN
TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLERİN TARİHSEL SÜRECİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
Ş. DÜZGÜN
ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ İLE ANA-BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
T. İMAMOĞLU
AHMET HAMDİ TANPINAR’DA SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. KOŞAN
EĞİTİMDE OKUL-ENDÜSTRİ İŞBİRLİĞİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. ÇELİK
HİNT YARIMADASI’NDAKİ VE ORTADOĞU’DAKİ TOPLUMLARIN ULUSLAŞMALARI ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA, SÖMÜRGE TOPLUMLARININ ULUSLAŞMA SÜRECİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
N. BİLİCİ
ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN TÜRKİYE’DE UYGULANAN ÖNLEMLER, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
F. BAYAT
XVI-XIX. YY. TÜRK DİL SİYASETİNİN OLUŞMASINDA TEKKE VE SAZ ŞAİRLERİNİN ROLÜ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. YAMAN
YENİ ROMAN BAĞLAMINDA MARGUERITE DURAS’IN KONSOLOS YARDIMCISI ADLI ROMANI, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
A. TİLBE
MARGUERiTE DURAS’IN YAPITLARINDA AİLE İMGESİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
E. İŞLER
Structure de l’espace Chez Giono, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
V. KELEŞ
MODERN MÜZECİLİK ve TÜRK MÜZECİLİĞİ, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2010)
M. KÜÇÜK YETGİN, F. KAYAPINAR
ON İKİ HAFTALIK HALKOYUNLARI EĞİTİMİNİN İLKÖRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL-GÖZ KORDİNASYONLARI VE REAKSİYON SÜRELERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2008)
Ü. YETİŞ, D. KATKAT, Y. BAKICI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER / LEVEL OF WORK SATISFACTION OF ACADEMIC STAFF IN ATATURK UNIVERSİTY AND AFFECTING FACTORS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2008)
M. TAŞ, F. KİYİCİ, N. KİSHALİ
ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARDA DÖRT HAFTALIK SÜRAT EGZERSİZLERİNİN NİTRİK OSİT (NO) SEVİYESİNE KRONİK ETKİSİ / THE CHRONIC EFFECT OF FOUR WEEKLY SPEED EXERCISE FOR ALPINE SKIERS TO THE LEVEL OF NITRIC OXIDE, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2008)
Y. Can, F. Soyer
MESLEKİ VE SOSYO-EKONOMİK BEKLENTİ İLE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA / THE RELATIONSHIP BETWEEN OCCUPATIONAL AND SOCIA-ECONOMIC EXPECTATION WITH LIFE SATISFACTION: A STUDY ON THE TEACHERS OF PHYSICAL ED, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2008)
M. Kaya
FUTBOLCULARDA İDRAR ÇİNKO DEĞERLERİNİN AÇLIK VE TOKLUK DURUMLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ / TO EVALUATE OF ZINC VALUES IN URINE OF THE SOCCER PLAYERS ACCORDING TO HUNGER AND FULLNESS, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2008)
Z. Dohman, M. Özmaden
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SORUNLARI / TEACHER TRAINING PROBLEMS IN THE DEPARTMENTS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS EDUCATION, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2008)
M. ZİYAGİL, R. ÇEKİN, M. ÖZTÜRK, M. BAŞ, Y. PAKTAŞ
35. DÜNYA SERBEST STİL GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA GÜREŞÇİLERİN TEKNİK VE TAKTİK UYGULAMALARININ LATERALİTE, SIKLE VE TUR SAYISI FAKTÖRÜNE BAĞLI ANALİZİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2008)